Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ

Stanowisko: Profesor UJ
Funkcje: Prodziekan Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. studenckich
Pokój: 3.15.0
Telefon: 12 664 4386
E-mail:  p.wojcik-tabol@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Analiza paleośrodowiska depozycji i proweniencja materiału detrytycznego w osadach bogatych w materię organiczną na podstawie wskaźników petrologicznych i geochemicznych
 • Geneza konkrecji manganowych
 • Mineralogiczne i geochemiczne dowody impaktu

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Wskaźniki mineralogiczno-geochemiczne w interpretacji paleośrodowisk i proweniencji materiału detrytycznego
 • Materia pozaziemska

Zajęcia dydaktyczne

 • Ćwiczenia terenowe - Tatry i Pieniny WGG.ING-43-IIO
  Pracownia magisterska II (Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego) WGG.ING-127-IIO
  Pracownia specjalizacyjna WGG.ING-33L-IIO
  Seminarium magisterskie WGG.ING-32l-IIO
  Terenowe metody badań przyrodniczych WG.IG-0113-DL
  Geochemia WGG.ING-25-IO
  Geologia WG.IG-0105-DL
  Geologia dynamiczna WGG.ING-4-IO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Doktor habilitowany: 2017 r., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych
 • Doktor nauk o Ziemi: 2004 r., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych

Praca doktorska:
Paleośrodowisko depozycji i warunki wczesnej diagenezy kredowych osadów deficytu tlenowego w polskiej części pienińskiego pasa skałkowego w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych.

Promotor: prof. dr hab. M. Adam Gasiński

 • Magister geologii: 1999 r., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych

Nagrody:

 • Nagroda specjalna Zastępcy Dyrektora d/s dydaktycznych ING UJ za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznana w latach 2006 i 2007
 • Nagroda naukowa im. H. Świdzińskiego w 2007 r.
 • Grant im. W. Davida Wimana Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych (AAPG) w 2003 roku

Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geologiczne od 2001 r.

 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki:

 • Zajęcia dla studentów kierunków Biologia Geologia UJ w latach 2004–2015, Geografia UJ od roku 2001 i Geologia UJ od roku 2014
 • Wypromowane prace dyplomowe w ING UJ: 13 prac licencjackich i 14 prac magisterskich

 

 • Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt Województwa Małopolskiego realizowany w ramach RPO WM na lata 2014–2020
  • koordynator projektu w ING UJ od 2017 r.
  • Autor scenariuszy i prowadzący lekcje on-line o tematyce geologicznej z uczniami 10 szkół ponadpodstawowych od 2018 r.
 • PING Program Implementacji Nauk Geologicznych w Szkołach Podstawowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 2018 roku
  • Autor scenariusza
  • Trener zajęć terenowych i praktycznych dla uczniów klas V do VII
 • Wykłady i zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży szkolnej (lata 2014–2019)
 • Wykłady podczas Nocy Naukowców w latach 2015, 2018 i 2019
 • Konkurs Geologiczno-Środowiskowy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
  • Wykład podczas półfinału regionalnego w Krakowie w 2014 r.
  • koordynacja prac (ze strony ING UJ) nad porozumieniem między PIG-PIB i UJ w sprawie przyjęcia finalistów konkursu na studia w ING UJ (2015 r.)
  • członek jury konkursu wiedzy geologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych podczas ogólnopolskiego finału Konkursu w Warszawie (lata 2015 i 2016)
 • Współpraca z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, wykłady i warsztaty od 2009 roku
 • Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku i Uniwersytetów Otwartych od 2012 roku
 • Organizacja ekspozycji ING UJ podczas Festiwalu Nauki w latach 2004–2006
 • Redakcja czasopisma GLOBEnergy (ISSN: 1644-0218), wyd. Ortus, Kraków, członek redakcji i redaktor naczelny w latach 2002–2005

 

Dodatkowa edukacja:

 • Uniwersytet w Salzburgu, 2001 r., Wymiana bilateralna pracowników i doktorantów UJ, kwerenda i konsultacje w zakresie geochemii nieorganicznej
 • Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003–2004, konsultacje naukowe w zakresie geochemii izotopów trwałych
 • Pracownia Geochemii Naftowej i Środowiska AGH, 2012 r., konsultacje naukowe w zakresie metodyki i interpretacji wyników analizy pirolitycznej
 • Centralne Laboratorium Chemiczne PIG PIB, Warszawa, 2015 r., warsztaty SHRIMP.
 • Kurs Sedimentary facies analysis: from sedimentology to sequence stratigraphy, prowadzenie: prof. W. Nemec, 2015 r.
 • Kurs Shelf margins, prowadzenie: prof. Ronald Steel, 2015 r.
 • Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi UJ, Warsztaty dydaktyczne Sztuka komunikacji (2014/2015), Sceniczne techniki w prowadzeniu wykładu (2015/2016), Zastosowania statystyki i Statistica w opracowaniu wyników badań empirycznych – kurs podstawowy (2018)
 • Centrum Zdalnego Nauczania UJ, szkolenie wprowadzające do pracy na platformie Pegaz, 2015 r.
 • PIG PIB Wrocław, konsultacje w zakresie petrologii węgla i rozproszonej substancji organicznej

 1. Projekt badawczy MNiSW pt. Rekonstrukcja środowiska depozycji oligoceńskich łupków bitumicznych sukcesji grybowskiej (seria okienna, Karpaty zewnętrzne) na podstawie wskaźników mineralogiczno-geochemicznych. N N307 531038, realizacja zakończona w 2013 r.
 2. Projekt badawczy MNiSW pt. Czarne łupki wieku „sródkredowego” w jednostce śląskiej, podśląskiej i skolskiej Karpat fliszowych i w pienińskim pasie skałkowym a epizody globalnej anoksji (OAEs). Badania mineralogiczno – geochemiczne. 2 PO 4D 080 29, realizacja zakończona w 2008 r.
 3. Projekt badawczy KBN pt. Paleośrodowisko depozycji kredowych ciemnych osadów (formacje z Kapuśnicy i z Jaworek w pienińskim pasie skałkowym Polski) w świetle wybranych parametrów geochemicznych. 6 P04D 048 19; realizacja zakończona w 2003 r.
 4. Projekt badawczy KBN pt. Tło geochemiczne osadów deficytu tlen owego na granicy cenoman/turon w pienińskim pasie skałkowym Polski. 3 P04D 027 22; realizacja zakończona w 2001 r.

 1. Oszczypko, N., Wójcik-Tabol, P.,  Oszczypko-Clowes, M. 2018. The genesis of the carbon dioxide in the Polish Outer Carpathians: Szczawa tectonic window case study: new insight. Acta Geologica Polonica, 68 (2): 181–206.
 2. Wójcik-Tabol, P., 2017. Elemental and organic carbon proxies for redox conditions of the Oligocene formations in the Ropa Tectonic Window (Outer Carpathians, Poland): palaeoenvironmental implications. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87 (1): 41–53.
 3. Grabowski, J., Lakova, I., Petrova, S., Stoykova, K., Ivanova, D., Wójcik-Tabol, P.,  Sobień, K., Schnabl, P. 2016. Palaeomagnetism and integrated stratigraphy of the Upper Berriasian hemipelagic succession in Barlya section Western Balkan, Bulgaria -implications for lithogenic input and palaeoredox variations. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 461: 156–177.
 4. Cieszkowski, M., Waśkowska, A., Kowal-Kasprzyk, J., Golonka, J., Słomka, T., Ślączka, A., Wójcik-Tabol, P., Chodyń, R. 2016. The Upper Cretaceous Ostravice Sandstone in the Polish sector of the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians. Geologica Carpathica, 67 (2): 147–164.
 5. Wójcik-Tabol, P., Ślączka, A., 2015. Are Early Cretaceous environmental changes recorded in deposits of the western part of the Silesian Nappe - A geochemical approach. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 417: 293–308.

więcej o

2016

Publikacje z listy filadelfijskiej

Grabowski, J., Lakova, I., Petrova, S., Stoykova, K., Ivanova, D., Wójcik-Tabol, P.,  Sobień, K., Schnabl, P. 2016. Palaeomagnetism and integrated stratigraphy of the Upper Berriasian hemipelagic succession in Barlya section Western Balkan, Bulgaria.-implications for lithogenic input and palaeoredox variations. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology. 461: 156-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.08.018.

Gasiński, A., Ślączka, A., Wessely G., Wójcik-Tabol, P. 2016. Albian microfossils in the calcarenite limestone from Dopplerhütte and Tulbingerkogel quarries (Northern Zone of the Rhenodanubian Flysch Zone, eastern Austria). Austrian Journal of Earth Science, 109/2. DOI: 10.17738/ajes.2016.0011  

Cieszkowski, M., Waśkowska, A., Kowal-Kasprzyk, J., Golonka, J., Słomka, T., Ślączka, A., Wójcik-Tabol, P., Chodyń, R. 2016. The Upper Cretaceous Ostravice Sandstone in the Polish sector of the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians. Geologica Carpathica, 67 (2): 147–164. doi: 10.1515/geoca-2016-0010

Publikacje popularno-naukowe

Wójcik-Tabol, P. 2016. Diament i węgiel - różne oblicza skarbu. Biuletyn SUTW, 47: 7–11. Nowy Sącz.

2015

Publikacje z listy filadelfijskiej

Oszczypko-Clowes, M., Wójcik-Tabol, P. and Płoszaj M. 2015. The source areas of the Grybów sub-basin in the light of micropaleontological, mineralogical and geochemical provenance analysis (Outer Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 66 (6): 515—534. doi: 10.1515/geoca-2015-0042.

Wójcik-Tabol, P., 2015. Depositional redox conditions of the Grybów Succession (Oligocene, Polish Carpathians) in the light of petrological and geochemical indices. Geological Quarterly, 59 (4): 603–614. DOI: 10.7306/gq.1240

Kacprzak, A., Szymański, W., Wójcik-Tabol, P., 2015. The role of flysch sandstones in forming the properties of cover deposits and soils – examples from the Carpathians. Zeitschrift für Geomorphologie, 59, 1: 227–245.  DOI: 10.1127/zfg_suppl/2015/S-00182 (15 pkt, 1.103 IF 5)

Wójcik-Tabol, P. & Ślączka, A., 2015. Are Early Cretaceous environmental changes recorded in deposits of the western part of the Silesian Nappe - A geochemical approach. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 417: 293–308. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.10.040

Publikacje popularno-naukowe

Wójcik-Tabol, P. 2015.  Superwulkan pod Neapolem – Europa spowita pyłem wulkanicznym. Biuletyn SUTW, 46: 6–8. Nowy Sącz.

Wójcik-Tabol, P. 2015.  Raj, czy Smocza Jama – słowo o jaskiniach. Biuletyn SUTW, 44: 6–10. Nowy Sącz.

Wójcik-Tabol, P. 2015. Poszukiwania złota w Beskidzie Sądeckim, czyli gorączka złota po polsku. Biuletyn SUTW, 43: 5–8. Nowy Sącz.

2013

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Michalík J., Lintnerová O., Wójcik-Tabol P., Gaździcki A., Grabowski J., Golej M., Šimo V., Zahradníková B., 2013. Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit, Western Carpathians. Geologica Carpathica, 64, 1: 39–62

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. & Ślączka, A. 2013. Próba porównania warunków środowiskowych ciemnych łupków dolnokredowych z jednostek śląskiej i renodunajskiej. V Konferencja Sedymentologiczna POKOS 5'2013. Głębokomorska sedymentacja fliszowa,  Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich. Żywiec

2012

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko, N. 2012. Trace geochemistry of the Early to Late Cretaceous deposits of the Grajcarek thrust-sheets – a palaeoenviromental approach (Małe Pieniny Mts., Pieniny Klippen Belt, Poland): reply. Geological Quarterly, 56 (3): 573–576

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko, N. 2012. Trace element geochemistry of the Early to Late Cretaceous deposits of the Grajcarek thrust sheets - a paleoenvironmental approach (Małe Pieniny Mts., Pieniny Klippen Belt, Poland). Geological Quarterly, 56 (1): 169–186

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Wójcik-Tabol P. 2012. Poszukiwany świadek naoczny impaktu - kwarc wstrząsowy. Przegląd Gelogiczny, 60: 263–266.

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko-Clowes, M. 2012. The Oligocene anoxia recorded in deposits of the Ropa and Grybów Tectonic Windows (Grybów Nappe, Western Carpathians, Poland) - nannoplankton and geochemical studies. Józsa Š., Reháková D. & Vojtko R. (Eds.): Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. 8th Conference 2012, Abstract Book, Bratislava: 56.

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko-Clowes, M. 2012. Nannoplankton and geochemical studies of the Oligocene deposits from the Ropa tectonic window (Grybów Nappe, Western Carpathians, Poland). Kotarba, M.J. & Wróbel, M. (Eds.): 2nd International Conference "Alpine-Petrol 2012". Book of Programme and Abstracts, Kraków: 99–100.

Kacprzak, A., Drewnik, M., Szymański, W. & Wójcik-Tabol, P. 2012. Mikroscpic analyses as a tool to infer the genesis and evolution of soils formed from slope materials in the Carpathhian Foothills (southern Poland). 4th International Congress EUROSOIL 2012

Gasiński, M. A., Uchman, A. & Wójcik-Tabol, P. 2012. The "last minutes" of foraminiferids before the latest Cretaceous-Paleocene extinction: an example from the Polish Carpathians. 34th International Geological Congress 2012, Brisbane.

2011

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. & Michalik, J. 2011. Charakterystyka geochemiczna utworów granicy trias-jura jednostki kriżniańskiej w Tatrach Bielskich. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, 13–16.10.2011 Zakopane

Kacprzak, A., Maj-Szeliga, K., Wójcik-Tabol, P. & Żyła, M. 2011. Soil parent materials in the Wieliczka Foothills in the light of coarse fragments petrography in the catena of Góra Lanckorońska. In: Drewnik, M., Kacprzak, A. & Szymański, W. (ed): Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce. Wyd. Uniwersytet Jagielloński, IGiGP: 77

Kacprzak, A., Maj-Szeliga, K., Skiba, M., Szymański, W., Wójcik-Tabol, P. & Żyła, M. 2011. The application of selected geological methods to identify discontinuities within soil profiles  on the example of Góra Lanckorońska (Wieliczka Foothills). Program and Abstracts. 28th Congress of the Polish Society of Soil Science. Toruń, 5–8.09.2011

2010

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko, N. 2010. Relationship between the ?Cretaceous "black shales"; and Cretaceous Oceanic Red Beds of the Grajcarek Succession-a geochemical approach (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland). Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA 2010), 100: 249–258.

Kacprzak, A., Klimek, M., Wójcik-Tabol, P. & Żyła, M., 2010. Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie). Prace Geograficzne, 123: 83–98.

Doniesienia konferencyjne

Kosakowski, P. & Wójcik-Tabol, P. 2010. Geochemical evaluation of the Verovice Shales in the western part of the Carpathians. Geologica Balcanica, Abstarct Volume, XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA 2010): 205.

2009

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Wójcik-Tabol, P. & Ślączka, A. 2009. Provenance of siliciclastic and organic material based on geochemical indices in the Albian-Turonian sediments – preliminary studies from Lanckorona Area in the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Polon., 79: 53–66

Doniesienia konferencyjne

Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A. & Wójcik-Tabol, P. 2009. Palaeontological and mineralogical studies of the Cenomanian-Turonian interval in the Nowe Rybie section, Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians. Abstract Book, 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Banská Bystrica, 2009.

2008

Mapy, książki, rozdziały w książkach

Buła, Z. & Habryn, R., red. 2008. Atlas geologiczno-strukturalny podłoża paleozoicznego Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Doniesienia konferencyjne

Oszczypko, N. & Wójcik-Tabol, P. 2008. Comparison of the ?Cretaceous "black shales" and CORB in the Grajcarek thrust-sheets basing on geochemical features (Magura Nappe, Poland). Mineralia Slovaca, ESSE WECA 2008.

Wójcik-Tabol, P. 2008. Inorganic geochemical records of local palaeoenvironmental variability in the Jaworki Formation (Upper Cretaceous) of the Niedzica Succession, Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). Studia Geologica Polonica, 131: 269-280.

Wójcik-Tabol, P. 2008. Trace elements and mineral assemblage as palaeoenvironmental markers in the Cenomanian/Turonian Magierowa Member (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians). Studia Geologica Polonica, 131: 247–268.

2006

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Wójcik-Tabol, P. 2006. Organic carbon accumulation events in the mid-Cretaceous rocks of the Pieniny Klippen Belt (Polish Carpathians) - a petrological and geochemical approach. Geological Quarterly, 50, 4: 419–437.

Doniesienia konferencyjne

Niesiołowska, E. & Wójcik-Tabol, P. 2006. Development of the Cenomanian black shales through the Niedzica Succession (Polish part of the Pieniny Klippen Belt) – geochemical and foraminiferal approaches. Abstract Book of CBGA.

Niesiołowska, E. & Wójcik-Tabol, P. 2006. Foraminiferal biostratigraphy and inorganic geochemistry of the upper Cretaceous deposits of the Homole area (Polish Pieniny Klippen Belt). Abstract Book, Czech, Slovak and Polish Seminar on Paleontology, Brno, 2006.

2005

Doniesienia konferencyjne

Wójcik–Tabol, P. 2005. Inorganic geochemistry and foraminiferal association – palaeoredox indicators. Example of the Cenomanian Touronian Boundary anoxic event in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland), Mineralia Slovaca, 37, 3: 485.

Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B., Gedl, E. & Wójcik–Tabol, P. 2005. Foraminifera, dinocysts and mineralogical analysis of Upper Cretaceous marls from the Gołcza outcrop - Cracow area. Abstract Book, Czech, Slovak and Polish Seminar on Paleontology, Olomouc, 2005.

2004

Doniesienia konferencyjne

Wójcik–Tabol P. 2004. Ciemne osady z potoku Grajcarek (Jaworki, pieniński pas skałkowy) – charakterystyka petrologiczna i wiek. Materiały Konferencyjne Polsko-Słowacko-Czeskiej Konferencji Mikropaleontologicznej, Bratysława 2004.

2003

Doniesienia konferencyjne

Pióro, K. & Wójcik–Tabol, P. 2003. Biostratygrafia i geochemia osadów wieku albskiego ogniwa z Trawnego, Potok Pasieczny (Pieniński Pas Skałkowy). Materiały konferencyjne, IV Ogólnopolskich Warsztatów Mikropaleontologicznych MIKRO 2003: 38-39.

Wójcik-Tabol, P. 2003. Cenomanian – Turonian Boundary Events in Polish part of the Pieniny Klippen Belt in the light of gochemical data. Acta Mineralogica-Petrographica, Absract Series 1: 113, Szeged.

Wójcik–Tabol, P. 2003. Comparison of two anoxic events in the Cretaceous Pieniny Basin in the light of organic and inorganic geochemical data. Book of Abstracts of 21 IMOG, I: 199.

Wójcik–Tabol, P. 2003. Reflectance of dispersed organic matter particles in shales of the Magierowa Member in the Pieniny Klippen Belt compared with clay crystallinity and isotopic data. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 22: 236–239.

2002

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. 2002. Mineralogical comparison of dark sediments from lower courses of Sztolnia and Krupianka creeks (Pieniny Klippen Belt, Poland), Abstract Book  ESSE-WECA: 103–104, Bratysława

Wójcik-Tabol, P. 2002. Pyrite in Mid–Cretaceous black shales in the Pieniny Klippen Belt (Polish Carpathians), Zbornik abstraktov, Herlany 2002: 37, Koszyce.

2001

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. 2001. Cenomanian-Turonian Boundary in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland)-Sedymentological Studies. Geolines, 13: 123–125.

2000

Doniesienia konferencyjne

Wójcik, P. 2000. Mineralogical - geochemical investigations of ZnS minerals from the Olkusz mine. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 17: 78–80.

Wójcik, P. & Gasinski, M. A. 2000. Cenomanian–Turonian boundary event (CTBE) in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland). Slovak Geological Magazine, 6, 2-3: 229–230.

więcej o