Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz

Stanowisko: profesor zwyczajny
Pokój: 3.36.0
Telefon: 12 664 4391
E-mail: zbigniew.sawlowicz@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • geochemia osadów anoksycznych (m.in.: pierwiastki śladowe, PGE, REE)
 • siarczki żelaza (szczególnie framboidy)
 • substancja organiczna w złożach
 • mineralogia i geochemia złóż osadowych
 • mineralogia i geochemia a powstanie życia na Ziemi
 • archeologia (krzemienie) i konserwacja zabytków (materiały inkrustacyjne w zdobnictwie)
 • tafonomia i zachowanie szczątków organicznych oraz mineralizacja bakterii.

Obecnie realizowane tematy badawcze:

 • Mineralogia, geochemia i geneza wybranych złóż Cu i Zn-Pb
 • Mineralogia i geochemia procesów tafonomicznych
 • Mineralogia i geochemia złoża soli w Wieliczce
 • Mineralogia i geochemia czarnych łupków

Obecnie prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Ćwiczenia terenowe z geologii złóż - złoża ewaporatów
  Planowanie kariery zawodowej
  Seminarium z metod poszukiwań złóż 
  Geologia złóż 
  Metody poszukiwań złóż
  ​Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Profesor tytularny: 2008
 • Doktor habilitowany: 2001 UJ „Framboids: from their origin to application"
 • Doktor nauk o Ziemi: 1987 UJ „Wpływ substancji organicznej na okruszcowanie łupku miedzionośnego (smolącego) z monokliny przedsudeckiej"
 • Magister inżynier geolog górniczy: 1977 AGH „Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna pola zachodniego kopalni "Lubin""
 • Kierownik Zakładu Mineralogii, Petrologii i Geochemii ING UJ w latach 2001-2010
 • Promotor 32 prac magisterskich, 7 prac licencjackich
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w latach 2006-2017
 • Polski edytor w "Elements" (IMA)
 • Członek Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska (2006-2007)
 • Członek Komisji ds. Analityki i Nowych Technologii w Górnictwie i Geologii przy Ministrze Środowiska (2016-2019)
 • Członek Komisji ds. Ochrony Grot Kryształowych w Kopalni Soli „Wieliczka” (od 2017)
 • Organizacja i kierowanie laboratoriami w ING UJ: Pracownia Analiz Rentgenowskich (1978-1980), Pracownia Spektralnej Analizy Emisyjnej (1979-1994), Pracownia Analiz Węgla i Siarki (1991-1992), Pracownia Mikroskopii Optycznej z Katodoluminescencją i Analizą Obrazu (od 2000).
 • Ekspertyzy z zakresu poszukiwań złóż (Brazylia 2017)
 • Kierowanie Pracownią Analiz Geochemiczno-Mineralogicznych „GeoAnaliza” (1992-2018)
 • Organizacja i współorganizacja konferencji: Intern. Workshop Lubin'94 „Genesis of copper deposits" (1994), The Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting w Krakowie (2001), 21st Intern. Meeting on Organic Geochemistry w Krakowie (2004), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny w Krakowie (2008).

Stypendia i staże zagraniczne:

 • sierpień-wrzesień 1987 - Dept. of Earth Sciences, University of Oxford, UK (OCHSPS)
 • marzec 1988 - Dept. of Geology, University of St.Andrews, Scotland.
 • marzec 1989 - sierpień 1990 - Geochemisches Institut, University of Goettingen, Germany (Alexander von Humboldt Fellowship)
 • maj 1991 - Dept. of Geology and Appl. Geology, University of Glasgow, Scotland
 • czerwiec 1991 - Federal Institut of Geosciences (BGR), Hannover, Germany (Alexander von Humboldt Fellowship)
 • lipiec 1991 - Geochemisches Institut, University  of Goettingen, Germany (Alexander von Humboldt Fellowship)
 • kwiecień 1994 - Dept. of Geology, University of Manchester, England
 • wrzesień 1995 - Dept. of Applied Geology, University of Zagreb, Croatia.
 • październik 2003 - Dept. of Geology, Colorado School of Mines, Golden, USA
 • sierpień 2004 - Dept. of Geology, University of Witwatersrand, Johannesburg, RPA.
 • maj 2010 – Dept. of Geology, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia.
 • Czynny udział w około 45 konferencjach zagranicznych w Europie, USA, Izraelu, Chinach, Indiach, Japonii, RPA i Brazylii (kilkakrotnie chairman).
 • Zaproszone wykłady: Manchester, Glasgow, Denver, Salt Lake City, Hannower, Zagrzeb, Hobart, Townsville, Cluj.

Projekt KBN 6 P201 008 07 - "Procesy koncentracji platynowców w cechsztyńskim złożu miedzi na monoklinie przedsudeckiej" 1994-1996 (kierownik)

Projekt KBN 2/ 6 P04D 004 15 - "Określenie środowiska depozycji i wczesnej diagenezy osadów anoksycznych na podstawie wybranych parametrów geochemicznych - krytyczna ocena" 1999-2000 (kierownik)

Projekt KBN 3/ 3 P04D 013 23 (2002-2004) - " Minerały węglanowe z łupku miedzionośnego i ich związek z procesami powstania złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej" (kierownik)

Projekt UNESCO- IGCP 386  – „ Response of the ocean/atmosphere system to past global changes: a geochemical approach based on empirical and modelling data" 1996-2000 (co-leader)

Projekt UNESCO- IGCP 254 - "Metalliferous black shales" 1987 - 1992  (co-leader krajowy)

 

Kędzierski M., Uchman A., Sawlowicz Z., Briguglio A., 2015. Fossilized bioelectric wire – the trace fossil Trichichnus. Biogeosciences, 12, 2301–2309.

Radliński M., Sawłowicz Z., 2017. 2017 r. Przeobrażone rytmity siarczkowe w piaskowcu białego spągowca z kopalni Rudna (Altered rhythmic sulphide bands in the Weissliegend sandstone in the Rudna Mine (Fore-Sudetic Monocline, Poland)). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 468, 61–78. doi: 10.5604/01.3001.0010.0104.

Król P., Sawłowicz Z., 2017. Masywna mineralizacja siarczkami miedzi w dolomitach z kopalni Lubin (monoklina przedsudecka)(Massive copper sulphide mineralization in dolomites from the Lubin Mine (Fore-Sudetic Monocline)). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 468, 29–48. doi: 10.5604/01.3001.0010.0102.

Szczepanik P., Giże A., Sawłowicz Z., 2017. Pyritization of dinoflagellate cysts: A case study from the Polish Middle Jurassic (Bathonian). Review Palaeobotany Palynology, 247, 1-12

Zazhigalov V.A., Sachuk O.V., Diyuk O.A., Starchevskyy V.L., Kolotilov S.V., Sawlowicz Z., Shcherbakov S.M., Zakutevskyy O.I. 2018. The ultrasonic treatment as a promising method of nanosized oxide CeO2-MoO3 composites preparation. In: O. Fesenko & L. Yatsenko (eds.) Nanochemistry, Biotechnology, Nanomaterials, and Their Applications, Springer Proceedings in Physics 214, 297-309.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Sawlowicz Z, Przybyło J., Boroń K. Colourful speleothems in the Wieliczka Salt Mine. Geological Quarterly (złożone do druku).

Sawlowicz, Z., 2013. REE and their relevance to the development of the Kupferschiefer copper deposit in Poland. Ore Geology Review 55, 176–186.

Rogoz, A., Sawlowicz, Z., Wojtal, P., 2012. Diagenetic history of woolly mammoth (Mammuthus primigenius) skeletal remains from the archaeological site Cracow Spadzista Street (B), southern Poland. Palaios 27, 541–549.

Szczepanik, P., Sawlowicz, Z., 2010. Fe-S mineralization in the Jurassic biogenic remains (Częstochowa, Poland). Chemie der Erde – Geochemistry 70, 77-87.

Mroczka, R., Bartosik, P., Sawłowicz, Z., Skrzypiec K., Falkenberg, G., Wójcik, J., Żukociński, G., Kuczumow A., 2008. Optimization of metallic X-ray capillary production. Thin Solid Films 516, 8029–8035.

Kaye, T.G., Gaugler, G., Sawlowicz, Z., 2008. Dinosaurian Soft Tissues Interpreted as

Bacterial Biofilms. PLoS ONE 3(7): e2808. doi:10.1371/journal.pone.0002808.

Szczepanik, P., Sawlowicz, Z., 2008. Potential ZnS fossilization of gastropods (Middle

Jurassic claystones from Central Poland). Naturwissenschaften 95, 869–876.

Szczepanik, P., Witkowska, M., Sawłowicz Z., 2007. Evaluation of the palaeoenvironment of the Middle Jurassic Fe-bearing mudstones (Gnaszyn, Częstochowa region, Poland) – a geochemical study. Geological Quarterly 51, 57-66.

Worobiec, A., Stefaniak, E.A., Potgieter-Vermaak, S., Sawlowicz, Z., Spolnik, Z., Van Grieken, R., 2007. Characterisation of heavy mineral sands by micro-raman spectrometry and SEM/EDX: molecular and elemental analysis. Applied Geochem. 22, 2078–2085.

Sawlowicz, Z., Łatkiewicz, A., Stefaniak, E., 2005. Two-dimensional natural pyrite crystals and their formation. Mineral. Mag. 69, 455-461.

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K. and Sawłowicz, Z., 2005. Characteristics of CuAl2-Cu9Al4/Al2O3 nanocomposites synthesized by mechanical treatment. Jour.Thermal Anal. Calor. 80, 619-623.

Bakr, A.M., Kawiak, T., Pawlikowski, M. and Sawlowicz, Z., 2005. Characterization of 15th century red and black pastes used for wall decoration in the Qijmas El-Eshaqi mosque (Cairo, Egypt). Jour.Cultural Herit. 6, 351–356.

Szczepanik, P., Sawłowicz, Z., and Bąk, M. 2004. Pyrite framboids in pyritized radiolaria skeletons (Mid-Cretaceous of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Poland). Ann.Soc. Geol.Polon. 74, 35-41.

Bąk M., Sawłowicz Z., 2000. Pyritized radiolarians from the Mid-Cretaceous deposits of the Pieniny Klippen Belt – a model of pyritization in an anoxic environment. Geol.Carpathica, 51, 91-99.

Large, D. J., Sawlowicz, Z., Spratt, J., 1999. A cobaltite-framboidal pyrite association from the Kupferschiefer: possible implications for trace element behaviour during the earliest stages of diagenesis. Mineral.Mag. 63, 353-361.

Piestrzynski, A., Sawlowicz, Z., 1999. Exploration for Au and PGE in the Polish Zechstein copper deposits (Kupferschiefer). Jour. Geochem. Explor. 66, 17-25.

Sawlowicz, Z., Porebska, E., 1998. Geochemical study of the Ordovician/Silurian boundary section in Zdanow (Bardzkie Mts., Poland). Mineral. Mag. 62A, 1326-1327.

Porebska E. & Sawlowicz Z., 1997. Geochemistry and graptolite events across the Silurian/Devonian boundary in Bardzkie Mts (southwest Poland) - palaeoceanographic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 132, 343-354.

Large D.J., MacQuaker J., Vaughan D.J., Sawlowicz Z., Gize A.P., 1995. Evidence for low-temperature alteration of sulfides in the Kupferschiefer copper deposits of southwestern Poland. Econ.Geol. 90, 2143-2155.

Sawlowicz Z., 1993. Pyrite framboids and their development: a new conceptual mechanism. Geol.Rundsch. 82, 148-156.

Sawlowicz Z., 1993. Iridium and other platinum-group elements as geochemical markers in sedimentary environments. Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 104, 253-270.

Sawłowicz Z., 1992.  Primary Sulphides in the Cu-Fe-S Zones of the Kupferschiefer Bed, Fore-Sudetic Monocline, Poland. Trans.Instn.Min.Met. 101, B1-B8.

Sawlowicz Z., Wedepohl  K.H., 1992. The origin of rhythmic sulphide bands from the Permian sandstones (Weissliegendes) in the footwall of the Fore-Sudetic „Kupferschiefer" (Poland). Mineral. Deposita 27, 242-248.

Sawlowicz, Z. Halas, S., 1990. Isotopic composition of carbonates from the copper-bearing shales (Kupferschiefer) from the Fore-Sudetic Monocline (Poland). Freiberger Forsch. C441, 147-155.

Sawlowicz Z., 1990. Primary copper sulphides from the Kupferschiefer, Poland. Mineral. Deposita 25, 262-271.

Sawlowicz, Z., 1990. Native lead in the Polish Kupferschiefer. N.Jb.Miner.Mh., 8, 376-382.

Cichocki, A., Lasocha, W., Michalik, M., Sawłowicz, Z., 1990. Release of boron during conversion of MFI boralite to ammonium and hydrogen forms. Zeolites, 10, 583-587.

Sawlowicz Z., 1989. On the origin of copper mineralization in the Kupferschiefer: a sulphur isotope study. Terra Nova 1, 339-343.

Sawlowicz, Z., 1986. Comment on „Oil shales, evaporites and ore deposits" by Hans P. Eugster. Geochim. Cosmochim. Acta 50, 1829-1830.         

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

Sawłowicz Z., 2016. Bakterie magnetotaktyczne i ich minerały. Przegląd Geologiczny, 64, 328-337.

Malinowski Ł., Sawłowicz Z., Przybyło J. 2010. Mineralogiczno-geochemiczna charakterystyka produktów korozji żelaza z kopalni soli „Wieliczka". Geologia 36, 313-329.

Rogóż, A., Sawłowicz, Z., Socha, P., Stefaniak, K., 2009. Mineralization of teeth and bones of the cave bear (Ursus spelaeus) from the Biśnik Cave, Southern Poland. Mineralogia 40: 65-84.

Szczerba, M., Sawłowicz, Z., 2009. Remarks on the origin of cerusssite in the Upper Silesian Zn-Pb deposits, Poland. Mineralogia 40: 54-64.

Szczepanik, P. and Sawłowicz, Z., 2005. Pyritization of microfossils: crinoid remains from the Middle Jurassic of Ogrodzieniec (Kraków-Czestochowa Upland, Poland). In: J. Tyszka et al. Eds., Methods and Applications in Micropaleontology. Studia Geol. Polon. 124, 37-52.

Wieczorek-Ciurowa K., Gomułczak A., Rakoczy J., Gamrat K., Stoch J., Sawłowicz Z., 2005. Study of mechanically activated V-Cr oxides for catalytic applications. Pol. Jour. Applied Chem. 49, 253–262.

Gawecka, E., Gorniak, R., Sawlowicz, Z., 2003. Horizontal calcite-sulphide veins in the dolomitic shale from the Polish copper deposit (Kupferschiefer) an example of petrology-dependent vein formation. W: D.G. Eliopoulos et al. (ed.) Mineral exploration and sustainable development. Millpress, Rotterdam, p. 977-980.

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K., Fela, K., Sawlowicz, Z. 2003. Structural and morphological changes induced by mechanical activation in copper hydroxocarbonate-aluminium system. Polish J. Appl. Chem., 5, 72-74.

Bogacz, P., Sawłowicz, Z., 2001. Organic-rich concretions from the Permian sandstones (Weissliegend) at the footwall of the Kupferschiefer copper deposits in Poland. W: A. Piestrzyński (ed.), Mineral Deposits at the Beginning of the 21st century. Balkema, p. 35-38

Michalik, Z., Sawłowicz, Z., 2001. Multi-stage and long-term origin of the Kupferschiefer copper deposits in Poland. W: A. Piestrzyński (ed.), Mineral Deposits at the Beginning of the 21st century. Balkema, p. 235-238.

Sawlowicz, Z. & Bąk, M., 1997. Pyritization of Radiolaria in anoxic water column, anoxic deposits of the Cenomanian/Turonian Boundary in the Pieniny Klippen Belt, Poland. Mineral. Slovaca 29, 273-274.

Sawlowicz Z., Kosacz R., 1995. On the origin of high-grade copper ores in the Weissliegendes elevations from the Polish Kupferschiefer deposits. W: J.Pasava et al. Eds., Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts. A.A. Balkema Rotterdam, 977-980.

Sawlowicz Z., 1991. Organic matter in the Zechstein Kupferschiefer from the Fore-Sudetic Monocline. II. Kerogen. Mineral.Pol. 22, 49-67.

Sawlowicz Z., 1991. The relationship between copper mineralization and organic matter in the Polish Kupferschiefer. W: Pagel M, Leroy J.L. Eds., Source, Transport and Deposition of Metals. A.A.Balkema Rotterdam, 589-592.

Michalik, M., Sawlowicz, Z., 1989. Minerały ilaste w utworach cechsztyńskich z Nowego Kościoła (niecka północnosudecka). Rudy i Metale Nież., 5, 177-180.

Sawlowicz Z., 1989. Organic matter in the Zechstein Kupferschiefer from the Fore-Sudetic Monocline. I. Bitumen. Mineral.Pol. 20, 69-86.

Sawlowicz Z., 1989. Isotopic composition of C, O, S from the organic-rich copper-bearing shale from the Kupferschiefer in Poland. Arch.Miner. 44, 5-19.

Harańczyk, C., Kinnaird, J., Sawlowicz, Z., 1988. Badania inkluzji ciekło-gazowych z okruszcowanych skał Krakowidów. Rudy i Metale Nież., 11, 412-415.

Sawłowicz, Z., 1987. Bor jako wskaźnik warunków sedymentacji łupków miedzionośnych z monokliny przedsudeckiej. Rudy i Metale Nież., 4, 128-130.

Sawlowicz, Z., 1987. Framboidal pyrite from the metamorphic Radzimowice schists of Stara Góra (Lower Silesia, Poland). Mineral. Pol. 18, 57-67.

Sawlowicz Z., 1985. Significance of metalloporphyrins for the metal accumulation in the copper-bearing shales from the Zechstein copper deposits. Mineral. Pol. 16, 35-42.

Sawłowicz, Z., 1984. Badania substancji organicznej z łupków miedzionośnych z monokliny przedsudeckiej. Przegl. Geol., 7, 383-383.

Sawłowicz, Z., 1983. Kerogen z łupków miedzioniośnych z monokliny przedsudeckiej. Rudy i Metale Nież., 7, 245-250.

Kosacz, R., Sawłowicz, Z., 1983. Forma występowania pirytu framboidalnego w złożu miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Rudy i Metale Nież., 8, 292-297.

Sawłowicz, Z., 1981. Forma występowania domieszek Pb, As, Tl i Zn w pirycie ze złóż śląsko-krakowskich. Rudy i Metale Niez., 7, 355-362.

Kucha, H., Sawłowicz, Z., 1980. Charakterystyka geochemiczna i mineralogiczna pierwiastków towarzyszących miedzi na obszarze kopalni Lubin Zachodni. Geologia, 6, 53-70.

Mapy, książki, rozdziały w książkach:

Malinowski Ł., Sawłowicz Z., 2013. Metal And Its Fate. W: (A. Nowakowski Ed.) The Treasure. Wieliczka Salt Mine. Wyd. Universitas. 99-114.

Kowalczyk J., Sawłowicz Z.,  2013. The Fairytale World of Dripstone Formations. W: (A. Nowakowski Ed.) The Treasure. Wieliczka Salt Mine. Wyd. Universitas. 83-98.

Tarkowski, R., Wdowin, M., Manecki, M., Sawłowicz, Z., Marek, S., Dziewińska, L., 2009.  Badania oddziaływania CO2 na mezozoiczne skały zbiornikowe w celu określenia ich przydatności do geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 114.

Kotarba, M.J., Oszczepalski, S., Sawłowicz, Z., Speczik, S., Więcław, D., 2007. Materia organiczna i jej rola w procesach złożotwórczych. W: Monografia KGHM Polska Miedź SA., Lubin, 207-213.

Sawlowicz, Z., Gize, A.P., Rospondek, M., 2000. Organic matter from Zechstein copper deposits (Kupferschiefer) in Poland. W: M.Glikson and M.Masztalerz (eds.) Organic Matter and Mineralisation: Thermal Alteration, Hydrocarbon Generation and Role in Metallogenesis. Kluwer Acad.Publ., 220-242.

Sawłowicz, Z., 2000. Framboids: from their origin to application. Prace Mineralog.PAN, (Mineral.Trans.) 88, 1-80.

Sawłowicz, Z., Speczik, S., 1997. Substancja organiczna i jej rola w procesach złożotwórczych.W: Monografia KGHM Polska Miedź SA., Lubin, 252-258.

Sawlowicz Z., 1993. Organic matter and its significance for the genesis of the copper-bearing shales (Kupferschiefer) from the Fore-Sudetic monocline (Poland). W: Parnell J. et al. Eds., Bitumens in Ore Deposits. Springer-Verlag, Berlin, 431-446.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych:

Pieczonka, J. Piestrzyński, A., Sawlowicz, Z., 2010. Sediment-hosted copper-silver deposits in the Lubin-Glogow mining district (Poland). Acta Mineralogica-Petrographica, Field Guide Series 18, 19-33.

Pieczonka J., Piestrzyński A., Sawłowicz Z., 2007. The sediment-hosted copper-silver deposits in the Lubin-Głogów mining district (Poland). In: M.Sass-Gustkiewicz & Z.Sawłowicz (eds.) 9th Bienn.SGA Meeting, Dublin, Post Conf. Field Trip 7 Guide-Poland, 7-33.

Pieczonka, J., Piestrzyński, A., Sawłowicz, Z., 2001. Copper-silver deposits in the Lubin-Głogów district (Poland). W: Z. Sawłowicz (ed.) Mineral deposits at the Beginning of the 21st century, Geological Excursion Guide, Krakow, p. 5-50.

Doniesienia konferencyjne:

Sawlowicz Z., 2014. Geochemistry of the black shales (Cenomanian-Turonian Boundary Event) from the Cismon section (Northern Italy). The Third Intern. Symp. IGPP 589, Oct. 18-26, 2014, Tehran, Iran. Abstr.Vol.&Proc., 41-47.

Sawłowicz Z., 2013. Why some halite speleothems from the Wieliczka Salt Mine are coloured? Mineralogia - Special Papers 41, 77.

Anczkiewicz, A. A., Sawłowicz, Z., Porębska, E. Environment of deposition Silurian shales from Wola Obszańska-10 (Malopolska Massif, Poland). Mineralogical and geochemical study. 6th Annual Conference of SEPM-CES, SEDIMENT 2009. Kraków 24-25.06.2009.

Rogóż, A., Sawłowicz, Z., 2009. Fossilized wooly mammoth skeletal remains from the Upper Palaeolithic archeological site (Cravov Spadzista Street (B), Southern Poland) – preliminary report. Mineralogia –Special Papers 35, 105 (abstr.).

Kaye T.G., Gaugler G., Sawlowicz Z., 2007. Soft tissues, hard bones - the bacteria connection. 41st Ann. Meeting North-Centr. South Centr. Sec. GSA Lawrence, Kansas, 11-13 April 2007.

Kuczumow, A., Mroczka, R., Bartosik, P., Sawłowicz, Z., Skrzypiec, K., Falkenberg, G., Wójcik, J., Zukociński, G., 2007. Production of metallic X-ray capillaries with nanometer-rough reflecting surfaces. E-MRS Fall Meeting 2007, Warsaw, Symp. H.

Szczepanik, P., Sawłowicz, Z., 2006. Bioleaching of pyrite in micronodules from the Middle Jurassic rocks (Krakow-Czestochowa Upland, Poland). Mineral.Polon., Spec. Pap. 29, 200-203

Gamrat, K., Wieczorek-Ciurowa, K., Sawłowicz, Z., 2006. Calcite – aragonite transformation under mechanochemical treatment. Mineral.Polon., Spec. Pap. 29, 123-126

Sawłowicz, Z., 2006. Wybrane złoża Australii - wrażenia z podróży. Referaty XV, PTG Oddz. Poznań, UAM IG, Poznań, 111-120.

Szczerba, M., Sawłowicz, Z., 2006. Remarks on oxidation in a galena - sphalerite system („Pomorzany" Zn-Pb mine, Poland). Mineral.Polon., Spec. Pap. 29, 208-211.

Sawłowicz Z., Kaye, T.G., 2006. Replacement of iron sulphides by oxides in the dinosaur bone from the Lance Fm. (Wyoming, USA) - preliminary study. Mineral.Polon., Spec. Pap. 29, 184-187.

Mroczka, R., Bartosik, P., Sawłowicz, Z., Skrzypiec, K.,  Falkenberg, G., Wójcik, J.,  Żukociński, G., Kuczumow, A., 2006. Optimization of metallic X-ray capillary production. Poster, 8th Intern. School Symp. Synchrotron Rad. Natural Sci., Zakopane, Poland.

Kaye, T. G., Sawlowicz, Z., Gaugler, G., Stipanovic, B., 2006. Soft Tissue Surrogates from an SEM Survey of Fossil Material from the Lance and Hell Creek Formations. Poster present. 66th Ann. Meeting Soc. Vertebrate Paleont., Ottawa, Canada. Jour. Vertebrate Paleont. 26 (Suppl. to No. 3), 50B.

Sawłowicz, Z., Szczepanik, P., 2005. Remarks on aggregation and self-organisation in pyrite framboids from the Middle Jurassic rocks from the Kraków-Częstochowa Upland. Pol. Min. Soc. Spec.Pap. 25, 192-195.

Potgieter-Vermaak, S.S., Stefaniak, E., Sawlowicz, Z., Spolnik, Z., Worobiec, A. and Van Grieken, R., 2005. Molecular and elemental characterization of heavy mineral sands (poster presentation); Processing of Industrial Minerals'05, Falmouth, UK, 16-17 June 2005.

Szczepanik, P. and Sawłowicz, Z., 2005. Pyritization of microfossils: crinoid remains from the Middle Jurassic of Ogrodzieniec (Kraków-Częstochowa Upland, Poland). In: 5th Micropalaeontological Workshop MIKRO-2005, 8-10 czerwca 2005, Szymbark, Abstract Book-Excursion Guide, p. 54.

Szczepanik, P., Witkowska, M. and Sawłowicz, Z., 2005. Warunki depozycji środkowojurajskich iłów rudonośnych z Ogrodzieńca (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) – wstępne wyniki badań geochemicznych. In: Abstrakty referatów z konferencji „Jurassica V", Krościenko nad Dunajcem, 26-28 września 2005, Tomy Jurajskie, 3: 131-321.

Sawlowicz, Z., 2004. REE and their relevance to the origin of the Polish Kupferschiefer copper deposit. Geoscience Africa Conf., July 2004, Johannesburg, RPA.

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K.,  Shirokov, Ju.G., Sawlowicz, Z., 2004. Peculiarities of analysis of nanocomposites synthesized by ball milling. Intern. Conf. "Mechanochemical Synthesis and Sintering" Novosibirsk, June 14-18 2004, Abstracts, 65.

Witkowska M., Szczepanik P., Sawłowicz Z., 2004. Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych Gnaszyna (Jura Krakowsko-Częstochowska) świetle badań geochemicznych. Tomy Jurajskie, 2: 166-167., Konf. Jurassica IV, wrzesień 2004.

Gedl P., Kaim A., Boczarowski A., Dudek T., Kędzierski M., Leonowicz P., Sawłowicz Z., Smoleń J., Szczepanik P., Witkowska M., Ziaja J., 2004. Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych Gnaszyna (Częstochowa). Tomy Jurajskie, 2: 166. Konf. Jurassica IV, wrzesień 2004

Czepiec, I., Pilarz, M., Sawłowicz, Z., 2004. Pirytyzacja w zapisie paleontologicznym w utworach sarmatu rejonu świętokrzyskiego (Zapadlisko Przedkarpackie. XIX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Wrocław, 16-18. 09. 2004., 73-74.

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K., Fela, K. & Sawłowicz, Z., 2003. Investigations of Mechanical Activation Charecteristics of Cu2(OH)2CO3-Al System Using SEM-EDS Technique. INCOME IV International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying 2003 P-II-76 "Investigations of Mechanical Activation", Braunschweig, Sept. 7-11, 146-147.

Bąk, M., Sawłowicz, Z., 2003. Changes from oxic to disoxic conditions in the middle Cretaceous: evidence from radiolarians record. In: Wendler, J. (ed.), Inaugural Workshop of International Geological Correlation Programme, Project 494, Bremen, 16-18.11.2003.

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K., Fela, K., Sawłowicz, Z., 2003. Strukturalne i morfologiczne zmiany wywołane mechaniczną aktywacją mieszanin hydroksowęglanu miedzi z glinem. IV Kongres Technologii Chemicznej, Łódź, 8-12 września 2003 - Mat. Konf., 224

Sawlowicz, Z., Stefaniak, E., Skrzypek, H., Kazimierczak, W., 2003. Weathering of pyrite from the coal waste dump (Bogdanka Mine, Lublin, Poland) – preliminary study. 6th International Symposium on Environmental Geochemistry7-11 September 2003, Edinburgh.

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K., Fela, K., Shirokov, Ju.G., Sawłowicz, Z., 2003. Mechanochemical processes. 9th Conf.on Calor. & Thermal Anal., Zakopane 31Aug-5Sept. 2003, 65

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K., Fela, K., Sawłowicz, Z., 2003. Characteristics of Cu2(OH)2CO3-Al System Using SEM-EDS Technique. INCOME IV International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying 2003 P-II-76 "Investigations of Mechanical Activation".

Pilarz, M. & Sawłowicz, Z., 2001.  Spirytyzowana głowa owada  (Hymenoptera, Formicidae) z osadów mioceńskich okolic Sidziny. II Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne,  Zakopane 2001: 27.

Bąk, M., Sawłowicz, Z, 2000. Spirytyzowane szkielety radiolarii jako wskaźnik warunków anoksycznych w basenie. XVII Konferencja Paleontologów, Kraków 2000: 13-14.

Michalik, M., Sawlowicz, Z., 2000. Długotrwały i wielostadialny proces rozwoju złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Prace Spec. Pol. Tow. Mineral., 16, 259-270.

Bąk, M., Sawłowicz, Z, 2000. Spirytyzowane szkielety radiolarii jako wskaźnik warunków anoksycznych (przykład z osadów z granicy cenoman-turon). II Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, Kraków 2000.  

Sawlowicz, Z., Michalik, M., 2000. Multi-stage and long-term origin of the Kupferschiefer copper deposits in Poland.31stIntern.Geolog.Congr., August 2000, Rio de Janeiro, Brasil.

Sawlowicz, Z., Bogacz, P., 2000. Organic-rich concretions from the Permian sandstones (Weissliegend) at the footwall of the Kupferschiefer copper deposits in Poland. 31st Intern. Geolog.Congr., August 2000, Rio de Janeiro, Brasil.

Porębska, E., Sawłowicz, Z. & Strauss, H., 1999. Organic carbon and sulfide sulfur-isotopic studies from the O/S and S/D boundary sediments in Poland. Ninth Ann. V.M. Goldschmidt Conf., Harvard, USA. LPI Contr. 971, 232-233.

Sawłowicz, Z. & Piestrzyński, A., 1997. Exploration and occurrences of Au, Pt and Pd in the Polish Zechstein Copper deposits (Kupferschiefer). 18th Intern.Geochem.Explor.Symp., Jerusalem, 38.

Sawlowicz Z., 1996. Geochemical evidence for euxinic conditions in a water column during deposition of the Cenomanian-Turonian boundary sediments at Cismon (Venetian Alps, Italy). W: Drobne K., Gorican S & Kotnik B. Eds. The Role of Impact Processes in the Geological and Biological Evolution of Planet Earth. Postojna 1996, 74-75.

Martinez Ruiz F., Sawlowicz Z., Ortega-Huertas M., Palomo I., 1995: Significance of the iron-rich microspherules for the K/T boundary dispute. W: Montanari A. & Coccioni R. Eds. The Role of Impacts in the Evolution of the Atmosphere and Biosphere with Regard to Short- and Long Terms Changes. Ancona 1995, 117-119.

Sawlowicz Z., 1995. Recent advances in understanding of the Polish Copper Deposits (Kupferschiefer) Genesis. MDSG Annual Meeting, Manchester.

Sawlowicz Z., 1994: PGE and Re in the Zechstein Cu-deposit (Kupferschiefer) from the Lubin-Głogów mining area (Poland). 9th Symp.IAGOD, Beijing, 884-885.

Sawlowicz Z., 1994: REE in shales from the Zechstein copper deposits from Poland. 9th Symp.IAGOD, Beijing, 325-326.

Gize, A.P., Sawlowicz Z., Macdonald R., Barnes H.L. Kuehn C.A., Roberts P.J., Taylor K.G., Curtis C.D., Large D.J., 1994: Organic matter in ore deposits: an alteration process?. 9th Symp.IAGOD, Beijing, 721-723.

Boyce A., Sawlowicz Z., Szuwarzynski M., 1994: PGE and Re in the Zechstein Cu-deposit (Kupferschiefer) from the Lubin-Glogów mining area (Poland). 9th Symp.IAGOD, Beijing, 22.

Sawlowicz Z., 1994: PGE, REE and Re in shales from the Zechstein copper deposits from Poland. Coll.Intern. Cornet, Mons, 63.

Sawlowicz Z., 1994: REE in O/S and S/D deposits from Zdanow section. Erlangen Geol. Abh. 122, 51.

Sawłowicz Z., Hoffman E.L., 1993: Neutronowa analiza aktywacyjna (NAA) w geologii i ochronie środowiska. VI Konf.Analit., Krasnobród.

Sawłowicz Z., Hoffman E.L., 1993: Współczesne techniki analizy złota i platynowców. VI Konf.Analit., Krasnobród.

Porebska E., Sawlowicz Z., 1993: Linograptid interregnum and its signature at the S/D boundary in the Bardo Mts.(Sudetes, SW Poland). „Global boundary events", Interdisc.Conf., Kielce.

Gize A., Sawlowicz Z., 1992: Organic responses to hydrothermal mineralization. 29th Int.Geol.Congr., Kyoto, 198.

Sawlowicz Z., 1992: Mystery and beauty of framboids. 29th Int.Geol.Congr., Kyoto, 681.

Sawlowicz Z., Porebska E., 1992: Geochemical characteristics of some Ordovician/Silurian and Silurian/Devonian boundaries in Poland. 29th Int.Geol.Congr., Kyoto, 235.

Sawlowicz Z., 1991. Geochemistry of the black shales (Cenomanian-Turonian boundary event) from the Cismon (Italy). Terra Abstr. 3, 293.

Sawłowicz Z., 1991: Peculiarities of framboids. W: A.Gize et al. (Eds.) The organic-inorganic interface. Geological, chemical and biological potential. Ross Priory Conf, 4-6.

Sawlowicz Z., 1991: Significance of iridium and other PGE as geochemical  markers. Joint Meeting IGCP 215, 293, 303 „Event markers in Earth History" Calgary, August 1991, 64.

Sawlowicz Z., 1986. Can pyrite be useful in studying a history of sedimentary rocks? Abstracts. 7th IAS Regional Meeting on Sedimentology, Krakow'86, Krakow: 229.

Inne:

Sawłowicz, Z., 2012. Uniwersalny Wzorzec Efektów Kształcenia. PAUza Akademicka 170, 4.

Bakr, A.M., Pawlikowski, M., and Sawlowicz, Z., 2004. Badania XV wiecznych egipskich past inkrustacyjnych. Biul. Inf. Konserw. Dzieł Sztuki, 15, 56-57.

Banerjee, D.M., Derry, L.A., Geldsetzer, H.H.J., Sawlowicz, Z., Strauss, H., 1998. 1st International Geological Field Workshop of IGCP Project 386 in Spiti Valley, Himachal Pradesh, Himalaya, India. Episodes 21, 104-105. 

więcej o