Prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski

Zakład: Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Stanowisko: dr. habilitowany w Zakładzie Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Funkcja: kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Pokój: 2.32
Telefon: 12 664 4376
E-mail: marek.cieszkowski@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania badawcze

  • Litostratygrafia i tektonika Karpat zewnętrznych, rekonstrukcje paleogeograficzne, studia porównawcze Karpat z innymi orogenami cyklu alpejskiego.
  • Rozwój basenów fliszowych, sedymentacja skał klastycznych (szczególnie utworów turbiditowych).
  • Olistolity, olisostromy, geneza utworów chaotycznych
  • Kartogafia geologiczna, teledetekcja w geologii
  • Ochrona przyrody nieożywionej, geoturystyka

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

  • Rozszerzone badania wybranych jednostek jednostek litostratygraficznych Karpat 
  • Badania utworów chaotycznych

 

Doświadczenie zawodowe

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Waśkowska, A. & Cieszkowski, M., 2014. Biostratigraphy and depositional anatomy of a large olistostrome in the Eocene Hieroglyphic Formation of the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 51–70.

Cieszkowski M., Golonka J., Ślączka A., & Waśkowska, A., 2012. Role of the olistostromes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of the Silesian Basin in the Outer West Carpathians. Tectonophysics, 568–569: 248–265.

Ślączka, A., Renda, P., Cieszkowski, M., Golonka, J. & Nigro, F., 2012. Sedimentary basin evolution and olistolith formation: The case of Carpathian and Sicilian region. Tectonophysics , 568–569: 306–319.

Cieszkowski, M., Zuchiewicz, W., Alexandrowicz, W. P. & Wojtal, P., 2010. A new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 89–99.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Krobicki, M., Ślączka, A., Oszczypko, N., Waśkowska, A. & Wendorff, M., 2009. The Northern Carpathian plate tectonic evolutionary stages and origin of olistolithes and olistostromes. Geodinamica Acta, 22: 101–126.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pelny wykaz publikacji

 

Doktorzy wypromowani

1. Waśkowska-Oliwa Anna, 2002. Analiza małych otwornic z utworów mastrychtu i wczesnego paleogenu płaszczowiny podśląskiej w oknach tektonicznych Żywca i strefy lanckorońsko-żegocińskiej. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Geologicznych

2. Chodyń Rafał, 2006. Litostratygrafia i tektonika płaszczowiny śląskiej na obszarze depresji Szczyrzyca. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Geologicznych.

 

Doktoranci pracujący nad doktoratem

1. Kowal-Kaprzyk Justyna. Mikropaleontologiczna charakterystyka egzotyków mezozoicznych skał wapiennych z płaszczowiny śląskiej między Sołą a Dunajcem (przewidywany termin  obrony rok 2014).

2. Szczęch Mateusz. Budowa geologiczna Gorców w świetle badań teledetekcyjnych i analiz GIS (przewidywany termin  obrony rok 2016).