Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Sylabusy - studia II stopnia

Read More o

Read More o

I rok kursy obowiązkowe

I rok kursy obowiązkowe (dla wszystkich specjalizacji)

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

II rok kursy obowiązkowe

II rok kursy obowiązkowe (dla wszytkich specjalizacji)

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

Kursy do wyboru zalecane dla I i II roku

Kursy do wyboru (pozostałe) dla I i II roku