Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Koordynatorem programu ERASMUS+ w ING UJ jest dr Dorota Salata


Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ odbywa się poprzez system USOS, gdzie kandydat widzi dostępne dla niego stypendia oraz wprowadza wymagane informacje.Studenci powiadamiani są o rozpoczęciu rekrutacji przez Koordynatora programu ERASMUS+ na kierunku Geologia.

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór opinii promotora na wyjazd w ramach programu Erasmus+


Uczelnie partnerskie:

Katholieke Universiteit te Leuven (Belgia) (Studia II i III stopnia)

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi (Rumunia) (Studia I, II i III stopnia)​

Università degli Studi di Parma (Włochy) (studia I, II i III stopnia)

Univerza v Ljubljani (Słowenia) (studia I, II i III stopnia)

Muğla Sıtkı Koçman University (Turcja) (studia I, II i III stopnia)

Pamukkale University (Turcja) (studia I, II i III stopnia)

Universidad de Granada (Hiszpania) (studia I stopnia)


Informacje ogólne i szczegółowe o programie Erasmus+ można znaleźć na stronach:


http://erasmus.org.pl

http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
NA KIERUNKU GEOLOGIA


Kryteria ogólne:

 1. Studenci powinni tak zaplanować wyjazd, aby w jak najmniejszym stopniu kolidował on ze studiami podjętymi na kierunku Geologia.
 2. Student musi uzyskać akceptację swojego opiekuna naukowego na wyjazd w ramach stypendium. W przypadku studentów wyjeżdżających w pierwszym semestrze 1. roku studiów magisterskich, student musi znaleźć opiekuna naukowego przed wyjazdem i uzyskać jego pisemne potwierdzenie.
 3. Wybór kursów w uczelni przyjmującej powinien zostać przed wyjazdem skonsultowany z opiekunem naukowym.
 4. Wnioski warunkowo mogą składać studenci I roku studiów pierwszego stopnia. W przypadku niezaliczenia I roku student traci prawo do stypendium.


Kryteria szczegółowe:

Przy ustalaniu listy rankingowej kandydatów brane są pod uwagę:

 1. Średnia ocen z dotychczasowego toku studiów.
 2. Udokumentowana znajomość języka angielskiego lub innego obcego wymaganego przez Instytucję przyjmującą.
 3. Dodatkowe osiągnięcia obejmujące działalność naukową na arenie krajowej i międzynarodowej, działalność w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim,  stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczna, charytatywna, przyznane nagrody i/lub prace wykonywane na rzecz Instytutu Nauk Geologicznych UJ.

Oceny kandydatów dokonuje Komisja Instytutowa w składzie:

 1. Koordynator programu ERASMUS+ na kierunku Geologia
 2. Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
 3. Członek Komisji wybrany spośród pracowników naukowych ING UJ
 4. Przedstawiciel studentów

 

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualny życiorys (CV) oraz list motywacyjny.
 2. Zaświadczenie o poziomie znajomości języka obcego wydane przez placówkę prowadzącą nauczanie tego języka lub certyfikat międzynarodowy.
 3. Opinia opiekuna naukowego zawierającą zgodę na wyjazd.
 4. Potwierdzenie dokumentujące osiągnięcia wymienione w punkcie 3. kryteriów szczegółowych.
 5. Deklaracja kandydata o zapewnieniu dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu za granicą (stypendia pokrywają większą część tych kosztów).

Ustalenia dotyczące studentów podjęte na spotkaniu prodziekana ds. studenckich z KOORDYNATORAMI PROGRAMU ERASMUS + w dniu 04.02.2016 r.

1. Zasady dotyczące studentów wyjeżdżających:
 
- student starający się o wyjazd musi mieć zgodę  kierownika studiów danego kierunku na realizacje kursów, które zostaną mu zaliczone  po przyjeździe. Proponowana jest zgoda na kopii LAS, która musi zostać złożona w sekretariacie ds. studenckich danego kierunku
 
- student wyjeżdżający może złożyć podanie do prodziekana ds. studenckich o udzielenie mu Indywidualnego Programu Studiów (zgodnie z uchwałą z WBiNoZ dn.15.12.2015 r) zapewniającą mu realizacje kursów przed wyjazdem lub po przyjeździe, bez konieczności wnoszenia opłat za realizacje kursu w terminie późniejszym niż przewiduje to program studiów.
 
- student może realizować zajęcia w ramach tzw. projektu za który zostaną mu przyznane punkty ECTS. Zaliczenie może odbywać się na podstawie potwierdzenia wystawionego przez stronę przyjmującą lub  na podstawie raportu projektu złożonego do kierownika studiów danego kierunku. 
 
2. Zasady dotyczące studentów przyjeżdżających wyjeżdżających:
 
- student przyjeżdżający musi mieć zapewnioną realizacje kursów w j. angielskim za 30 ECTS
 
- lista studentów przyjeżdżających w danym roku musi zostać zgłoszona do prodziekana ds. studenckich oraz sekretariatów prowadzących rejestrację na kursy

DO-0130/116/2013

Zarządzenie nr 116
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 15 listopada 2013 roku
w  sprawie: realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim programu Erasmus+

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z rozpoczęciem od roku akademickiego 2014/2015 programu Erasmus+ zarządzam, co następuje:

§ 1

Program edukacyjny Erasmus+, zwany dalej programem, będzie realizowany w Uniwersytecie Jagiellońskim od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2020/2021.

§ 2

 1. Warunkiem udziału poszczególnych jednostek w programie jest podpisanie przez przedstawiciela prawnego uczelni lub przez upoważnione przez niego osoby stosownych umów międzyuczelnianych w języku angielskim.
 2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Umowy, o których mowa w § 2, mogą być podpisywane jedynie przez dziekanów lub prodziekanów działających z upoważnienia Rektora na podstawie odpowiednich pełnomocnictw do samodzielnego dokonywania, w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie działalności wydziałów,  a w szczególności zawierania umów.

§ 4

 1. Dziekani podpisujący umowy, o których mowa w § 2, zobowiązani są do końca lutego przekazać Prorektorowi ds. dydaktyki szczegółową informację dotyczącą planowanych kursów obcojęzycznych w kolejnym roku akademickim.
 2. Wydziały są zobowiązane do ogłoszenia na swoich stronach internetowych, najpóźniej do końca maja, listy kursów w językach obcych, z których będą mogli korzystać studenci zagraniczni programu Erasmus+  w kolejnym roku akademickim.

§ 5

 1. Koordynatorzy wydziałowi/instytutowi programu Erasmus przesyłają do uczelni partnerskich umowy, uzupełnione i podpisane zgodnie z § 3.
 2. Koordynatorzy wydziałowi/instytutowi programu Erasmus przekazują jeden egzemplarz podpisanej dwustronnie umowy do Działu Współpracy Międzynarodowej, w celu rejestracji.
 3. Kopie umów przechowuje wydziałowy/instytutowy koordynator programu Erasmus.

§ 6

 1. Obsługą studentów w programie Erasmus+ zajmuje się Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych.
 2. Obsługą kadry akademickiej i administracyjnej w programie Erasmus+ zajmuje się Dział Współpracy Międzynarodowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Rektora UJ

Prorektor UJ ds. dydaktyki
Prof. dr hab. Andrzej Mania