Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sylabusy - obowiązujące od 2019 roku

Sylabusy wraz z programem studiów Kierunek: Geologia – Instytut Nauk Geologicznych UJ Studia II stopnia, obowiązujący w 2019/2020

Sylabusy - obowiązujące przed rokiem 2019

I rok kursy obowiązkowe

Ćwiczenia terenowe Pieniny i Tatry

Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych

Geologia regionalna Świata

Introduction to petroleum geology

Metody stratygrafii

Metody numeryczne w naukach przyrodniczych 

Pracownia specjalizacyjna

Seminarium magisterskie

 

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna

Mikropaleontologia ogólna

Mikropaleontologia stosowana

Preparatyka w mikropaleontologii

 

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza

Analiza facjalna

Basin analysis

Sequence stratigraphy

 

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

Geochemia szczegółowa

Metody badań geochemicznych

Metody badań geochemicznych - ćwiczenia

Metody badań mineralogicznych - dyfraktometria rentgenowska

Metody badań mineralogicznych – obrazowanie, mikroanaliza i wybrane metody spektroskopowe

 

II rok kursy obowiązkowe

 

Ćwiczenia terenowe w regionie świętokrzyskim

Ćwiczenia terenowe w Sudetach 

Metodologia nauk przyrodniczych z elementami filozofii

Planowanie kariery zawodowej 

Pracownia magisterska I

Pracownia magisterska II

Seminarium magisterskie

Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska

 

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza

Metody poszukiwań złóż

 

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

 

Kursy zalecane:

Geochemia ropy naftowej (Wstęp do geochemii kaustobiolitów)

GIS w geologii 

Paleoekologia i tafonomia

Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów

Seminarium z geologii regionalnej świata

Well log analysis from basics to geological applications

 

Pozostałe kursy do wyboru:

Ćwiczenia terenowe wybrane zagadnienia z sedymentologii

Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu

Ćwiczenia terenowe z geologii złóż - złoża ewaporatów

Ćwiczenia terenowe z geologii złóż - złoża Zn-Pb

Geologia Karpat

Interpretacja danych sejsmicznych w analizie systemów naftowych

Minerały ilaste

Modelowanie filtracji wód podziemnych

Paleoklimatologia

Podstawy ichnologii

Sedimentary organic matter

Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej