Ocena programu kształcenia

1. Zarządzenie nr 97

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 16 września 2013 roku
w sprawie: oceny programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim
 
2. Zarządzenie nr 1/2012
Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie: polityki jakości stosowanej 
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
3. Zarządzenie nr 2/2012
Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
4. Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych
 
 
5.  Zespół ds. oceny programu kształcenia na kierunku Geologia: 
 

Instytutowa Komisji Ewaluacji Efektów Kształcenia
w składzie zatwierdzonym w dniu 04.10.2016 roku

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Prof. dr hab. Alfred Uchman  
dr Anna Lewandowska  
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz 
dr hab. Bogusław Kołodziej
dr hab. Michał Skiba
dr Rafał Chodyń
dr Beata Dziubińska
dr Piotr Jaglarz
dr Maciej Kania
dr Ewa Malata
dr Elżbieta Machaniec
dr Michał Stachacz
dr Tomasz Rychliński 
dr Dorota Salata

Przedstawiciele administracji i pracowników inżynieryjno-technicznych:

mgr Małgorzata Włodarska
mgr Ewa Kwiatkowska

Przedstawiciel pracodawców i absolwentów:

Jan Purchla – Geokrak Sp. z o.o.
Jarosław Zacharski – Orlen Upstream Sp. z o.o.
 
Przedstawiciel doktorantów:

mgr Agata Kaczmarek
 
Przedstawiciel studentów:

Natalia Szczepanik