Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Misja i strategia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od ponad sześciu wieków Uniwersytet Jagielloński wypełnia misję, do której został powołany przez jego wielkich fundatorów – Kazimierza Wielkiego, św. Królową Jadwigę oraz Władysława Jagiełłę. Od chwili powstania Studium Generale w roku 1364, a zwłaszcza od czasu odnowienia i rozszerzenia Kazimierzowskiej Fundacji przez Jagiellonów, uczeni i wychowankowie Uniwersytetu rozszerzają horyzonty wiedzy, poszukując prawdy i przekazując wyniki swoich dokonań następnym pokoleniom. W ramach tej misji mieściła się też zawsze patriotyczna służba Narodowi i Państwu Polskiemu, zaś troską Państwa było zapewnienie Uniwersytetowi środków do działania na chlubę i pożytek kraju.

Od początku swego istnienia Uniwersytet był znaną i poważaną uczelnią akademicką nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wielowiekowa tradycja UJ jest źródłem naszej dumy i inspiracji. Utrzymanie tego wyjątkowego statusu oraz zachowanie pamięci o uczonych, którzy zdobywali i przekazywali wiedzę w murach naszego Uniwersytetu, jest ważnym obowiązkiem społeczności akademickiej.

Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Dlatego dziś Uniwersytet Jagielloński ma obowiązek chronić podstawowe wartości ludzkie przed zagrożeniami współczesnego świata: upominać się o poszanowanie autonomii szkół wyższych, przeciwstawiać się nienawiści w życiu społecznym, piętnować brutalizację obyczajów w życiu publicznym oraz demaskować pseudonaukę i oszustwa edukacyjne. Pracownicy Uniwersytetu powinni być wierni zasadom zawartym w Akademickim Kodeksie Wartości, który został przyjęty przez Senat UJ w czerwcu 2003 roku.

Wyrastająca z żywego nurtu twórczości naukowej edukacja jest równie ważnym zadaniem Uniwersytetu jak prowadzenie działalności badawczej. Dlatego stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz dbanie o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych musi pozostawać wspólnym celem działania wszystkich pracowników uczelni.

Współpraca międzynarodowa, tak w dziedzinie nauczania jak i badań naukowych, była i jest bardzo ważnym czynnikiem aktywności i rozwoju Uniwersytetu. Wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nas do stworzenia warunków umożliwiających zagranicznym studentom podjęcie nauki w UJ oraz do prowadzenia prac badawczych we współpracy z ośrodkami naukowymi innych krajów. W obliczu budowania w Europie wspólnej prze-strzeni dydaktycznej i badawczej należy stworzyć trwałe podstawy uznania Uniwersytetu Jagiellońskiego za jeden z najlepszych w Europie.

Sformułowana w „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014 - 2020"

Polityka jakości kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii

https://wgig.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia

Ocena jakości kształcenia

Instytutowy Zespół Doskonalenia Jakość Kształcenia

Przewodniczący zespołu:  Prof. dr hab. Alfred Uchman

kierownik: dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ
dr Rafał Chodyń
dr Beata Dziubińska
dr Piotr Jaglarz
dr Maciej Kania
dr Anna Lewandowska
dr Elżbieta Machaniec
dr Dorota Salata
dr Wojciech Wróblewski


Przedstawiciele administracji i pracowników inżynieryjno-technicznych:

mgr Małgorzata Włodarska
mgr Ewa Kwiatkowska
Przedstawiciel pracodawców i absolwentów
Przedstawiciel doktorantów
Przedstawiciel studentów

Tydzień Jakości Kształcenia

Plan działań w Tygodniu Jakości Kształcenia na WGiG oraz w ING UJ w roku 2018/2019

Program Tygodnia Jakości Kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii  UJ 8-12.04.2019

1.       Przy „kawie” o prawdzie

9.04.2019 - Spotkanie z Dziekanem WGiG prof. dr hab. Bolesławem Domańskim oraz dr Radosławem Strzelecki m (Zakład Etyki Instytut Filozofii UJ)

miejsce spotkania: ING UJ Gronostajowa 3a sala 2.03 i 2.03 godz. 14.00

2.       8-12.04.2019 (termin do ustalenia  przez  z-cę dyrektora  ds. dydaktycznych w Instytutach)

Spotkania dyrekcji ze studentami i pracownikami, zebranie opinii o warunkach studiowania i pracy oraz przedstawienie wprowadzonych zmian po zeszłorocznych postulatach (osoba odpowiedzialna – z-ca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych).

3.       8-12.04.2019 (terminy do ustalenia przez kierowników studiów  w Instytutach)

Spotkania Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia i przygotowanie rocznych raportów z przeglądu programu kształcenia prowadzonych kierunków (osoba odpowiedzialna – kierownicy kierunków studiów)

4.       19.04.2019 (ING UJ Gronostajowa 3a, godz. 15.00).

Spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, analiza przesłanych raportów i zgłoszonych wniosków, plan przyszłych działań (osoba odpowiedzialna – pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia).

Akredytacja

Do pobrania:

Raport samooceny kierunku Geologia z dn. 28.02.2020 r.

Uchwała Nr 185/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 17.04.2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na WBiNOZ UJ w Krakowie

Uchwała Nr 331/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dn. 15.04.2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "geologia" prowadzonym na WBiNOZ UJ w Krakowie

Uchwała Nr 1277/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dn. 29.12.2004 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "geologia" prowadzonym na WBiNOZ UJ w Krakowie