Studenci odbywający staże i praktyki w roku akademickim 2016/2017

Dominika Socha

Dominika Socha – absolwentka geologii w ING w dniach 10.07.2017 – 10.10.2017 r. miała możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w firmie Orlen Upstream Sp. z.o.o w oddziale w Krakowie w ramach europejskiego programu „Studiujesz? Praktykuj”.

 

Były to niesamowite trzy miesiące zdobywania nowych doświadczeń w jednej z większych firm naftowych w Polsce. Główne szkolenie BHP odbyłam w siedzibie firmy w Warszawie, gdzie poszerzyłam wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także mogłam porozmawiać również z pracownikami firmy na temat zawodu i pracy geologa. Podczas stażu zajmowałam się analizą danych geochemicznych pochodzących z wierceń w Karpatach jak i na Niżu Polskim, z wykorzystaniem programu PETREL. Miałam możliwość udziału w pracach terenowych podczas wizyty na wiertni „Pasieki-OU1”. Zapoznałam się także z dokumentacją geologiczną otworów, sposobami jej tworzenia, a także ze sposobami nabywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów. Poszerzyłam także swoją wiedzę dotyczącą prawa geologicznego i górniczego. Dziękuję bardzo dyrektorowi Pionu Poszukiwań Orlen Upstream p. J. Zacharskiemu, za możliwość odbycia stażu. Dziękuję całemu zespołowi krakowskiemu za świetną atmosferę w pracy, szczególne podziękowania pragnę skierować w stronę Janka Hejnara, który pełnił funkcję mojego opiekuna podczas stażu.

Dominika Socha

 

Zasady odbywania praktyk w ING UJ

1. Studenci sami aktywnie poszukują miejsca odbywania praktyk.

2. Student, mający pomysł na miejsce odbywanie praktyki może zgłosić się do koordynatora po wystawienie indywidualnej rekomendacji ze strony Instytutu.

3Po uzyskaniu wstępnej zgody Zakładu Pracy, należy wydrukować w trzech egzemplarzach porozumienie o odbywaniu praktyk (do pobrania ze strony ING UJ, zalecane wypełnienie na komputerze) oraz zgłosić się do koordynatora praktyk w celu uzyskania pisemnej akceptacji miejsca i programu praktyki.

4. Podpisane przez Zakład Pracy porozumienie należy złożyć u koordynatora praktyk najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Im wcześniej, tym lepiej, gdyż porozumienie wymaga podpisu Dziekana. Porozumienie MUSI być podpisane przez Dziekana przed rozpoczęciem praktyki.

5. Koordynator kieruje porozumienia do podpisu Dziekana. Do podpisu mogą być skierowane wyłącznie porozumienia zaakceptowane przez koordynatora.

6. Z trzech podpisanych egzemplarzy o odbywaniu praktyk:

  • jeden pozostaje dla Uniwersytetu,
  • dwa trafiają do Studenta
    • jeden Student składa w Zakładzie Pracy
    • jeden pozostaje dla Studenta.

7. Warunkiem otrzymania Dziennika Praktyk jest przedstawienie dowodu ubezpieczenia NW ważnego w okresie praktyk.

8. Student, który nie otrzymał opieczętowanego przez Uczelnię Dziennika Praktyk nie może podjąć praktyki.

9. Otrzymanie Dziennika Praktyk Student potwierdza podpisem.

10. Dziennik praktyk należy wypełniać sumiennie i rzetelnie, uzyskując potwierdzenia od osoby uprawnionej w Zakładzie Pracy.

11. Czas trwania praktyk i przypisanie punktów ECTS:

a. Maksymalnie 4 pkt ECTS w przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014/2015; za każde zaliczone, pełne 30 godzin praktyk przyznawany jest 1 punkt.

b. Praktyki trwają 120 godzin i przyznaje się za nie 2 pkt ECTS w przypadku studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 lub później;

c. Praktyki trwają 120 godzin i nie przyznaje się za nie punktów ECTS w przypadku studentów studiów II stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 lub później.

Podstawa: Zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunku Geologia w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ze zmianami z dn. 24.06.2014.

 

Koordynator praktyk zawodowych w ING UJ: Maciej Kania, (pok. 2.35), maciej.kania@uj.edu.pl

Praktyki