Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Rafał Chodyń

dr Rafał Chodyń

Zakład: Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Stanowisko: adiunkt w zakładzie Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Pokój: 2.35
Telefon: 12 664 4378
E-mail: rafal.chodyn@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

  • geologia regionalna alpejskich górotworów fałdowych (w szczególności Karpat)
  • kartografia geologiczna
  • morfotektonika
  • GIS w geologii

Obecnie realizowane tematy badawcze

  • Morfotektonika pogórza karpackiego między Rabą a Wisłoką (polskie Karpaty zewnętrzne)
  • Fałd Brzanka - Liwocz w planie strukturalnym płaszczowiny śląskiej pogórza karpackiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doświadczenie zawodowe

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii : 2006, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych

Praca doktorska:
tytuł: Litostratygrafia i tektonika płaszczowiny śląskiej na obszarze depresji Szczyrzyca.

Magister geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym: 1999, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych  

Nagrody:
wyróżnienie za pracę doktorską

Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości

Promotor 5-ciu prac magisterskich

Członkostwa w organizacjach naukowych

członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 2006 roku, w latach 2008-2012 członek zarządu oddziału krakowskiego PTG, funkcja vice-przewodniczący.

Referaty naukowe:

„Morfotektonika pogórza karpackiego między Rabą a Dunajcem w świetle analizy NMT". VIII Ogólnopolska Konferencja Neotektoniczna z cyklu „Neotektonika Polski" – zatytułowana "Neotektonika Europy Środkowej", Szklarska Poręba-Turoszów, 26. VI. 2009 r.

„Numeryczny model 3D tektonicznej strefy Gruszowa w świetle nowych danych geologicznych (polskie Karpaty Zewnętrzne). Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków,   .III. 2009 r.

„Zarys budowy geologicznej zachodniej części pogórza strzyżowskiego między Białą a Wisłoką w świetle kompleksowego zarządzania danymi przestrzennymi (GIS). Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków,   .V. 2008 r.

„Tektonika jednostki magurskiej w rejonie Pewli Wielkiej – Jeleśni". Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków, 21.V. 2007 r.

"Rozwój litofacjalny i biostratygrafia utworów paleogenu serii śląskiej w środkowej części Karpat Zewnętrznych między Raciechowicami a Nowym Rybiem". Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków, 26.III. 2007 r.

"Kompleksowa analiza geologiczno-teledetekcyjna środkowej części Karpat Zewnętrznych między zatoką gdowską a zatoką skrzydlańską". Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków,  15. I. 2007 r.

"Struktura jednostki śląskiej i podśląskiej w rejonie okna tektonicznego Wiśniowej". Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków, 20. XI. 2006 r.

„Egzotyki wapieni tytońskich w piaskowcach istebniańskich dolnych jednostki śląskiej w rejonie Dobczyc (polskie Karpaty Zewnętrzne). Seminarium naukowe „Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy, Kraków, 21. IV. 2005 r.

„Przykład zastosowania cyfrowego modelu terenu (DEM) w polskich Karpatach zewnętrznych dla obszaru między Dobczycami a Mszaną Dolną". Ogólnopolska Konferencja Neotektoniczna "Neotektonika a Morfotektonika – Metody Badań", Kraków, 26-27. IX. 2003 r.

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Cieszkowski, M., Waśkowska, A., Kowal-Kasprzyk, J., Golonka, J., Słomka, T., Ślączka, A., Wójcik-Tabol, P. & Chodyń, R., 2016. Upper Cretaceous Ostravice Sandstone in the Polish sector of the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians. Geologica Carpathica, 67: in press.

Elżanowski, A., Bieńkowska-Wasiluk, M., Chodyń, R. & Bogdanowicz, W., 2012. Anatomy of the coracoid and diversity of the Procellariiformes (Aves) in the Oligocene of Europe. Palaeontology, 55: 1199–1221.

Zhang, G., Uchman, A., Chodyń, R. & Bromley, R. G., 2008. Trace fossil Artichnus pholeoides igen. nov. isp. now. In Eocene turbidites, Polish Carpathians: possible ascription to holothurians. Acta Geologica Polonica, 58: 75–86.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A. & Chodyń, R., 2007. Type locality of the Mutne Sandstone Member of the Jaworzynka Formation, Western Outer Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 269–290.

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełny wykaz publikacji

  • Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Elżanowski, A., Bieńkowska-Wasiluk, M., Chodyń, R. and Bogdanowicz, W. 2012. Anatomy of the coracoid and diversity of the Procellariiformes (Aves) in the Oligocene of Europe. Palaeontology, vol. 55, part 6, 2012: 1199-1221.

Zhang, G., Uchman, A., Chodyń, R. & Bromley, R. G., 2008. Trace fossil Artichnus pholeoides igen. nov. isp. now. In Eocene turbidites, Polish Carpathians: possible ascription to holothurians. Acta Geologica Polonica, 58 (1): 75-86.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A. & Chodyń, R., 2007. Type locality of the Mutne Sandstone Member of the Jaworzynka Formation, Western Outer Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77 (3): 269-290.

  • Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Chodyń, R., 2004. Zastosowanie cyfrowego modelu terenu (DEM) w badaniach geologicznych na przykładzie obszaru między Dobczycami a Mszaną Dolną (polskie Karpaty Zewnętrzne) (English summ.). Przegląd Geologiczny, 52 (4): 315-320.

Chodyń, R., 2002. Budowa geologiczna strefy Siar w rejonie Mutnego na tle profilu           litostratygraficznego płaszczowiny magurskiej między Zwardoniem a Suchą Beskidzką        (polskie Karpaty fliszowe) (English summ.). Przegląd Geologiczny, 50 (2): 139-147.

  • Doniesienia konferencyjne

Chodyń, R., Kowal, J., Olszewska, B. & Cieszkowski, M. 2012. Tithonian exotic limestones in the profile of Lower Istebna Sandstone south from Dobczyce (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians)., Jozsa Š., Reháková D. & Vojtko R. (Eds.): Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. The 8th ESSE WECA Conference 2012, December 6-7, 2012 Bratislava, Slovakia, Abstract Book: 5.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Kowal, J., Waśkowska, A., Chodyń, R. 2011. Upper Cretaceous-Paleocene Mutne Sandstone Mb. with olistholites of carbonate rocks (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland). Hans Egger, 2011. Climate and Biota of the Early Paleogene, Conference Program and Abstracts, 5 – 8 June 2011, Salzburg, Austria. -Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 85, 174 p., Wien: 53.

Ruciński P., Firlińska M., Chodyń R., Cieszkowski M. and Świąder A., 2010. Application of geological mapping and teledetection techniques for identification of olistostromes and olistoliths in the Outer Carpathians. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September, 2010, Geologica Balcanica, Abstracts Volume: 340.

Chodyń, R., 2009. Morfotektonika pogórza karpackiego między Rabą a Dunajcem w świetle analizy NMT. W: Badura, J., Przybylski, B. & Zuchiewicz, W. (red.), 2009. Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Neotektonika Polski", Szklarska Poręba-Turoszów, 24-27. VI. 2009. Materiały konferencyjne. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Wrocław, s. 9-11.

Waśkowska-Oliwa, A., Cieszkowski M., Stadnik R. & Chodyń R. 2008. Warstwy hieroglifowe serii śląskiej na SE od Dobczyc, zachodnie Karpaty zewnętrzne  (Hieroglyphic Beds of the Silesian Unit in SE of Dobczyce, Outer Western Carpathians). Polski Kongres Geologiczny, 26–28 czerwca, 2008 Kraków: Abstracts book, 127.

Chodyń, R. & Waśkowska-Oliwa, A., 2006. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Paleocene-Early Oligocene Flysch sediments in the western part of the Szczyrzyc Synclinorium, Silesian Nappe (Polish Outer Carpathians). Proceedings of the XVIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia, Abstracts Book, 57-60.

Zhang, G., Bromley, R. G., Chodyń, R. & Uchman, A., 2005. Sea Cucumber Teichinus from the Eocene Flysch of the Silesian Unit, Carpathians, Poland. 8th International Ichnofabric Workshop, 17th-18th February, 2005 Aotearoa, Auckland, New Zealand, Abstracts Book, 65-66.

Chodyń, R., Olszewska, B. & Cieszkowski, M., 2005. Egzotyki wapieni tytońskich w piaskowcach istebniańskich dolnych jednostki śląskiej w rejonie Dobczyc (polskie Karpaty Zewnętrzne). W: Cieszkowski M. & Golonka J. (ed). Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy, Seminarium naukowe, 21 kwietnia 2005, Kraków: 47-49.

Golonka, J., Cieszkowski, M., Chodyń, R. & Chrustek, M., 2004. Faults, Block Rotations and the Origin of the Orava Basin in the Western Part of the Polish Outer Carpathians. Proceedings of the 9th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, 2th Meeting of the Central European Tectonic Group, June 22-25, 2004 Lučenec, Slovakia, Geolines, 17: 34-35.

Chodyń., R., Cieszkowski., M., 2004. Digital Elevation Model for the fragment of Silesian Nappe comprised of the Szczyrzyc Synclinorium (Polish Outer Carpathians). 32nd International Geological Congress, August 20-28, 2004 Florence, Italy, Abstracts Book,

Chodyń, R., 2003. Morfotektonika pogórza karpackiego między Rabą a Dunajcem w świetle analizy NMT. W: Zuchiewicz, W. (red.), 2003. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Neotektonika Polski, Neotektonika a Morfotektonika: metody badań. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, s. 32-34.

Cieszkowski, M., Chodyń, R., Polak, A., Schnabel, W., 2002. Development and lithofacies connections of the Mutne Sandstones, Paleocene, Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland. The 3rd ESSE WECA Conference (Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical Development of Central Europe), June 5-7, 2002 Bratislava, Slovakia, Abstracts Book, 49-50.

Chodyń, R., 2002. Szczyrzyc synclinorium in the Silesian Unit, Outer Carpathians, Poland – case study. Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, September  1-4, 2002 Bratislava, Slovakia, Geologica Carpathica 53, Spec. Issue, Extended Abstracts (electronic version).

Cieszkowski, M., Chodyń, R., Polak, A., 2000. Late Cretaceous and Early Palaeocene flysch deposits with carbonate olistolites in the North-Western Zone of the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland). Congress Geology 2000, Vienna, Austria, Abstracts Book, 29.