Sylabusy - obowiązujące w ubiegłum roku akademickim (2016/2017)

I rok kursy obowiązkowe

BHP

Chemia

Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej - region śląsko-krakowski

Fizyka

Geologia dynamiczna

Lektoraty I stopień B2

Matematyka

Mineralogia optyczna

Podstawy paleontologii

Statystyka

Technologie informacyjne

Wprowadzenie do badan terenowych

 

I rok kursy do wyboru

Podstawy kartografii. topografii. i teledetekcji

Repetytorium z podstaw rozpoznawania mineralow i skał

Sztuka studiowania i prezentacji

Wstęp do stratygrafii

Zarys historii zycia

Zdobywanie informacji naukowej - infobroker

 

II rok obowiązkowe

Kartografia geologiczna ćwiczenia terenowe

Kartografia geologiczna

Metody komputerowe w geologii

Mineralogia

Paleobiologia

Petrologia

Sedymentologia

Tektonika

 
 

II rok zalecane do wyboru

Ćwiczenia terenowe - wyb. zagad. z sedym. fliszu

Górnictwo i wiertnictwo

Hydrogeologia

Absolwent na rynku pracy

Filozofia

Geochemia

Geologia historyczna

Geologia regionalna Polski

Geologia złóż

Ochrona własności intelektualnej

Pracownia licencjacka I

Pracownia licencjacka II

Preorientacja zawodowa w zakresie geologii

Proseminarium licencjackie

 

III rok zalecane do wyboru

Geofizyka

Geologia inżynierska

Instrumentalne metody datowania w geologii

Współczesne procesy złożotwórcze

Wybrane zagadnienia z geol. historycznej

 

II i III rok pozostałe do wyboru

Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii

Minerały ciężkie w interpr. geologicznych

Minerały skałotwórcze

Ochrona i kształtowanie gleb, wód i złóż surowców użytecznych

Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne

Paliwa kopalne

Repetytorium z mineralogii i petrologii

Wybrane zagadnienia z geol. morza