Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Aubrecht, R., Szulc, J., Michalík, J., Schlögl, J. & Wagreich, M., 2002. Middle Jurassic Stromatactis mud-mound in the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). Facies,47: 113–126.

Lucińska-Anczkiewicz, A., Villa, I.M., Anczkiewicz, R. & Ślączka, A., 2002. 40Ar/39Ar dating of alkaline lamprophyres from the Polish Western Carpathians. Geologica Carpathica, 53: 45–52.

Marynowski, J., Rospondek, M.J., Meyer zu Reckendorf, R. & Simoneit, B.R.T., 2002. Phenyldibenzofurans and phenyldibenzothiophenes in marine sedimentary rocks and hydrothermal petroleum. Organic Geochemistry, 33: 701–714.

Oszczypko, N.& Zuber, A., 2002. Geological and isotopic evidence of diagenetic waters in the Polish Flysch Carpathians. Geologica Carpathica, 53: 257–268.

 

W czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych:

Badura, J., Przybylski, B., Zuchiewicz, W., Farbisz, J., Krzyszkowski, D. & Sroka, W., 2002. The Sudetic Marginal Fault and Kłodzko Basin faults, SW Poland, in the light of geoelectrical resistivity studies. Acta Montana IRSM AS CR, Praha, Ser. A, 20 (124): 57–65.

Brud, S. & Kupryjanowicz, M., 2002. Eemian interglacial deposits at Haćki near Bielsk Podlaski: implication for the limit of the last glaciation in the northeastern Poland. Geological Quarterly,46 (1): 75–80.

Chodyń, R., 2002. Budowa geologiczna strefy Siar w rejonie Mutnego na tle profilu litostratygraficznego płaszczowiny magurskiej między Zwardoniem a Suchą Beskidzką (polskie Karpaty fliszowe). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 50 (2): 139–147.

Derkowski, A., 2002. Microwave oven in synthesis of Na-zeolites from fly ash. Preliminary results. Mineralogia Polonica, 33: 81–94.

Forma, A. & Zuchiewicz, W., 2002. Morphotectonics of the Gorce Mountains, Western Outer Carpathians. Folia Quaternaria, 73: 69–78.

Gradziński, M.& Kicińska, D., 2002. Morphology of Czarna Cave and its significance for the geomorphic evolution of the Kościeliska Valley. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 255–262.

Gradziński, M., Hercman, H., Bella, P., Debaene, G. & Nowicki, P., 2002. Dark coloured laminae within speleothems in Domica Cave as an indicator of the prehistoric man activity. (In Slovak, English summary). Slovenský Kras, 40: 39–46.

Jach, R., 2002. Lower Jurassic spiculite series from the Križna Unit in the Tatra Mts, Western Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 131–144.

Jach, R., 2002. Traces of historical expoitation of manganiferous ores in the Western Tatra Mountains. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 50: 1159–1164.

Koszowska, E.& Wolska, A., 2002. Domeyko's collection in the Jagiellonian University.Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne,21: 51–60.

Koszowska, E., 2002. Wollastonite-garnet-pyroxene skarn from Zawiercie, Southern Poland – a preliminary report. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 20: 109–111.

Koszowska, E., Łaptaś, A. & Paulo, A., 2002. Domeyko's collection in the Geological Museum of the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences (Cracow research center). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 21: 37–50.

Leszczyński, S.& Malata, E., 2002. Sedimentary conditions in the Siary Zone of the Magura Basin (Carpathians) in the late Eocene–early Oligocene. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 201–239.

Lewandowska, A.& Rospondek, M., 2002. Thaumasite - a rare mineral containing Si(OH)62- groups from Dubie (The Dębnik Anticline, S Poland). Mineralogia Polonica, 33: 25–36.

Morycowa, E.& Marcopoulou-Diacantoni, A., 2002. Albian corals from the Subpelagonian Zone of central Greece (Agrostylia, Parnassos region). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 1–65.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2002. Newly discovered Early Miocene deposits in the Nowy Sącz area (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Geological Quarterly, 46: 117–133.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2002. The new findings of Lower Miocene deposits in the Nowy Sącza area (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Geological Quarterly. 46: 15–30.

Oszczypko, N., Golonka, J. & Zuchiewicz, W., 2002. Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r. (The landslide at Lachowice (Western Outer Carpathians, Poland): effects of catastrophic flood in 2001). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 50: 893–898.

Poprawa, P., Malata, T. & Oszczypko, N., 2002. Ewolucja tektoniczna basenów sedymentacyjnych polskiej części Karpat zewnętrznych w świetle analizy subsydencji. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 11: 1092–1108.

Schlirf, M., Nara, M. & Uchman, A., 2002. Invertebraten-Spurenfossilien aus dem Taunusquarzit (Siegen, Unterdevon) von der "Rossel" nahe Rüdesheim. Jahrbuch der Nassauicher Verein für Naturkunde, 123: 43–63.

Stankiewicz, B.& Stadtmüller, M., 2002. Możliwości rozpoznawania struktur sedymentacyjnych w cienkoławicowych utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 50: 222–226.

Uchman, A., Demirçan, H., Toker, V., Derman, S., Sevim, S. & Szulc, J., 2002. Relative sea-level changes recorded in borings from a Miocene rocky shore of the Mut Basin, Southern Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 263–270.

Witczak, S., Duńczyk, L., Motyka, J. & Oszczypko, N., 2002. Regionalny wielowarstwowy model pola hydrodynamicznego w utworach fliszu karpackiego na przykładzie zlewni Kryniczanki (płaszczowina magurska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 404: 263–290.

Zuchiewicz, W., 2002. Neotectonics, morphotectonics, seismotectonics - state of research and perspectives for the future: Introduction. Folia Quaternaria, 73: 5–12.

Zuchiewicz, W., Cuong Quoc, N., Bluszcz, A. & Michalik, M., 2002. Młode procesy tektoniczne w strefie uskoku Dien Bien Phu (NW Wietnam) w świetle wstępnych wyników badań osadów czwartorzędowych. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 50: 861–870.

Zuchiewicz, W., Tokarski, A. K., Jarosiński, M. & Márton, E., 2002. Late Miocene to present day structural development of the Polish segment of the Outer Carpathians. EGU Stephan Mueller Special Publication Series, 3: 1–18.

 

Inne publikacje oryginalne:

Koszowska, E. &Wolska, A., 2002.Three mineralogical collections of Ignacy Domeyko in the Jagiellonian University - new data. In: Grigelis, A. (ed.),Ignacy Domeyko 1802–1889. His life, works and contribution to science. Proccedings of the International Scientific Conference, 10–21 September 2002. Vilnius, Lithuania, pp. 226–233.

Partyka, J., Gradziński, M. & Kwiatek-Sołtys, A., 2002. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowskiej. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 44 pp.

Paulo, A., Koszowska, E., Ryn, Z.J. & Wójcik, Z., 2002. Mineralogical collections of Ignacy Domeyko. Modern-day problems of geology of Belarus, Lithuania and Poland - materials of the International Scientific Conference dedicated to the 200thAnniversary of Ignacy Domeyko, 13September 2002. Minsk, pp. 142–172.

Stadtmüller, M. & Stankiewicz, B., 2002. Możliwości zastosowania akustycznego obrazu ścian otworu wiertniczego uzyskanego sondą CAST TM oraz krzywych mikrooporności upadomierza sześcioramiennego SEDTM w interpretacji geologicznej. In: Kiełt, M. (ed.), Zastosowanie geofizyki wiertniczej w górnictwie naftowym, sejsmice i geologii. Geofizyka wiertnicza-metody przestrzenne, Geofizyka Toruń Sp. z o.o., 3, pp. 95–104.

Uchman, A.& Mikuláš, R., 2002. Krátký Kurz Studia Fosilních Stop. Univerzita Palackého, Olomouc, Masarykova Univerzita, Brno, pp. 1–51.

Zuchiewicz, W. (ed.) 2002. Neotectonics of Poland: recent advances. Folia Quaternaria, 73: 5–99.

 

Monografie:

Golonka, J.& Kiessling, W., 2002. Phanerozoic time scale and definition of time slices. In: Kiessling W., Fluegel, E. & Golonka, J. (eds), Phanerozoic Reef Patterns. SEPM (Society for Sedimentary Geology) Special Publication, 72: 11–20.

Golonka, J., 2002. Plate-tectonic maps of the Phanerozoic. In: Kiessling W., Fluegel, E. & Golonka J. (eds), Phanerozoic Reef Patterns. SEPM (Society for Sedimentary Geology) Special Publication, 72: 21–75.

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 2002. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część północna. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, 38 pp.

Kiessling, W., Flügel, W. & Golonka, J., 2002. From patterns to processes: the future of reef research. In: Kiessling W., Flügel, E. & Golonka J. (eds), Phanerozoic Reef Patterns. SEPM (Society for Sedimentary Geology) Special Publication, 72: 735–743.

Löser, H., Barattolo, F., Badia, S.C., Chikhi-Aouimeur, F., Dhondt, A., Erlich, R.N., Fözy, I., Geister, J., Hiss, M., Kołodziej, B., Leloux, J., Lewy, Z, Minor, K.P., Mitchell, S., Moosleitner, G., Peza, L., Remane, J., Romana R., Sikharulidze, G.Y., Sinnyovski, D., Steuber, T., Tröger, K-A., Turnšek, D., Vecchio, E., Vilella i Puig, J. & Zítt, J., 2002. Catalogue of Cretaceous Corals, Vol. 2, List of Citations, CPress Verlag, Dresden, 784 pp.

Udubaşa, G., Ďud'a, R., Szakáll, S. (ed.), Kvasnytsya, V., Koszowska, E. & Novák, M., 2002. Minerals of the Carpathians. Granit, Prague, 479 pp.

 

Abstrakty:

Andreyeva-Grigorovich, A.S., Oszczypko, N., Ślaczka, A., Savitskaya, N.A. & Trofimovich, N.A., 2002. The Biostratigraphy correlation of the Badeniana Salt Deposits of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas ((Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep).In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Badura, J., Górecki, A., Przybylski, B., Zuchiewicz, W. & Żyszkowska, M., 2002. The Sudetic Marginal Fault in the light of morphotectonic studies. In: Cacoń, S. (ed.), 4th Czech-Polish Workshop „On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas", Lubawka, Poland, November 7–9 2002. Wrocław, pp. 7–8.

Bąk, M. & Barwicz-Piskorz, W., 2002. Radiolaria in the Lower Eocene Variegated Shales of the Subsilesian nappe, Polish Flysch CarpatiansIn: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, Bratislava, June 5–7th 2002. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 78.

Bąk, M., 2002. Radiolarian biostratigraphic framework of the pre-red and the lowermost red, flysch and pelagic facies in the Western Carpathians. In: Abstract Book of IGCP Proj. 463, Upper Cretaceous Oceanic Red BEds: response to ocean/climate global change, pp. 2–3.

Bąk, M., 2002. Radiolarian biostratigraphy of the Upper Cenomanian – Lower Turonian deposits in the Subsilesian nappe (Polish Outer Carpathians). In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 7–8.

Bielawska, J., 2002. Analiza mikropaleontologiczna górnokredowych margli typu frydeckiego (okno tektoniczne Wiśniowej, jednostka podśląska, polskie Karpaty Zewnętrzne). In:XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, Poznań 26–28 września 2002. Materiały konferencyjne, pp. 44.

Bielawska, J., 2002. Late Cretaceous foraminiferids from the Frydek – type marls (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians) – preliminary results. In: Environmental, Structural and Stratigraphic Evolution of the West Carpathians, June 5–7th 2002. Abstract book, pp. 12–13.

Bielawska, J., 2002. Paleoecological remarks about the Late Cretaceous foraminiferids from the Frydek – type marls (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Bromley, R.G., Uchman, A., Gregory, M.R. & Martin, A.J., 2002. Hillichnus lobosensis igen. et isp. nov., a complex trace fossil produced by tellinacean bivalves, Monterey, California, U.S.A. In: Brock, G.A. & Talent, J.A. (eds), First International Palaeontological Congress, IPC 2002. Sydney - Australia, Geological Society of Australia, Abstracts, Sydney, 68, pp. 24–25.

Brud S., Hadała, S. & Kozioł, T., 2002. Morfologia powierzchni podczwartorzędowej północnego Podlasia. In: Dobracki, R., Lewandowski J. & Zieliński T. (eds), Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty. Materiały IX Konferencji „Stratygrafia plejstocenu Polski", 3–7 września 2002. Borne Sulinowo, Poland, pp. 65–66.

Brud, S., Hadała, S. & Kozioł, T., 2002. Topography of the sub-Quaternary surface in the North – Podlasie Area (NE Poland). In: Pavlovskaya, I. (ed.), Field Symposium on Quaternary Geology and Geodynamics in Belarus, 20–25.05.2002. Grodno. Belarus, pp. 3–4.

Chodyń, R., 2002. Szczyrzyce synclinorium in the Silesian Unit, Outer Carpathians, Poland – case study. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Cieszkowski, M., 2002. Fore-Magura Zone in Polish sektor of the Outer Carapthians. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Cieszkowski, M., Chodyń, R., Polak, A. & Schnabel W., 2002. Development and lithofacies connections of the Mutne Sandstones, Paleocene, Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland. In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, Bratislava, June 5–7th 2002. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 49–50.

Cieszkowski, M.& Waśkowska-Oliwa, A., 2002. Development and biostratigraphy of the Paleogene Gorzeń BEds, Sub-Silesian Unit, Outer Carpathians, Poland. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, pp. 57–59

Cuong, N.Q., Tokarski, A. K. & Zuchiewicz, W., 2002. Late Tertiary-Quaternary structural history of the Red River Fault Zone (Vietnam). In: Program with Abstracts, IGCP 430 2nd Annual Meeting "Mantle Responses to Tethyan Closure", April 1–10 2002. Halong Bay City, Vietnam, Hanoi, pp. 14.

Derkowski, A., 2002. Experimental transformation of volcanic glass from Streda nad Bodrogom (SE Slovakia). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Golonka, J., Cieszkowski, M.,Rajchel, J. & Ślączka, A., 2002. Paleogeography of the Algae-Bearing Jurassic-Paleogene limestones and sandstones in the Polish Outer Carpathians. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Słomka, T., 2002. Early stages of the Carpathian basins development.In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Gradziński, M.& Hoffmann, M., 2002. Ferrugineous ooids and crusts in Middle Jurassic deposits, Kraków region, Poland. In: Martire, L. (ed.), 6th International Symposium on the Jurassic System, Mondello, September 16–19 2002. Abstract and Program. International Subcommission on Jurassic Stratigraphy, pp. 80–81.

Gradziński, M.& Motyka, J., 2002. Współczesne fitogeniczne żłobki krasowe w Dolinie Racławki (Wyżyna Krakowska) - wstępne wyniki badań. In: Gradziński, M., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego Pińczów, 25–27 października 2002. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 34.

Gradziński, M., 2002. Wpływ mikroorganizmów na powstanie współczesnych pizoidów jaskiniowych. In: Klimek, K. & Kocel, K. (eds), Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 41–44.

Gradziński, M., Lewandowska, A. & Szulc, J., 2002. The Upper Triassic continental limestones in Upper Silesia (Southern Poland) and their paleoenvironmental context. In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 82–83.

Gradziński, M., Lewandowska, A. & Szulc, J., 2002. Późnotriasowe procesy krasowe na obszarze Wyżyny Śląskiej w świetle najnowszych badań Wapienia Woźnickiego. In: Gradziński, M., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego Pińczów, 25–27 października 2002. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 35.

Gradziński, M., Motyka, J., Chmiel, M.J. & Holúbek, P., 2002. Bacterial controls on the content of NO3 in cave waters - an example from Perlova Cave (Slovakia). In: IAH Euromeeting 2002 Workshops. Nitrate in Groundwaters in Europe. June 4 - 7 2002. Wisła, Poland. Polish Geological Institute, International Association of Hydrogeologists, pp. 20–21.

Gradziński, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2002. Wpływ roślinności na procesy fluwialne w anastomozującym systemie górnej Narwi. In: Klimek, K. & Kocel, K. (eds), Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 37–40.

Hoeck, V., Ślączka, A., Gasiński, M. A. & Bąk, M., 2002. The early Cretaceous age of the Konraddsheim Limestone (Gresten Unit, Austria). Preliminary results. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Jach, R., 2002. An upward shallowing trend in the Domerian-Lower Toarcian deposits of the Krizna Unit, Tatra Mountains, Western Carpathians, Poland. In: Martire, L. (ed.), 6th International Symposium on the Jurassic System, Mondello, September 16–19 2002. Abstract and Program. International Subcommission on Jurassic Stratigraphy, p. 94.

Jach, R., 2002. Lower/Middle Jurassic facies from the Križna Unit, Tatra Mts, Western Carpathians, Poland. In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava.Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, 84–85.

Jach, R., 2002. Stare sztolnie górnicze w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Jaskinie, 28: 24–25.

Jach, R., 2002. Synsedymentacyjne procesy krasowe zapisane w sekwencjach utworów węglanowych - zarys problematyki. In: Gradziński, M., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego, Pińczów, 25–27.10.2002. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków, pp. 38–39.

Jach, R., Kędzierski, M. & Tyszka, J., 2002. The lower Jurassic dysoxic-anoxic deposits of the Krizna Unit, Tatra Mts., Western Carpathians, Poland. In: Martire, L. (ed.), 6th International symposium on the Jurassic system. Mondello, September 16–19 2002. Abstracts and program. Palermo 12–22 September 2002, p. 95.

Jacher, K., 2002. Application of electron microprobe in detail investigations of granitoid type rocks from the High Tatra Mts. In: 5th Regional Workshop EMAS " Electron microanalysis of materials today - practical aspects", Szczyrk, p. 190.

Jaglarz, P., 2002. Paleokras w utworach środkowego triasu serii wierchowej i kriżniańskiej Tatr polskich. In: Gradziński M., Szelerewicz M. & Urban J. (eds), Materiały 36 Sympozjum Speleologicznego, Pińczów 25–27 października 2002. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, p. 40.

Jaglarz, P., 2002. Sedimentary and diagenetic environments of the Triassic from the Kominy Tylkowe Massif (Tatricum Unit, Tatra Mts., Poland). In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 84.

Jamroz, O., Badura, J. & Zuchiewicz, W., 2002. Recent crustal mobility of the Upper Nysa and Paczków grabens, SW Poland. In: Cacoń, S. (ed.), 4th Czech-Polish Workshop „On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas", Lubawka, Poland, November 7–9 2002, Wrocław, p. 21.

Koszowska, E., 2002. Wollastonite from skarn in Zawiercie, Southern Poland. In: Mineralogical-Petrological Conference, Košice, Herlany, 27–29 August 2002. Abstract book, p. 20.

Kurowski, G. & Koszowska, E., 2002. Rhyodacites from Zawiercie, Southern Poland. In: Mineralogical-Petrological Conference, Košice, Herlany, 27–29 August 2002. Abstract book, p. 26.

Ladenberger, A.& Jacher, K., 2000. Geochemia i mineralogia granitoidów Tatr Wysokich. In: Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Geologów, Miękinia, 12–15.05.2000, pp.10–11.

Ladenberger, A.& Kiebała, A., 2002. Application of microanalysis (SEM-EDS) in study if heavy minerals from recent stream alluvia in the Tatra Mts. In: EMAS 2002. 5th Regional Workshop on Electron Probe Microanalysis of Materials Today – Practical Aspects, Szczyrk, 22–25 May 2002. p. 194.

Ladenberger, A., Kiebała, A. & Michalik, M., 2002. Heavy mineral assemblages from recent stream alluvia in the Tatra Mts. In: Michalik, J., Šimon, L. & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Lemańska, A., 2002. Biostratigraphy of the Subsilesian and Silesian units in the Pluskawka Stream section (Zegocina tectonic window, Western Flysch Carpathians). In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 25–26.

Lewandowska, A.& Kmiecik, B. 2002. Contact metamorphism of the lower Carboniferous limestones, the Szklarka Valley near Kraków, Southern Poland.Polskie Towarzystwo Mineralogiczne −Prace specjalne, 20: 130–132

Lewandowska, A., 2002. Schreinemakers analysis in CM-HC systems – theoretical approach and petrological application. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne −Prace specjalne, 20: 127–129.

Łatkiewicz, A., Michalik, M. & Zych, B., 2002. Opaque minerals in Tertiary basalts from the Lower Silesia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne −Prace Specjalne, 20: 133–136.

Machaniec, E., 2002. Paleobathymetry of the Late Cretaceous Węglówka Marls of the Subsilesian Unit (Polish Outer Carpathians). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, pp. 75–76.

Machaniec, E., 2002. Paleobiogeography of the Late Cretaceous foraminiferal assemblages of the Węglówka - type marls (Polish Outer Carpathians). In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rdESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 88–89.

Machaniec, E., 2002. Przynależność paleobiogeograficzna późnokredowych zespołów małych otwornic margli typu węglowieckiego (polskie Karpaty zewnętrzne). In: XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, Poznań 26–28.09.2002.Materiały konferencyjne, pp. 50–51.

Malata, E., 2002. Albian-Early Miocene foraminiferal assemblages of the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, pp. 77–79.

Malata, E., 2002. Zespoły małych otwornic w osadach płaszczowiny magurskiej i ich związek z wydarzeniami w oceanie światowym. In: XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, Poznań, 26–28 września 2002. Materiały konferencyjne, pp.23–24.

Malata, E., Machaniec, E. & Oszczypko N., 2002. Foraminifera of the Late Cretaceous red shales and marls of the Magura and Subsilesian Units (Polish Outer Western Carpathians). In: Inaugural Meeting of IGCP 463 (Upper Cretaceous Oceanic Red BEds; Response to Ocean/Climate Global Change), Ancona, 21–22 September 2002. Abstract Book, pp. 16–17.

Michalik, J., Lintnerova, O. & Bąk, M., 2002. Interpretation of mid-Aptian Selli Event (Koňhora Formation) at the northern Tethyan margin. In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 89–91.

Michalik, M.& Wilczyńska-Michalik, W., 2002. Biological impact on weathering of granitoids in the High Tatra Mts. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53: 236–239.

Narkiewicz K. & Szulc, J., 2002. Controls of migration of conodont fauna in peripheral ocean seas – an example from the Middle Triassic of the Northern Peri-Tethys. In: 8th International Conodont Symposium, Toulouse, France. Abstracts CD ROM (no pagination).

Oszczypko, N.,Golonka, J., Malata, T., Poprawa, P., Słomka, T. & Uchman, A., 2002. Tectono-stratigraphic evolution of the Outer Carpathian basins (Western Carpathians, Poland).In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Oszczypko, N., Poprawa, D., Golonka, J., Krobicki, M., Porębski, S., Chowaniec, J., Witek, K. & Zuchiewicz, W., 2002. 6–7thdays programme. Polish part of the Western Carpathians. In: Vozár, J., Vojtko, R. & Sliva, L. (eds), Guide to Geological Excursions, XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava 2002. pp. 129–139.

Oszczypko-Clowes, M.& Oszczypko, N., 2002. The age of the youngest deposits of the Mszana Dolna and Szczawa Tectonic Windows (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Oszczypko-Clowes, M.& Oszczypko, N., 2002. The Late Oligocene to Early Burdigalian paleogeography of the Carpathian Foreland Basin (Southern Poland). ESSWECA , Bratislava 2002. Abstract Book, pp. 65–66.

Poprawa, P., Malata, T., Oszczypko, N., Słomka, T.& Golonka. J., 2002. Subsidence versus deposition – quantitative analysis for the Polish Outer Carpathian Basins. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Porębska, E., 2002. Zdarzenie lundgreni jako test paleokontynentalnej proweniencji i amalgamacji Łysogór i Masywu Małopolskiego. In: XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, Poznań 26–28.09.2002. Materiały konferencyjne,, pp. 28–29. [In Polish]

Rajchel, J. & Uchman, A., 2002. Ichnological aspects of the sedimentary palaeoenvironment of the Miocene transgressive deposits from the Polish Carpathians. In: Knoper, M. & Cairncross, B. (eds),Abstracts Volume, 16th International Sedimentological Congress, Rand Afrikaans University, South Africa, 8th – 12th July 2002. Rand Afrikaans University, Johannesburg, pp. 300–301.

Rospondek, M.& Lewandowska, A., 2002. Comparative FT-IR spectral studies of thaumasite Ca3Si(OH)6(CO3) (SO)4×12H2O. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 20: 187–191.

Salata, D.& Leichmann, J., 2002. Provenance and diagenesis of the upper Cretaceous and Paleocene sandstones of the Magura nappe: Constraints from cathodoluminescence studies. GeoLines, 14: 80–81.

Salata, D., 2002. Provenance of chromian spinels of the Szczawnica (Magura nappe) and the Jarmuta (Pieniny Klippen Belt) formations in the light of their chemical composition. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, pp. 12–13.

Salata, D., 2002.Provenance of heavy minerals of the Jarmuta and Szczawnica formations (Polish Flysch Carpathians). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Salata, D., 2002. Provenance of Zircons from the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe in the Light of Cathodoluminescence Studies.Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 20: 192–194.

Skiba M., 2002. Transformation of primary minerals of crystalline rocks during podzolisation process (Tatra Mts, Poland). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Smolak, W. & Michalik, M., 2002. The Lower Permian Filipowice tuff – are there primary components in it? Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 20: 201–204.

Starzec, K., 2002. Glaucony in flysch deposits at the front of the Magura Nappe near Folusz (Polisch Outer Carpathians). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Stefaniuk, M. & Ślączka, A., 2002. Interpretation of the flysch cover structure based on magnetotelluric data- examples of Sieklówka-Nawsie and Domaradz-Abigowa cross-sections (Polish Outer Carpathians). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Szeliga W., 2002. Application of SEM-EDS analyses in the study of contact metamorphism zone of andesites from the Jarmuta hill (Pieniny Mts., Poland). EMAS 2002. 5th Regional Workshop on Electron Probe Microanalysis of Materials Today – Practical Aspects, 22–25 May 2002. Szczyrk, p. 209.

Szeliga, W.& Michalik, M., 2002. Contact metamorphism and hydrother,al. alterations around andesite intrusion of the Jarmuta hill, Pieniny (Poland). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Szulc, J.& Nawrocki J., 2002. The Middle Triassic magnetostratigraphy, chronostratigraphy and sequence stratigraphy of the Northern Peri-Tethys Basin. In: STS/IGCP 467 Field Meeting, Veszprem, Hungary, I.U.G.S. Subcomission on Triassic Stratigraphy, pp. 60–61.

Szulc, J., 2002. Recovery of the reef-forming sponge-microbial assemblages after the P/T crisis and their role in reefs evolution in early-middle Triassic times. In: STS/IGCP 467 Field Meeting, Veszprem, Hungary, I.U.G.S. Subcomission on Triassic Stratigraphy, pp. 58–60.

Szulc, J., Gradziński, M. & Lewandowska, A., 2002. The upper Triassic spring-fed palustrine basin in Upper Silesia, southern Poland. In: Hssner, H., Hinderer, M., Gtz, A. E., Petschick, R. (eds), Sediment 2002. 17. Sedimentologen-Treffen, Frankfurt a. M. - Darmstadt, 29.–31. Mai 20002. Abstracts and Programme. Schriftenreiche der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 17, pp. 200–201.

Ślączka, A.& Oszczypko, N., 2002. Paleogeography of the Badenian Salt Basin (Carpathian Foredeep, Poland and Ukraine). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, pp. 17–19.

Ślączka, A., 2002. Sedimentation conditions of the Jurassic-Cretaceous Bundner Schiefer group in the Tauren Window (Austria). NEWS letter, spring/summer 2002. Uniwersytet Jagielloński, pp. 13–14.

Tshakreen, S. O., M. A. Gasiński & Jerzykiewicz, T., 2002. Late Cretaceous and Early Palaeocene foraminiferids of the Western Sirt Basin,WSB, Libya.In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002, Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 83–84.

Tyszka, J., Jach, R. & Kędzierski, M., 2002. Wiek i paleośrodowisko ciemnych osadów toarku, profil z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie). In: XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, Poznań, 26–28 września 2002.Materiały konferencyjne, pp. 58–59.

Uchman, A., 2002. Deep-sea trace fossils: selected problems of taxonomy and palaeontology. First International Palaeontological Congress, IPC2002. Sydney - Australia, Program. Supplementary Abstracts, Sydney, p. 37.

Uchman, A., 2002. Ichnological evidences of oxygenation changes in the Lower Cretaceous flysch deposits of the Silesian unit, West Carpathians, Poland. In: Brock, G. A. & Talent, J. A. (eds), First International Palaeontological Congress, IPC2002. Sydney - Australia, Geological Society of Australia, Abstracts, Sydney, 68, pp. 160–161.

Uchman, A., 2002. Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, Bratislava, 53, pp. 83–84.

Waśkowska-Oliwa, A. & Leśniak T., 2002. Lower Eocene tufits in the Żegocina zone (Polish Flysch Carpathians). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, pp. 45–47.

Waśkowska-Oliwa, A., 2002. Zespoły otworic z tufitów okna tektonicznego Wiśniowej /jednostka pośląska/ In: XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, Poznań, 26–28 września 2002. Materiały konferencyjne, pp. 59–60.

Wilczyńska-Michalik, W. & Michalik, M., 2002. Mechanisms of air-pollution induced destruction of stone in monuments in Cracow, Poland. In: 5th EC Conference "Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge, May 16–18 2002. Cracow.

Witkowska, M.& Koszowska, E., 2002. Mn-bearing grandite from garnet skarn in the Ordovician rocks (Zawiercie, Southern Poland) – a preliminary report. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 20: 225–227.

Wolska, A., 2002. Albitic veins in cover rocks of Pilica granodiorite (silesian-cracov area, S Poland).Mineralogical-Petrological Conference, 26–30 August 2002, Herlany, Zbornik abstraktov, Koszyce, p. 39.

Wolska, A., 2002.Secondary biotite in hydrothermally altered granodiorite from the Będkowska Valley (silesian-cracow area, S Poland). Mineralogical-Petrological Conference, , Herlany, 26–30 August 2002. Zbornik abstraktov, Koszyce, p. 38.

Wolska, A., Koszowska, E. & Szulc, J., 2002. Middle Triassic pyroclastics intercalations within the Reifling bEds of the Choč Nappe, Slovakia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 20: 234–236.

Wolska, A., Szulc, J. & Koszowska, E., 2002. K/Ar dating of the Middle Triassic tuffs from the Central Carpathians and its paleotectonic context. In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 73–74.

Wójcik-Tabol, P., 2002. Mineralogical comparison of dark sediments from lower courses of Sztolnia and Krupianka creeks (Pieniny Klippen Belt, Poland In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, June 5–7th 2002. Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 103–104.

Wójcik-Tabol, P., 2002. Pyrite in Mid–Cretaceous black shales in Pieniny Klippen Belt (Polish Carpathians). Mineralogical-Petrological Conference, 26–30 August 2002, Herlany, Zbornik abstraktov, Koszyce, p.37.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N.Q., 2002. Active faulting along the Red River and Dien Bien Phu fault zones, Vietnam: insights from morphotectonic and geodetic studies. In: Cello, G., Mattioni, L. & Tondi, E. (eds), Abstract Volume "Active faults: analysis, processes and monitoring", Int. Workshop, Universita' di Camerino, May 3–6 2002. Camerino, pp. 144–147.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N.Q., 2002. Morphotectonic and seismic properties of the Dien Bien Phu fault in Vietnam. In: Program with Abstracts, IGCP 430 2nd Annual Meeting "Mantle Responses to Tethyan Closure", April 1–10 2002. Halong Bay City, Vietnam, Hanoi, pp. 84–85.

Zuchiewicz, W.& Oszczypko, N., 2002. Topography of the Magura floor thrust surface and morphotectonic behaviour of the Polish Outer Carpathians. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Zuchiewicz, W.& Oszczypko, N., 2002. Young tectonic processes of the Outer West Carpathians versus topography of the Magura floor thrust. In: Cacoń, S. (ed.), 4th Czech-Polish Workshop „On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas", Lubawka, Poland, November 7–9 2002. Wrocław, pp. 45–46.

Zuchiewicz, W., 2002. Quaternary tectonics of the Polish Outer Carpathians. In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, special issue, 53, CD ROM. (no pagination).

Zuchiewicz, W., Cuong, N. Q. & Bluszcz, A., 2002. Pokrywy rzeczne i stokowe w strefie młodego uskoku przesuwczego Dien Bien Phu w Wietnamie. In: Klimek, K. & Kocel, K. (ed), Mater. konf. Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji. Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Nauk o Ziemi Uniw. Śl., Sosnowiec 21–22.03.2002, Sosnowiec, pp. 161–165.

 

Inne:

Bąk, K. & Bąk, M., 2002. Cretaceous Oceanic Red BEds in southern Poland, Stops description: Lanckorona – Brody. In: Hu, X. & Sati, M. (eds), Cretaceous Oceanic Red BEds (CORB) in an Apennines – Alps – Carpathians Transect, IGCP Project 463, Field Guidebook, Inaugural meeting Field Excursion, September 23–29 2002. pp. 104–108.

Bąk, K. & Bąk, M., 2002. Mid- and Upper Cretaceous stratigraphy in the Polish part of the Pieniny Klippen Belt. In: Hu, X. & Sati, M. (eds), Cretaceous Oceanic Red BEds (CORB) in an Apennines – Alps – Carpathians Transect, IGCP Project 463, Field Guidebook, Inaugural Meeting Field Excursion, September 23–29 2002, pp. 82–85.

Kiessling, W., Flügel, E. & Golonka, J. (eds), 2001. Phanerozoic reef patterns. SEPM (Society for Sedimentary Geology) Special Publication 72, 775 pp.

Morycowa, E.& Ślączka, A., 2002. Marian Książkiewicz (1906–1981). In: Sylwetki zmarłych członków Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. PAN, Oddział w Krakowie, Kraków, pp. 79–82.

Oszczypko, N., Poprawa, D., Golonka, J., Krobocki, M., Porębski, S., Chowaniec, J. Witek, K. & Zuchiewicz, W., 2002. Polish part of the Western Carpathians. In: J. Vozár, R. Vojtko, L. & Sliva L. (eds), Guide to geological excursions. XII th Congress Carpath.-Balkan Geol. Assoc., Bratislava, Slovak Republic, Bratislava, pp. 129–139.

Porębska, E., 2002. Paleobiogeografia masywu małopolskiego i bloku łysogórskiego w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów. Przegląd Geologiczny: 1220- 1221. [In Polish]

Ślączka, A., 2002. Zbigniew Wilk 1924–2002. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 283–284.

Uchman, A., Caffau, M., Favrin, S., Piccoli, C. & Tunis, G., 2002. Flysch outcrops at San Rocco Hill (Bagnoli della Rosandra). In: Hohenegger, J., Melis, R., Pervesler, P. & Pugliese, N. (eds), The Third International Congress „Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobiology" EMMM‘2002. Trieste, September 6th–9th 2002. Filed Excursion Guide, Friuli Lakes, Gulf of Trieste, Karst, Aquileia. Vienna University (Insitute of Plaeontology) and Universitá degli Studi di Triste (Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali e Marine), pp. 38–41. Trieste.