O Sympozjum

 

AKTUALIZM
I ANTYAKTUALIZM W PALEONTOLOGII

XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej
Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Tyniec, 27-30 września 2013 r.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Geologiczne
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet Organizacyjny:
prof. dr. hab. M. Adam Gasiński - przewodniczący
mgr Agata Jurkowska - sekretarz
mgr Rafał Damaziak
dr Mariusz Kędzierski
dr Bogusław Kołodziej
dr Michał Stachacz
mgr Wojciech Wróblewski

Redakcja materiałów konferencyjnych
dr Mariusz Kędzierski
dr Bogusław Kołodziej

 

Miejsce spotkania:
Dom Gości Opactwa Benedyktynów w podkrakowskim Tyńcu

Materiały konferencyjne

Spis treści
Tytułem wstępu ... 3
Abstrakty
Berkowski, B. — Osobnicze bezdissepimentowe rugozy jako ofiary, gospodarze i epibionty. Kilka przykładów z_dolnego dewonu Maroka ... 7

Bitner, M.A.  — Kenozoiczne ramienionogi Europy: zróżnicowanie i biogeografia ... 8

Bitner, M.A. — Mikrostruktura muszli Terebratulida (Brachiopoda) ... 9

Chrząstek, A. — Rekonstrukcja paleośrodowiska górnokredowych zlepieńców idzikowskich na podstawie skamieniałości śladowych (rów Nysy Kłodzkiej, Idzików) ... 10

Damaziak, R. — Biostratygrafia i_paleoekologia utworów granicznych kredy - paleocenu jednostki skolskiej Pogórza Przemyskiego ... 12

Filipiak, K. & Stachacz, M. — Problem redeponowanej malakofauny w_osadach sarmatu na przykładzie odsłonięcia w Zreczu Małym koło Chmielnika ... 13

Filipiak, P. — Palinostratygrafia dolnego famenu z Ruskiego Brodu, Centralne Pole Dewońskie, Rosja ... 14

Gajos, A. & Malata, E. — Zęby ryb w zespołach mikroskamieniałości z wybranych profili Karpat fliszowych ... 15

Gasiński, M.A, Uchman, A. & Wójcik-Tabol, P. — Zakwaszenie wód oceanu jako przyczyna wymarcia otwornic planktonicznych na granicy mastrycht–paleocen: przykład z polskich Karpat ... 17

Gęgotek, J. — Aktualizm i antyaktualizm Georgesa Cuviera (1769-1832) ... 18

Janiszewska, K. & Stolarski, J. — Ontogeneza bazalnych koralowców w świetle promieni rentgena ... 19

Jerzykiewicz, T. — Oazy Okawango i Sossuvlei (Afryka) jako aktualistyczne modele środowisk życia póznokredowych dinozaurów Pustyni Gobi (Mongolia) ... 20

Jurkowska, A., Świerczewska-Gładysz, E., Olszewska-Nejbert, D. & Dubicka, Z. — Występowanie gąbki wapiennej Porosphaera globularis (Phillips, 1829) w osadach kampanu niecki miechowskiej (południowa Polska) i Mielnika (wschodnia Polska) ... 22

Kapturkiewicz, D. & Gadowska, K. — Efektywność preparacji utworów drobnoziarnistych sekwencji turbidytowej metodami soli glauberskiej i ciekłego azotu oraz wpływ metody dezintegracji na stan zachowania otwornic ... 24

Kędzierski, M. & Leszczyński, S. — Model paleogeograficzny basenu skolskiego pogranicza kampanu i mastrychtu na podstawie zmian w zespołach nannoskamieniałości ... 25

Kołodziej, B. — Ewolucja raf ... 27

Kozłowska, A. — Bogata fauna retiolitowa (Graptolithina) z Polski ... 29

Krawczyński, W. — Małże fameńskie z Kamenki koło Zadońska (Centralne Pole Dewońskie, Rosja) ... 30

Król, J. — Późnoeoceńsko–wczesnooligoceńskie biokonstrukcje koralowcowe basenu transylwańskiego (Rumunia): wstępne wyniki ... 31

Lach, R., Gale, L., Križnar, M. & Novak, M. — Nagromadzenia enigmatycznych permskich liliowców z Dovje (Karawanki, północna Słowenia) ... 32

Muszer, J. — Skamieniałości śladowe z formacji ze Szczawna okolic Wałbrzycha (Sudety Środkowe) – wstępne wyniki badań ... 34

Narkiewicz, K. — Rewizja konodontowego gatunku Icriodus orri Klapper et Barrick i jego znaczenie dla biostratygrafii eiflu ... 36

Nowicki, J., Żylińska, A. & Kin, A. — Zastosowanie metod statystycznych i graficznych w analizie zdeformowanych tektonicznie trylobitów z rodziny Ellipsocephalidae Matthew, 1887 z kambru Gór Świętokrzyskich ... 38

Olszewska-Nejbert, D., Świerczewska-Gładysz, E., Bąbel, M., Jacyszyn, A. & Bogucki, A. — Unikatowe stanowisko gąbek cenomańskich na Podolu Pokuckim (zachodnia Ukraina) ... 40

Owocki, K. — Zmineralizowane biofilmy i inne ślady działalności mikroorganizmów w kościach dinozaurów z kotliny Nemegt (Pustynia Gobi, Mongolia) ... 42

Pacyna, G., Zdebska, D., Barbacka, M. & Ziaja, J. — Ewolucja i sukcesja flor towarzyszących szczątkom kostnym i tropom dinozaurów w górnym triasie i dolnej jurze południowej Polski ... 44

Pisera, A. & Tabachnick, K.R. — Gąbki z rodzaju Laocoetis Pomel, 1872 (Hexactinosida, Craticulariidae): żyjące skamieniałości? ... 46

Racki, G. — Uniformitarianizm a katastrofizm – dwie odmienne wizje historii Ziemi? ... 47

Rakociński, M. — Żelaziste mikrobiocenozy w fameńskich skondensowanych wapieniach głowonogowych z Gór Świętokrzyskich ... 49
    
Rakociński, M., Zatoń, M., Filipiak, P. & Krawczyński, W. — Mikrokonchidy jako dominujące organizmy inkrustujące skalne podłoże: przykład z dolnego famenu Centralnego Dewońskiego Pola w Rosji ... 50

Rodríguez-Tovar, F.J., Stachacz, M., Uchman, M. & Pérez, M.R. — Dolnoordowickie płytkomorskie skamieniałości śladowe z profilu Aldeaquemada, Sierra Morena, południowa Hiszpania ... 51

Salamon, K. — Diageneza kredowych koralowców Scleractinia z okolic Miechowa ... 52

Studencka, B. — Małże Miodoborów: zapis zmian środowiska w Paratetydzie na granicy baden/sarmat ... 53

Surmik, D., Boczarowski, A., Pawlicki, R., Balin, K. & Szade, J. — Multiinstrumentalna analiza jakości zapisu kopalnego na przykładzie szczątków gadów morskich środkowego triasu Śląska ... 55

Surmik, D. & Pelc, A. — Gorąca krew płetwojaszczurów – gigantotermia u bazalnych Sauropterygia? ... 57

Szczepaniak, K. — Współwystępowanie inkluzji jako źródło rekonstrukcji paleoekosystemu ... 59

Świerczewska-Gładysz, E. — Gąbki z górnego turonu i dolnego koniaku niecki opolskiej – aktualny stan badań ... 61

Wojtasik, B. — Utrwalone hipotezy naukowe w świetle nowych wyników badań, na przykładzie hipotezy przebiegu zdarzeń w schyłkowym okresie plejstocenu na obszarze Europy Środkowej i Arktyki ... 63

Woroncowa-Marcinowska, T. — Powiązanie zjawiska progenezy u goniatytów Balviinae (Prionoceratidae) z globalnymi zdarzeniami w późnym famenie – wstępne wyniki badań ... 64

Wójcik, K. — Biostratygrafia konodontowa pogranicza emsu i eiflu w Górach Świętokrzyskich ... 65

Zatoń, M., Rakociński, M., Filipiak, P. & Krawczyński, W. — Unikatowy zapis wczesnofameńskiego ekosystemu pelagicznego w Górach Świętokrzyskich ... 66

Zdebska, D. & Pacyna, G. — Niezwykłe paprocie drzewiaste z kredy Polski ... 67

Złonkiewicz, E. — Skarby Prągowca ... 69

Żylińska, A. & Weidner, T. — Egzotyczne trylobity z wyższego kambru Szwecji ... 71

Sesje terenowe

Stachacz, M., Jurkowska, A. & Machaniec, E. – Sesja terenowa A. Górna kreda niecki miechowskiej i miocen północnej części zapadliska przedkarpackiego ... 75

Kędzierski, M., Kołodziej, B., Hoffmann, M., Machaniec, E., Stworzewicz, E. & Szulc, J. – Sesja terenowa B. Budowa geologiczna i paleontologia regionu krakowskiego: dolny perm, środkowa i górna jura, górna kreda ... 89

 

Program konferencji wraz z planem dojazdu

kliknij aby pobrać [3.5 Mb]

Komunikat II

kliknij aby pobrać