Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dorota Salata

dr Dorota Salata

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 3.20
Telefon: 12 664 4393
E-mail:  dorota.salata@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Analiza minerałów ciężkich
 • Proweniencja materiału klastycznego
 • Rekonstrukcja litologiczna obszarów źródłowych
 • Wulkanizm w obszarze karpackim

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Paleogeografia i ewolucja tektoniczna pasma orogenicznego Karpat jego zapadliska przedgórskiego oraz ich relacja do obszarów otaczających

 

Nauczanie

Y - laboratoria
Geologia fizyczna - laboratoria, WB.ING-8
Warsztaty terenowe w Sudetach, WB.ING-53
Minerały ciężkie w interpretacjach terenowych WB.ING-70

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktor nauk o Ziemi: 2003, Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska: Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna frakcji ciężkiej górnokredowo-paleoceńskich piaskowców środkowej części płaszczowiny magurskiej

 • Magister geologii: 1997,  Uniwersytet Jagielloński
 • Nagrody i wyróżnienia:

2012 – wyróżnienie Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ ds. dydaktycznych za pracę podczas działań wspierających doskonalenie jakości kształcenia na studiach wyższych w ING UJ.

2005 – Nagroda naukowa im. Ludwila Zejsznera Polskiego Towarzystwa Geologicznego za pracę "Detrital garnets from the Upper Cretaceous-Palaeocene sandstones of the Polish part of the Magura Nappe and the Pieniny Klippen Belt: chemical constraints" opublikowana w Annales Societatis Geologorum Poloniae, 64 (3): 351-364.

2004 – nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

2003 – wyróżnienie za pracę doktorską – nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Działalność dydaktyczna w przeszłości:

Opiekun naukowy dla studentów I-go roku studiów I-go stopnia na kierunku Geologia

Geologia dynamiczna: ćwiczenia dla studentów I-go stopnia na kierunku Geologia

Minerały ciężkie w interpretacjach geologicznych: ćwiczenia dla studentów I-go stopnia na kierunku Geologia

Geologia fizyczna: ćwiczenia dla studentów kierunku Biologia-Geologia, specjalność Ochrona Przyrody

Geologia: ćwiczenia dla studentów kierunku Geografia i kierunku Geografia, specjalność Turystyka

Promotor 6 prac magisterskich, 15 prac licencjackich.

 • Popularyzowanie nauki:

Wykłady otwarte dla młodzieży licealnej w ING UJ

Wykłady otwarte na Sądeckim Uniwersytecie III-go Wieku, sekcja geograficzno-przyrodnicza

 • Działalność organizacyjna:​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2012 Członek Zespołu ds. oceny efektów kształcenia w ING UJ

2012 - Projekt Ars Docendi "Doposażenie pracowni separacji minerałów ciężkich", na zakup wstrząsarki elektromagnetycznej wraz z zestawem sit  pomiarowych

Członek Komisji ds podziału środków z DS w ING

Koordynator inwentaryzacji w Zakładzie Geodynamiki i Geologii Środowiskowej

Opiekun pracowni kruszenia i przesiewania skał

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na rok 2009/2010 na kierunku Geologia

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na rok 2008/2009 na kierunku Geologia

 • Członkostwa w organizacjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geologiczne, od 2003

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, od 2012

 • Doświadczenie zagraniczne:

Fundacja CEEPUS, Republika Czeska, Brno, Uniwersytet Masaryka, 1 miesiąc – katodoluminescencja cyrkonów

Badania terenowe na Ukrainie zakarpackiej

 • PB 6P04D 009 16 (1999-2000); grant KBN: Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna zespołu mineralnego frakcji ciężkiej górnokredowo-paleoceńskich piaskowców jednostek: bystrzyckiej i raczańskiej (płaszczowina magurska) na obrzeżeniu okna tektonicznego Mszany Dolnej. Kierownik projektu.
 • PB 3P04D 048 22 (2002-2003); grant KBN: Charakterystyka minerałów frakcji ciężkiej górnokredowo-paleoceńskich piaskowców południowej części płaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty Fliszowe). Kierownik projektu.
 • P04D 002 28 2005-2008); grant MNiSW: Charakterystyka obszarów źródłowych basenu pienińskiego pasa skałkowego i południowej części basenu magurskiego w późnej kredzie i paleogenie w świetle analizy mineralogicznej i geochemicznej egzotyków skał krystalicznych. Kierownik projektu.
 • N307 02531/1997 (2006-2009); Grant MNiSW: Rozwój paleogeńsko-wczesnomioceńskich basenów w strefie szwu orogenicznego Karpat centralnych i zachodnich Karpat zewnętrznych. Wykonawca.
 • Projekt z Wydziałowej Rezerwy Badań Własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010): Minerały ciężkie z oligoceńskich osadów klastycznych północnej części płaszczowiny Skolskiej (polskie Karpaty fliszowe). Kierownik projektu.
 • 2013/09/B/ST10/00591; grant NCN (2014-2018): Wieloaspektowa analiza minerałów ciężkich jako narzędzie badań pochodzenia osadów fliszowych i charakterystyki obszarów źródłowych na przykładzie piaskowców z utworów górnej kredy i oligocenu płaszczowiny skolskiej (polskie Karpaty fliszowe). Kierownik projektu.

Popularyzatorski opis rezultatów projektu

 

Salata D. & Uchman A. 2019. Provenance of Upper Oligocene to Lower Miocene Krosno Formation sandstones in the Skole Nappe (southeast Poland): New insights from heavy minerals. Geological Journal: 1–17.

Salata D. & Uchman A. 2019.  New interpretation of the provenance of crystalline material from Oligocene flysch deposits of the Skole Nappe, Poland : evidence from heavy minerals and clasts in the Nowy Borek section. Geologos, 25 (2): 163-174.

Oszczypko N., Salata D. & Konečný P., 2016. Age and provenance of mica-schist pebbles from the Eocene conglomerates of the Tylicz and Krynica Zone (Magura Nappe, Outer Flysch Carpathians). Geologica Carpathica, 67 (3): 257-271.

Salata, D., 2014. Advantages and limitations of interpretations of external morphology of detrital zircon: A case study of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84 (2): 153–165.

Salata, D., 2014. Detrital tourmaline as indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians). Geological Quarterly, 58 (1): 19-30.

więcej o

 • Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Salata D. & Uchman A. 2019. Provenance of Upper Oligocene to Lower Miocene Krosno Formation sandstones in the Skole Nappe (southeast Poland): New insights from heavy minerals. Geological Journal: 1–17.

Salata D. & Uchman A. 2019.  New interpretation of the provenance of crystalline material from Oligocene flysch deposits of the Skole Nappe, Poland : evidence from heavy minerals and clasts in the Nowy Borek section. Geologos, 25 (2): 163-174.

Oszczypko N., Salata D. & Konečný P., 2016. Age and provenance of mica-schist pebbles from the Eocene conglomerates of the Tylicz and Krynica Zone (Magura Nappe, Outer Flysch Carpathians). Geologica Carpathica, 67 (3): 257-271.

Salata, D., 2014. Advantages and limitations of interpretations of external morphology of detrital zircon: A case study of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84 (2): 153–165.

Salata, D., 2014. Detrital tourmaline as indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians). Geological Quarterly, 58 (1): 19-30

Salata, D., 2013. Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition and grain morphology. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83 (3): 161–177

Salata, D. & Uchman, A. 2013. Conventional and high-resolution heavy mineral analyses applied to flysch deposits: comparative provenance studies of the Ropianka (Upper Cretaceous–Paleocene) and Menilite (Oligocene) formations (Skole Nappe, Polish Carpathians). Geological Quarterly, 57 (4): 649–664.

Salata, D., 2013. Heavy minerals as detritus provenance indicators for the Jurassic pre-Callovian palaeokarst infill from the Czatkowice quarry (Kraków–Wieluń Upland, Poland). Geological Quarterly, 57 (3): 537–550.

Salata, D., 2013. Source rocks for heavy minerals in lower part of Menilite Formation of Skole Nappe (Polish Flysch Carpathians), based on study of detrital garnet and tourmaline. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83 (1): 1–17.

Salata, D. & Uchman, A., 2012. Heavy minerals from Oligocene sandstones of the Menilite Formation of the Skole Nappe, SE Poland: a tool for provenance specification. Geological Quarterly, 56 (4): 803–820.

Oszczypko, N., Salata, D. & Krobicki M., 2012. Early Cretaceous intra-plate volcanism in the Pieniny Klippen Belt– a case study of the Velykyi Kamenets'/Vilkhivchyk (Ukraine) and the Biała Woda (Poland) sections. Geological Quarterly, 56 (4): 629–648.

Oszczypko, N. & Salata, D., 2005. Provenance analyses of the Late Cretaceous – Palaeocene deposits of the Magura Basin (Polish Western Carpathians)-evidence from the heavy minerals study. Acta Geologica Polonica, 55 (3): 237–267.

 • Artykuły recenzowane w czasopismach spoza listy filadelfijskiej

Salata, D. & Oszczypko, N., 2010. Preliminary results of provenance analyses of exotic magmatic and metamorphic rock pebbles from the Eocene flysch deposits of the Magura Nappe (Krynica facies zone, Polish Outer Carpathians). In: Christofidis, G., Kantiranis, N., Kostopoulos, D. N. & Chatzipetros, A. A. (eds) Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, special volume, 100: 241–249. (http://geolib.geo.auth.gr/digeo/index.php/sasg/article/viewFile/7705/7461)

Popiołek, M., Salata, D. & Uchman, A., 2010. Petrografia i proweniencja piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach. Przegląd Geologiczny, 58 (2): 154–162. [In Polish, English summary].

Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2006. Egzotyki strefy krynickiej i ich znaczenie paleogeograficzne (płaszczowina magurska). Geologia, 32 (1): 21–45.

Salata, D., 2004. Detrital garnets from the Upper Cretaceous-Palaeocene sandstones of the Polish part of the Magura Nappe and the Pieniny Klippen Belt: chemical constraints. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74 (3): 351–364.

Koszowska E. & Salata D., 2001: Minerals of the hydrotalcite group in metasomatically altered carbonate rocks from Zawiercie. S-Poland. Mineralogia Polonica, 32 (1): 69–83.

 • Rozdziały w książkach

Salata, D & Uchman, A., 2014. Skały osadowe i klastyczne jury dolnej. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr (Sedimentary Rocks of the Tatra Mountains). Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, pp. 76–81.

Uchman, A., Salata, D. & Michalik, J., 2014. Skały klastyczne jury dolnej (formacja z Koperszadów). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr (Sedimentary Rocks of the Tatra Mountains). Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, pp. 160–163.

 • Inne recenzowane:

Salata, D., 2002. Provenance of Zircons from the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe in the light of Cathodoluminescence Studies. Mineralogical Society of Poland-Special Papers, 20: 192–194.

Salata, D., 2001. Chromian spinels of the Szczawnica (Magura nappe) and the Jarmuta (Pieniny Klippen Belt) formations-preliminary results. Mineralogical Society of Poland-Special Papers, 19: 150–152.

Salata, D., 2000. Clay minerals of bentonite-like layers of the Czerwin Beds (Subsilesian Unit, Polish Flysch Carpathians)-preliminary results. Mineralogical Society of Poland-Special Papers, 17: 235-237.

Salata, D. & Koszowska, E., 1997. Mineralizacja żyłowa w dewońskich skałach węglanowych Zawiercia. Mineralogical Society of Poland-Special Papers, 9: 155–158. [In Polish].

Koszowska, E. & Salata, D., 1997. Nowe wystąpienia rzadkich minerałów z grupy hydrotalkitu. Mineralogical Society of Poland-Special Papers, 9: 110–113. [In Polish].

 • Przewodniki wycieczek konferencyjnych

Oszczypko, N., Golonka, J., Cieszkowski, M., Krobicki, M., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2006. Conference Excursion 2: Late Cretaceous–Neogene Evolution of the Polish Carpathians. Proceedings of the 4th Meeting Of The Central European Tectonic Studies Group / 11th Meeting of The Czech Tectonic Studies Group / 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006: Excursion Guide, Geolines, 20, pp. 165–172.

Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2006. Stop 4. Poręba Górna – Southern Margin of the Mszana Dolna Tectonic Window. Proceedings of the 4th Meeting Of The Central European Tectonic Studies Group / 11th Meeting of The Czech Tectonic Studies Group / 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006: Excursion Guide, Geolines, 20, pp. 177–179.

Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Salata, D., 2006. Stop 6. Szczawnica Wyżna (Zabaniszcze)–Grajcarek Unit. Proceedings of the 4th Meeting Of The Central European Tectonic Studies Group / 11th Meeting of The Czech Tectonic Studies Group / 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006: Excursion Guide, Geolines, 20, pp. 181–182.

Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Salata, D., 2006. Stop 7. Krościenko-Zawiasy Klippe – Contact Zone between the Pieniny Klippen Belt and the Magura Nappe. Proceedings of the 4th Meeting Of The Central European Tectonic Studies Group / 11th Meeting of The Czech Tectonic Studies Group / 7th Carpathian Tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19–22, 2006: Excursion Guide, Geolines, 20, pp. 182–183.

 • Doniesienia konferencyjne
 • Abstrakty rozszerzone:

Salata, D., 2006. Composition of Crystalline rocks of the Krynica Subunit in the Polish part of the Magura nappe. In: Sudar, M., Ercegovac, M. & Grubić, A. (eds), Proceedings of the 18th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, September 1-4, Belgrade, pp. 510–513.

Cieszkowski, M., Waśkowska-Oliwa, A. & Salata, D., 2001. Analysis of small foraminifera assemblages and clay minerals from bentonite-like layers within Czerwin Beds (Subsilesian Unit, Polish Flysch Carpathians) - preliminary results. In: Kováč, M. & Vozár, J. (eds), Slovac Geological Magazine, 7, 1: 43–44.

Salata, D. & Oszczypko, N., 2000. Provenance of tourmalines from the Kanina Beds (Magura Nappe, Polish Flysch Carpathians). In: Vozár, J. (ed.), Slovac Geological Magazine, 6, 2-3: 165–167.

 • Abstrakty:

Salata D. & Uchman A., 2016. Heavy mineral assemblages and garnet chemical composition as tools in discerning deep-sea Cretaceous-Miocene formations of the Skole Nappe (Polish Flysch Carpathians). Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians , 10th ESSEWECA conference, 1-2 December, Bratislava: 89-90.

Salata D. & Uchman A., 2015. External morphology of detrital zircon in sediment provenance studies: an example based on the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians). 31st IAS Meeting of Sedimentology, 22-25 June, Kraków, p. 463.

Salata, D. & Uchman, A., 2014. Dissolution of apatite grains during alluvial storage: an example from Holocene sediments of the Skole Nappe (Polish Flysch Carpathians). In: Begiraj, A., Ionescu, C., Christofides, G., Uta, A., Begiraj Goga, E. & Marku, S., (eds), XX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Tirana, Albania, 24-26 September 2014, Buletini I Shkencave Gjeologjike, p. 106.

Jach, R., Machaniec, E., Salata, D., Skiba, M. & Szczepaniak, M., 2011. Poziomy tufitopodobne w obrębie dolnych szarych zlepieńców eoceńskich, Staników Żleb, Tatry Zachodnie. In: Rychliński, T. & Jaglarz, P., (eds), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, 13-16 października 2011, Materiały konferencyjne, pp. 82–83.

Salata, D. & Oszczypko, N., 2010. Preliminary results of provenance analyses of exotic magamatic and metamorphic rock pebbles from the Eocene flysch deposits of the Magura Nappe (Krynica facies zone, Polish Outer Carpathians) In: A. Chatzipetros, V. Melfos, P. Marchev & I. Lakova (eds),. XIX Congress of the Carpathia-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Grece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica,39, 1-2: 346.

Popiołek, M., Salata, D. & Uchman, A., 2009. Petrografia piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), Materiały konferencyjne LXXIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, pp. 216. [In Polish].

Oszczypko, N. & Salata, D., 2009. Minerały ciężkie piaskowców płaszczowiny magurskiej (strefa krynicka) i pienińskiego pasa skałkowego. In: Rehakova D. & Jozsa Š. (eds), Conference of Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, 2-5.12.2008. Geovestnik ESSEWECA. Fac. Nat. Sc., Comenius University, Bratislava, pp. 245–246.

Krobicki, M., Oszczypko, N., Salata, D. & Golonka, J., 2008. Intra-plate alkaline volcanism in the Pieniny Klippen Belt (Eastern Carpathians, Ukraine). In: Nemeth, Z. & Plasienka, D. (eds), 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (SlovTec). Proceedings and excursion guide. State Geological Institute of Dionyz Stur, Bratislava, pp. 96–97.

Salata, D. & Oszczypko, N., 2008. Egzotyki krystaliczne z ogniwa krynickiego formacji zarzeckiej w Tyliczu k. Krynicy (strefa krynicka płaszczowiny magurskiej). Materiały konferencyjne, Pierwszy Kongres Geologiczny, czerwiec 2008, Polskie Towarzystwo Geologiczne, pp. 103. [In Polish].

Salata, D., 2005. Heavy minerals of the Late Cretaceous-Palaeocene deposits of the Magura Nappe (Polish Flysch Carpathians). Mineralia Slovaka, 3, 37: 486.

Salata, D., 2005. Composition of garnets from the Upper Cretaceous-Palaeocene deposits of the Magura nappe (Polish Flysch Carpathians). Mineralia Slovaka, 3, 37: 486-487.

Oszczypko N., Salata D., 2004: Position of the Late Cretaceous-Palaeocene Source Areas of the Magura Basin-Evidence from Heavy Minerals Study. Geolines, 17: 76-77.

Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2004. Egzotyki strefy krynickiej płaszczowiny magurskiej i ich znaczenie paleogeograficzne. In: Krobicki, M. (ed.),  Egzotyki karpackie-znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków, pp. 59–60. [In Polish].

Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2003. Origin and position of Magura Basin source areas (Western Carpathians, Poland). The Fourth Stephan Muller Conference of the European Geosciences Union: Geodynamic and tectonic evolution of the Carpathian Arc and its foreland, Southern Carpathians, Romania, Abstract book: 96-97.

Salata, D., 2002. Provenance of heavy minerals of the Jarmuta and Szczawnica formations (Polish Flysch Carpathians). Geologica Carphatica, 53, CD-version.

Salata, D., 2002. Provenance of chromian spinels of the Szczawnica (Magura nappe) and the Jarmuta (Pieniny Klippen Belt) formations in the light of their chemical composition. Geologica Carpathica, 53: 12–13.

Salata, D. & Leichmann, J., 2002. Provenance and Diagenesis of the upper Cretaceous and Paleocene sandstones of the Magura nappe: Constraints from Cathodoluminescence studies. Geolines, 14: 80–81

Salata, D., 2001. Heavy minerals of the Ropianka formation on the southern margin of the Mszana Dolna tectonic window (Magura nappe, Polish Flysch Carpathians). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 134–135.

Salata, D. & Leśniak, T., 2001. Bentonites in the Wiśniowa and Żywiec tectonic windows (Subsilesian nappe, Polish Flysch Carpathians). In: Proceedings of the Mid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, Stará Lesná, Slovakia. Slovak Academy of Science, pp. 96.

Koszowska, E. & Salata, D., 1998. Secondary minerals of the hydrotalcite-manasseite group from metasomatised devonian carbonates in the Zawiercie region (S-Poland). In: Proceedings of the 16th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Vienna, pp. 289.

Koszowska, E. & Salata, D., 1997. Minerals of the hydrotalcite group - the new occurrence in Poland - preliminary results. In: Modular Aspects of Minerals, MODUL'97. 1st EMU School and Symposium; 14-18 December, Budapest, Hungary, pp. 24.

 • Inne:

Salata, D., 2012. Życie w cieniu wulkanów. Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 31: 5–7. [In Polish].

więcej o