Dział Geologiczny Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

 

Zbiory Muzeum Geologicznego ING UJ w 2016 r. przeniesione zostały do nowopowstałego Działu Geologicznego Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 6 (III Kampus UJ)

Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEP UJ) powstało w ramach programu POIS.13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pracach, które rozpoczęły się w 2012 r., od początku brali udział pracownicy ING UJ, zarówno na etapie projektowania zarysu wystawy, uzgodnień architektonicznych, jak i szczegółowego scenariusza ekspozycji geologicznej.

W efekcie powstał nowy i niepowtarzalny dział opisujący historię Ziemi w postaci 11 dioram z modelami środowisk charakterystycznych dla danego okresu geologicznego, a także skamieniałościami i tablicami z wyczerpującymi opisami.

Jest to najpełniejsza i, jak na razie, jedyna tego typu prezentacja w Polsce, przekazująca pełną wiedzę na temat historii Ziemi dostosowaną zarówno do poziomu gimnazjum/liceum, jak i studiów przyrodniczych.

Oprócz historii życia na Ziemi Dział Geologiczny CEP UJ prezentuje ekspozycje dotyczące budowy wnętrza Ziemi, tektoniki i geologii strukturalnej oraz systematykę minerałów.

Zbiory Działu Geologicznego UJ zawierają w sumie około 200 kolekcji, ponad 30 000 okazów, głównie skamieniałości, w tym 16 000 okazów mineralogicznych oraz 27 kolekcji szlifów, będących najczęściej materiałem uzupełniającym do kolekcji materiału skalnego. Przeważająca część zbiorów to archiwalia mające głównie wartość historyczną (są gromadzone od początku istnienia Katedry Historii Naturalnej, czyli od 1782 r.)

Ponadto Dział prezentuje dwie unikatowe w skali światowej kolekcje:

Struktury sedymentacyjne" coll. prof. Stanisława Dżułyńskiego;

Skamieniałości śladowe" coll. prof. Mariana Książkiewicza.

 

Dział Geologiczny CEP UJ gromadzi różnorodne zbiory, które: 

- pochodzą z darów i z zakupów własnych,

- są gromadzone przez pracowników uczelni,

- dokumentują publikacje naukowe pracowników Instytutu.


Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych UJ - rys historyczny

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEP UJ) jest jednostką dydaktyczno-naukową, w której zostały zebrane zbiory przyrodnicze zlokalizowane uprzednio w czterech osobnych jednostkach muzealnych:

  • Muzeum Zoologicznym IZ UJ (ul. Ingardena 6)
  • Muzeum Geologicznym ING UJ (ul. Oleandry 2a)
  • Muzeum Paleobotanicznym IB UJ (ul. Kopernika 27)
  • Muzeum Antropologicznym IZ UJ (ul. Gronostajowa 9).

Budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej, to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo przeszklony, o powierzchni użytkowej ok. 4700 m2. Na część ekspozycyjną przypada około 2500 m2, na część magazynową około 600 m2, natomiast pozostała powierzchnia budynku to zaplecze pracownicze, pracownie muzealne, sala wykładowa i ćwiczeniowa oraz zaplecze techniczne. Wokół budynku zaprojektowano ciągi komunikacji pieszej, obszary rekreacyjne, zieleńce, parkingi oraz drogi pożarowe. Na zewnątrz w specjalnej gablocie prezentowany jest również model szkieletu gada kopalnego, stanowiącego ogniwo pośrednie pomiędzy archozaurami a dinozaurami o nazwie łacińskiej Smok Wawelski.

Projektując budynek CEP szczególny nacisk położono na funkcjonalność obiektu. Stworzono w nim możliwość jednoczesnego zwiedzania stałej ekspozycji edukacyjnej pt. „Ewolucja Ziemi i życia", ekspozycji historycznej pt. „Gabinet Historii Naturalnej XIX w." oraz wystaw okresowych organizowanych w oddzielnej sali przeznaczonej wyłącznie do tego celu. W tym samym czasie w części dydaktycznej mogą być prowadzone zajęcia dla studentów lub innych zorganizowanych grup. Niezależnie od publicznego użytkowania budynku, w części zamkniętej dla zwiedzających (pracownie muzealne, magazyny ze zbiorami naukowymi, itp.) pracownicy naukowi, doktoranci i magistranci mogą prowadzić badania naukowe, uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach i konsultacjach ze specjalistami z różnych dziedzin oraz prowadzić prace w laboratorium molekularnym.

Powstająca w Krakowie nowa jednostka dydaktyczna powiększyła ofertę popularno-naukową z dziedziny nauk przyrodniczych. Prezentowane na poziomie akademickim oraz w nowoczesnej aranżacji różnorodne zagadnienia umożliwiają wybór tematów dla odbiorców na dowolnym poziomie edukacyjnym.

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ zostało uchwałą Senatu UJ nr 97/IX/2016 utworzone z dniem 1 październiku 2016 r.