Pomoc materialna

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

1) stypendium socjalnego;

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów

4) zapomogi

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (regulują osobne przepisy)

 

Wnioski o stypendium studenci składają przez system USOSweb. Wydrukowane wnioski wraz z kompletem dokumentacji należy składać w Sekretariacie ds. studenckich.
Termin składania wniosków o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/17 mija:
na semestr zimowy - 30 września
na semestr letni – 31 stycznia

Stypendium socjalne przyznawane jest na 5 miesięcy w semestrze zimowym i na 4 w letnim.

 

Termin składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mija w dniu 30 września 2016 roku.
 

Studenci wyróżniający się osiągnięciami w nauce mogą starać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Termin składania tych wniosków mija w dniu 20 października 2016 roku.

Szczegółowy wykaz kryteriów przyznawania powyższych świadczeń oraz niezbędnej dokumentacji można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje na stronie Działu Nauczania UJ