Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr inż. Tomasz Rychliński

dr inż. Tomasz Rychliński

Zakład: Zakład Geodynamiki i Geologii Środowiskowej
Stanowisko: adiunkt w zakładzie Geodynamiki i Geologii Środowiskowej ING UJ
Pokój: 3.40
Telefon: 12 664 4396
E-mail: tomasz.rychlinski@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

  • Ewolucja basenów sedymentacyjnych Karpat Wewnętrznych w triasie
  • Sedymentologia i diageneza skał węglanowych
  • Hydrogeologia obszarów krasowych
  • Badania terenowe: Polska, Słowacja, Litwa

Obecnie realizaowane tematy badawcze

  • Środowiska sedymentacji i diagenezy osadów triasu fatrikum Tatr.
  • Środowiska sedymentacji i diagenezy osadów franu północnej Litwy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doświadczenie zawodowe

Doktor nauk o Ziemi: rok, instytucja 2009, Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska: Ewolucja basenu Fatricum w Tatrach od późnego oleneku do noryku

Magister geologii:
2001 - Uniwersytet Jagielloński
2002 - Akademia Górniczo-Hutnicza

Nagrody:
2012 – Nagroda zespołowa III stopnia przyznana przez JM Rektora UJ
2010 – Nagroda zespołowa III stopnia przyznana przez JM Rektora UJ
2009 – Nagroda Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitną rozprawę doktorską
2009 – Nagroda naukowa im. Ludwika Zejsznera, przyznana przez Zarząd Główny PTG, za wyróżniającą się publikację w Annales Societatis Geologorum Poloniae w 2008 roku

Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości:
Kartografia geologiczna (WB ING-C03a), 2004/5
Hydrogeologia ćwiczenia (WB.ING-nB08) - lata 2006/7-2012/13
Kartografia geologiczna (WB.IB-OP-069) ochrona przyrody - 2008/9
Kartowanie geologiczne (WB.ING-nC11z) - ćwiczenia terenowe 2008/9; 2012/13
Terenowy kurs kartowania geologicznego (WB.IB-OP-118) - 2008/9 - 2011/12
Terenowe metody badań przyrodniczych (WB.IG-0113-DL) - Ćwiczenia terenowe - 2010/11, 2011/12
Geologia Karpat Centralnych (Słowacja, Rumunia) (WB.ING-R81) kurs terenowy - 2009/10
Modelowanie filtracji wód podziemnych (WB.ING-R86) - laboratorium komputerowe 2010/11 - 2012/13
Geologia (INS-03) - Ćwiczenia - 2010/11 - 2012/13
Ćwiczenia terenowe - Tatry i Pieniny (WB.ING-43) - 2005/6 - 2012/13

Członkostwa w organizacjach naukowych:
Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, od 2011 roku wiceprzewodniczący o/krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Organizacja konferencji:
2011 - Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, 13-16 października, 2011; przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
2009 - Sekretarz komitetu organizacyjnego LXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 26-29 września 2009 roku, współprowadzenie sesji terenowych.
2004 - VII Krajowe Spotkanie Sedymentologów- Polska Konferencja Sedymentologiczna 21-24 czerwca 2004, Zakopane; współprowadzenie sesji terenowych

Doświadczenie zagraniczne:
Stypendium CEEPUS - 1-31 maja, Wydział Górnictwa, Ekologii i Geotechnologii;
Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)

Kierownictwo projektów badawczych

„Środowisko sedymentacji, fauna oraz ichnofauna klastycznych osadów dolnego oleneku w Tatrach" 2011/2012 - Projekt w ramach Stypendium im. Krzysztofa Beresa przyznanego przez Polskie Towarzystwo Geologiczne

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2017. Synsedimentary tectonic activity recorded in the Lower and Middle Triassic carbonates from the Fatricum and Tatricum domains (Tatra Mts. – S Poland, N Slovakia). Carbonates and Evaporites, 32 (1): 103–116. DOI 10.1007/s13146-016-0327-0

Wierzbowski, H., Dubicka, Z., Rychliński, T., Durska, E. & Błażejowski, B., 2016. Depositional environment of the Owadów-Brzezinki conservation Lagerstätte (uppermost Jurassic, central Poland): evidence from microfacies analysis, microfossils and geochemical proxies. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 282/1: 81-108. DOI: 10.1127/njgpa/2016/0606

Rychliński, T., Jaglarz, P., Uchman, A. & Vainorius, J., 2014. Unusually well preserved casts of halite crystals: A case from the Upper Frasnian of northern Lithuania. Sedimentary Geology, 308: 44–52.

Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A., (eds), 2014. Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, 280 pp.

Rychliński, T., Jaglarz, P., Ivanova, D. & Bucur, I. I., 2013. Benthic foraminifera and calcareous algae from the Anisian−Norian succession in the Tatras (Poland, Slovakia): new data from High−Tatric and Krížna Units. Studia UBB Geologia, 58: 21–43.

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełny wykaz publikacji

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rychliński, T., Jaglarz, P., Uchman, A. & Vainorius, J., 2014. Unusually well preserved casts of halite crystals: A case from the Upper Frasnian of northern Lithuania. Sedimentary Geology, 308, 44-52.

Rychliński, T. 2008. Facies development and sedimentary environments of the Carpathian Keuper deposits from the Tatra Mountains, Poland and Slovakia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78: 1–18.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Rychliński, T., Jaglarz, P., Ivanova, D. & Bucur, I. I. 2013. Benthic foraminifera and calcareous algae from the Anisian−Norian succession in the Tatras (Poland, Slovakia): new data from High−Tatric and Krížna Units. Studia UBB Geologia, 58: 21-43.

Rychliński, T. & Uchman, A., 2010. Skamieniałości śladowe wczesnego i środkowego triasu domeny Fatricum w Tatrach i ich znaczenie paleośrodowiskowe. Przegląd Geologiczny, 58 (11): 1079-1086.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2010. Uwagi do nomenklatury skał węglanowych triasu tatrzańskiego. Przegląd Geologiczny, 58 (4): 327-334.

Kaczorowski, Z., Mizera, J., Malina, G., Janczarek, K., Rychliński, T. & Pacholewski, A., 2006. Weryfikacja modeli hydrodynamiki i migracji związków azotu w rejonie ujęć wód podziemnych Łobodno i Wierzchowisko (GZWP 326N). Geologos, 10: 121-130.

Rychliński, T. & Szulc, J., 2005. Facies and sedimentary environments of the Upper Scythian-Carnian succession from the Belanské Tatra Mts., Slovakia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 155-169.

Redakcja monografii

Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A., (eds). Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, 280 pp.

Mapy, książki, rozdziały w książkach

Rychliński, T., 2014. Skały węglanowe i klastyczne triasu dolnego (ind – olenek). (In:) Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A., (eds). Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 118-123.

Rychliński, T. & Michalík, J., 2014. Skały węglanowe triasu środkowego. (In:) Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A., (eds). Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 124-133.

Rychliński, T., 2014. Skały klastyczne i węglanowe triasu górnego (karnik – noryk). (In:) Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A., (eds). Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 134-140.

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2010. Sedymentacja triasu w basenach Tatricum i Fatricum w Tatrach. In: Kotarba, A. (ed.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom I, Nauki o Ziemi. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, pp. 131−136.

Rychliński, T. & Szczepański, A., 2003. Analiza postępu odwadniania Kopalni Węgla Brunatnego ,,Bełchatów" – stan dotychczasowy i prognozowany. W: Piekarek-Jankowska, H & Jaworska-Szulc, B., 2003. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1: 203–210.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych

Rychliński, T., Jaglarz, P. & Borowska, U., 2011. Serie osadowe (trias, dolna jura, dolna kreda) jednostki wierchowej i kriżniańskiej Tatr. [In] Rychliński, T. & Jaglarz, P., (eds) 2011. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, abstrakty. Zakopane, 13-16 października, 2011, p. 5-19.

Michalík, J., Šimo, V., Janočko, J., Bella, P., Bosák, P., Pruner, P., Rychliński, T., Gaździcki, A., Hercman, H. & Głazek, J., 2011. Triassic and Jurassic formations in the eastern Tatra Mts termination, Paleogene complexes and karstic phenomena. (In Slovakian). [In] Rychliński, T. & Jaglarz, P., (eds) 2011. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, abstrakty. Zakopane, 13-16 października, 2011, p. 55-74.

Gaździcki, A., Kicińska, D., Michalík, J., Pavlarčik, S. & Rychliński, T., 2009. Sesja terenowa A1. Trias i jura jednostki kriżniańskiej na wschodnim zakończeniu Tatr, zjawiska krasowe. W: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds): LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r. Materiały Konferencyjne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009, p. 81-91.

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2009. Trias Tatricum i Fatricum. W: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds): LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r. Materiały Konferencyjne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009, p. 190-202.

Szulc, J., Rychliński, T., Götz, A. & Ruckwied. K. 2004. Triasowy rozwój basenu Fatricum na przykładzie osadów jednostki kriżniańskiej w profilu Skupniów Upłaz – Boczań. (In Polish, english summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21-24.06.2004r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 25-29.

Sliva, L., Rychliński, T. & Szulc J., 2004. Płytkomorska i lądowa sedymentacja węglanowo-klastyczna kajpru karpackiego. Rozwój sedymentacji paleogenu centralnokarpackiego. (In Polish, english summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21-24.06.2004r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 65 – 77.

Doniesienia konferencyjne

Rychliński, T., Jaglarz, P., Uchman, A. & Vainorius, J., 2014. Formation mechanism of haloturbation structures: examples from the Upper Devonian Stipinai Fm. (Main Devonian Field, Lithuania). Buletini i Shkencave Gjeologjike, Special Issue – Proceedings of XX CBGA Congress, Tirana Albania, 24-26 September, 2014, vol 2, p. 295.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2014. Seismogenic soft sediment deformation structures in the Upper Olenekian – Anisian succession from the Tatra Mts. (Southern Poland). Buletini i Shkencave Gjeologjike, Special Issue – Proceedings of XX CBGA Congress, Tirana Albania, 24-26 September, 2014, vol 2, p. 286.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2010. Sedymentacja triasu w basenach Tatricum i Fatricum w Tatrach. IV Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 14 - 16 października 2010 Zakopane, p. 73

Rychliński, T. & Uchman, A., 2009 Skamieniałości śladowe klastyczno-węglanowych osadów dolnego i środkowego triasu jednostki Fatricum w Tatrach. W: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds): LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r. Materiały Konferencyjne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009. p. 219.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2008. Przejawy synsedymentacyjnej tektoniki w utworach triasu Tatr. (W): Haczewski, G., 2008 Pierwszy Polski Kongres Geologiczny Kraków 26-28 czerwca 2008 – Abstrakty. p. 40-41.

Rychliński, T., Jaglarz, P., Bucur, I. I., Hagdorn, H. & Ivanova, D., 2008. New palaeontological data from the Triassic of Wierchowa And Križna Units (Tatra Mts.). 9th paleontological Conference Warszawa, 10–11 October 2008, Abstracts, p. 80-82.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2008. Przejawy synsedymentacyjnej tektoniki w utworach triasu Tatr. (W): Haczewski, G., 2008 Pierwszy Polski Kongres Geologiczny Kraków 26-28 czerwca 2008 – Abstrakty. p. 40-41.

Rychliński, T., Jaglarz, P., Bucur, I. I., Hagdorn, H. & Ivanova, D., 2008. New palaeontological data from the Triassic of Wierchowa And Križna Units (Tatra Mts.). 9th paleontological Conference Warszawa, 10–11 October 2008, Abstracts, p. 80-82.

Rychliński, T., 2006. Sedimentary environments of Triassic from the Belanské Tatra Mts. Geological Society of Poland, Cracow Division Geoscientific Colloquium Reports, vol 1, no. 1: 23-27.

Rychliński, T., 2006. Wykształcenie facjalne i środowisko sedymentacji osadów kajpru karpackiego jednostki Fatricum Tatr. W: Wysocka, A, Jasionowski, M. (eds): Materiały Konferencyjne II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, Zwierzyniec, 20 – 23 czerwca, 2006.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2005. Struktury wynurzeniowe w utworach triasu jednostki wierchowej i kriżniańskiej Tatr (Abstract). Przegląd Geologiczny, 56: 880-881.

Rychliński, T., 2004. Analiza paleośrodowiskowa środkowego triasu Fatricum w jednostce Hawrania w Tatrach Bielskich. (In Polish). VII Krajowe Spotkanie Sedymentologów- Polska Konferencja Sedymentologiczna 21-24 czerwca 2004, Zakopane, Materiały konferencyjne, p. 118.

Rychliński, T. & Szulc, J., 2004. Facies and sedimentary environments of the late Scythian-Carnian succesion from the Hawran Unit (Belanske Tatra Mts., Slovakia). Environmental, structural and stratigraphical evolution of the Western Carpathians (ESSE WECA) December 3-4, 2004.

Rychliński, T., Jaglarz, P. & Szulc, J., 2004. Middle Triassic palaeokarst horizons and assiocated fabrics in the Tatricum Unit (Western Tatra Mts., southern Poland) and the Fatricum Unit (Belanske Tatra Mts., northern Slovakia). Environmental, structural and stratigraphical evolution of the Western Carpathians (ESSE WECA) December 3-4, 2004.

Rychliński, T., Jaglarz, P., 2004. Horyzonty paleokrasu w utworach środkowego triasu Tatr Zachodnich w Polsce oraz Tatr Bielskich na Słowacji. W: Gradziński, M., Szelerewicz, M., (eds): Materiały 38 Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10 października 2004. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 70.