Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ

W roku akademickim 2018/19 Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ przyznaje 2 stypendia. Stypendium przeznaczone jest na: 1) realizację programu badawczo/naukowego oraz  B) pokrycie kosztów konferencji naukowej/warsztatów/wyjazdu badawczego (do określonej w danej edycji konkursu kwoty).

Stypendium przydzielane są wyłącznie na wniosek studenta studiów I i II stopnia kierunku geologia. Szczegóły znaleźć można w regulaminie przydzielania stypendium i nagród poniżej. 

Kompletne wnioski należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich. Wnioski należy sformułować samodzielnie - wzory nie będą dostępne na stronach www ING UJ.

W przypadku ubiegania się o stypendium należy dokładnie wskazać cel, na który wydane zostanie stypendium i szacowane koszty. Celem może być np. udział w workshopie, konferencji, wyjazd na badania terenowe, wydatki na laboratoryjne lub dofinansowanie wyjazdu w ramach wymiany studentów ERASMUS czy CEEPUS.

Każda forma geologicznej aktywności zawodowej studenta może być finansowana w ramach stypendium, jednak musi być dobrze uzasadniona i poparta przez promotora/opiekuna naukowego lub opiekuna naukowego projektu o którego finansowanie się wnioskuje! Zatem do wniosku trzeba dołączyć rekomendację podpisaną przez swojego opiekuna naukowego.

WSKAZÓWKA

Podanie o stypendium powinno zawierać:

  1. Jasno sformułowane przeznaczenie stypendium wraz z uzasadnieniem (max. 2 strony, 500 słów)

  2. Planowany budżet (max. ½ strony, 125 słów)

  3. Curriculum Vitae (max. 1 strona, 250 słów)

  4. Rekomendację opiekuna naukowego/promotora lub opiekuna naukowego projektu

W przypadku planowanego wyjazdu na konferencję, workshop itp. - do podania powinny zostać dołączone załączniki z informacjami organizatorów o miejscu, czasie, opłatach itp.

 

 

UWAGA: Termin składania wniosków o stypendium i nagrody upływa z dniem 14 grudnia 2018 r. o godzinie 14:00

Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie ds. studenckich.

Laureaci Stypendium Dyrektora ING UJ

 

Regulamin funduszu stypendialnego
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

§1

Fundusz stypendialny Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ustanowiony i finansowany jest przez Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Do funduszu mogą przystąpić dowolni darczyńcy: prywatni i instytucjonalni.

 

§2

1)      Funduszem zarządza Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ przy udziale Komisji ds. Promocji i Karier Absolwentów.

 

2)      Komisję powołuje Rada Instytutu Nauk Geologicznych na wniosek Dyrektora Instytutu.

 

 

§3

1)      Fundusz działa przy Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2)      Fundusz ustanowiono w celu wspierania indywidualnej działalności naukowej studenta oraz jego przygotowania do wykonywania zawodu geologa.

 

3)      Fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla studentów kierunku geologia prowadzonych w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i posiadających opiekuna naukowego.

 

 

§4

1)      Stypendia zaopiniowane przez Komisję ds. Promocji i Karier Absolwentów przydziela Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych na wniosek Kandydata.

 

2)      Styendium w postaci środków finansowych musi być wykorzystane na następujące cele:

 

a – aktywny udział w konferencjach naukowych;

 

b – udział w warsztatach/workshopach geologicznych;

 

c – udział w szkoleniach, praktykach zawodowych, wyjazdach terenowych związanych z geologią;

 

d – udział w programach wymiany studentów ERASMUS, CEEPUS;

 

e – finansowanie badań i wyjazdów związanych z pracą magisterską.

 

3)      Sposób przekazania stypednium  ustala Dyrektor Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu ze Stypendystą.

 

4)      Wysokość i formę stypendium  ustala Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego co roku. Informacja o wysokości stypendium dostępna będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

§5

1)      Wniosek o stypendium należy złożyć osobiście w Sekretariacie ds. studenckich Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2)      Termin naboru wniosków do konkursu stypendialnego podany będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

3)      Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną prośbę Wnioskodawcy.

 

4)      Wnioski niekompletne, nie odpowiadające wymogom konkursu oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5)      Student może być Stypendystą tylko jeden raz.

 

 

§6

1)      Wnioski złożone do konkursu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

 

2)      Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników podany będzie na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

3)      Komisja ds. Promocji i Karier Absolwentów na wniosek Dyrektora Instytutu ogłasza wyniki konkursu na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

4)      Od decyzji Dyrektora Instytutu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu stypendialnego nie przysługuje odwołanie.

 

5)      Dyrektor Instytutu zastrzega sobie prawo nie przydzielenia stypendium oraz prawo bezterminowego zawieszenia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

§7

1)      Komisja zastrzega sobie prawo do publikowania nazwisk stypendystów w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2)      Wszelkie opinie o wnioskach złożonych do konkursu stypendialnego nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.