Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. inż. Marek Michalik

prof. dr hab. inż. Marek Michalik

Stanowisko: Profesor
Pokój: 3.13
Telefon: +48 604 147 828
E-mail: marek.michalik@uj.edu.pl lub mjmichalik@post.pl

Problematyka badawcza:
Mineralogia i geochemia procesów niskotemperaturowych;
Petrologia skał magmowych;
Petroarcheologia;
Aerozole atmosferyczne, składniki magnetyczne aerozoli atmosferycznych, pochodzenie aerozoli i źródła emisji;
Surowce odpadowe, utylizacja odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym;
Antropocen i jego zapis w osadach;
Makroplastik i mikroplastik w środowisku, rozproszenie plastiku w środowisku, procesy degradacji plastiku w środowisku.


Obecne kierunki badań:
Aerozole atmosferyczne w Krakowie; charakterystyka fizyczno-chemiczna; wpływ na zdrowie;
Mikroplastik w opadzie atmosferycznym w Krakowie;
Rozproszenie plastiku w obszarach górskich (na przykładzie Karpat).

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera zawodowa:

 • Profesor: 2013
 • Profesor UJ: 2011
 • Dr hab.: 2002, Universytet Jagielloński, Wydział Biologii I Nauk o Ziemi
 • Dr: 1985, Universytet Jagielloński, Wydział Biologii I Nauk o Ziemi
  Tytuł pracy doktorskiej: Mineralogia iłów witriolowych z niecki bytomskiej
 • Mgr inż.: 1974, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy

Nagrody:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia, zespołowa

Doświadczenia dydaktyczne – Kursy w latach minionych:

 • Zajęcia terenowe z geologii dynamicznej (kierunek Geologia)
  Mineralogia (wykład i ćwiczenia) (kierunek Geologia i Biologia-geologia-ochrona przyrody)
  Metody badań skał osadowych (kierunek Geologia)
  Mineralogia i petrologia skał pelitycznych/Minerały ilaste (wykład i ćwiczenia) (kierunek Geologia)
  Seminarium z geologii złóż (kierunek Geologia)
  Seminarium magisterskie (kierunek Geologia)
  Metody analizy proweniencji materiału klastycznego (wykład dla uczestników studium doktoranckiego)
  Ochrona i kształtowanie środowiska (wykład i ćwiczenia) (kierunek Geologia i Biologia-geologia-ochrona przyrody)
  Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach (wykład monograficzny) (kierunek Geologia)
  Diageneza osadów klastycznych (wykład monograficzny) (kierunek Geologia)
  Metody badań mineralogicznych (wykład i ćwiczenia) (kierunek Geologia)
  Petrologia (wykład) (kierunek Geologia i Biologia-geologia-ochrona przyrody)
  Zajęcia terenowe – praktyka na Dolnym Śląsku (kierunek Geologia)
  Zajęcia terenowe – praktyka w Pieninach i Tatrach (kierunek Geologia)
  Współczesne problemy petrologii  (konwersatorium) (kierunek Geologia)
  Kamienie budowlane, metody analityczne, deterioracja i mechanizmy deterioracji (wykład) (Studia Podyplomowe)
  Gospodarka odpadami stałymi (kierunek Zarządzanie Zasobami Przyrody)
  Odpady w polityce surowcowej (kierunek Geologia)
  Antropocen (kierunek Geologia)
  Antropocen – zagadnienia przyrodnicze i społeczne (kierunek Geologia)

Promotor 78 prac magisterskich i 12 licencjackich (lista poniżej)

Lista prac magisterskich:

  Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł pracy magisterskiej

Rok obrony

1

Wojciech Kaczmarek

Mineralogia glin sławkowskich

1992

2

Izabela Wywiał

Charakterystyka petrograficzna piaskowców kulmu z wybranych profili wierceń z południowo-wschodniej Polski

1992

3

Michał Banaś

Procesy niszczenia skalnych surowców budowlanych Bramy Floriańskiej w Krakowie

1993

4

Edyta Kulig

Petrografia i mineralogia utworów czerwonego spągowca w kopalni „Konrad” w Niecce Północnosudeckiej

1994

5

Paulina Pyć

Petrografia i mineralogia utworów czerwonego spągowca w kopalni „Konrad” w Niecce Północnosudeckiej ???

2007

6

Beata Woldańska

Charakterystyka petrograficzna i mineralogiczna granitoidów i enklaw skał metamorficznych z kotła Czarnego Stawu Gąsienicowego w Tatrach Wysokich

1994

7

Małgorzata Otolińska

Analiza cyrkonów i minerałów nieprzeźroczystych z otworów wiertniczych Paszowa 1 i Ciosowa IG-1

1994

8

Marta Marczyk

Minerały krzemianowe w skałach retu i warstw gogolińskich okolic Chrzanowa

1994

9

Piotr Wawrzyk

Studium migmatytów z Wyspy Gorczykowej (Tatry)

1995

10

Wojciech Pyrgies

Zmiany kontaktowe andezytów pienińskich i skał osłony

1995

11

Agata Wdowiarz

Krzemiany warstwowe w skałach węglanowych w obrębie ciał rudnych i ich otoczenia w śląsko-krakowskich złożach rud Zn-Pb

1995

12

Marek Tomalik

Minerały krzemianowe w skałach retu i warstw gogolińskich okolic Olkusza

1995

13

Anna Paśnik-Kapera

Łupki grafitowe Tatr Zachodnich

1995

14

Anna Lucińska

Petrologia trzeciorzędowych bazaltoidów z wybranych wystąpień na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim

1995

15

Teresa Dudek

Petrologia ksenolitów ultramaficznych z wybranych wystąpień bazaltoidów na Dolnym Śląsku

1995

16

Sylwia Kowalska

Minerały pomagmowe w permskich bazaltoidach z Dolnego Śląska

1996

17

Monika Żachuń

Porównanie minerałów ciężkich z arenitów i egzotyków krakowskiej serii piaskowcowej

1996

18

Joanna Degenhardt

Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidów Tatr Wysokich w rejonie Doliny Pańszczycy

1996

19

Małgorzata Glomb

Charakterystyka petrograficzna egzotyków z utworów górnego karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

1996

20

Łukasz Skublicki

Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidów doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Wysokich

1997

21

Ewa Kudłaty

Oddziaływanie zanieczyszczonej atmosfery na piaskowce zabytkowych budowli Krakowa

1997

22

Piotr Kostogrys

Studium mineralogiczne zeolitów z bazaltów trzeciorzędowych Dolnego Śląska

1997

23

Krzysztof Wnęk

Krzemiany w halitytach ze złoża w Bochni

1998

24

Arkadiusz Derkowski

Minerały ilaste i substancje węgliste z krasowych osadów wewnętrznych olkuskich złóż Zn-Pb

1999

25

Michał Skiba

Minerały krzemianowe w skałach węglanowych triasu jednostki kriżniańskiej w Tatrach

1999

26

Maciej Durman

Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidów Tatr Wysokich w rejonie kotła Morskiego Oka

2000

27

Marek Łodziński

Monacyty z piaskowców warstw libiąskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i ich pochodzenie

2000

28

Iwona Kamieńska

Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidów z rejonu Czarnego Stawu pod Rysami w Tatrach Wysokich

2000

29

Aneta Kiebała

Charakterystyka zespołów minerałów ciężkich z aluwiów potoków w Tatrach Zachodnich

2001

30

Katarzyna Jacher

Tlenki Fe-Ti oraz minerały maficzne w granitoidach Tatr Wysokich

2001

31

Katarzyna Piwowarczyk

Minerały fosforanowe w granitoidach Tatr Wysokich

2001

32

Anna Ladenberger

Charakterystyka zespołów minerałów ciężkich z aluwiów potoków Rybiego, Roztoki i Goryczkowego w Tatrach

2001

33

Szeliga Wojciech

Zmiany kontaktowe i hydrotermalne w andezytach pienińskich z Jarmuty

2001

34

Adam Paluchniak

Analiza wtórnych krzemianów warstwowych z granitoidów Tatr Wysokich

2001

35

Rafał Popczyk

Minerały akcesoryczne w granitoidach tatrzańskich

2002

36

Wawrzyniec Smolak

Petrologia tufu filipowickiego z Kowalskiej Góry

2002

37

Rafał Klich

Procesy diagenetyczne w utworach czerwonego spągowca Niecki Śródsudeckiej

2002

38

Marek Pękala

Seladonit i inne produkty hydrotermalnych przeobrażeń dolnopermskich wulkanitów z rejonu Lubiechowej (Niecka Północnosudecka)

2003

39

Beata Zych

Tlenki Fe-Ti w wybranych bazaltoidach Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego

2004

40

Katarzyna Śmietanka

Charakterystyka petrograficzna i mineralogiczna granitu z Bugaja

2004

41

Marek Gugulski

Przemiany minerałów fosforanowych w granitoidach tatrzańskich

2004

42

Monika Kasina

Diageneza piaskowców krakowskiej serii piaskowcowej

2005

43

Monika Warzecha

Charakterystyka petrograficzna andezytów pienińskich

2005

44

Michał Olszewski

Składniki akcesoryczne i stopy wewnętrzne w ksenolitach górnopłaszczowych z wystąpień bazaltoidów na Dolnym Śląsku

2005

45

Konrad Zimny

Węglany i inne minerały zawierające Ca w granitoidach tatrzańskich

2005

46

Maja Stanisławska

Warunki powstawania i trwałości fosforantów REE, U i Th na przykładzie skał magmowych, metamorficznych i osadowych z wybranych lokalizacji w Polsce

2006

47

Anna Cichowska

Charakterystyka petrograficzna i mineralogiczna egzotyków krystalicznych z fliszu karpackiego (Pasmo Ciecień - Grodzisko)

2006

48

Irena Jerzykowska

Wietrzenie minerałów akcesorycznych pochodzących z granitoidów w glebach bielicowych Tatr

2007

49

Bartłomiej Kajdas

Analiza petrograficzna i geochemiczna granitów ze wzgórza Straconka (Kotlina Jeleniogórska)

2007

50

Angelika (Chruściel) Kędzierska

Charakterystyka mineralogiczna i geochemiczna procesów hydrotermalnych i episyenityzacji w granicie ze Strzeblowa

2007

51

Łukasz Uzarowicz

Przemiany krzemianów warstwowych w kwaśnym środowisku strefy wietrzenia łupków pirytonośnych z Wieściszowic (Rudawy Janowickie)

2007

52

Agnieszka (Laskowska) Maciejowska

Wpływ porostów z rodzaju Rhizocarpon na wietrzenie skał granitoidowych w Tatrach

2010

53

Piotr Kowalski

Transformacje eksperymentalne popiołów lotnych z przemysłu energetycznego

2011

54

Łukasz Tyrała

Zmienność składu mineralnego i chemicznego w cyklu rocznym aerozoli w Krakowie

2011

55

Michał Małoszowski

Skład mineralny i chemiczny żużli metalurgicznych z Kuźnic i ich wpływ na środowisko

2011

56

Mateusz Sądaj

Bogate w bar wtórne skalenie potasowe z przeobrażonych hydrotermalnie skał magmowych Pienin

2011

57

Daria Czaplińska

Skład mineralny i chemiczny granitów Tatr Wysokich ze stref kataklazy i mylonityzacji w porównaniu z granitami niezdeformowanymi

2012

58

Krzysztof Houda

Metagranity i skały związane ze strefami deformacji z Ziemi Wedela Jarlsberga (SW Spitsbergen)

2012

59

Katarzyna Sobczak

Analiza mineralogiczno-geochemiczna osadów dennych południowego Bałtyku

2012

60.

Magdalena Pomadowska

Skład fazowy i chemiczny pyłów emitowanych do atmosfery z wybranych zakładów przemysłowych w Krakowie

2014

61.

Małgorzata Żurek

Skład fazowy i chemiczny żużli z huty As w Złotym Stoku

2014

62.

Kamil Rzeźnikiewicz

Skład mineralny i chemiczny aerozoli w Krakowie

2014

63.

Paulina Kołcz

Forma i skład naskorupień mineralnych na obiektach budowlanych w Krakowie

2015

64.

Łukasz Juszczak

Skład chemiczny i mineralny popiołów ze spalania biomasy w kotle średniej mocy

2015

65.

Aleksandra Styga

„Plamy redukcyjne” w piaskowcach czerwonego spągowca z obszaru Dolnego Śląska

2015

66.

Sandra Szczygieł

Skład mineralny aerozoli z pomieszczeń użytkowych

2015

67.

Karolina Mostowik

Minerały stref mylonityzacji na Szpiglasowym Wierchu - Tatry Wysokie

2016

68.

Katarzyna Borowiec

Analiza składu chemicznego mik z granitoidów tatrzańskich

2016

69. Elżbieta Maszloch

Charakterystyka mineralogiczna osadów z Głębi Gdańskiej

2017
70. Małgorzata Ziobro Mineralizacja związana ze strefami tektonicznymi w zachodniej części polskich Karpat fliszowych 2019
71. Aleksandra Rębiś Analiza fazowa produktów spalania odpadów komunalnych w Krakowie 2019
72 Agnieszka Wciślak Ocena potencjalnego wpływu na środowisko popiołu lotnego (na podstawie badań ekstrakcyjnych) 2019
73. Tomasz Skotnicki Charakterystyka aerozoli siarczanowych w Krakowie 2019
74. Anna Wityńska Składniki mineralne w aerozolach w powietrzu w Krakowie 2019
75. Mikołaj Worosz Analiza cząstek stałych w powietrzu w Krakowie oraz na Spitsbergenie 2020

 

Lista prac licencjackich:

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek studiów

Tytuł pracy licencjackiej

Rok obrony

1.

Aleksandra Andryka

Biologia i geologia

Identyfikacja minerałów w ksenolitach płaszczowych w skałach wulkanicznych z Dolnego Śląska

2006

2.

Agata Dietrich

geologia

Składniki magnetyczne w glebach NE obrzeży Krakowa

2016

3.

Karolina Fisior

Ochrona środowiska

Badania porównawcze stałych zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez silniki Diesla w różnych warunkach pracy

2016

4.

Beata Klimas

Ochrona środowiska

Badania porównawcze stałych zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez silniki benzynowe w różnych warunkach pracy

2016

5.

Elżbieta Maszloch

geologia

Cząstki węgliste (BCP; black carbon particles) w glebach NE obrzeży Krakowa

2016

6.

Aleksandra Rębiś

geologia

Krzemiany warstwowe w matriks piaskowców seisu w Tatrach

2016

7.

Tomasz Skotnicki

geologia

Mikrodyslokacje w piaskowcach seisu w Tatrach

2016

8. Katarzyna Dykas Ochrona środowiska

Zróżnicowanie morfologiczne i chemiczne frakcji pyłu zawieszonego w centrum Krakowa

2017
9. Mikołaj Worosz Geologia Formy występowania metali nieżelaznych w żużlach ze spalarni odpadów komunalnych 2018
10. Jakub Mikrut Geologia

Pochodzenie makrokryształów ze skał wulkanicznych z wyspy São Miguel w archipelagu Azorów

2018
11. Kamila Chruścicka Geologia Wietrzenie granitowych materiałów budowlanych użytych w Katedrze w Świdnicy 2019
12. Karolina Serkis Geologia Skład chemiczny smolistych form kulistych (tar balls) w aerozolach w Krakowie 2020

 

Promotor 9 prac doktorskich (lista poniżej)

 Lp.

Imię i nazwisko

Rok

Temat pracy

1

Arkadiusz Derkowski

2003

Synteza zeolitów z popiołów lotnych jako potencjalne zastosowanie mineralnych surowców odpadowych

2

Michał Skiba

2003

Mineralogiczno-geochemiczne aspekty procesu bielicowania w glebach rozwiniętych na skałach krystalicznych w Tatrach

3

Anna Ladenberger

2006

Petrogenesis of Tertiary volcanic rocks from southwestern Poland

4

Katarzyna Jacher-Śliwczyńska

2009

Źródła ołowiu i geneza złóż Zn-Pb obszaru śląsko-krakowskiego w świetle badań izotopowych

5

Wojciech Szeliga

2009

Zmiany kontaktowe związane z trzeciorzędowymi bazaltami w Polsce południowo-zachodniej (na przykładzie wybranych wystąpień)

6

Bartosz Budzyń

2009

Monazite reactions and Total U-Th-Pb geochronology in provenance studies of clastic material of sedimentary rocks: an example of the Western Outer Carpathian flysch

7

Monika Kasina

2012

Skład mineralny i chemiczny żużli wielkopiecowych i konwertorowych oraz produktów ich eksperymentalnych przemian

8

Bartłomiej Kajdas

2013

Dezintegracja ziarnowa granitów w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych w oparciu o wybrane przykłady z obszaru Polski

9

Irena Jerzykowska

2014

Formy występowania Zn, Pb, As i Cd w środowiskach hipergenicznych rozwiniętych na składowiskach odpadów z wydobywania oraz przeróbki rud Zn i Pb z okolic Olkusza

10.

Piotr Kowalski

 

Charakterystyka chemiczna i mineralogiczna żużli i popiołów lotnych z termicznego przekształcania odpadów jako podstawa oceny możliwości ich wykorzystania jako surowców wtórnych

 

Członkostwo towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (1972 -   ); International Association of Sedimentology (2002-2010); European Clay Group Association (1996 -    ); European Association of Geochemistry (2009 -    )

Członkostwo komitetów redakcyjnych: Mineralogia (www.mineralogia.pl), Redaktor Naczelny; Mineralogiczeskij Żurnal (Ukraina), członek Komitetu Redakcyjnego

Organizacja konferencji: liczne krajowe i międzynarodowe konferencje (np. członek Scientific Program Committee of  20th General Meeting of International Mineralogical Association; Scientific Committee of First European Mineralogical Conference)

Kierowanie pięcioma projektami (w tym dwa promotorskie)

NCN, UMO-2014/15/B/ST10/04171, Wpływ termicznego przekształcania odpadów na obieg pierwiastków metalicznych w przyrodzie, Termin realizacji: 09.07.2015–08.01.2018

Kajdas B., Michalik M.J., Migoń P., 2017. Mechanisms of granite alteration into grus, Karkonosze granite, SW Poland. Catena, 150, 230-245.

Kowalczyk A., Święs A., Gil B., Rutkowska M., Piwowarska Z., Borcuch A., Michalik M., Chmielarz L., 2018.  Effective catalysts for the low-temperature NH3-SCR process based on MCM-41 modified with copper by template ion-exchange (TIE) method. Applied Catalysis B: Environmental, 237: 927-937. DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.06.052.

Kasina M., Wendorff-Belon M., Kowalski P.R., Michalik M., 2019.Characterization of incineration residues from wastewater treatment plant in Polish city: a future waste based source of valuable elements? Journal of Material Cycles and Waste Management, 21: 885-896. DOI: 10.1007/s10163-019-00845-1

Wilczyńska-Michalik W., Dańko J., Michalik M., 2020. Characteristics of particulate matter emitted from a coal-fired power plant. Polish Journal of Environmental Studies, 29, 2, 1411-1420. DOI: 10.15244/pjoes/106034.

Wilczyńska-Michalik W., Michalik J.M., Kapusta C., Michalik M., 2020. Airborne Magnetic Technoparticles in Soils as a Record of Anthropocene. Atmosphere, 2020, 11, 44. DOI:10.3390/atmos11010044

 

 

 

więcej o

A.   Peer  reviewed papers in journals indexed in Web of Science database:

1. Cichocki A., Datka J., Michalik M., Piwowarska Z., 1990: Changes in the structure of ZSM‑5 zeolites during boron and aluminium substitution. J. Chem. Soc., Faraday Trans., 86, 753‑756.

2. Cichocki A., Michalik M., Buś M., Lasocha W., Sawłowicz Z., 1990: Release of boron during conversion of MFI boralite to ammonium and hydrogen forms. Zeolites, 10, 593‑587.

3. Cichocki A., Michalik M., Parasiewicz‑Kaczmarska J., 1990: Synthesis and characterization of boralites with MFI structuure. Zeolites, 10, 577‑582.

4. Dargel‑Sulir L., Jarocki E., Kozłowski A., Michalik M., 1990: The DTA analysis of amorphous Co‑Fe‑Si‑B alloy. J. Thermal Analysis, 36, 1281‑1283.

5. Cichocki A., Kościelniak P., Michalik M., Buś M., 1997: Experimental designs applied to hydrothermal synthesis of zeolite ERI + OFF (T) in the Na2O-K2O-Al2O3-SiO2-H2O system. Part 1. Diagnostic study. Zeolites, 18, 25-32.

6. Zuchiewicz W, Cuong NQ, Bluszcz A, Michalik M., 2004: Quaternary sediments in the Dien Bien Phu fault zone, NW Vietnam: a record of young tectonic processes in the light of OSL-SAR dating results. Geomorphology, 60, 269-302.

7. Chmielarz L., Kuśtrowski P., Michalik M., Dudek B., Czajka M., Dziembaj R., 2007: Phlogophites intercalated with Al2O3 pillars and modified with transition metals as catalysts of the DeNOx process. Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 91, 369-378.

8. Chmielarz L., Kuśtrowski P., Michalik M., Dudek B., Piwowarska Z., Dziembaj R., 2008: Vermiculites intercalated with Al2O3 pillars and modified with transition metals as catalysts of DeNOx process. Catalysis Today, 137, 242-246.

9. Budzyń B., Hetherington C.J., Williams M.L., Jercinovic M.J., Dumond G., Michalik M., 2008: Application of electron probe microanalysis Th-U-total Pb geochronology to provenance studies of sedimentary rocks: An example from the Carpathian Flysch. Chemical Geology, 254, 148-163.

10. Chmielarz L., Kuśtrowski P., Piwowarska Z., Michalik M., Dudek B., Dziembaj R., 2009. Natural micas intercalated with Al2O3 and modfied with transition metals as catalysts of the selective oxidation of ammonia to nitrogen. Topics in Catalysis, 52, 8, 1017-1022. DOI: 10.1007/s11244-009-9263-8

11. Ladenberger A., Lazor P., Michalik M., 2009. CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history. European Journal of Mineralogy, 21, 4; 751-761. DOI: 10.1127/0935-1221/2009/0021-19

12. Chmielarz L., Piwowarska Z., Kustrowski P., Gil B., Adamski A., Dudek B., Michalik M., 2009. Porous clay heterostructures (PCHs) intercalated with silica-titania pillars and modified with transition metals as catalysts for the DeNOx process. Applied Catalysis B: Environmental, 91, 1-2, 449-459.

13. Kustrowski P., Chmielarz L., Dudek B., Piwowarska Z., Michalik M., 2009. Tuning of textural properties of mixed metal oxides by changes in anionic composition of hydrotalcite-like precursors. Materials Chemistry and Physics, 115, 2-3, 775-782.

14. Kuznetsov N.B., Czerny J., Maneski M., Majka J., Kawalec-Majka A., Michalik M., 2009. First evidence of Cambrian conodonts in Spitzbergen and their important implication for regional geology and stratigraphy. Doklady Earth Sciences, 425, 1, 189-195.

15. Chmielarz L., Kuśtrowski P., Piwowarska Z., Dudek B., Gil B., Michalik M., 2009. Montmorillonite, vermiculite and saponite based porous clay heterostructures modified with transition metals as catalysts for the DeNOx process. Applied Catalysis B: Environmental, 88, 331-340.

16. Chmielarz L., Gil B., Kuśtrowski P., Piwowarska Z., Dudek B., Michalik M., 2009. Montmorillonite-based porous clay heterostructures (PCHs) intercalated with silica-titania pillars-synthesis and characterization. Journal of Solid State Chemistry, 182, 1094-1104.

17. Chmielarz L., Piwowarska Z., Kustrowski P., Gil B., Adamski A., Dudek B., Michalik M., Kustrowski P., Chmielarz L., Dudek B., Piwowarska Z., Michalik M., 2009. Tuning of textural properties of mixed metal oxides by changes in anionic composition of hydrotalcite-like precursors. Materials Chemistry and Physics, 115, 2-3, 775-782.

18. Budzyń B., Hetherington C. J., Williams M. L., Jercinovic M. J., Michalik M., 2010: Fluid_mineral interactions and constraints on monazite alteration during metamorphism. Mineralogical Magazine, 74, 659–681.

19. Chmielarz L., Kowalczyk A., Michalik M., Dudek B., Piwowarska Z., Matusiewicz A., 2010: Acid-activated vermiculites and phlogophites as catalysts for the DeNOx process. Applied Clay Science, 49, 156–162.

20. Kuśtrowski P., Janus R., Kochanowski A., Chmielarz L., Dudek B., Piwowarska Z., Michalik M., 2010: Adsorption properties of carbonized polyacrylonitrile deposited on g-alumina and silica gel by precipitation polymerization. Materials Research Bulletin, 45, 787–793.

21. Chmielarz L., Rutkowska M., Kustrowski P., Drozdek M., Piwowarska Z., Dudek B., Dziembaj R., Michalik M., 2011. An influence of thermal treatment conditions of hydrotalcite-like materials on their catalytic activity in the process of N2O decomposition. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 105 (1), 161-170

22. Chmielarz L., Wegrzyn A., Wojciechowska M., Witkowski S., Michalik M., 2011. Selective Catalytic Oxidation (SCO) of Ammonia to Nitrogen over Hydrotalcite Originated Mg-Cu-Fe Mixed Metal Oxides. Catalysis Letters, 141 (9), 1345-1354

23. Chmielarz L., Piwowarska Z., Kustrowski P., Wegrzyn A., Gil B., Kowalczyk A., Dudek B., Dziembaj R., Michalik M., 2011. Comparison study of titania pillared interlayered clays and porous clay heterostructures modified with copper and iron as catalysts of the DeNOx process. Applied Clay Science, 53 (2): 164-173

24. Chmielarz L., Kustrowski P., Drozdek M., Rutkowska M., Dziembaj R., Michalik M., Cool P., Vansant E.F., 2011. SBA-15 mesoporous silica modified with rodium by MDD method and its catalytic role for N2O decomposition reaction. Journal of Porous Materials, 18 (4), 483-491

25. Janus R., Kustrowski P., Dudek B., Piwowarska Z., Kochanowski A., Michalik M, Cool P., 2011. Removal of methyl-ethyl ketone vapour on polyacrylonitrile-derived carbon/mesoporous silica nanocomposite adsorbents. Microporous and Mesoporous Materials, 145 (1-3), 65-73

26. Bialas A., Niebrzydowska P., Dudek B., Piwowarska Z., Chmielarz L., Michalik M., Kozak M., Kustrowski P., 2011. Coprecipitated Co-Al and Cu-Al oxide catalysts for toluene total oxidation. Catalysis Today, 176, 1, 413-416.

27. Dudek B., Kustrowski P., Bialas A, Natkanski P., Piwowarska Z., Chmielarz L., Kozak M., Michalik M., 2012. Influence of textural and structural properties of Mg-Al and Mg-Zn-Al containing hydrotalcite derived oxides on Cr(VI) adsorption capacity. Materials Chemistry and Physics, 132, 2-3, 929-936

28. Chmielarz L., Piwowarska Z., Rutkowska M., Wojciechowska M., Dudek B., Witkowski S., Michalik M., 2012. Total oxidation of selected mono-carbon VOCs over hydrotalcite originated metal oxide catalysts. Catalysis Communications, 17, 118-125.

29. Natkański P., Kuśrowski P., Białas A., Piwowarska Z.,Michalik M., 2012. Controlled swelling and adsorption properties of polyacrylate/montmorillonite composites. Materials Chemistry and Physics, 136, 1109-1115.

30. Chmielarz L., Wojciechowska M., Rutkowska M., Adamski A., Węgrzyn A., Kowalczyk A., Dudek B., Boron P., Michalik M., Matusiewicz A., 2012. Acid-activated vermiculites as catalysts of the DeNO(x) process. Catalysis Today, 191, 25-31.

31. Uzarowicz Ł., Segvic B. , Michalik M., Bylina P., 2012. The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations in the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland). Clay Minerals, 47, 401-417.

32. Chmielarz L. Jabłońska M., Strumiński A., Piwowarska Z., Węgrzyn A., Witkowski S., Michalik M., 2013. Selective catalytic oxidation of ammonia to nitrogen over Mg-Al, Cu-Mg-Al and Fe-Mg-Al mixed metal oxides doped with noble metals. Applied Catalysis B: Environmental, 130-131, 152-162.

33. Natkański P., Kuśtrowski P., Białas A., Piwowarska Z., Michalik M., 2013. Thermal stability of montmorillonite polyacrylamide and polyacrylate nanocomposites and adsorption of Fe(III) ions. Applied Clay Science, 75–76, 153–157.

34. Ochońska J., Rogulska A., Jodłowski P. J., Iwaniszyn M., Michalik M., Łasocha W.,Kołodziej A., Łojewska J., 2013. Prospective Catalytic Structured Converters for NH3-SCR of NOx from Biogas Stationary Engines: In Situ Template-Free Synthesis of ZSM-5 Cu Exchanged Catalysts on Steel Carriers. Topics in Catalysis, 56, 56–61.

35. Węgrzyn A., Chmielarz L., Zjezdzalka P., Jabłonska M., Kowalczyk A., Zelazny A., Vazquez Sulleiro, M., Michalik M., 2013. Vermiculite-based catalysts for oxidation of organic pollutants in water and wastewater. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 10, 341-352.

36. Węgrzyn A., Chmielarz L., Zjezdzalka P., Kowalczyk A., Jabłonska M., Baldrich Tolosa X., Michalik M., 2013. Adsorbents for iron removal obtained from vermiculite. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 10, 353-361.

37. Chmielarz L., Kowalczyk A.,Wojciechowska M., Boroń P., Dudek B., Michalik M., 2013. Montmorillonite intercalated with SiO2, SiO2-Al2O3 or SiO2-TiO2 pillars by surfactant-directed method as catalytic supports for DeNOx process. Chemical Papers, 67, 1-10.   

38. Jerzykowska, I., Majzlan, J., Michalik, M., Göttlicher, J., Steininger, R., Blachowski, A. & Ruebenbauer, K., 2014. Mineralogy and speciation of Zn and As in Fe-oxide-clay aggregates in the mining waste at the MVT Zn-Pb deposits near Olkusz, Poland. Chemie der Erde/Geochemistry, 74, 393–406.

39. Wilczyńska-Michalik,  W., Moryl,  R., Sobczyk, J. & Michalik, M., 2014. Composition of coal combustion by-products: the importance of combustion technology.  Fuel Processing Technology, 124, 35–43.

40. Białas, A., Kuśtrowski, P., Dudek, B., Piwowarska, Z.,Wach, A, Michalik, M. & Kozak, M.,  2014. Copper-aluminum oxide catalysts for total oxidation of toluene synthesized by thermal decomposition of co-precipitated precursors. Thermochimica Acta,  590, 191–197.

41. Chmielarz, L., Kowalczyk, A., Wojciechowska, M., Boroń, P., Dudek, B. & Michalik, M, 2014. Montmorillonite intercalated with SiO2, SiO2–Al2O3 or SiO2–TiO2 pillars by surfactant-directed method as catalytic supports for DeNOx process. Chemical Papers,  68, 1219–1227.  

42. Kasina M., Kleyböcker A., Michalik M., Würdemann H., 2015.  Extremely fast increase in the organic loading rate during the co-digestion of rapeseed oil and sewage sludge in a CSTR – characterization of granules formed due to CaO addition to maintain process stability.  Water Science & Technology, 72 (9), 1569-1577. DOI: 10.2166/wst.2015.336.

43. Machowski K., Kuśtrowski P., Dudek B., Michalik M., 2015. Elimination of ketone vapors by adsorption on spherical MCM-41 and MCM-48 silicas decorated with thermally activated poly(furfuryl alcohol). Materials Chemistry and Physics, 165, 253-260. DOI:org/10.1016/j.matchemphys.2015.09.026.

44. Wach A., Drozdek M., Dudek B., Biazik M., Łątka P., Michalik M., Kuśtrowski P., 2015. Differences in Catalytic Activity of Poly(vinylamine) Introduced on Surface of Mesoporous SBA-15 by Grafting from and Grafting onto Methods in Knoevenagel Condensation. Journal of  Physical Chemistry  C, 119, 19954−19966.  DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b05868

45. Michalik M., Brzeżański M., Wilczyńska-Michalik W., Fisior K., Klimas B., Samek L., Pietras B., 2016. Characterisation of solid particles emitted from diesel and petrol engines as a contribution to the determination of the origin of carbonaceous particles in urban aerosol. Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016) IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering ,148 (2016) 012079 DOI:10.1088/1757-899X/148/1/012079.

46. Kowalski, P. R., Kasina, M. & Michalik, M. 2016. Metallic elements fractionation in municipal solid waste incineration residues. Energy Procedia, 97: 31–36. DOI: 10.1016/j.egypro.2016.10.013

47. Kasina, M., Kowalski, P. R. & Michalik, M., 2016. Metals accumulations during thermal processing of sewage sludge - characterization of bottom ash and air pollution control (APC) residues. Energy Procedia, 97: 23–30. DOI: 10.1016/j.egypro.2016.10.012

48. Kowalczyk A., Piwowarska Z., Macina D., Kuśtrowski P., Rokicińska A., Michalik M., Chmielarz L., 2016. MCM-41 modified with iron by template ion-exchange method as effective catalyst for DeNOx and NH3-SCO processes. Chemical Engineering Journal,  295, 167–180. doi.org/10.1016/j.cej.2016.03.049

49. Basag, Sylwia; Piwowarska, Zofia; Kowalczyk, Andrzej; Wegrzyn, Agnieszka; Baran, Rafal; Gil, Barbara; Michalik, Marek; Chmielarz, Lucjan, 2016. Cu-Mg-Al hydrotalcite-like materials as precursors of effective catalysts for selective oxidation of ammonia to dinitrogen - The influence of Mg/Al ratio and calcination temperature, Applied Clay Science, 129, 122-130. doi.org/10.1016/j.clay.2016.05.019

50. Kowalczyk A., Borcuch A., Michalik M., Rutkowska M., Gil B., Sojka Z., Indyka P., Chmielarz L., 2017. MCM-41 modified with transition metals by template ion-exchange method as catalysts for selective catalytic oxidation of ammonia to dinitrogen. Microporous and Mesoporous Materials,  240, 9-21. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2016.11.002

51. Macina D., Opioła A., Rutkowska M., Basąg S., Piwowarska Z., Michalik M., Chmielarz L., 2017. Mesoporous silica materials modified with aggregated transition metal species (Cr, Fe and Cr-Fe) in the role of catalysts for selective catalytic oxidation of ammonia to dinitrogen. Materials Chemistry and Physics, 187, 60-71.

52. Rutkowska M., Pacia I., Basąg S., Kowalczyk A., Piwowarska Z., Duda M., Tarach K.A., Góra-Marek K., Michalik M., Díaz U., Chmielarz L., 2017. Catalytic performance of commercial Cu-ZSM-5 zeolite modified by desilication in NH3-SCR and NH3-SCO processes. Microporous and Mesoporous Materials,  DOI: 10.1016/j.micromeso.2017.03.017

53. Kajdas B., Michalik M.J., Migoń P., 2017. Mechanisms of granite alteration into grus, Karkonosze granite, SW Poland. Catena, 150, 230-245.  DOI: 10.1016/j.catena.2016.11.026.

 1. Kowalski P.R., Kasina M., Michalik M., 2017. Metallic Elements occurrences in the municipal waste incineration bottom ash. Energy Procedia, 125, 56-62.
 2. Kasina M., Kowalski P.R., Michalik M., 2017. Seasonal changes in chemical and mineralogical composition of sewage sludge incineration residua and their potential for metallic elements and valuable components recovery. Energy Procedia, 125, 34-40.
 3. Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 2017.  Weathering of carbonate rocks in a polluted urban atmosphere: the mechanism of processes.  International Scientific Conference GEOBALCANICA 2017,  17-21. DOI: 10.18509/GBP.2017.03
 4. Kowalczyk A., Święs A., Gil B., Rutkowska M., Piwowarska Z., Borcuch A., Michalik M., Chmielarz L., 2018.  Effective catalysts for the low-temperature NH3-SCR process based on MCM-41 modified with copper by template ion-exchange (TIE) method. Applied Catalysis B: Environmental, 237, 927-937. DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.06.052.
 5. Kasina M., Wendorff-Belon M., Kowalski P.R., Michalik M., 2019.Characterization of incineration residues from wastewater treatment plant in Polish city: a future waste based source of valuable elements? Journal of Material Cycles and Waste Management, 21, 885-896. https://doi.org/10.1007/s10163-019-00845-1
 6. Kondratowicz T., Drozdek M., Rokicińska A., Natkański P., Michalik M., Kuśtrowski P., 2019. Novel CuO-containing catalysts based on ZrO2 hollow spheres for total oxidation of toluene. Microporous and Mesoporous Materials, 279, 446–455.
 7. Adamski A., Legutko P., Dziadek K., Michalik M., Sadykov V.A,, 2019. Dry reforming of methane on supported catalysts based on nickel as an example of technology limiting emission level of greenhouse gases. Suchy reforming metanu na katalizatorach nośnikowych zawierających nikiel jako przykład technologii ograniczającej poziom emisji gazów cieplarnianych. Przemysł Chemiczny, 98/7, 1158-1161.
 8. Wilczyńska-Michalik W., Dańko J., Michalik M., 2020. Characteristics of particulate matter emitted from a coal-fired power plant. Polish Journal of Environmental Studies, 29, 2, 1411-1420. DOI: 10.15244/pjoes/106034.
 9. Wilczyńska-Michalik W., Michalik J.M., Kapusta C., Michalik M., 2020. Airborne Magnetic Technoparticles in Soils as a Record of Anthropocene. Atmosphere, 2020, 11, 44. DOI:10.3390/atmos11010044

63.Kondratowicz T., Drozdek M., Michalik M., Gac W., Gajewska M., Kuśtrowski P., 2020. Catalytic activity of Pt species variously dispersed on hollow ZrO2 spheres in combustion of volatile organic compounds.  Applied Surface Science, 513, 145788. DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.145788

 1. Borcuch A., Rutkowska M., Marzec A., Kowalczyk A., Michalik M., Moreno J.M., Díaz U., Chmielarz L., 2019. Selective ammonia oxidation over ZSM-5 zeolite: Impact of catalyst’s support porosity and type of deposited iron species. Catalysis Today, 348, 223-229. DOI: 10.1016/j.cattod.2019.08.054.
 2. Kondratowicz T., Drozdek M., Michalik M., Gac W., Gajewska M., Kuśtrowski P., 2020. Catalytic activity of Pt species variously dispersed on hollow ZrO2 spheres in combustion of volatile organic compounds. Applied Surface Science, 513, 145788. DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.145788
 3. Rybowicz P., Mochnaczewski M., Kozieł M., Uruski Ł, Łagosz A., Michalik M., Chmielarz L., Adamski A., 2020. Key Parameters of Fly Ashes Generated from the Industrial Energy Sector Decisive for Their Pro-ecological Applications. Energy Fuels, 34, 62296238.
 4. Szewczyk I., Rokicińska A., Michalik M., Chen J., Jaworski A., Aleksis R., Pell A.J., Hedin N., Slabon A., Kuśtrowski P., 2020. Electrochemical Denitrification and Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene over N-doped Mesoporous Carbon: Atomic Level Understanding of Catalytic Activity by 15N NMR Spectroscopy. Chemistry of Materials  2020, 32, 17, 7263-7273. DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c01666.
 5. Kasina M., Kowalski P.R., Kajdas B., Michalik M., 2020. Assessment of Valuable and Critical Elements Recovery Potential in Ashes from Processes of Solid Municipal Waste and Sewage Sludge Thermal Treatment. Resources, 9, 131. DOI:10.3390/resources9110131.
 6. Jankowska A., Chłopek A., Kowalczyk A., Rutkowska M., Michalik M., Liu S., Chmielarz L., 2020. Catalytic Performance of Spherical MCM-41 Modified with Copper and Iron as Catalysts of NH3-SCR Process. Molecules, 25, 5651. DOI:10.3390/molecules25235651

 


B. Other peer reviewed papers:

 1. Manecki A., Obidowicz A., Michalik M., Wilczyńska‑Michalik W., 1978: Charakterystyka mineralogiczna i palinologiczna pyłów eolicznych z opadow w Tatrach w latach 1973 i 1974. Prace Mineral., PAN, Oddz. w Krakowie, 57, 19‑42.
 2. Geroch S., Krysowska‑Iwaszkiewicz M., Michalik M., Prochazka K., Radomski A., Radwański Z., Unrug Z., Unrug R., Wieczorek J.,1979: Sedymentacja margli z Węgierki. Rocznik PTG, 49, 105‑133.
 3. Michalik M., 1979: Utwory plamiste (Rote Fäule) w cechsztynie Z‑1 na południe od Głogowa. Prace Mineralogiczne, PAN Oddz. w Krakowie, 54, 23‑36.
 4. Michalik M., 1982: Termograwimetria w warunkach quasi‑izotermicznych i quasi‑izobarycznych ‑ przykłady zastosowań w badaniach mineralogicznych. Techn. Poszukiwań Geol., 2, 56‑59.
 5. Michalik M., 1984: Skład mineralny iłów witriolowych z niecki bytomskiej. Rudy i Metale Nieżel., 10, 459‑462.
 6. Michalik M., 1984: Kwasy humusowe z iłów witriolowych z niecki bytomskiej (wstępne informacje). Rudy i Metale Nieżel ., 4, 162‑166.
 7. Michalik M., 1984: Wykształcenie kryształów galeny z iłów witriolowych w niecce bytomskiej. Przegl. Geol., 7, 377‑383.
 8. Michalik M., 1985: Wzrost kaolinitu w iłach witriolowych z niecki bytomskiej. Przegl. Geol., 4, 146‑150.
 9. Michalik M., 1987. Kwasy humusowe w iłach witriolowych niecki bytomskiej. Rudy i Metale Nieżel., 11, 415‑417.
 10. Michalik M., Sawlowicz Z., 1989: Minerały ilaste w utworach cechsztyńskich z Nowego Kościoła (niecka północnosudecka). Rudy i Metale Nieżel, 5, 177‑180.
 11. Michalik M., 1989: Minerały z grupy smektytów w skałach dolnocechsztyńskich z Nowego Kościoła (niecka północnusudecka). Rudy i Metale Nieżel, 6, 204‑206.
 12. Michalik M., 1990: Autigeniczne minerały ilaste w piaskowcach z Lubina. Rudy i Metale Nieżel., 35, 1, 10‑12.
 13. Michalik M., 1991: Authigenic K‑feldspars from Gogolin Limestones (Lower Muschelkalk) of the Cracow‑Silesian region. Mineralogia Polonica, 20, 3‑9.
 14. Michalik M., 1991: Morphology of celadonite aggregates in melaphyres from Lubiechowa (North‑Sudetic Depression). Mineralogia Polonica, 22, 51‑60.
 15. Wilczyńska‑Michalik W., Michalik M., 1991: Mineral composition and structure of crusts on dolomitic building materials in urban atmosphere in Krakow. Mineralogia Polonica, 22, 69‑78. .
 16. Andrzejewski R., Wilczyńska‑Michalik W., Michalik M., 1992: Accelerated destruction of the stony building materials of the historical monuments in Kraków (Poland) ‑ mineralogical description. Wissenschaft und Umwelt, ISU, 3‑4/1991, 121‑126.
 17. Wilczyńska‑Michalik W., Michalik M., 1993: Solubility controlled mineral zonation in efflorescences and crusts from building walls. Mineralogia Polonica, 24, 73‑87.
 18. Wilczyńska‑Michalik W., Michalik M., 1995: Deterioracja materiałów skalnych w budowlach Krakowa. Przegl. Geol., 43, 227-235.
 19. Paszkowski M., Jachowicz M., Michalik M., Teller L., Uchman A., Urbanek Z., 1995: Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland). Studia Geol. Pol., 108, 45-127.
 20. Kaczmarek W., Łatkiewicz A., Michalik M., 1995: Mineralogy and provenance of the Sławków clays. Mineralogia Polonica, 26, 59-74.
 21. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 1996: Chrakterystyka morfologiczna i chemiczna produktów spalania paliw stałych. Aura, Nr 6, 5-6.
 22. Baumgart-Kotarba M., Michalik M., Paszkowski M., Świerczewska A., Szulc J., Uchman A., 1996: Provenance and age of coarse alluvial deposits at Cimhova in the Orava Basin, Western Carpathians, Slovakia. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 7, 68-72
 23. Degenhardt J., Michalik M., Skublicki Ł., Woldańska B., 1996: Petrology and geochemistry of granitoids from Polish High Tatra Mts. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 7, 44-47.
 24. Michalik M., Dylska D., 1996: Chloritization of biotite in chlorite-biotite schists in the Western Tatra Mts. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 7, 87-89.
 25. Kowalska S., Michalik M., 1966: Produkty krystalizacji pomagmowej w wulkanitach permskich z Dolnego Śląska. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 8, 59-61.
 26. Lucińska-Anczkiewicz A., Michalik M., 1996: Wybrane dane geochemiczne trzeciorzędowych bazaltów Dolnego Śląska. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 8, 69-72.
 27. Woldańska B., Skublicki Ł., Michalik M., Degenhardt J., 1996: Chlorytyzacja, serycytyzacja i inne przeobrażenia w granitoidach północnej części Tatr Wysokich. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 8, 119-121.
 28. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 1996: Petrograficzno-mineralogiczne i geochemiczne wskaźniki oddziaływania antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery na skały. Prace Geograficzne 16, Roczn. Nauk.- Dydakt. WSP w Krakowie, 71-81.
 29. Michalik M., 1997: Minerały diagenetyczne w piaskowcach białego i czerwonego spągowca z obszaru występowania dolnośląskich złóż miedzi jako zapis zmienności składu chemicznego roztworów porowych. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec.., 9, 134-136.
 30. Piotrowska K., Michalik M., 1997: Trasa B - 3. W: Przewodnik 68 Zjazdu PTGeol., Zakopane, 2-4 października 1997, 172-180.
 31. Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 1998: Synteza zeolitów z popiołów lotnych wytwarzanych w elektrowniach jako próba rozszerzenia możliwości utylizacji odpadów. Przegl. Geol.,46, 421-425.
 32. Michalik M., 1998: Diagenetic albite in Rotliegendes sandstones from the Intrasudetic Basin (Poland). Ann. Soc. Geol. Pol., 68, 85-93.
 33. Michalik M., Wilczyñska-Michalik W., 1998: Minerały siarczanowe i pyły antropogeniczne na powierzchniach piaskowców w Karpatach jako wskaźniki koncentracji zanieczyszczeń atmosfery. Roczniki Bieszczadzkie, 7, 209-225.
 34. Michalik M., Jędrysek M. O., Weber-Weller A., Kałużny A., Hałas S., 1998: Origin of some diagenetic solutions in the Weissliegendes sandstone in SW POland: preliminary stable isotope studies of carbonate and sulphate cement. RMZ; Mat. & Geoenvironments, 45, 118-123.
 35. Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 1998: The influence of air pollution on weathering of building stones in Kraków. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Mas. Brun., Geologia, 39 ENVIWEATH 96, Environmental Aspects of Weathering Processes, P. Sulovsky & J. Zeman (Eds.), 159-167.
 36. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 1998: Differences of the mechanisms of weathering of the Jurassic limestones related to the concentration of air pollution. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Mas. Brun., Geologia, 39, ENVIWEATH 96, Environmental Aspects of Weathering Processes, P. Sulovsky & J. Zeman (Eds.), 233-239.
 37. Kusiak M., Łatkiewicz A., Michalik M., Otolińska M., Paszkowski M., 1998: Analiza minerałów nieprzeźroczystych i morfologii cyrkonów - nowe możliwości interpretacji zespołów minerałów ciężkich. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec.., 11, 129-131.
 38. Michalik M., Skublicki Ł., 1998: Rozpad monacytu w trakcie przemian granitoidów Tatr Wysokich. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 11, 145-147.
 39. Woldańska B., Skublicki Ł., Michalik M., 1998: Cyrkony z granitoidów polskiej części Tatr Wysokich. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 11, 178-180.
 40. Kozak K., Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 1998: Monitoring drobnozdyspergowanych składników aerozoli atmosferycznych w Krakowie; wyniki badań izotopowych i geochemicznych. Proceedings of the II Intern. Scientific Conf., „Air protection in theory and applications", Section III. Transformation and transport of pollutants in the atmosphere/throposphere, Suchecki T. T., Zwoździak J., (Eds.), Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska, Prace i Studia, 48, 207-225.
 41. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 1998: Skład mineralny i chemiczny popiołów lotnych oraz produktów ich eksperymentalnych przeobrażeń. Proceedings of the II Intern. Scientific Conf., „Air protection in theory and applications", Section IV. Problems of environmental protection, Suchecki T. T., Koniczyński J., (Eds.), Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżyierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska, Prace i Studia, 49, 69-78.
 42. Florczyk R., Lach J., Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 1998: Wpływ zanieczyszczeń atmosfery na rozwój warstw powierzchniowych na materiałach budowlanych kapliczek przydrożnych w Krakowie. Proceedings of the II Intern. Scientific Conf., „Air protection in theory and applications", Section IV. Problems of environmental protection, Suchecki T. T., Koniczyński J., (Eds.), Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska, Prace i Studia, 49, 131-147.
 43. Holly G., Michalik M., 1998: Geologia Bieszczadów na tle Karpat. W: Ćwikowski C., Daś B., Holly G., Michalik M., Prędki R., Skiba S., Szary B., : Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Przewodnik. Ośrodek Dydaktyczno-Naukowy BdPN, Ustrzyki Dolne, 33-60.
 44. Derkowski A., MichalikM., 1999: Internal paleokarstic sediments from the „Pomorzany" mine (Cracow-Silesian Zn-Pb deposits). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 14, 73-75.
 45. Kusiak M., Michalik M., Paszkowski M., 1999: Analysis of detrital garnets composition applied to provenance studies of clastic material in the Upper Silesia Coal Basin. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 14, 99-101.
 46. Skiba M., Michalik M., 1999: Origin of non-carbonate components in Triassic carbonate rocks from the Krizna unit in Tatra Mts. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 14, 122-124.
 47. Wilczyńska-MichalikW., Michalik M., 2000: Kaolinite-barite intergrowths associated with As-sulphides mineralization near Baligród (Polish Flysch Carpathians). Slovak Geol. Mag., 6, 186-197.
 48. Skiba M., Michalik M., 2000: Origin of silicate minerals in Triassic carbonate rocks from the Krížna Unit in the Tatra Mts. Slovak Geol. Mag., 6, 253-255.
 49. Michalik M., Sawłowicz Z., 2000: Długotrwały i wielostadialny proces rozwoju złóż miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 16, 259-270.
 50. Michalik M., 2000: Evolution of diagenetic fluids in the Weissliegend sandstones in SW margin of the Polish Rotliegend basin. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 17, 218-220.
 51. Michalik M., Popczyk R., Kusiak M., Paszkowski M., 2000: Xenotime-zircon intergrowths in the Western Tatra leucogranites. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 17, 221-223.
 52. Kusiak M., Michalik M., Paszkowski M., 2000: Geological implications of geochemistry and geochronology of detrital monazites from the Upper Silesia Coal Basin. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 17, 38-40.
 53. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2000: Impact of lichens on rock weathering; results of preliminary study of the Tatra granites. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 17, 267-268.
 54. Skiba S., Michalik M., 2000: Heavy metals in soils and sulphate minerals on rock surfaces as indicators of pollution of the environment (on the example of the Bieszczady Mts, Weastern Carpathians). Polish Journal Soil Sci., 33, 57-66.
 55. Jacher K., Kraczka J., Michalik M., Slobodnik M., 2001: Fe-Ti oxide minerals and their significance in granitoids from the High Tatra Mts. Polskie Tow. Mineral. – Prace Spec., 19, 76-78.
 56. Kiebała A., Kusiak M., Michalik M., Paszkowski M., 2001: Heavy minerals from streams alluvia in the Western Tatras – geological implications. Polskie Tow. Mineral. – Prace Spec., 19, 79-81.
 57. Zuchiewicz W., Cuong Quoc N., Bluszcz A., Michalik M., 2002: Młode procesy tektoniczne w strefie uskoku Dien Bien Phu (NW Wietnam) w świetle wstępnych wyników badań osadów czwartorzędowych. Przegl. Geol., 50, 861-870.

 

 1. Smolak W., Michalik M., 2002: The Lower Permian Filipowice tuff – are there primary components in it? Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 20, 201-204.
 2. Łatkiewicz A., Michalik M., Zych B., 2002: Opaque minerals in Tertiary basalts from the Lower Silesia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 20, 133-136.
 3. Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 2002: Biological impact on weathering of granitoids in the High Tatra Mts. Geol. Carpathica, Spec. Issue, 53, 354-358.
 4. Szeliga W., Michalik M., 2002: Contact metamorphism and hydrothermal alterations around andesite intrusion of the Jarmuta hill, Pieniny (Poland). Geol. Carpathica, Spec. Issue, 53, CD version.
 5. Ladenberger A., Kiebała A., Michalik M., 2002:. Heavy mineral assemblages from recent stream alluvia in the Tatra Mts. Geol. Carpathica, Spec. Issue, 53, CD version.
 6. Szeliga W., Michalik M., 2003: Contact metamorphism and hydrothermal alterations around andesite intrusion of the Jarmuta hill, Pieniny (Poland). Mineralia Slovaca, 35, 31-35.
 7. Ladenberger A., Kiebała A., Michalik M., 2003: Heavy mineral assemblages from recent stream alluvia in the Tatra Mts. Mineralia Slovaca, 35, 68-70.
 8. Michalik M., Słaby E., 2003: Wżar Mt.: Tertiary andesites, contact metamorphism, hydrothermal alterations. In: J. Golonka & M. Lewandowski – Geology, Geophysics, Geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M-28 (363), 45-46.
 9. Gawęda A., Lefeld J., Michalik M., Uchman A., 2003: Inner Carpathians: Tatra Mountains. In: J. Golonka & M. Lewandowski – Geology, Geophysics, Geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M-28 (363), 57-66.
 10. Słaby E., Michalik M., 2003: Carpathian andesites/Foreland basalts. In: J. Golonka & M. Lewandowski – Geology, Geophysics, Geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M-28 (363), 167-169.
 11. Stanisławska M., Michalik M., 2003: Breakdown of monazite and REE, Th, U mobility in the High Tatra granitoids. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 23, 160-162.
 12. Pękala M., Wójtowicz A., Michalik M., 2003: Post-eruptive history of Lower Permian volcanic rock (trachybasalts from Lubiechowa, the North-Sudetic Basin). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 23, 145-147.
 13. Michalik M., Szuszkiewicz A., 2003: Secondary xenotime-like mineral in a pegmatitic feldspar from Gołaszyce (Strzegom-Sobótka Granitoid Massif). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 23, 132-134.
 14. Dylska D., Stanisławska M., Michalik M., 2004: REE accessory minerals in chlorite-biotite schists from the Western tatra Mountains. Preliminary results. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24, 149-152.
 15. Ladenberger A., Peate D., Tomek C., Michalik M., 2004: Isotopic characteristics of volcanic rocks from southwestern Poland and neighbouring areas in Czech Republic and Germany. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24, 263-266.
 16. Łodziński M., Michalik M., 2004: Mineral inclusions in beryl from Sherlovaya Gora (Chitinskaya Oblast, Russia). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24, 271-274.
 17. Michalik M., Ladenberger A., Skublicki Ł., Warzecha M., Zych B., 2004: Petrological characeteristics of the Pieniny andesites. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 24, 283-286.
 18. Golonka J., Aleksandrowski P., Aubrecht R., Chowaniec J., Chrustek M., Cieszkowski M., Florek R., Gawęda A., Jarosiński M., Kępińska B., Krobicki M., Lefelt J., Lewandowski M., Marko F., Michalik M., Oszczypko N., Picha F., Potfaj M., Słaby E., Ślączka A., Stefaniuk M., Uchman A., Żelaźniewicz A., 2005: The Orava Deep Drilling Project and Post-Paleogene tectonics of the Northern Carpathians. Annales Societatis Geol. Pol., 75, 211-248.
 19. Budzyń B., Michalik M., Malata T., Poprawa P., 2005: Primaty and secondary monazite in a calcitized gneiss clast from Bukowiec (the Silesian Unit, Western Outer Carpathians). Mineralogia Polonica, 36, 161-166.
 20. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2006. Celestite in the weathering crust on limestone in urban atmosphere in Cracow (Poland). Mineralogia Polonica, 37, 2, 133-142.
 21. Budzyń B., Konečný P., Michalik M., 2006. Breakdown of primary monazite and formation of secondary monazite in gneiss clasts from Gródek at the Jezioro Rożnowskie lake (Poland). Mineralogia Polonica – Special Papers, 28, 33-35.
 22. Ladenberger A., Michalik M., Tomek C., Peate D. W., 2006. Alpine magmatism in SW Poland – an example of asthenosphere – lithosphere interactions? Mineralogia Polonica – Special Papers, 29, 40-47.
 23. Ladenberger A., Nftalos T., Michalik M., 2006. Petrogenetic significance of rhönite in basanite from Pilchowice (SW Poland). Mineralogia Polonica – Special Papers, 29, 48-52.
 24. Ladenberger A., Zych B., Michalik M., 2006. Clinopyroxenes from the Tertiary volcanic rocks from the Lower Silesia (SW Poland). Mineralogia Polonica – Special Papers, 29, 53-56.
 25. Jerzykowska I., Drewnik M., Michalik M., 2006. Mineralogical control of elements distribution in podzolic soils in the Tatra Mts. Mineralogia Polonica – Special Papers, 29, 136-136.
 26. Kasina M., Michalik M., 2006. Transformation of blast furnace slag used in road construction. Mineralogia Polonica – Special Papers, 29, 144-147.
 27. Michalik M., Budzyń B., Gehrels G., 2006. Cadomian granitoid clasts derived from the Silesian Ridge (results of the study of gneiss pebbles from Gródek at the Jezioro Rożnowskie lake). Mineralogia Polonica – Special Papers, 29, 168-171.
 28. Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Michalik M., 2008. Mineral transformations in soils on spoil heaps of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts.,Lower Silesia, Poland). Polish Journal of Soil Science, 41, 183-193.
 29. Stanisławska M., Michalik M., 2008. Xenotime-(Y) veins in a Neoproterozoic mudstone (Małopolska Block, S Poland). Mineralogia, 39, 105-113.
 30. Natkański P., Kuśtrowski, Kochanowski A., Białas A., Piwowarska Z., Michalik M., 2011. Thermal stability and pollutant adsorption efficiency of nanocomposites consisted of clay and polymeric quaternary ammonium salts. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AA, 66, 1-2, 47-59.
 31. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2010. Kraków: presentation of the monuments and weathering processes of building stones. (W:) Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., Ślączka A., Kucha H., Mineral deposits of the Fore-Carpathian region and weathering processes of monuments in polluted atmosphere in Kraków (SW Poland). Acta Mineralogica-Petrographica, Field Guide Series, 16, 1 – 8.
 32. Jabłońska M., Chmielarz L., Węgrzyn A., Witkowski S., Michalik M., 2012. Mixed metal oxides Mg-Cu-Fe obtained from hydrotalcites as catalysts for selective oxidation of ammonia to nitro gen and water vapour SCO). Chemik, 66, nr 7, 750-753.
 33. Kowalski P. R., Michalik M. 2015. Dyfrakcyjna analiza ilościowa żużli z termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce z użyciem metody Rietvelda. Gospodarka Odpadami, 1/2015, s. 22-25.
 34. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2015. Skład i pochodzenie cząstek pyłów w powietrzu atmosferycznym w Krakowie. Aura, 3, 4-8. DOI: 10.15199/2.2015.3.3.
 35. Wilczyńska-Michalik W., Pietras B., Samek L., Furman L., Łatkiewicz A., Rzeźnikiewicz K., Michalik M. 2015. Submikronowe pyły w powietrzu atmosferycznym w Krakowie. Aura, 8, 4-7.
 36. Wilczyńska-Michalik W., Rzeźnikiewicz K., Pietras B., Michalik M. 2015. Fine and ultrafine TiO2 particles in aerosol in Kraków (Poland). Mineralogia, 45, 65-77. DOI: 10.1515/mipo-2015-0002.
 37. Kasina M., Kowalski P. R., Michalik M. 2014 (2015). Mineral carbonation of metallurgical slags. Mineralogia, 45 (1-2), s. 27-45. DOI: 10.1515/mipo-2015-0002.
 38. Wilczyńska-Michalik W., Pietras B., Michalik M., 2016. Smog w Krakowie - spojrzenie w przyszłość z perspektywy historycznej. Aura, 2016, 11, 3-8. DOI: 10.15199/2.2016.11.1.
 39. Maszloch E., Michalik M., 2016. Cząstki węgliste (BCP; black carbon particles) w glebach NE obrzeży Krakowa. Wyzwania Polskiej Geologii, 3. Polski Kongres Geologiczny, 1-14.
 40. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2017.  Air pollution in Krakow – a glance into the future from a historical perspective.  Acta Geobalcanica, 3-2, 2017, 79-82.  DOI: https://doi.org/10.18509/AGB.2017.10
 41. Kasina M., Michalik M., 2017. Iron metallurgy slags as a potential source of critical elements - Nb, Ta and REE. Mineralogia, 48, 15-28.
 42. Kowalski P. R., Kasina M., Michalik M., 2018. Distribution of minor metallic elements within waste incinerationbottom ashes defined by WDX/EDX spectrometry. Advances in Geosciences, 45, 259-265.
 43. Wilczyńska-Michalik W., Gasek R., Michalik M., Dańko J., Plaskota T.,  2018. Mineralogy, chemical composition and leachability of ash from biomass combustion and biomass–coal co-combustion. Mineralogia  49, 67-97. DOI: 10.2478/mipo-2018-0008
 44. Wilczyńska-Michalik W., Borek K., Michalik M., 2019. Cząstki mikroplastiku w powietrzu atmosferycznym w Krakowie. Aura, 9, 6-10. DOI: 10.15199/2.2019.9.1

 


 E. Conference Abstracts

 1. Kajdas B., Michalik M., Kasina M., 2009. Grus origin in Karkonosze granite. Geochimica Cosmochimica Acta, 73, 13, A614, Suppl.
 2. Kasina M., Michalik M., Kajdas B., 2009. Experimental study of slag stability under different geochemical conditions. Geochimica Cosmochimica Acta, 73, 13, A624, Suppl.
 3. Michalik M., Maloszowski M., Wilczynska-Michalik W., 2009. Transformation of slag from historical smelting slag dumps in the Tatra National Park (S Poland). Geochimica Cosmochimica Acta, 73, 13, A878, Suppl.
 4. Wilczynska-Michalik W., Gasek R., Danko J., Michalik M., 2009. Composition of fly ash from co-combustion of bio-mass with coal in power plant. Geochimica Cosmochimica Acta, 73, 13, A1443, Suppl.
 5. Zych-Habel B., Uher P., Michalik M., 2009. REE-Y-Sc-Nb mineralization in the Strzegom-Sobotka granitic massif, Fore Sudetic Block, Poland: composition and evolution. Geochimica Cosmochimica Acta, 73, 13, A1541, Suppl.
 6. Kajdas B.,  Jerzykowska I., Michalik M., 2010. Occurrence of crandallite series minerals in Variscan granitoid rocks in Poland. 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21-27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, 427
 7. Kasina M., Michalik M., 2010. Chemical and mineral composition of steel slag – reasons of slag instability. 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21-27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, 12
 8. Michalik M., Maciejowska A., Wilczyńska-Michalik W., 2010. Impact of lichens on granite weathering in the High Tatra Mountains (South Poland). 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21-27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, 72
 9. Uzarowicz Ł., Michalik M., P. Bylina, 2010. The effect of hydrological conditions and pH on phyllosilicate transformations in pyrite-bearing schist weathering zone in Wieściszowice (Lower Silesia, SW Poland). 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21-27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, 648
 10. Wilczyńska-Michalik W., Tyrała L., Borowiec W., Damrat, M., Michalik M., 2010. Composition and source of aerosols in Kraków (S Poland). 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21-27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, 321
 11. Gasek R., Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2011.  Comparison of biomass used in Polish power-plants with other types of biomass. Mineralogical Magazine, Goldschmidt2011 Abstracts, 896.
 12. Jerzykowska I., Michalik M., 2011. Ni and Cr speciation in soils formed on ultramafic rocks from Barberton Greenstone Belt (South Africa). Mineralogical Magazine, Goldschmidt2011 Abstracts, 1109.
 13. Kajdas B., Michalik M., 2011. Different paths of chemical alteration during grusification of granites from S Poland. Mineralogical Magazine, Goldschmidt2011 Abstracts, 1135.
 14. Michalik M., Gasek R., Wilczyńska-Michalik W., 2011. Chemical composition of low temperature biomass ash. Mineralogical Magazine, Goldschmidt2011 Abstracts , 1463.
 15. Sobczak K., Bełdowski J., Michalik M., 2011. Mineral composition of sediments of the Southern Baltic Sea and their heavy metals content. Mineralogical Magazine, Goldschmidt2011 Abstracts, 1903.
 16. Wilczyńska-Michalik W., Gasek R., Michalik M., 2011. Chemical composition of biomass used in co-combustion with coal in Polish power-plants. Mineralogical Magazine, Goldschmidt2011 Abstracts, 2159.
 17. Czaplińska D., Michalik M., 2011. Plumbogummite series minerals in deformed High Tatra granitoid rocks. Mineralogia Special Papers, 38, 82-83.
 18. Sobczak K., Bełdowski J., Michalik M., 2011. Mineral composition of sediments of the Southern Baltic Sea and their heavy metals content. Mineralogical Magazine, Goldschmidt2011 Abstracts, 1903.
 19. Wilczyńska-Michalik W., Gasek R., Michalik M., 2011. Chemical composition of biomass used in co-combustion with coal in Polish power-plants. Mineralogical Magazine, Goldschmidt2011 Abstracts, 2159.
 20. M. Michalik, M. Pogrzeba, W. Wilczyńska-Michalik, 2013. Biomass combustion – a possibile source of environmental pollution? Mineralogical Magazine, 77, Number 5,  1753 (Abstract Volume).
 21. W. Wilczyńska-Michalik, R. Moryl, B. Suder, M. Michalik, 2013. Power stations as a source of atmospheric particulate matter in southern Poland. Mineralogical Magazine, 77, Number 5, 2495 (Abstract Volume).
 22. M. Michalik, W. Wilczyńska-Michalik, 2013. Mineral and chemical composition of biomass ash. Mineralogia Special Papers, 41, 63 (Abstract Volume).
 23. W. Wilczyńska-Michalik, R. Moryl, M. Michalik, 2013. Composition of coal combustion by-products: Importance of combustion technology. Mineralogia Special Papers, 41, 91 (Abstract Volume).
 24. Kowalski P., Michalik M., 2013. Characteristics of metal bearing phases in MSWI residues from Poland. Mineralogical Magazine, 77, Number 5,  1505 (Abstract Volume).
 25. Kowalski, P., Michalik, M., 2013. Wpływ zmiany technologii przetwarzania odpadów komunalnych na produkty ich termicznego unieszkodliwiania. XI KONFERENCJA: Dla Miasta i Środowiska – Problemy unieszkodliwiania odpadów. Materiały konferencyjne, 11: 19
 26. Kowalski P., Michalik M., 2013. Slags and ashes from municipal waste incineration in Poland – mineralogy and chemical composition. Geophysical Research Abstracts. Volume 15: B439, EGU2013-12642.
 27. 24. Kowalski P., Michalik M., 2013. Zeolitic adsorbents synthetized from fly ash received from power industry. 4th International Students Geological Conference – Conference Proceedings, 85.
 28. Kajdas B., Michalik M., 2013. Origin of secondary REE minerals in grusified Karkonosze granites, SW Poland. Mineralogical Magazine, 77, Number 5,  1420 (Abstract Volume).
 29. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M. 2015. Teaching of sustainable development  - the importance of case studies. Materiały konferencyjne “Pathways to the Future, Education for Sustainable Development”, 22.04.2015-24.04.2015,  Tallinn, Estonia, str. 106.
 30. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M. 2015. Elements of geology in secondary schools for better understanding of sustainable development, Materiały konferencyjne “Pathways to the Future, Education for Sustainable Development”, 22.04.2015-24.04.2015,  Tallinn, Estonia, str. 106.
 31. Pietras B., Wilczyńska-Michalik W., Samek L., Rzeźnikiewicz K., Łatkiewicz A., Michalik M., 2015. Submicron particulate matter in urban atmosphere in Kraków (S Poland).  Goldschmidt2015 Abstracts, s. 2488.
 32. Kowalski P. R., Michalik M. 2015. Glass phase in municipal and industrial waste incineration bottom ashes. Gephysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-12374.
 33. Kowalski P., Michalik M. 2015.Chemistry and mineralogy of waste incineration fly ashes from Poland. Goldschmidt2015 Abstracts, s. 1679
 34. Kasina M., Kowalski P.R., Michalik M., 2016. Municipal sewage slude incineration residues as a source of valuable elements or products of environmental concerns. Goldschmidt Conference Abstracts,  1443, Yokohama.
 35. Kowalski P.R., Kasina M., Michalik M., 2016. Influence of metallic fragments magnetic separation on the MSWI bottom ash chemical composition. Goldschmidt Conference Abstracts, 1599, Yokohama.
 36. Michalik M., Kasina M., Kowalski P.R., Wilczyńska-Michalik W., 2016. Recovery or reuse of metals from municipal solid waste incineration residues. Goldschmidt Conference Abstracts, 2070, Yokohama.
 37. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2016. Trace elements in biomass fuel and biomass ash – a comparison with coal and coal ash. Goldschmidt Conference Abstracts, 3412, Yokohama.
 38. Kasina M., Kowalski P.R., Michalik M., 2016. Fly ash from municipal sewage sludge incineration – A source of phosphorous. European Mineralogical Conference, Rimini, Book of abstracts, 544.
 39. Kowalski P.R.,  Kasina M., Michalik M., 2016. Aluminum rich phases in municipal solid waste incineration (mswi) bottom ash. European Mineralogical Conference, Rimini, Book of abstracts, 545.
 40. Michalik M., Kasina M., Kowalski P.R., Wilczyńska-Michalik W., Pietras B., 2016. Emission of particulate matter from sewage sludge thermal utilization plant. European Mineralogical Conference, Rimini, Book of abstracts, 691.
 41. Wilczyńska-Michalik W., Zimirska A., Dietrich A., Maszloch E., Michalik M., 2016. Magnetic components in soils as a record of anthropogenic impact. European Mineralogical Conference, Rimini, Book of abstracts, 699.
 42. Kowalski P.R., Kasina M., Michalik M., 2016. Metallic elements fractionation in municipal solid waste incineration residues. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, 18, EGU2016-12367.
 43. Kasina M., Kowalski P.R., Michalik M., 2016. Metals accumulations during thermal processing of sewage sludge - characterization of bottom ash and air pollution control (APC) residues. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts,  18, EGU2016-6872.
 44. Michalik M., Brzeżański M., Wilczyńska-Michalik W., Fisior K., Klimas B., Samek L., Pietras B., 2016. Characterisation of solid particles emitted from diesel and petrol engines as a contribution to the determination of the origin of carbonaceous particles in urban aerosol. Scientific Automotive Conference KONMOT - 2016, Kraków, Sept. 22-23, 241-244.
 45. Wilczyńska-Michalik W., Michalik J., Zimirska A., Kuca A., Dietrich A., Michalik M., 2017.  Magnetic technoparticles in soil as a record of Anthropocene. Goldschmidt2017 Abstract.
 46. Michalik M., Wilczynska-Michalik W., Danko J., 2017. Particulate matter emitted from the coal fired power plant. Goldschmidt2017 Abstract.
 47. Kowalski P.R., Kasina M., Michalik M., 2017. Time-related diversity of municipal bottom ash chemical composition. Goldschmidt2017 Abstract.
 48. Kasina M., Kowalski P.R., Michalik M., 2017. The mass flow calculations as an indicator of the recovery potential of valuable elements from the sewage sludge incineration residues. Goldschmidt2017 Abstract.
 49. Kajdas B., Żaba T., Kasina M., Kowalski P.R., Michalik M., 2017. Variation of the composition of fly ash from the municipal waste thermal treatment plant. Goldschmidt2017 Abstract.
 50. Kasina M., Kowalski P.R., Michalik M., 2017. Seasonal changes in chemical and mineralogical composition of sewage sludge incineration residues and their potential for metallic elements and valuable components recovery. Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-15698, EGU General Assembly 2017
 51. Kowalski P.R, Kasina M., Michalik M., 2017. Metallic elements occurrences within metallic fragments in the municipal waste incineration bottom ash. Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-15396, EGU General Assembly 2017
 52. Kowalski P.R., Kasina M., Kajdas B., Michalik M., 2017. Influence of processing and ageing of municipal waste incineration bottom ash on its metallic components. Mineralogia Special Papers, 47, 70.
 53. Kowalski P.R., Kasina M., Kajdas B., Michalik M., 2017. Metallic phases as diversified and valuable components of municipal solid waste incineration bottom ash. Mineralogia Special Papers, 47, 71.
 54. Kasina M., Kajdas B., Kowalski P.R., Michalik M., 2017. Valuable and critical elements in waste incinerated fly ash. Mineralogia Special Papers, 47, 68.
 55. Kajdas B., Kasina M,, Kowalski P.R., Michalik M., 2017. Waste incineration bottom ash as a possible source of valuable elements. Mineralogia Special Papers, 47, 67.
 56. Ziobro M., Jankowski L., Michalik M., Puziewicz J., 2017. Mineral veins from mélanges in the Magura nappe (Western Outer Carpathians, S Poland). Mineralogia Special Papers, 47, 90.
 57. Michalik M., Wilczynska-Michalik W., Turczynska K. 2018. Deterioration of asbestos-cement roofing sheets – a source of asbestos in the environment. IMA2018 Abstract book, 217.
 58. Wilczynska-Michalik W., Michalik M., 2018. Airborne particulate matter in Krakow (South Poland) – diverse composition, diverse origin and health hazard. IMA2018 Abstract book, 224.
 59. Wilczyńska-Michalik W.,  Tyrała Ł., Michalik M., Air pollution in Krakow – particulate matter, its characteristics and origin. Biodiversity: Research and Conservation, Supplement 3, 2018, 11.
 60. Michalik J.M., Kapusta Cz., Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2019.  Magnetic microparicles form industrial pollution sources in soils.  10th International Conference on Fine Particle Magnetism, Gijon, Hiszpania.
 61. Michalik M., Gasek R., Wilczyńska-Michalik W., 2019. Mineralogy, chemical composition and leachability of ash from biomass combustion and biomass–coal co-combustion. The 4th International Conference on New Energy and Future Energy Systems, Macau, Abstract Proceeding, 55-56.
 62. Wilczyńska-Michalik W., Gasek R., Michalik M., 2020. Trace elements in biomass fuel and biomass ash and their estimated emission during combustion. The 4th International Conference on New Energy and Future Energy Systems, Macau, Abstract Proceeding, 56-57.
 63. Wilczynska-Michalik W., Michalik J.M., Tokarz W., Żukrowski J., Gajewska M., Michalik M., 2020. Magnetic Fraction in Atmospheric Aerosols in Krakow (Poland). Goldschmidt Abstracts, 2862.
 64. Jarosz K., Janus R., Wądrzyk M., Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2020. Microplastic Abundance in the Atmosphere of Krakow (Southern Poland). Goldschmidt Abstracts, 1174.
 65. Michalik M., Drzewicki W., Janus R., Wadrzyk M., Wilczynska-Michalik W., Ziola N., 2020. Soot Emitted from Domestic Stoves during Solid Fuel Combustion. Goldschmidt Abstracts, 1794.


F. Book chapters, monographs:

1. Michalik M., 1995: Diagenesis of Weissliegendes sandstones in the Fore-Sudetic Zechstein copper deposit (Poland). W: Mineral deposits: From their origin to their environmental Impacts, In: J. Pasava, B. Kribek, K. Zak (Eds.), Balkema, Rotterdam, 957-960.

2. Michalik M., 1997: Chlorine containing illites, copper chlorides and other chlorine bearing minerals in the Fore-Sudetic copper deposit (Poland). W: Mineral Deposits, Research and exploration - where do they meet ?, H. Papunen (Ed.), Balkema, Rotterdam, 543-546.

3. Michalik M., 1997: Mineralized clayey karstic sediments (the vitriol clays) from the Upper Silesian Zn-Pb deposits. W: Mineral Deposits, Research and exploration - where do they meet ?, H. Papunen (Ed.), Balkema, Rotterdam, 547-550.

4. Wilczyńska-Michalik W., Pieczara P., Łatkiewicz A., Michalik M., 2000: Skład chemiczny opadów atmosferycznych w Krakowie jako czynnik wietrzenia solnego skalnych materiałów budowlanych.W: Z. Zioło (Red.) – Działalność człowieka i jego środowisko", Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 73-91.

5. Michalik M., Sawłowicz Z., 2001: Multi-stage and long-term origin of the Kupferschiefer copper deposits in Poland. In: A. Piestrzyński et al. – Mineral deposits at the begining of the 21st century. Balkema, Lisse, 235-238.

6. Michalik M., Paszkowski M., Sass-Gustkiewicz M., Szulc J., Szuwarzyński M., 2001: B2: Lead and zinc MVT deposits in the Muschelkalk, transgressive contact of Muschelkalk with the Palaeozoic basement (Poland), B3: Lead and zinc MVT deposits in the Muschelkalk, Palaeozoic and Mesozoic in the Kraków region (Poland). In: Z. Sawłowicz (Ed.) – Geological excursion giude, Mineral deposits at the begining of the 21st century, The joint 6th Biennial SGA-SED Meeting, August 26-29, 2001, Kraków, Poland, 51-88.

7. Michalik M., 2001: Diagenesis of the Weissliegend sandstones in the south-western margin of the Polish Rotliegend Basin. Prace Mineralogiczne, 91, Polska Akademia Nauk Oddz. w Krakowie, Kom. Nauk Mineral., 3-171.

8. Bronicki A., Michalik M., Wołoszyn M., 2003: Kolejny tzw. staromadziarki zabytek z Małopolski. W: Z. Woźniak i J. Gancarski (Red.) - Polonia Minor Medii Aevi, Polska Akademia Umiejętności i Muzeum Podkarpackie, 211-236.

9. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2004: Influence of anthropogenic factors on weathering of the Carpathian flysch sandstones. In: B. J. Smith & A. V. Turkington, Stone Decay; its causes and controls, Proc. Weathering 2000, Donhead, 225-245.

10. Michalik M. 2004. 97 haseł, In: Jackowski, A. (Ed), Encyklopedia szkolna. Geografia. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.

11. Michalik M., 2004. 43 hasła, In: Encyklopedia Współczesna, Wyd. Zielona Sowa, Kraków.

12. Michalik M., 2014. Budowa geologiczna. W: A. Choiński i J. Pociask-Karteczka,   Morskie Oko – przyroda i człowiek. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

13. Wołoszyn M., Florkiewicz I., Jusupović A., Michalik M., Paszkowski M., Kuligiewicz A., Osiadacz M., Pavlenko S., Tomaševskij A., 2016. Między skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 r.) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleograficznych. W: Od Bachorza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źrodłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego. B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn (red.), Kraków–Rzeszow 2016, s. 597–612.

14. Marek Michalik, Marcin Wołoszyn, 2017. Petrological examination of a small icon

found in Czermno in 1977. In:  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe, M. Florek, M. Wołoszyn (eds.); U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ/FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPAS 2,1 Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, 2016, vol. I, p. 553-564.

 

Popular science papers:

 1. Michalik M., Wilczyńska-Michalik W., 2018. Charakterystyka pyłów występujących w powietrzu w Krakowie: zmienność w czasie pod kątem oceny obecnej sytuacji. Alma Mater, 2018, 199, 49-52.
 2. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M., 2020. Smog aerozolowy w Krakowie – czy pozostaje czekać na wiatr? W: T. Wełna (Red.) Czekając na wiatr – ludzie wobec smogu, pp. 36-43. Wydawnictwo OKO, Kraków.


G. Geological maps:

1. Piotrowska K., Danel W., Michalik M., Rączkowski W., Borecka A., 2015. Mięguszowiecki Szczyt, Szczególowa Mapa Geologiczna Tatr, skala 1:10 000, A. Mapa utworów powierzchniowych.

2. Michalik M., Piotrowska K., Danek W., Derkacz M., Rączkowski W., 2015. Schronisko Morskie Oko, Szczególowa Mapa Geologiczna Tatr, skala 1:10 000, A. Mapa utworów powierzchniowych.

3. Zabielski R., Iwanow A., Michalik M., Wójcik A., Derkacz M., Piotrowska K., 2016. Dolina Roztoki, Szczególowa Mapa Geologiczna Tatr, skala 1:10 000, A. Mapa utworów powierzchniowych.

4. Michalik M., Wójcik A., Derkacz M., Danel W., Iwanow A., 2015. Schronisko Murowaniec, Szczególowa Mapa Geologiczna Tatr, skala 1:10 000, A. Mapa utworów powierzchniowych.

5. Piotrowska K., Michalik M., Rączkowski W., Iwanow A., Wójcik A., Derkacz M., Wasiluk R., 2013. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Tatry Wysokie (1061) (reambulacja).

 

 

więcej o