Uchwały i zarządzenia

Zarządzenie 1 Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ ds. studenckich

Zarządzenie 1/2014

 

w sprawie: terminu obron prac magisterskich w roku akademickim 2013/2014.

Obrony prac magisterskich mogą się odbyć do 18.07.2013 roku. Kolejne terminy obrony możliwe będą w sesji poprawkowej od 1.09.2013 roku.

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem J.M. Rektora UJ praca powinna być wgrana do systemu APD co najmniej 7 dni przed obroną.w sprawie: terminu obrony prac magisterskich

Anna Lewandowska

Uchwała nr 11/2013 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 25.06.2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i zasad odbywania studiów według indywidualnego planu i programu kształcenia od roku akademickiego 2012/2013

Działając na podstawie § 23, ust. 4 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ określa co następuje:

1.      Indywidualny plan studiów i program kształcenia może być przyznany studentowi spełniającemu warunki określone w § 23, ust. 1-3 Regulaminu studiów, który zrealizował pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.

2.      Indywidualny plan studiów i program kształcenia winien być realizowany zgodnie z efektami kształcenia określonymi dla kierunku studiów.

3.      O indywidualny plan studiów i program kształcenia nie mogą ubiegać się studenci, którzy w dotychczasowym przebiegu studiów uzyskali zgodę na wpis 50-punktowy i/lub uzyskali zgodę na powtarzanie roku studiów z powodu niezadowalających wyników  w nauce.

4.      W kwestiach nieobjętych treścią niniejszej uchwały decyzję o przyznaniu indywidualnego plan studiów i programu kształcenia podejmuje prodziekan ds. studenckich.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie do studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2012/2013.

Prodziekan

Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Anna Pecio

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 19 marca 2013, dotycząca zaliczenia pierwszego roku studiów i wpisu 50-cio punktowego na drugi rok studiów.

Kryteria zaliczenia 1 roku oraz wpisu 50 punktowego na 2 rok studiów

Szczegółowe warunki wpisu 50-cio punktowego na kierunku geologia (w oparciu o § 10 ust. 6 Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

  1. W przypadku uzyskania, w terminie określonym w § 9 ust. 2, ust. 3 lub 4 zd. 2 Regulaminu studiów, co najmniej 50 punktów, student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok studiów.
  2. Warunkiem zaliczenia I roku studiów, a także otrzymania wpisu 50-cio punktowego na drugi rok studiów jest zaliczenie przedmiotu Geologia dynamiczna.
  3. Dopuszcza się nie zaliczenie dwóch przedmiotów obowiązkowych, innych niż Geologia dynamiczna, nie przekraczających łącznie 10 ECTS.

Treść zarządzenia w dokumencie PDF


Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 23 kwietnia 2013, dotycząca aneksu do programu studiów II stopnia na kierunku geologia. Aneks dotyczy ekwiwalentów kursów, które w starym planie były obowiązkowe dla studiów 1-szego stopnia a obecnie są obowiązkowe dla studiów 2-go stopnia.

Studenci 2-go stopnia studiów na kierunku geologia, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2012/2013 i którzy w trakcie studiów I stopnia zaliczyli kursy: „Ćwiczenia terenowe w regionie Świętokrzyskim" (3 pkt ECTS) oraz „Ćwiczenia terenowe w Sudetach" (3 pkt ECTS), do zaliczenia II roku studiów SUM zobowiązani są do wybrania ekwiwalentów w postaci kursów fakultatywnych z katalogu kierunku geologia lub/i zaliczenie praktyk zawodowych, za które w sumie powinni uzyskać co najmniej 6 pkt ECTS.

Treść zarządzenia w dokumencie PDF


Zarządzenie 1 Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ ds. studenckich

ING_Z-03_1_2013

Kraków 2013.06.04

Zarządzenie 1/2013

w sprawie: terminu obron prac magisterskich w roku akademickim 2012/2014.

Obrony prac magisterskich mogą się odbyć do 19.07.2013 roku. Kolejne terminy obrony możliwe będą w sesji poprawkowej od 1.09.2013 roku.

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem J.M. Rektora UJ praca powinna być wgrana do systemu APD co najmniej 7 dni przed obroną.

Anna Lewandowska


Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku

DO-0130/32/2011

Zarządzenie nr 32
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 29 marca 2011 roku
 
w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 1 ust. 2 uchwały nr 10/II/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zmiany sposobu dokumentowania przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz w związku z §§ 4 i 8 rozporządzenia MNiSzW z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Od roku akademickiego 2011/2012 ulega zmianie sposób dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
§ 2
1. Począwszy od roku akademickiego 2011/2012 indeks nie stanowi podstawy dokumentowania przebiegu studiów i nie jest wymagany do rozliczenia roku. Prowadzący przedmiot wpisują oceny do indeksu na wniosek studenta.
2. Indeks wydawany jest na wniosek studenta.
 
§ 3
1. Rezygnuje się z wydawania studentom kart okresowych osiągnięć studenta i zastępuje się je kartami okresowych osiągnieć studenta w postaci wydruków z systemu USOS, zwanych dalej kartami.
2. Sekretariat jednostki prowadzącej tok studiów, po rozliczeniu studenta, przygotowuje karty na podstawie danych znajdujących się w systemie USOS.
3. W karcie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej potwierdza podpisem wpis na kolejny rok studiów.
 
§ 4
1. Dotychczasowe protokoły zaliczenia przedmiotu zastępuje się protokołami zaliczenia przedmiotu sporządzanymi w postaci wydruków z systemu USOSweb, zwanych dalej protokołami.
2. Protokoły mogą być przygotowane jedynie po uprzednim wpisaniu ocen do systemu USOSweb i tylko na podstawie znajdujących się tam danych.
 
§ 5
1. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb.
2. Prowadzący przedmiot zobowiązani są do ogłoszenia ocen oraz dostarczenia do właściwego sekretariatu jednostki prowadzącej tok studiów podpisanych przez siebie protokołów w terminie 10 dni od terminu egzaminu lub zaliczenia, jednak nie później niż do 30 września, zaś w przypadku ocen wystawionych w semestrze zimowym nie później niż do 7 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej.
3. Studenci zobowiązani są do sprawdzenia przed zakończeniem roku akademickiego, czy wszystkie uzyskane przez nich oceny są wpisane do systemu.
 
§ 6
1. Rozliczenia roku dokonuje się na podstawie danych znajdujących się w systemie USOS na dzień 30 września. Sekretariaty jednostek prowadzących tok studiów zobowiązane są do rozliczenia studenta do 15 października następnego roku akademickiego.
2. Jeżeli program nauczania i plan studiów na danym kierunku przewiduje zakończenie studiów w semestrze zimowym, rozliczenia dokonuje się na ostatni dzień zimowej sesji poprawkowej (semestru zimowego). W takim przypadku sekretariaty jednostek prowadzących tok studiów zobowiązane są do rozliczenia studenta w terminie dwóch tygodni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej (semestru zimowego).
3. Student może poprzez system USOSweb złożyć wniosek o rozliczenie roku w terminie wcześniejszym.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.
 
Rektor
Prof. Karol Musioł

Zarządzenie 1 Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ ds. studenckich

ING_Z-03_1_2012

Kraków 2012.09.26

 

w sprawie: kryteriów popierania studenckich podań do Dziekana Wydziału BiNoZ  o umorzenie całkowite lub częściowe opłaty za powtarzanie kursu: Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego oraz Pracownia magisterska.

Studenci starający się o poparcie podania przez z-cę dyrektora ds. studenckich ING UJ redukcji lub zniesienie opłat za powtarzanie przedmiotu: Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego  oraz Pracownia magisterska, powinni złożyć podanie do Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi poprzez z-cę dyr. ds. studenckich ING UJ.

Warunkiem poparcia wniosku jest:

Złożenie pozytywnej opinii promotora (zał. 1a do niniejszej decyzji), który określił stopień zaawansowania pracy na co najmniej 60%.

Poparcie obniżki w wysokości  o 60%  wymaga ponadto uzyskania  na studiach, do dnia złożenia podania,  średniej ocen powyżej 4,00.

Poparcie obniżki w wysokości  o 30%  wymaga ponadto uzyskania  na studiach, do dnia złożenia podania,  średniej ocen powyżej 3,60.

Termin złożenia podania upływa:

W semestrze letnim – do 31 stycznia

W semestrze  zimowym – do 20 września

Zc-ca dyrektora ds. studenckich zastrzega możliwość indywidualnego rozpatrywania podań w przypadkach losowych.

Treść zarządzenia w dokumencie PDF
Załącznik nr 1a do zarządzenia nr ING_Z-03_1_2012