Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski

Prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski

Zakład: Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Stanowisko: profesor zwyczajny
Funkcja: kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej i Tektoniki
Pokój: 2.32
Telefon: 12 664 4376
E-mail: marek.cieszkowski@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Litostratygrafia i tektonika Karpat zewnętrznych, rekonstrukcje paleogeograficzne, studia porównawcze Karpat z innymi orogenami cyklu alpejskiego.
 • Rozwój basenów fliszowych, sedymentacja skał klastycznych (szczególnie utworów turbiditowych).
 • Olistolity, olisostromy, geneza utworów chaotycznych
 • Kartogafia geologiczna, teledetekcja w geologii
 • Ochrona przyrody nieożywionej, geoturystyka

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Rozszerzone badania wybranych jednostek jednostek litostratygraficznych Karpat 
 • Badania utworów chaotycznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doświadczenie zawodowe

Doktor habilitowany nauk o Ziemi: 1993, Uniwersytet Jagielloński.

Praca habilitacyjna pt.: . „Strefa Michalczowej – nowa jednostka strefy przedmagurskiej w zachodnich Karpatach fliszowych i jej geologiczne otoczenie"

Doktor nauk przyrodniczych: 1980, Instytut Geologiczny, Warszawa.

Praca doktorska pt.: . „Stratygrafia i tektonika płaszczowiny magurskiej na SW od Obidowej (południowo-zachodnia część Gorców i Pogórze Sieniawskie)"

Magister inżynier geologii: 1972, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Nagrody:

Dyrektora OKIG, Nagrody Rektora UJ za osiągnięcia naukowe kilkakrotnie

Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości, jakie kursy w jakich latach [punkt opcjonalny]

Promotor  83 prac magisterskich, 6 prac licencjackich.

 • Członkostwa w organizacjach naukowych, sprawowane funkcje, lata:

Polskie Towarzystwo Geologiczne

Austriackie Towarzystwo Geologiczne

Stowarzyszenie Galicja Tectonic Group

PAN w Krakowie - członek Komisji Nauk Geologicznych od 2007

Gorczański Park Narodowy – Członek Rady Parku

 • Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych, lata
 • Organizacja konferencji

a.   Międzynarodowych

1. Two hundred years of geological sciences at Jagiellonian University (scientific conference). Kraków, September 26-30, 1983

2. 15th IAS Regional Meeting, April 1994, Ischia, Italy.

3. Late Jurassic - Early Cretaceous Development of the Outer Carpathian Flysch Basin and Adjacent Areas (Workshop). Cracow, Poland 27-30 Sept. 1999

4. 12th Meeting of the Association of European Geological Societies, 10-15 September 2001. Kraków.

5. Geology, Geophysics, Geothermics and Deep Structure of the West Carpathians and their Basement. ODDP International Workshop in Zakopane, Poland. August 31 – September 5, 2003

6. The 11-th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Ustroń, October 14-27, 2004.

7. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010

8. Eigth Micropaleontological Workshop „MIKRO 2011" and Annual TMS Foram/Nannoplankton Group Meeting. Kraków, 27.06 – 30.06. 2011.

b.   Krajowych

1. Two hundred years of geological sciences at Jagiellonian University (scientific conference). Kraków, September 26-30, 1983

2.  Basic Aspects of Geology of the Polish Outer Carpathians - Four Days Field Trip & Seminars.  West Carpathians 25-28. 10. 1999. Geonafta Warszawa & Geonafta Kraków.

3. Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy. Seminarium naukowe, Kraków, 21 kwietnia 2005. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych. Kraków.

4. Wartości, problemy, rola społeczna i przyszłość parków narodowych w Polsce. Gorczański Park Narodowy – XXV lat – konferencja naukowa. Poręba Wielka 15-17.09.2005.

5. Budowa geologiczna Gorców i ich otoczenia. Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, 12 – 13.05.2006 r. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.

 • Doświadczenie zagraniczne

Austria, Geologische Bundesanstalt (Austriacka Służba Geologiczna), Wiedeń, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet w Salzburgu, Austiackie Towarzystwo Geologiczne (3-10 dni prawie co roku w latach 1987-2012); badania geologiczne w Alpach, konsultacje naukowe, współpraca naukowa, prezentacje na posiedzeniach  naukowych, kongresy i konferencje naukowe.
Niemcy, Bayerische Geologische Landesamst (Bawarska Służba Geologiczna), Monachium, (6 tygodni:  6x1 tydzień w latach 1997-2010); współpraca naukowa, konsultacje naukowe, badania geologiczne w Alpach. 
Szwajcaria, Uniwersytet w Zurichu(1 tydzień w 2001 r.); badania geologiczne w Alpach.
Lichtensztajn, (2 dni w 2001 r.); badania geologiczne w Alpach.
Słowacja, Państwowa Geologiczna Służba Słowacji, Bratysława i Koszyce, Uniwersytet Humenskeho, Bratysława, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, (co roku po kilka dni w latach 1974-1981 i 1987-2012); współpraca naukowa,  badania geologiczne w Karpatach, konsultacje naukowe, konferencje, prezentacje. 
Słowenia, (1 dzień w 2007 r.); badania geologiczne w Alpach Julijskich.
Węgry, (2 dni w 2007 r.); badania geologiczne w rejonie Balatonu i w Karpatach Centralnych.
Czechy, Państwowa Geolgiczna Służba Czech, Brno, Uniwersytet Techniczny w Ostravie, (2 tygodnie w latch dziewięćdziesiątych, kilka dni w latach 2011-2012); współpraca naukowa, badania geologiczne w Karpatach, konsultacje naukowe, konferencja.
Ukraina, Ukraińska Akademia Nauk, Lwów, Uniwersytet we Lwowie, (3 tygodnie, 3x1 tydzień w latach 1996-1999); współpraca naukowa, badania geologiczne w Karpatach, konsultacje naukowe.
Horwacja, (1 tydzień w 2003 r.); badania terenowe w Dalmacji, konferencja naukowa, prezentacje.
Grecja, Uniwersytet w Salonikach (10 dni w 2010 r.); badania geologiczne na Bałkanach w północnej Grecji, kongres naukowy, prezentacje.
Włochy, Uniwersytet w Padwie, stypendium, (stypendium 2 miesiące 1982, kilkakrotnie 2-3 dni w latach 1993-1999), Uniwersytet w Neapolu (1-2 tygodnie co roku w latach 1993-1999), Uniwersytet Sanio w Benewencie (2 x 1 tydzień 2007-2019), Uniwersytet w Palermo, Narodowy Instytut Sejsmiki i  Wulkanologii, Palermo (1 tydzień w 2009); współpraca naukowa, badania geologiczne w Alpach, Apeninach, na Sycylii, na Ischii, konsultacje naukowe, kongresy i konferencje naukowe, prezentacje naukowe, wykłady.

Kierownictwo projektów badawczych

1.Projekt badawczy promotorski MNiSW/NCN Nr N N307 0744 39, umowa nr 0744/B/P01/2010/39,
pt.: „Litostratygraficzno – facjalny rozwój serii dukielskiej we wschodniej części Beskidu Niskiego". Kierownik projektu. Czas realizacji: 11.2010 - 01.11.2013.

2.Projekt badawczy indywidualny MNiSW/NCN Nr  N N307 2497 33, decyzja Nr  2497/B/PO1/207/33

pt.: Olistostromy i olistolity jako wskaźniki rekonstrukcji paleogeodynamicznego i paleogeograficznego rozwoju zachodnich Karpat fliszowych.

Kierownik projektu. Czas realizacji: 14.11.2007-13.11.2011.

3.Projekt badawczy indywidualny MNiSW nr 3P04 D 020 22, nr umowy 0252/3P04/2002/22

pt.: Paleogeografia i geodynamika polskich Karpat Zewnętrznych w mezozoiku i kenozoiku na podstawie analizy wapieni i piaskowców organodetrytycznych.

Kierownik projektu. Czas realizacji: 2002-2005

4.Projekt badawczy promotorski KBN nr 1172/PO4/2000/19

p.t.: Analiza zespołów małych otwornic z osadów  mastrychtu i wczesnego
paleogenu płaszczowiny podśląskiej w oknach tektonicznych Żywca i
strefy lanckorońsko-żegocińskiej. Kierownik projektu. Czas realizacji 01.06.2000 – 30.05.2002. 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Waśkowska, A. & Cieszkowski, M., 2014. Biostratigraphy and depositional anatomy of a large olistostrome in the Eocene Hieroglyphic Formation of the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 51–70.

Cieszkowski M., Golonka J., Ślączka A., & Waśkowska, A., 2012. Role of the olistostromes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of the Silesian Basin in the Outer West Carpathians. Tectonophysics, 568–569: 248–265.

Ślączka, A., Renda, P., Cieszkowski, M., Golonka, J. & Nigro, F., 2012. Sedimentary basin evolution and olistolith formation: The case of Carpathian and Sicilian region. Tectonophysics , 568–569: 306–319.

Cieszkowski, M., Zuchiewicz, W., Alexandrowicz, W. P. & Wojtal, P., 2010. A new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 89–99.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Krobicki, M., Ślączka, A., Oszczypko, N., Waśkowska, A. & Wendorff, M., 2009. The Northern Carpathian plate tectonic evolutionary stages and origin of olistolithes and olistostromes. Geodinamica Acta, 22: 101–126.

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełny wykaz publikacji

 • Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

1.        Cieszkowski M., Golonka J. & Waśkowska A. 2012. An olistolith interpretation for the Paleocene Szydłowiec Sandstones in the stratotype area (Outer Carpathians, Poland). Austrian Journal of Earth Sciences 105, 1: 240-247.

2.        Cieszkowski M., Golonka J., Ślączka A., & Waśkowska A. 2012. Role of the olistostromes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of the Silesian Basin in the Outer West Carpathians. Tectonophysics 568-569: 248-265.

3.        Ślączka A., Renda P., Cieszkowski M., Golonka J., & Nigro F. 2012. Sedimentary basin evolution and olistolith formation: The case of Carpathian and Sicilian region. Tectonophysics 568-569: 306-319.

4.        Cieszkowski M., Zuchiewicz W., Alexandrowicz W.P. & Wojtal P., 2010. A new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae 80, 1: 89-99                              

5.        Golonka J., Pietsch K., Marzec P., Stefaniuk M., Waśkowska A. & Cieszkowski M., 2009. Tectonics of the western part of the Polish Outer Carpathians. Geodinamica Acta, 22, 1-3. 81-97.

6.        Cieszkowski M., Golonka J., Krobicki M., Ślączka A., Oszczypko N., Waśkowska A. & Wendorff  M., 2009. The Northern Carpathian plate tectonic evolutionary stages and origin of olistolithes and olistostromes. Geodinamica Acta, 22, 1-3, 101-126.

7.        Cieszkowski M., Golonka J., Waśkowska-Oliwa A. & Chodyń R., 2007.  Type locality of the Mutne Sandstone Member of the Jaworzynka  Formation, Western Outer Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 77: 269-290.

8.        Némčok M., Némčok J., Oszczypko N., Secombe W.J., Cieszkowski M., Paul Z., Coward M.P. & Ślączka A., 2001. Reconstruction of Cretaceous incorporated in the Outer West Carpathians wedge balancing. Marine and Petroleum Geology18: 39-64.

9.        Ślączka A., Oszczypko N., Malata E. & Cieszkowski M. 1999. An early history of the Outer Carpathian basin. Geologica Carpathica 50: 170-172.

10.    Cieszkowski M., Schnabel W. & Waśkowska-Oliwa A., 1999. Developement and stratigaphy of the Paleocene – Early Eocene thick-bedded turbidites in the north-western zone of the Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland. Geologica Carpathica 50: 20-21.

11.    Cieszkowski M., Kusiak M., Michalik M. & Paszkowski M., 1999. Orirgin of gold placers in the Polish Carpathians Flysch Belt (Podhale region). Geologica Carpathica, 50: 185-186.

12.    Cieszkowski M., Oszczypko N., Pescatore T. S., Ślączka A., Senatore M. R. & Valente A., 1995. Megatorbiditi calcareo-marnose nelle succesioni fliscioidi dell'Appennino meridionale (Cilento, Italia) e dei Carpazi settentrionali (Polonia). Bollettino della Società Geologica Italiana  114: 67-88.

 • Artykuły recenzowane w innych czasopismach

1.        Golonka, J., Cieszkowski, M., Waśkowska, A., Ślączka, A., Skupień, P., Więcław, D. & Strzeboński P. 2011. The Wieprzówka Cascades – classic sites of the Lower Cretaceous source rocks in Polish Carpathians. In: Słomka, T. (ed): Geoturism, a Variety of Aspects. AGH University of Science and Technology, International Association for Geotourism,  Kraków, 2011: 189-200.

2.      Cieszkowski M., Alexandrowicz W.P. & Zuchiewicz W., 2010. Profil i fauna osadów lessopodobnych w Janowicach koło Zakliczyna. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii  Umiejętności. 8: 29-37.

3.        Cieszkowski M., Golonka J., Ślączka A. & Waśkowska A., 2010.Walory geologiczne melsztyńskiego wzgórza zamkowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne).Geological attractions of the Melsztyn castle hill and its surroundings (Outer Carpathians) (English abstract). Red. Jacek Rajchel, Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010. Wydawnictwa AGH, Kraków: 109–120.

4.        Miśkiewicz K., Stadnik R., Waśkowska A. & Cieszkowski M., 2010. Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic). Geoconservations in nature reserves – Myślenice region (Outer Carpathians) case studies.  Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo – Hutniczej 1920-2010. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010: 99-106.

5.      Cieszkowski M. & Waśkowska A., 2010. Zamki znad jezior Rożnowskiego i Czchowskiego jako geoturystyczne lapidaria i znaczenie piaskowców istebniańskich w ich powstaniu. Castles from surroundings of the Rożnów and Czchów lakes as geotouristic lapidaria  and meaning of the Istebna sandstones in their constructing (English abstract). Geoturystyka - Geoturism 2: 3–18.

6.      Cieszkowski M., Golonka J., Krobicki M., Ślączka A., Waśkowska A. & Wendorff  M., 2009. Olistolity w serii śląskiej i ich związek z fazami rozwoju basenu ślaskiego. Olistoliths within the Silesian Series and their connections with evolutionary stages of the Silesian Basin. Geologia,  Kwartalnik AGH, 35, 2/1: 13-21.

7.      Cieszkowski M., Zuchiewicz W., Alexandrowicz W.P. & Wojtal P., Ślączka A., Góra S., Fryś P. & Kursa G., 2009. Nowe znalezisko ciosu mamuta w Karpatach Zachodnich. A New find of mammoth tusk in the Western Carpathians. Przegląd Geologiczny, 57, 2: 144-146.

8.      Cieszkowski M., Golonka J., Waśkowska-Oliwa A. & Chrustek M. 2006.Budowa Geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Świnna Pręba (polskie Karpaty fliszowe). Geological structure of the Sucha Beskidzka – Świnna Poręba region (Polish Flysch Carpathians). Geologia, Kwartalnik AGH, 23,2: 155-201.

9.      Golonka, J., Krobicki, M., Waśkowska-Oliwa, A.,  Słomka T., Skupien P, Vašíček Z., Cieszkowski M. & Ślączka A., 2008. Litostratygrafia osadów jury i dolnej kredy zachodniej części Karpat zewnętrznych (propozycja do dyskusji). Lithostratigraphy of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the western part of Outer Carpathians (discussion proposition). In: Krobicki, M. (Ed.). Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. Geologia, Kwartalnik AGH. 34, 3/1: 9-31.

10.    Cieszkowski M., 2006. Geologiczne walory naukowe Gorczańskiego Parku Narordowego i jego otoczenia. (Eng. summ: Scientific geological atractions of the Gorce National Park and its surroundings). Ochrona Beskidów Zachodnich, GPN Poręba Wielka, 1: 45-57.

11.    Cieszkowski M., Dziubińska B. & Ślączka A., 2006. Serpentynite of Kilb (Northern Zone, Austria): a new insight into its mineralogy. In: Milan Sudar, Marko Ercegovac, Aleksandar Grubič.Proceedings. 18-th Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association, Sept. 3-6, 2006. Belgrade, Serbia. National Committee of the Carpathian-Balkan Geological Association, Serbian Geological Society: 66-71.

12.  Cieszkowski M., Środoń J, Waśkowska-Oliwa A. & Leśniak T. 2006. Bentonized tuffites in the Lower Eocene deposits of the Subsilesian Unit (Western Carpathians, Poland): Lithology Stratigraphic Position and Mineral Composition. Annales  Societatis Geologorum Poloniae 76: 197-214.

13.    Golonka J., Cieszkowski M. & Waśkowska-Oliwa A., 2006. Tectonics and tectonic evolutionary stages of the Subsilesian realm, Outer Carpathians. In: Milan Sudar, Marko Ercegovac, Aleksandar Grubič. Proceedings. 18-th Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association, Sept. 3-6, 2006. Belgrade, Serbia. National Committee of the Carpathian-Balkan Geological Association, Serbian Geological Society: 72-74.

14.    Cieszkowski M., Golonka j., Leśniak T. & Waśkowska A., 2005. Paleocene bryozoan-algal allodapic limestones – Czerwin glauconitic sandstones – their geological position in the flysch of the Subsilesian Unit of Outer Carpathians in Poland. Mineralia Solvaca 37: 263-265.

15.  Golonka J., Aleksandrowski, Aubrecht R., Chowaniec J., Chrustek M., Cieszkowski M., Florek R., Gawęda A., Jarosiński M., Kępińska B., Krobicki M., Lefeld J., Lewandowski M., Marko F., Michalik M., Oszczypko N., Picha F., Potfaj M., Slaby E., Ślączka A., Stefaniuk M., Uchman A. & Żelażniewicz A., 2005. The Orava Deep Driling Project and Post-Palaeogene Tectonics of the Northern Carpathians. Annales  Societatis Geologorum Poloniae 75: 211-248. 

16.  Kender S., Kaminski M. A. & Cieszkowski M., 2005. Foraminifera from the Eocene Variegated Shales near Barwinek (Magura Unit, Outer Carpathians), the type locality of Noth (1912) revisited. Annales  Societatis Geologorum Poloniae 75: 249-271.

17.  Cieszkowski, M., Waśkowska-Oliwa, A., 2002. Development and biostratigraphy of the Paleogene Gorzeń Beds, Sub-Silesian Unit, Outer Carpathians, Poland. Proceedings of the  XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, September 1-4, 2002, Geologica Carpathica 53: 57-59

18.  Cieszkowski M., Leśniak T., Waśkowska-Oliwa A., 2001. Lower Paleogene sediments of the Subsilesian Unit in the Wiśniowa Tectonic Window (Outer Carpathians, Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 396: 34-35.

19.  Cieszkowski M., 2001. Fore-Magura Zone of the Outer Carpathians in Poland. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 396: 32-33

20.    Cieszkowski M., Waśkowska-Oliwa A. & Machaniec E., 2000. - Lithofacies and Micropaleontological data of Upper Cretaceous Deposits of the Subsilesian Unit in the Sułkowice Tectonic Window (Outer Carpathians, Poland). Slovak  Geological Magazine 6, 2-3 (2000): 205-207.

21.    Cieszkowski M., Waśkowska-Oliwa A., 2001. Skawce Sandstone Member – a new formal lithostratigraphic subdivision of the Łabowa Shale Formation in the Siary Subunit of the Magura Nappe (Polish Outetr Carpathians). Bulletin of Polish Academy of Sciences, Earth Sciences 49, 2:137-149.

22.    Salata D., Waśkowska-Oliwa A., Cieszkowski M., 2001. Analyase of small foraminifera and clay minerals of bentonite-like layers within Czerwin beds (Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians) – preliminary results. Slovak Geological Magazine 7: 43-44. 12.

23.    Cieszkowski M., Egger H., Oszczypko N. & Schnabel W., 1999. - The Zasadne Section of the Magura Nappe (Western Outer Carpathians, Poland) and its relation to the Rhenodanubian Flysch (Eastern Alps, Austria). Abh. Geol. B.-A. Wien: 56, 1: 333-336

24.    Cieszkowski M., Zuchiewicz W. & Schnabel W., 1998. - Sedimentological and Tectonic Features of the Poprad Sandstone Member, Eocene, Magura Nappe: Case Study of the Klikuszowa Quarry, Outer West Carapthians. Bulletin of Polish Academy of Sciences, Earth Sciences 46, 1: 55-74.

25.  Cieszkowski M., Oszczypko N. & Ślączka A., 1995. XV regionalne spotkanie IAS, Ischia (Włochy), 13-16.04.1984. Przegląd Geologiczny 43, 2: 151-152.

26.  Ślączka A., Cieszkowski M., Malata E. & Oszczypko N. 1998. Some remarks on a new model of the Outer Carpathians presented during Structural and Sequence Stratigraphic Workshop: Polish Carpathians. Przegląd Geologiczny 46, 8(2): 793-794.

27.  Cieszkowski M., 1995. Utwory morskiego miocenu w rejonie Nowego Targu i ich znaczenie dla określenia czasu powstania śródgórskiego zapadliska Kotliny Orawslo-Nowotarskiej (English summ.). Geolgia,  Kwartalnik AGH, 21, 2: 153-168.

28.    Cieszkowski M., 1994. Płaszczowina Magurska między Pisarzową, Łososiną Dolną a Iwkową. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji  Naukowych PAN, Oddział w Krakowie   1992, 36, 1-2: 274-276.

29.    Cieszkowki M., Olszewska B. & Smagowicz M., 1993. Utwory Morskiego Miocenu w okolicy Nowego Targu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji  Naukowych PAN, Oddział w Krakowie 35, 1-2: 245-249.

30.    Cieszkowski M. & Zuchiewicz W., 1993. Utwory glacifluwialne zlodowacenia Sanu w Iwkowej na Pogórzu Wielickim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji  Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, 35, 1-2: 315-320.

31.  Cieszkowski M., 1992. Strefa Michalczowej – nowa jednostka strefy przedmagurskiej
w zachodnich Karpatach fliszowych i jej geologiczne otoczenie. Michalczowa Zone:
a New unit of the fore-Magura Zone, Outer West Carpathians, Sothh Poland. (English summ.). Zeszyty Naukaukowe AGH. Geologia, Kwartalnik 18, 1-2: 1-125.

32.  Cieszkowski M., 1992. Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland). Geologica Carpathica 43: 339-346.

33.  Cieszkowski M., 1992. Płaszczowina magurska i jej podłoże na północ od Kotliny Sądeckiej (English summ.). Przegląd Geologiczny 40, 7: 410-417.

34.    Cieszkowski M., Malata E., Oszczypko N., Pescatore T. S., Senatore M. R., Ślączka A., & Valente A., 1992. Rapporti tre la successioni di Monte Sacro e Monte Della Stella nel Flysch del Cilento (Appennino Meridionale). Rendiconto dell'Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Ser. IV, 59: 33-56, Napoli.

35.    Oszczypko N., Cieszkowski M. & Zuchiewicz W. 1992. Deformacje tektoniczne w utworach górnej kredy płaszczowiny magurskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji  Naukowych PAN, Oddział w Krakowie 34, 1-2: 206-208.

36.    Cieszkowski M., Krysowska-Iwaszkiewicz M. & Zuchiewicz W., 1991. Glaciofluvial deposits of Sanian (Elsterian-2) age at Iwkowa, Outer West  Carpathians, South Poland.  Bulletin of Polish Academy of Sciences, Earth Sciences 39: 157-163.

37.    Oszczypko N., Cieszkowski M. & Zuchiewicz W., 1991. Variable orientation of folds within Upper Cretaceous-Palaeogene rocks near Szczawa, Bystrica Subunit, Magura Nappe, West Carpathians. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 39: 88-107.

38.    Cieszkowski M., Malata E., Oszczypko N., Pescatore T. S., Senatore M. R., Ślączka A. & Valente A., 1990. Rapporti tra le succesioni di Monte Sacro e Monte delle Stella del Cilento (Appeninnico Meridionale). Rediconto dell'Academia delle Scienze Fisiche e Matematishe, Napoli 4, 59: 33-56.

39.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1989. Przejawy tektoniki w osadach górnokredowych  jednostki magurskiej w rejonie Szczawy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji  Naukowych PAN, Oddział w Krakowie 31, 1: 181-182.

40.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1989. Upper Cretaceous siliciclastic-carbonate turbidites at Szczawa, Magura Nappe, West Carpathians, Poland. Bulletin of Polish Academy of Sciences, Earth Sciences 37: 231-245.

41.    Cieszkowski M., Gonera M., Oszczypko N., Ślęzak J & Zuchiewicz W., 1988. Litostratigraphy and age of Upper Miocene deposits at Iwkowa, Polish West Carpathians. Bulletin of Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 36: 309-329.

42.  Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1987. Late Cretaceous submarine slump in the Inoceramian beds of  Magura Nappe at Szczawa (Polish West Carpathians). Annales  Societatis Geologorum Poloniae 57: 189-201.

43.  Cieszkowki M. & Olszewska B., 1986. Malcov beds in Magura nappe near Nowy Targ, Outer Carpathians, Poland. Annales  Societatis Geologorum Poloniae 56, 1: 53-71.

44.  Cieszkowski M., Oszczypko N. 1986. Rozwój osadów płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej. Przegląd Geologiczny 34, 6: 327-334

45.    Cieszkowski M., Malta E. & Wieser T., 1985. Stratigraphic position of the Sub-Magura Beds and tuff horizons in Pewel Mała (Beskid Żywiecki Mts.). in: Wieser T., (ed.). Fundamental Research  in the Western Part of Polish Carpathians. Guide to Excurssion 2.  13 Congress of Carpatho-Balkan Geological Association, Cracow, Poland 1985: 49-57.

46.    Cieszkowski M., Malta E., Peszat C., & Wieser T., 1985. Silesian and Magura formations of outer zone. In: Wieser T., (ed.). Fundamental Research  in the Western Part of Polish Carpathians. Guide to Excurssion 2.  13 Congress of Carpatho-Balkan Geological Association, Cracow, Poland 1985: 22-23.

47.  Cieszkowski M., Ślączka A. & Wdowiarz S., 1985. New data on structure of the flysch Carpathians. Przegląd Geologiczny, 6, 313–333.

48.  Alexandrowicz S. W., Cieszkowski M., Golonka J., Kutyba J., Oszczypko N. & Paul Z. 1984. Stratygrafia strefy krynickiej płaszczowiny magurskiej w polskich Karpatach fliszowych (English summ.). Biuletyn Instytutu Geologicznego 340: 23-43.

49.  Cieszkowski M., 1979. Cechy morfologiczne łodyg liliowców oraz stosowana dla nich nomenklatura. Zeszyty naukowe AGH. Kwartalnik Geologia 5, 1: 71-82.

50.  Cieszkowski M., 1977. Fragmenty pni drzew mioceńskich spetryfikowane kalcytem z Niskowej koło Nowego Sącza. Przeglad geologiczny 25, 7: 389-390

51.  Cieszkowski M., Witek K., Wójcik A., 1977. Nowe stanowisko osadów miocenu koło Dubiecka. Przeglad geologiczny 25, 7: 363-367.   

52.    Cieszkowski M., Gawin J., Górnik A., Klar A., 1969. Godne ochrony odsłonięcia osadów jurajskich w okolicy Tenczynka. Chrońmy Przyrodę Ojczystą., 26, 6:

 • Mapy, książki, rozdziały w książkach

1.        Cieszkowski M. & Waśkowska A., 2011. The Żurawnica Sandstone and Skawce Sandstone  members of the Łabowa Formation in the northern zone of the Magura Basin. In: Bąk M., Kaminski M.A. & Waśkowska A. (eds), 2011.Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas. Grzybowski Foundation Special Publication, 17, 45-52, (rozdział w monografii). 

2.        Cieszkowski M., Waśkowska A. & Kaminski M.A., 2011. Deep water agglutinated foraminifera in Paleogene hemipelagic sediments of the Magura Basin in the Sucha Beskidzka area – variegated shales of the Łabowa Shale Formation. In: Bąk M., Kaminski M. A. & Waśkowska A. (eds), 2011.Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas. Grzybowski Foundation Special Publication, 17, 53-63, (rozdział w monografii).

3.        Kowal J., Cieszkowski M. & Olszewska B., 2011. Micropaleontological data of limestone clasts from the Upper Cretaceous Ostravice Sandstones (Silesian Nappe, Western Outer Carpathians, Poland). In: Bąk M., Kaminski M. A. & Waśkowska A. (eds), 2011. Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas. Eigth Micropaleontological Workshop „MIKRO 2011" and Annual TMS Foram/Nannoplankton Group Meeting. Kraków, 27.06 – 30.06. 2011. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH Academy of Sciences and Technology & Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, 18. Grzybowski Foundation Special Publication, 17, 102-103, (rozdział w monografii). 

4.        Cieszkowski M., Koszarski A., Leszczyńskie S., Michalik M., Szulc J. & Radomski A., 1991. Szczególowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, arkusz Ciężkowice (1019). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

5.        Ślączka A., Bober L., Chowaniec J., Cieszkowski M., Gierat-Nawrocka D. & Zuchiewicz  W. 1991. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Jasliśka (1056). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 97 ss.

6.        Cieszkowski M., Ślączka A. & Zuchiewicz W., 1990. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50000, arkusz Jaśliska (1056). Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

7.        Cieszkowski M., 2006. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. Gorczański Park Narodowy – 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. GPN Poręba Wielka: 38-49, (rozdzial w monografii).

8.        Cieszkowski M., 2003. The Outer Carpathians Thrustbelt. Part 3. In: Golonka J. & Lewandowski M. (eds),  2003. – Geology, Geophysics, Geothermics and Deep Structure of the West Carpathians and their Basement. International Workshop, Zakopane, Poland, August 31–September 5.  Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. Monographic volume M-28 (363), Warszawa: 107-110 (rozdzial w monografii).

9.        Cieszkowski M., Wendorff M., 1979. Wycieczka 20. Krzeszowice – Niedźwiedzia Góra – Zalas – Tenczynek – Rudno – Regulice. Wycieczki mineralogiczne po Polsce. Przewodnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 209-217.

 • Przewodniki wycieczek konferencyjnych

Waśkowska A., Golonka J., Bąk M., Cieszkowski M. & Bak K., 2011. Upper Cretaceous and Paleogene of the Carpathian Flysch – Macrofossil Record and Geological Setting. Field trip guide. Eigth Micropaleontological Workshop „MIKRO 2011" and Annual TMS Foram/Nannoplankton Group Meeting. Kraków, 27.06 – 30.06. 2011. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. AGH Academy of Sciences and Technology & Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, 1-18.

2.        Chowaniec J. & Cieszkowski M., 2009. Neogen i czwartorzęd Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W: Uchman A.& Chowaniec J., red. Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu. Materiały konferencyjne. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska 27-30 września 2009 r., PIG- PIB. Warszawa: 67-75.

3.        Cieszkowski M., Uchman A. & Chowaniec J., 2009. Litostratygrafia sukcesji osadowej niecki podhalańskiej. W: Uchman A. & Chowaniec J., red. Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu. Materiały konferencyjne. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska 27-30 września 2009 r., PIG- PIB. Warszawa: 29-40.

4.        Cieszkowski M., Zuchiewicz W., Struska M.  2009. Stop 4. Chochołów - neogńskie osady lądowe Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Część 2. Elementy geologii kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W: Klimkiewicz D, Ludwiniak M., Mastella L., Cieszkowski M., Zuchiewicz W., Struska M.  & Tokarski A.K. Sesja terenowa A7. Tektonika fliszu podhalańskiego i Kotlina Orawsko-Nowotarska. W: Uchman A. & Chowaniec J., red. Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu. Materiały konferencyjne. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska 27-30 września 2009 r., PIG- PIB. Warszawa: 149-151.

5.        Cieszkowski M., Zuchiewicz W., Struska M.  2009. Stop 6. Stare Bystre-Rogoźnik – morski miocen w płaszczowinie magurskiej – podłoże neogenu Kotliny Orawsko-Nowotarskkiej. Część 2. Elementy geologii kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W: Klimkiewicz D, Ludwiniak M., Mastella L., Cieszkowski M., Zuchiewicz W., Struska M.  & Tokarski A.K. Sesja terenowa A7. Tektonika fliszu podhalańskiego i Kotlina Orawsko-Nowotarska. W: Uchman A. & Chowaniec J., red. Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu. Materiały konferencyjne. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska 27-30 września 2009 r., PIG- PIB. Warszawa: 154-158.

6.        Uchman A. & Cieszkowski M., 2008. Stop 1 – Zagórnik – the Verovice Beds and their transition to the Lgota Beds: ichnology of Early Cretaceous black flysch deposits. Post-Congress field trip B – the Carpathian Flysch. In: Pieńkowski G& Uchman A., Ichnological sites of Poland, the Holly Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congres and Post-Congres Field Trip Guide Book. The Second International Congress of Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008, Polish Geological Institute: 99-104.

7.        Uchman A. & Cieszkowski M., 2008. Stop 2 – Rzyki – Siliceous Marl and lowermost part of the Godula Beds: ichnology of the calcareous turbidites. Post-Congress field trip B – the Carpathian Flysch. In: Pieńkowski G. & Uchman A., Ichnological sites of Poland, the Holly Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congres and Post-Congres Field Trip Guide Book. The Second International Congress of Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008, Polish Geological Institute: 104-109.

8.        Uchman A. & Cieszkowski M., 2008. Stop – Szczawa-Centrum – Grybów Beds (Early Oligocene) and Sub-Cergowa Beds (Early Oligocene): Diplocraterion deep-sea sediments. Post-Congress field trip B – the Carpathian Flysch. In: Pieńkowski G& Uchman A., Ichnological sites of Poland, the Holly Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congres and Post-Congres Field Trip Guide Book. The Second International Congress of Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008, Polish Geological Institute: 110-115.

9.         Uchman A. & Cieszkowski M., 2008. Stop 5 - Szczawa-Głębieniec – upper part of the Roppianka Formation (Palaeocene): Nereites ichnosubfacies of the Nereites ichnofacies and ichnological evidence of turbiditic sedimentation in shales.  Post-Congress field trip B – the Carpathian Flysch. In: Pieńkowski G& Uchman A., Ichnological sites of Poland, the Holly Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congres and Post-Congres Field Trip Guide Book. The Second International Congress of Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – September 8, 2008, Polish Geological Institute: 115-118.

10.    Cieszkowski M., 2006. Stop 2. Chabówka: Structures of the Flysch Carpathians between Nowy Targ and Rabka. Proceedings of the 4th Meeting of the Cental European Tectonic Studies Group/ 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group / 7th  Carpathian tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19-22. 2006. Geolines 20:173-176.

11.    Cieszkowski M., 2006. Stop 3. Skrzydlna: Conglomerates and Olistholites in the Menilite Beds of the Silesian Nappe in the Skrzydlna Quarry. Proceedings of the 4th Meeting of the Cental European Tectonic Studies Group/ 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group / 7th  Carpathian tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19-22. 2006. Geolines 20: 176-177.

12.    Oszczypko N., Golonka J., Cieszkowski M., Krobicki M., Oszczypko-Clowes M. & Salata D. 2006. Conference Excurssion 2: Late Cretaceous-Neogene Evolution of the Polish Carpathians. Proceedings of the 4th Meeting of the Cental European Tectonic Studies Group/ 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group / 7th  Carpathian tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19-22. 2006. Geolines 20: 165-171.

13.    Cieszkowski M., 2004. The Outer Carpathians – General Geology. The 11-th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Ustroń, October 14-27, 2004. Mineralogical Society of Poland, Special Papers 24: 415-423.

14.    Cieszkowski M., 2004. Stop 2. Cisownica Hill, abandoned quarry. Field trip. The 11-th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Ustroń, October 14-27, 2004. Mineralogical Society of Poland, Special Papers 24: 426-427.

15.    Cieszkowski M., 2004. Stop 3. Ustroń, abandoned quarry. Field trip. The 11-th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Ustroń, October 14-27, 2004. Mineralogical Society of Poland, Special Papers 24: 427-428.

16.    Cieszkowski M., 2004. Stop 4. Brenna. Field trip. The 11-th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Ustroń, October 14-27, 2004. Mineralogical Society of Poland, Special Papers 24: 428

17.    Cieszkowski M., 2004. Stop 5. Right bank of the Soła River. Field trip. The 11-th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Ustroń, October 14-27, 2004. Mineralogical Society Poland of Poland, Special Papers 24: 429-430.

18.    Cieszkowski M., Gedl E., Uchman A., 2003. – Field Trip Western Carpathians: Kraków – Lanckorona Castle – Inwałd- Roczyny - Rzyki – Kraków, Stop 3. Zagórnik-Rzyki villages. In: Ber A., Alexandrowicz Z. (Editors), 2003. - Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe – International Conference, Cracow, Poland, October 3-4, 2003: Abstracts and Field Trip Guide-Book. Polish Geological Institute, Warsaw, 2003: 86-91.

19.    Cieszkowski M., Ślączka A., 2001. The polish Carpathians – General Geology. In: K. Birkenmajer & M. Krobicki   eds. Carpathian Paleogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach. Field trip C. 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies. 10-15 Sept. 2001, Kraków, Field Trip Guide & Przew. LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystw Geologicznego, 12-15 września 2001, Kraków. Państwowy Instytut Geologiczny: 99-108.

20.    Cieszkowski M., Ślączka A., 2001. Silesian and Subsilesian units. In: K. Birkenmajer & M. Krobicki   eds. Carpathian Paleogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach. Field trip C. 12-th Meeting of the Associations of European Geological Societies. 10-15 Sept. 2001, Kraków, Field Trip Guide & Przew. LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystw Geologicznego, 12-15 września 2001, Kraków. Państwowy Instytut Geologiczny: 109-113.

21.    Cieszkowski M., Gedl E., Ślączka A., Uchman A., 2001. Stop C2 – Rzyki village. In: K. Birkenmajer & M. Krobicki   eds. Carpathian Paleogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach. Field trip C. 12-th Meeting of C. 10-15 Sept. 2001, Kraków, Field Trip Guide & Przew. LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystw Geologicznego, 12-15 września 2001, Kraków. Państwowy Instytut Geologiczny: 115-118.

22.    Cieszkowski M., Polak A., 2001. Stop C4 – Skrzydlna village. In: K. Birkenmajer & M. Krobicki   eds. Carpathian Paleogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach. Field trip C. 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies. 10-15 Sept. 2001, Kraków, Field Trip Guide & Przew. LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystw Geologicznego, 12-15 września 2001, Państwowy Instytut Geologiczny: 121-126.

23.    Cieszkowski M., 1999. - Stop 3 - Lipie. Olistostroms in the Inner Zone of the Silesian Nappe - Symptoms of Tectonic Activity at the Northern Margin of the Silesian  Ridge. 5th Carpathian Tectonic Workshop, Poprad - Szymbark, 5-9th June 1999: 19-21.

24.    Cieszkowki M. 1999 -  Stop 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,18 & 19 in: Cieszkowki M. & Leszczyński S., (eds.), 1999. -  Basic Aspects of Geology of the Polish Outer Carpathians - Four Days Field Trip & Seminars. Field Trip Guide. West Carpathians 25-28. 10. 1999. Geonafta Warszawa & Geonafta Kraków.

25.    Cieszkowski M., 1999. - Submarine Slump Deformation and Tectonics. Stop 4 - Dąbrowa. 5th Carpathian Tectonic Workshop, Poprad - Szymbark, 5-9th June 1999: 21-23.

26.    Cieszkowski M. & Ślączka A. 1999. Developement of the Late Jurassic - Early Cretaceous Sediments in the western part of the Silesian Nappe - Guide to Ecurssion. In: Cieszkowski M., (ed.), 1999.  Late Jurassic - Early Cretaceous Developement of the Outer Carpathian Flysch Basin and Adjacent Areas (Workshop). Abstracts and Guide to Excurssion. Cracow, Poland 27-30 Sept. 1999: 32-33.

27.    Ślączka A., Cieszkowski M., Oszczypko N. &  Malata E., 1999.  Early Developement of the Outer Carpathian Flysch Basin. Late In: Cieszkowski M., (ed.)  Late Jurassic - Early Cretaceous Developement of the Outer Carpathian Flysch Basin and Adjacent Areas (Workshop). Abstracts and Guide to Excurssion. Cracow, Poland 27-30 Sept. 1999: 8-9.

28.    Cieszkowski M., 1998. Zarys budowy geologicznej okolic Jeziora Rożnowskiego. [In:] W. Zuchiewicz (red., Ed.), Rozwój strukturalny płaszczowiny magurskiej na tle tektoniki Karpat zewnętrznych. XIX Konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Magura '98, Szymbark 15-17 października 1998. Pol. Tow. Geol., ING PAN, Galicia T. Group, Kraków:16-17.

29.    Cieszkowski M., Polak A., 1998. Oligoceńskie osady fliszowe z olistostromami w wewnętrznej strefie płaszczowiny śląskiej pomiędzy Rabą a Dunajcem. [In:] W. Zuchiewicz (red., Ed.), Rozwój strukturalny płaszczowiny magurskiej na tle tektoniki Karpat zewnętrznych. XIX Konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Magura '98, Szymbark 15-17 października 1998. Pol. Tow. Geol., ING PAN, Galicia T. Group, Kraków: 48-49.

30.    Zuchiewicz W. & Cieszkowski M., 1998. Tektonika ogniwa piaskowców z Popradu (eocen) podjednostki krynickiej płaszczowiny magurskiej, zachodnie Karpaty zewnętrzne, na przykładzie kamieniołomu w Klikuszowej w Gorcach [In:] W. Zuchiewicz (red., Ed.), Rozwój strukturalny płaszczowiny magurskiej na tle tektoniki Karpat zewnętrznych. XIX Konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Magura '98, Szymbark 15-17 października 1998. Pol. Tow. Geol., ING PAN, Galicia T. Group, Kraków: 55-56.

31.    Cieszkowski M. & Zuchiewicz W., 1997. Stop 21A: Klikuszowa [In:] Supplement to the Guidebok of Excursion PANCARDI 97' "Dynamics of thePannonian-Carpathian-Dinaride System", Kraków-Zakopane, Poland, 20-26 Oct. 1997. ING PAN, Kraków: 189-198 (preprint).

32.    Cieszkowski M., Malata E., Oszczypko N., Pescatore T. S., Senatore M. R., Ślączka A. & Valente A., 1994. Deep sea clastic sediments and associated megatorbidites and oliostostromes (Cenozoic, Cilento, Southern Italy). In: G. Caranante 7 R. Tonielli (EDS.), Pre-Meeting Fieldtip Guidebook. 15th IAS Regional Meeting, April 1994, Ischia, Italy. Publ. House De Frede, Napoli: 191-220.

33.    Burtan J., Cieszkowski M., Jawor E. & Ślączka A. 1992. B.2.5. Dąbrowa. Budowa geologiczna okna tektonicznego Klęczan-Limanowej. W: W. Zuchiewicz & N. Oszczypko (red.). Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Koninki, 17-19 września 1992, Wyd. ING PAN, Kraków: 171-179.

34.    Burtan J., Cieszkowski M., Mastella L. & Paul Z. 1992. A.2.3. Niedźwiedź - Konina. Okno tektoniczne Mszany Dolnej. W: W. Zuchiewicz & N. Oszczypko (red.). Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Koninki, 17-19 września 1992, Wyd. ING PAN, Kraków: 76-88.

35.    Burtan J., Cieszkowski M. & Paul Z. 1992. Płaszczowina magurska na obrzeżeniu okna tektonicznego Mszany Dolnej. W: W. Zuchiewicz & N. Oszczypko (red.), Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Koninki, 17-19 września 1992, Wyd. ING PAN, Kraków: 65-68.

36.    Burtan J., Cieszkowski M., Paul Z. & Wieser T. 1992. A.2.1. Koninki. Stratygrafia utworów kredy płaszczowiny magurskiej na południowym obrzeżeniu okna tektonicznego Mszany Dolnej. Przejawy mineralizacji miedziowej. W: W. Zuchiewicz & N. Oszczypko (red.), Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Koninki, 17-19 września 1992, Wyd. ING PAN, Kraków: 68-74.

37.    Burtan J., Cieszkowski M. & Paul Z. 1992. A.2.2. Poręba Wielka. Litologia, stratygrafia i deformacje synsedymentacyjne warstw z Poręby Wielkiej. W: W. Zuchiewicz & N. Oszczypko (red.), Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Koninki, 17-19 września 1992, Wyd. ING PAN, Kraków: 74-76.

38.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1992. Tektonika środkowej części płaszczowiny magurskiej. Structural position of midle part of the Magura Nappe [In] W. Zuchiewicz & N. Oszczypko (red., Eds.), Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Koninki 17-19 września 1992. Wyd. ING PAN, Kraków: 20-29.

39.    Cieszkowski M., 1986. 1B. Myślenice – Obidowa. In: Birkenmajer K. & Poprawa D. (red.). Przewodnik 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniny 18-20 września 1986. ZG AGH, Kraków: 35-36.

40.    Cieszkowski M., 1986. 2, Obidowa. In: Birkenmajer K. & Poprawa D. (red.). Przewodnik 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniny 18-20 września 986. ZG AGH, Kraków: 36-44.

41.    Cieszkowski M., 1986. 3. Nowy Targ: Samorody. In: Birkenmajer K. & Poprawa D. (red.). Przewodnik 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniny 18-20 września 1986.ZG AGH, Kraków: 44-49.

42.    Cieszkowski M., Malta E., Peszat C., & Wieser T., 1985. Silesian and Magura formations of outer zone. In: Wieser T., (ed.). Fundamental Research  in the Western Part of Polish Carpathians. Guide to Excurssion 2.  13 Congress of Carpthian-Balkan Geological Association Cracow, Poland 1985: 22-23.

43.    Cieszkowski M., Malta E. & Wieser T., 1985. Stratigraphic position of the Sub-Magura Beds and tuff horizons in Pewel Mała (Beskid Żywiecki Mts.). In: Wieser T., (ed.). Fundamental Research in the Western Part of Polish Carpathians. Guide to Excurssion 2.  13 Congress of Carpthian-Balkan Geological Association, Cracow, Poland 1985: 49-57. 

44.    Cieszkowski M., 1985. Stop 20: Osielec quarry. In: Birkewnmajer K. (ed.) Main Geotraverse of the Polish Carpathians. Guide to Excurssion 1.  13 Congess of Carpatho-Balkan Geological Association, Cracow, Poland 1985. Geological Institute: 54-58.

45.    Cieszkowski M., 1985. Stop 22: Obidowa. In: Birkewnmajer K. (ed.) Main Geotraverse of the Polish Carpathians. Guide to Excurssion 1.  13 Congess of Carpatho-Balkan Geological Association, Cracow, Poland 1985. Geological Institute: 48-54.

46.    Cieszkowski M., 1985. Stop 23: Nowy Targ, Samorody. In: Birkewnmajer K. (ed.) Main Geotraverse of the Polish Carpathians. Guide to Exurssion 1.  13 Congess of Carpatho-Balkan Geological Association, Cracow, Poland 1985. Geological Institute: 47-48.

 • Doniesienia konferencyjne

1.        Chodyń R., Kowal J., Olszewska B. & Cieszkowski M., 2012. Thitonian exotic limestones in the profile of Lower Istebna Sandstone south from Dobczyce (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians). In: S. Jozsa, D. Rehakova & R. Vojtko Eds., Abstracct Book,  Environemental Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians  ESSEWECA 8th Conference, December 6th-7th 2012, Bratislava. ISBN 978-80-223-3335-1, Comenius University Bratislava: 5.

2.        Cieszkowski M., Golonka J., Kowal J., Ślączka A., Waśkowska A. & Wendorff M., 2012. Early Cretaceous dark shale olistholits and Upper Jurassic-Early Cretaceous carbonate clasts as indicators of activity of the Silesian Basin's southern margin (Outer Carpathians, Poland). 29th IAS Meeting of  Sedimentology, Schladming, Austria, 10th - 13th  September 2012, Abstract book: 415.

3.        Cieszkowski M., Golonka J., Kowal-Kasprzyk J. & Waśkowska A., 2012. The biogonic calcareous material as a significant komponent of the Goryczkowiec (Szydłowiec) Sandstone (Paleocene, Outer Carpthians, Poland). Eds: Š. Hladilová, N. Doláková, O. Dostál, Book of Conributions, 13th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference, October, 18th-19th, 2012, Brno, Mendel Museum, Masaryk University: 22.

4.        Cieszkowski M., Golonka J., Ślączka A. & Wendorff M., 2012. Olistostromes within reduced Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits of the Proto-Silesian Basin (Outer Carpathians, Poland). 29th IAS Meeting of  Sedimentology, Schladming, Austria, 10th - 13th  September 2012, Abstract book: 416.

5.        Ślączka A., Oszczypko N., Cieszkowski M., & Golonka J, 2012. Late Jurassic-Early Cretaceous carbon rich (anoxic) shales from Outer Carpathians and Rheno-Danubian Flysch. In: S. Jozsa, D. Rehakova & R. Vojtko Eds., Abstracct Book,  Environemental Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians  ESSEWECA 8th Conference, December 6th-7th 2012, Bratislava. ISBN 978-80-223-3335-1, Comenius University Bratislava: 45.

6.        Waśkowska A., Cieszkowski M., Golonka J. & Kowal-Kasprzyk J., 2012.The Goryczkowiec (Szydłowiec) Sandstone as example of thy flysch Paleocene deposits recording the shallow water environements of the Subsilesian Ridge. In: S. Jozsa, D. Rehakova & R. Vojtko Eds., Abstracct Book,  Environemental Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians  ESSEWECA 8th Conference, December 6th-7th 2012, Bratislava. ISBN 978-80-223-3335-1, Comenius University Bratislava: 54.

7.        Wendorff M., Cieszkowski M. &  Ślączka A., 2012. Comparative observations on olistostromes in the Lufilian Belt (Neoproterozoic, Central Africa) and the Northern Flysch Carpathians (Jurassic-Miocene, Poland). 29th IAS Meeting of  Sedimentology, Schladming, Austria, 10th - 13th  September 2012, Abstract book: 436.

8.        Cieszkowski M., Golonka J., Kowal J., Waśkowska A. & Chodyń R., 2011. Upper Cretaceous-Paleogene Mutne Sandstone Mb. with olitholits of carbonate rocks (Magura Nappe, Outer Carpats, Poland). In: Hans Egger (ed.) 2011. Climate and Biota of the Early Paleogene, Conference program and abstracts. 5th – 8th June 2011, Salzburg, Austria. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 85, Wien, 53.

9.        Cieszkowski M., Golonka J., Ślączka A. & Waśkowska A., 2011.  Bryozoan-lithothamnium Szydłowiec Sandstone from the Subsilesian Nappe (Outer Carpathians, Poland). In: Hans Egger (ed.) 2011. Climate and Biota of the Early Paleogene, Conference program and abstracts. 5th – 8th June 2011, Salzburg, Austria. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 85, Wien, 54.

10.    Cieszkowski M., Skiba M. & Waśkowska A., 2011. Lower Eocene flysch deposits with the horizon of bentonizet tufites in the Subsilesian Nappe (Outer Carpathians, Poland). In: Hans Egger (ed.) 2011. Climate and Biota of the Early Paleogene, Conference program and abstracts. 5th – 8th June 2011, Salzburg, Austria. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 85, Wien, 52.

11.    Cieszkowki M., Kowal J. & Olszewska B., 2011. Limestone clasts from the Upper Cretaceous Sandstones of Silesian Series (Western Outer Carpathians, Poland) – micropaleontological case study. In: Daniela Boorova, Ed., 12.  Česko-Slovensko-Poľská Paleontologická Konferencia, Bratislava 20.-21 októbra 2011. Zbornik prispievkov. Konfrerencie – Sympózia – Semináre, Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava:88-89.

12.    Cieszkowki M., Golonka J., Ślączka A. & Waśkowska-Oliwa A., 2010. Role of the Olistostromes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of  the Outer West Carpathians. Abstracts Volume. 19th Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica 39, 1-2: 75-76

13.    Cieszkowski M., Golonka J.,  Nigro F., Renda P. & Ślączka A., 2010. Sedimentary basins evolution and olistoliths formation: the cases of Carpathian and Sicilian regions. Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica 39, 1-2: 76-77

14.    Cieszkowski M.,  Golonka J., Kowal J., Marta M., Mika & Waśkowska A., 2010. Ostravice Sandstones in Poland (Outer West Carpathians, Silesian Nappe). ESSE WECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava, 4.–5. 12. 2008. Geovestník, Mineralia Slovaca 42, 3–4: 508-509.

15.    Cieszkowski M., Golonka J., Ślączka A. & Waśkowska A., 2010. Geological attractionas of the Melsztyn Castle hill (Silesian Nappe, Outer Carpathians, Poland. ESSE WECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava, 4.–5. 12. 2008. Geovestník, Mineralia Slovaca 42, 3–4: 509.

16.    Cieszkowski M., Kysiak T., Ślączka A., & Wolska A.,, 2010. Olistoliths of gabro from Osielec (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland). ESSE WECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava, 4.–5. 12. 2008. Geovestník, Mineralia Slovaca 42, 3–4: 507-508.

17.    Cieszkowski M., Ślączka A.,  & Waśkowska A.,, 2010. Eocene olistostrome in the Silesian Nappe at the shore of Rożnów Lake, Outer Carpathians, Poland. ESSE WECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava, 4.–5. 12. 2008. Geovestník, Mineralia Slovaca 42, 3–4: 508.

18.    Golonka J., Cieszkowski M., Waśkowska A., Krobicki M. & Ślączka A., 2010. Olistostromes of the Pieniny Klippen Belt, Northern Carpathians. Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica 39, 1-2: 137-138.

19.    Pescatore T., Senatore M.R., Cieszkowski M., Ślączka A. & Potfaj M., 2010. On a comparison of olistostromes and olistoliths from the Cilento Flysch (Southern Apennines, Italy) and the Northern Carpathians (Poland, Slovakia).  Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica 39, 1-2: 303-304.

20.    Ruciński P., Firlińska M., Chodyń R., Cieszkowski M. & Świąder A., 2010. Application of geological mapping and teledetection techniques for identification of olistostromes and olistoliths in the Outer Carpathians. Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica 39, 1-2: 340-341.

21.    Golonka J. & Cieszkowski M., 2009. Uskoki przesuwcze i ich rola w powstawaniu kotlin śródgórskich w neogenie w zachodniej części polskich Karpat. W: red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Neotektonika Europy Środkowej: VIII ogólnopolska konferencja z cyklu ,,Neotektonika Polski" : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. Materiały konferencyjne. KN KBC PAN, Wrocław: 25-26..

22.    Ruciński P. & Cieszkowski M., 2009. Sedimentary sequence with the Tylawa Limestones i the Dukla Nappe, Outer Carpathians, Poland. In: G.Haczewski Ed., Abstracts and Field Guide. 6th Annual Conference of SPEM-CES SEDIMENT 2009, Kraków, 24-25 June 2009. Polish Geological Institute, Warszawa: 35

23.    Cieszkowski M., Golonka J., Krobicki M.,  Ślączka A., Oszczypko N. & Waśkowska-Oliwa A., 2008. Origin of olistostromes in different stages of the Northern Carpathians evolution. Kompleksy chaotyczne Karpat polskich. Kraków – Polańczyk 24.09-27.09.2008. Państwowy Instytut Geologiczny: 24-26.

24.    Cieszkowski M., Golonka J., Krobicki M.,  Ślączka A., Oszczypko N. & Waśkowska-Oliwa A., 2008. The Northern Carpathian plate tectonic evolutionary stages and origin of olistoliths. In: Nemeth Z. & Plasienka D., Procidings and Excurssion Guide, 6-th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13-th Meeting of Czech Tectonic Studies Group (CTS), 23-26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia: 21-22.

25.    Cieszkowski M. & Firlińska M.,  2008. Geoturistic attractions of the Rożnów Lake surroundings, West Outer Carpathians, Poland. 4-th International Conference GEOTUR 2008, "Geoturism and Mining Heritage": 61-63.

26.    Cieszkowski M., Alexandrowicz W.P. & Zuchiewicz W., 2008. Nowe znalezisko ciosu mamuta w utworach lessopodobnych Kotliny Zakliczyńskiej (Karpaty Zewnętrzne). V Seminarium Lessowe, XV Seminarium Polsko-Ukraińskie: „Zapis zmian środowiskowych w późnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych" Wrocław – Srebrna Góra, 16-20 września 2008. Inst. Geogr. i Rozw. Rgion. UW, PIG – Oddz. Dolnośląski, Kom. Lessu Kom. Badań Czwartorzędu PAN, Inst. Nauk. Geol. Ukraińskiej AN, Kom. Nauk o Ziemi Oddz. PAN we Wrocławiu, Pol. Tow. Geogr.: 5-6.

27.    Cieszkowski M., Golonka J. & Waśkowska-Oliwa A., 2008. Piaskowce z Mutnego w podjednostce Siar płaszczowiny magurskiej, zachodnie Karpaty zewnętrzne. Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologczne, Kraków: 18-19.

28.    Golonka J., Pietsch K., Stefaniuk M., Marzec P., Waśkowska-Oliwa A.,& Cieszkowski M., 2008. Tectonic of the western Part of the Polish Outer Carpathians In: Nemeth Z. & Plasienka D., Procidings and Excurssion Guide, 6-th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13-th Meeting of Czech Tectonic Studies Group (CTS), 23-26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia: 37-38.

29.    Golonka J., Pietsch K., Stefaniuk M., Marzec P., Waśkowska-Oliwa A. & Cieszkowski M., 2008. Tektonika zachodniej części polskich Karpat fliszowych. Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologczne, Kraków: 30-31

30.    Golonka J. , Waśkowska-Oliwa A. & Cieszkowski M., 2008. Stratygrafia zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych. Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologczne, Kraków: 31.

31.    Golonka J., Więcław D., Strzeboński P., Waśkowska-Oliwa A., Cieszkowski M. & Ślączka A., 2008. The Wieprzówka cascade – a classic site of Lower Cretaceous petroleum source rocks in the Polish Carpathians. 4-th International Conference GEOTUR 2008, "Geoturism and Mining Heritage": 18.

32.    Ruciński P., Cieszkowski M. & Ślączka A., 2008. Tectonic structure of the Dukla Nappe in Tylawa surroundings, Outer Carpathians, Poland. In: Nemeth Z. & Plasienka D., Procidings and Excurssion Guide, 6-th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13-th Meeting of Czech Tectonic Studies Group (CTS), 23-26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia: 114-115.

33.    Ruciński P. & Cieszkowski M., 2008. Utwory chaotyczne w warstwach inoceramowych i hieroglifowych zachodniej częsci płaszczowiny dukielskiej. Kompleksy chaotyczne Karpat polskich. Kraków – Polańczyk 24.09-27.09.2008. Państwowy Instytut Geologiczny. Kraków: 22-23

34.    Waśkowska-Oliwa, A., Cieszkowski M., Stadnik R. & Chodyń R., 2008. Warstwy hieroglifowe serii śląskiej na SE od Dobczyc, zachodnie Karpaty zewnętrzne (Hieroglyphic Beds of the Silesian Unit in SE of Dobczyce, Outer Western Carpathians). Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologczne, Kraków: 127

35.    Golonka J., Cieszkowski M. & Waśkowska-Oliwa A., 2006. Geodynamic evolution of the Subsilesian realm.  Proceedings of the 4th Meeting of the Cental European Tectonic Studies Group./ 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group / 7th  Carpathian tectonic Workshop, Zakopane, Poland, April 19-22. 2006. Geolines 20: 39-40.

36.    Cieszkowski M., 2005, Geotouristic atractions of the Gorce Mts., Outer Carpathians. Poland. In: "Geoturism – new dimensions in XXI Century tourism and chances for future developemenrt - 2nd International Conference GEOTUR 2005, 22-24 september 2005, Kraków, Poland: 19-20.

37.    Cieszkowski M., 2005. Budowa geologiczna GPN i jego bezpośredniego otoczenia. W: Wartości, problemy, rola społeczna i przyszłość parków narodowych w Polsce. Gorczański Park Narodowy – XXV lat – konferencja naukowa. Poręba Wielka 15-17.09.2005: 5.

38.    Cieszkowski M., 2005. Naukowe walory geologiczne Gorców – propozycja ich ochrony i ekspozycji. W: Wartości, problemy, rola społeczna i przyszłość parków narodowych w Polsce. Gorczański Park Narodowy – XXV lat – konferencja naukowa. Poręba Wielka 15-17.09.2005: 6.

39.    Cieszkowski M., Golonka J., Malata E., Olszewska B., Rajchel j. & Ślączka A. 2005. Wystąpienia wapieni organogenicznych, organodetrytycznych oraz innych skał węglanowych w Karpatach zewnętrznych. W: Golonka J. & Cieszkowski M., eds. 2005. Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy. Seminarium naukowe, Kraków, 21 kwietnia 2005. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków: 5-8

40.    Cieszkowski M. & Golonka J., 2005. Olistolites and olistostroms as geotouristic objects – examples  from Northern Carpathians, Poland. In: "Geoturism – new dimensions in XXI Century tourism and chances for future developemenrt - 2ndInternational Conference GEOTUR 2005, 22-24 september 2005, Kraków, Poland: 21-23.

41.    Cieszkowski M., Golonka j., Leśniak T. & Waśkowska A., 2005. Paleocene bryozoan-algal allodapic limestones – Czerwin glauconitic sandstones – their geological position in the flysch of the Subsilesian Unit of Outer Carpathians in Poland. Mineralia Solvaca 37: 263-265.

42.    Leśniak T., Cieszkowski M., Golonka J. & Waśkowska-Oliwa A. 2005. Pozycja geologiczna piaskowców  z Czerwina w jednostce podśląskiej poskich Karpat fliszowych. W: Golonka J. & Cieszkowski M., eds. 2005. Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy. Seminarium naukowe, Kraków, 21 kwietnia 2005. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków: 13-17.

43.    Krobicki M., Cieszkowski M., Golonka J., Kołodziej B., Malata E., Olszewska B., Oszczypko N. & Tłuczek D. 2005. Koralowo-glonowe wapienie paleocenu w obrębie paleogeńskiego fliszu rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja). W: Golonka J. & Cieszkowski M., eds. 2005. Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy. Seminarium naukowe, Kraków, 21 kwietnia 2005. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków: 19-21.

44.    Chodyń R., Olszewska B. & Cieszkowski M., 2005. Egzotyki wapieni tytońskich w piaskowcach istebniańskich dolnych jednostki śląskiej w rejonie Dobczyc (polskie Karpaty zewnętrzne). W: Golonka J. & Cieszkowski M., eds. 2005. Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy. Seminarium naukowe, Kraków, 21 kwietnia 2005. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków: 47-49.

45.    Golonka J., Cieszkowski M., Chrustek M., Krobicki M., Malata E., Matyszkiewicz J., olszewska B., Oszczypko N., Rajchel J., Ślączka A., Słomka T., Tomaś A. & Waśkowska-Oliwa A., 2005. Paleogeografia basenów fliszowych polskich Karpat zewnętrznych a rozmieszczenie wapieni organogenicznych i organodetrytycznych w basenach fliszowych. W: Golonka J. & Cieszkowski M., eds. 2005. Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy. Seminarium naukowe, Kraków, 21 kwietnia 2005. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków: 61-65. 

46.    Miętka I., Monika W., Golonka J., Kiessling W., Gahagan L., Lawver L., Cieszkowski M., Rajchel J. & Ślączka A., 2005. Wykorzystanie banków danych analizy rozmieszczenia wapieni organicznych i organodetrytycznych w basenach fliszowych. W: Golonka J. & Cieszkowski M., eds. 2005. Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy. Seminarium naukowe, Kraków, 21 kwietnia 2005. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków: 51-55.

47.    Golonka J., Cieszkowski M., Chodyń R., Chrustek M., 2004. Faults, Block Rotations and the Origin of the Orava Basin in the Western Part of the Polish Outer Carpathians. W: Svojtka M. (eds.) 2004, Proceedings of the 9th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, 2nd Meeting of the Central European Tectonic Group, Lucenec, Slovakia, June 22-25, 2004, Geolines, 17: 34-35.

48.    Chodyń R., Cieszkowski M., 2004. Digital Elevation Model for the fragment of Silesian Nappe comprised of the Szczyrzyc Synclinorium (Polish Outer Carpathians). 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004.

49.    Cieszkowski, M., Golonka, J., Polak, A., Rajchel, J.  & Ślączka, A., 2004. Jurassic-Paleogene olistostromes  in the Polish Outer Carpathian accretionary wedge. 32 nd International Geological Congress. Florence-Italy, August 20-28, 2004. Abstracts, Part 2: 1129.

50.    Cieszkowski M. & Waśkowska-Oliwa A., 2004. Development and foraminiferal biostratigraphy of the Paleocene and Eocene deposits of the Subsilesian Unit (Outer Carpathians, Poland). Abstracts. ESSE –WECA Conference, December 3-5, 2004, Bratislava. electr. vers.: http://www.fns.uniba.sk/~kgp/esse/esse.htm: pp. 2.

51.    Cieszkowski M., Leśniak T. & Waśkowska-Oliwa A., 2004. The Lower Eocene tuffite horison in the Subsilesian Unito f the Polish Outer Carapthians. Abstracts. ESSE –WECA Conference, December 3-5, 2004, Bratislava. electr. vers.: http://www.fns.uniba.sk/~kgp/esse/esse.htm: pp. 2.

52.    Golonka J., Cieszkowski M., Krobicki M., Matyszkiewicz J., Rajchel J., Olszewska Olszewska., Oszczypko N., Slaczka A. & Słomka T., 2004. Geodynamic of ridges and developement of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm in Poland. Abstracts. ESSE –WECA Conference, December 3-5, 2004, Bratislava. electr. vers.: http://www.fns.uniba.sk/~kgp/esse/esse.htm: pp. 3.

53.    Cieszkowski M., Golonka J., Malata E., Olszewska B., Oszczypko N. & Tłuczek D. 2004. Pozycja geologiczna utworów węglanowych we fliszu jednostki złatniańskiej rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja). W: Krobicki M. (ed.) Egzotyki karpackie - znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium 3 grudnia 2004, Kraków: 51-52.

54.    Cieszkowski M., Golonka J., Polak A., Rajchel J. & Ślączka A., 2004. Olistostroms in the Polish Outer Carpathians and Pieniny Klippen Belt as a trace of existence and transformation of the accretionary wedge. Abstracts. ESSE –WECA Conference, December 3-5, 2004, Bratislava. electr. vers.: http://www.fns.uniba.sk/~kgp/esse/esse.htm: pp. 2.

55.    Chodyń R., Cieszkowski M. & Polak A., 2003. - Olistolites and clasts of the Cretaceous       carbonate rocks within the Paleocene turbidites (NW zone of the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija, Croatia, September 17-19, 2003, Abstracts Book: 29, Zagreb.

56.    Cieszkowski M., Golonka J., Polak A., Rajchel J., & Ślączka A, 2003. - Olistostroms in the deep water flysch deposits in the Polish Outer Carpathians. 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija, Croatia, September 17-19, 200,3 Abstracts Book: 30, Zagreb.

57.    Cieszkowski M., Golonka J., Rajchel J., & Ślączka A, 2003. - Paleogene organogenic and  organodetreital limestones as an indication of the tectonic evolution of the Western Outer Carpathians. 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija, Croatia, September 17-19, 2003 Abstracts Book: 31, Zagreb.

58.    Golonka J., Cieszkowski M., Rajchel J., & Ślączka A, 2003. - Paleogeography of  the Paleogene carbonate platforms within the Northern Outer Carpathian realms. 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija, Croatia, September 17-19, 2003 Abstracts Book: 66, Zagreb.

59.    Golonka j., Lewandowski M., Słaby E., Cieszkowski M., Michalik M., Oszczypko N., Ślączka A., Uchman A., Górka A., Krobicki M., Potfaj M., Chowaniec J., Żeleźniewicz A., Gawęda A., 2003. – Neotektonika polskich Karpat a problematyka głębokiego wiercenia na Orawie. In: Zuchiewicz, W. (red.), 2003. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Neotektonika Polski Neotektonika a morfotektonika: metody badań. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, 90 ss: 42-43.

60.    Rajchel J., Cieszkowski M., Golonka J., & Ślączka A, 2003. - Neogene carbonate platform in the Outer Carpathians, Poland: paleogeography and geodynamic settings. 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija, Croatia, September 17-19, 2003 Abstracts Book: 169, Zagreb.

61.    Ślączka A, Golonka J., Cieszkowski M., & Rajchel J., 2003. Organogenic limestones in the flysch deposits Polish Eastern Outer Carpathians. 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija, Croatia, September 17-19, 2003 Abstracts Book: 197, Zagreb.

62.    Ślączka A, Golonka J., Cieszkowski M., & Rajchel J., 2003. Geodynamic Evolution of Late Cretaceous–Paleogene basins and ridges in the Western Outer Carpathians. 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija, Croatia, Sepember 17-19, 2003, Abstracts Book: 198, Zagreb.

63.    Cieszkowski, M., 2002. Fore-Magura Zone in Polish sektor of the Outer Carapthians. Extended Abstracts. Geologica Carpathica, Spec. Issue 53 (electronic version). Proceedings of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, September 1-4, 2002.

64.    Cieszkowski, M., Chodyń, R., Polak, A.& Schnabel W., 2002. Development and lithofacies connections of the Mutne Sandstones, Paleocene, Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland. Abstracts, The 3rd ESSE WECA Conference (Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical Development of Central Europe), June 5-7th, Bratislava, 2002: 49 – 50

65.    Golonka, J., Cieszkowski, M., Rajchel, J.& Ślączka, A., 2002. Paleogeography of the Algae-Bearing Jurassic-Paleogene limestones and sandstones in the Polish Outer Carpathians. Extended Abstracts.  Geologica Carpathica, Special Issue 53 (electronic version) Proceedings of the XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, September 1-4, 2002.

66.    Leśniak T., Waśkowska-Oliwa A., Cieszkowski M., 2001. Dolnopaleogeńskie utwory jednostki podśląskiej w oknie tektonicznym Wiśniowej. Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku – Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. AGH, Kraków. 28-29 czerwiec 2001: 39-42.

67.    Cieszkowski M., Chodyń R. & Polak A., 2000. - Late Cretaceous and Early Paleocene Flysch Deposits with Carbonate Olistolites in the North-Western Zone of the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland). Geology 2000, Geol. Vereinig. e.V. 90th Ann. Meeting & Geol. Soc. of Austria, Meeting 2000, Vienna April 14-17, 2000. Terra Nostra 2000/1: 29

68.    Cieszkowski M., Leśniak T. & Waśkowska-Oliwa A. 2000. - Developement and Biostratigraphy of the Paleocene Deposits of the Subsilesian Unit in the Żywiec Tectonic Window (Outer Carpathians, Poland). Geology 2000, Geol. Vereinig. e.V. 90th Ann. Meeting & Geol. Soc. of Austria, Meeting 2000, Vienna April 14-17, 2000. Terra Nostra 2000/1: 30

69.    Cieszkowski M., & Waśkowska-Oliwa A. 2000. - Late Cretaceous Deposits and Subsilesian Units in the Area of Rajbrot (Lanckorona - Żegocina Tectonic Zone, Outer Carpathians, Poland). Geology 2000, Geol. Vereinig. e.V. 90th Ann. Meeting & Geol. Soc. of Austria, Meeting 2000, Vienna April 14-17, 2000. Terra Nostra 2000/1: 31

70.    Cieszkowski M.& Polak A., 1998. Oligocene flysch deposits with associated olistostroms in the inner zone of Silesian Nappe (North Outer Carpatjians, Poland). Abstracts. 16 Congr., Carpatho-Balkan Geological Association, Vienna, August 30th– September 2nd, 1998, Vienna: 95.

71.    Ślączka A., Oszczypko N. & Cieszkowski M. 1998. Lower Cretaceous Outer Carpathian basin - a transition from rifting to compression. Abstracts, XVI Congress, Carpatho-Balkan Geological. Association, Vienna, Aug. 30th - Sept. 2nd, 1998: 560.

72.    Zuchiewicz W., Cieszkowski M., 1998. - Tektonika ogniwa piaskowców z Popradu (eocen) podjednostki krynickiej płaszczowiny magurskiej, Zachodnie Karpaty wewnętrzne, na przykładzie kamieniołomu w Klikuszowej w Gorcach. Materiały XIX Konferencji terenowej sekcji tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt.: Rozwój strukturalny płaszczowiny magurskiej na tle tektoniki Karpat zewnętrznych. Szymbark, 15-17 października 1998: 55-56.

73.    Cieszkowski M., Oszczypko N., Pescatore T. S., Ślączka A. & Valente A., 1995.  Fluidized sand structures in Cilento Flysch (Southern Apennines). Book of Abstracts. 16th IAS Regional Meeting of Sedimentology. – 5- émé Congres Francais Sédimentologie ASF, Aix-les Bains, Savoie, France, 24-26 april 1995. Publ. ASF, 22: 36.

74.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1994. Late Cretaceous carbonate turbidites of the Magura Basin (West Carpathians). Abstracts. 15th IAS Regional Meeting of Sedimentology, April 3-5, 1994, Ischia, Italy. Publ. House De Frede, Napoli: 113.

75.    Cieszkowski M., Malata E., Oszczypko N., Pescatore T. S., Senatore M. R., Ślączka A. & Valente A., 1994. Marly-calcareous megatubidites in the Southern Apennines (Cilento, Italy) and in Northern Carpathians (Poland). Abstracts. 15th IAS Regional Meeting of Sedimentology, April 3-5,1994, Ischia, Italy. Publ. House De Frede, Napoli: 114-115.

76.    Oszczypko N., Cieszkowski M. & Zuchiewicz  W. 1993. Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland. In: W. Unzog, E. Wallbrecher & M. Brandmayr (Eds.), Structures and Tectonics at Different Lithospheric Levels, Terra Abstracts Suppl. 2, Terra Nova 5: 25-26. Oxford.

77.    Cieszkowski M., Oszczypko N., Pescatore T. S., Ślączka A., Senatore M. R. & Valente A., 1992. Megatorbiditi marnose nelle succesioni fliscioidi dei Carpazi settentrionali e dell'Appennino meridionale. Abstracts. II Riunione Scientifica Annuale del Gruppo Nazionale di Sedimentologia, Potenza, 19-21 Ottobre 1992.

78.    Cieszkowski M., Malata E., Oszczypko N., Pescatore T. S., Senatore M. R., Ślączka A. & Valente A., 1990. Stratigraphic data of Cilento Flysch (southern Appennines). Abstracts. Universita di Federico II, Dippartimento di Scienze delle Terre, Napoli: 30.

79.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1989. Late Cretaceous sedimentary deformation of the Inoceramian beds, Magura Basin, West Carpathians, Poland. Extend Abstracts. 14th Congress Crapatho-Balcan Geological Association Sofia, vol. 2: 491-494.

80.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1989. Late Cretaceous-Paleocene tectonic activity of the Magura Basin, West Carpathians, Poland in the light of mesostructural studies. Extend Abstracts. 14th Congress Crapatho-Balcan Geologial Association. Sofia, vol. 2: 495-498.

81.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1987. Late Cretaceous synsedimentary deformation of the Inoceramian beds, Magura Nappe, Polish West Carpathians. In: M. Mahel,  P. Reichwalder & D. Plašienka (Eds.), Mat. Konf. „Strukturny vyvoj  karpatsko-balkanseho orogenneho pasma". Dom Techniký, Bratislava: 99.

82.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1986. Turbiditic limestones in the Ropianaka Formation at Szczawa, Magura Nappe, Polish West Carpathians. Abstracts. 15th IAS Regional Meeting of Sedimentology, May 23-25, May, 1986, Kraków: 48-49.

83.    Cieszkowski M., Oszczypko N. & Zuchiewicz W., 1986. Late Cretaceous sequence of submarine slumps at Szczawa, Ropianaka Formation, Magura Nappe, Polish West Carpathians. Abstracts. 15th IAS Regional Meeting of Sedimentology, May 23-25, May, 1986, Kraków: 50.

84.    Cieszkowski M., Dúrkowič T., Jawor E., Koráb T. & Sikora W., 1981. A new tectonic unit in the Polish and Slovak Carpathian flysch. Abstracts.  12-th Crapatho-Balcan Geological Association, Septrmber 8-13, 1981, Bucharest, Institute of Gelogy and Geophysics, Bucharest:118-119.

85.    Cieszkowski M., Dúrkowič T., Jawor E., Koráb T. & Sikora W., 1981. Geological interpretation of the Obidowa-Słopnice tectonic unit in the Polish and Slovak Flysch Carpathians. Abstracts. 12-th Crapatho-Balcan Geological Association, Septrmber 8-13, 1981, Bucharest, Institute of Gelogy and Geophysics: 372-373.

86.    Cieszkowski M. & Wieser T., 1979. Konkrecje rodochrozytowe z birnesytem w eoceńskich łupkach pstrych z Chabówki.  Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 23, 2: 497-498.

87.    Cieszkowski M., Olszewska B., Smagowicz M., 1978. Odkrycie osadów wyższej części górnego eocenu w łusce Nowego Targu.  Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 22, 4: 952-953.

88.    Cieszkowski M., 1979. Warstwy z Kowańca w podjednostce krynickiej płaszczowiny magurskiej – nowa definicja.  Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 23, 2: 501-502.

89.    Cieszkowski M., Witek K., Wójcik A.,1977. Wstępne wyniki badań osadów piaszczystych miocenu okolic Dubiecka nad Sanem. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 21, 4: 935-936.

90.    Cieszkowski M., 1977. The Jurassic columnals from crinoidal limestones of the Czorsztyn Series in the Pieniny Klippen Belt. Procidings of 11th  Congress of Carpatho-Balkan Geoogical Association. Kiev 1977:

91.    Cieszkowski M., 1976. Kilka uwag o liliowcach z jury górnej regionu świętokrzyskiego. Materiały II Konferencji Paleontologów poświęconej badaniom paleontologicznym regionu świętokrzyskiego Kielce, 1976: 22-23.

92.    Cieszkowski M., 1976. Wstępne wyniki badań liliowców z wapieni krynoidowych serii czorsztyńskiej w pienińskim pasie skałowym. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 20, 2: 439-440.

93.    Cieszkowski M., Sikora W., 1976. Geologiczne wyniki otworu wiertniczego Obidowa IG-1.   Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 20, 2: 441-442.

94.    Cieszkowski M., 1975. Liliowce z rodziny Isocrinidae w osadach jury wieluńskiej i świętokrzyskiej. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 19. 4: 944-945.

95.    Cieszkowski M., 1975. Spetryfikowane kalcytem ksylity z Niskowej koło Nowego Sącza.  Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 19. 4: 945-946.

96.    Cieszkowski M., 1974. Charakterystyka litologiczna osadów miocenu w Niskowej koło Nowego Sącza., Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 18, 4: 939-940.

97.    Cieszkowski M., Jednorowska A., Sikora W., 1974. Płaszczowina magurska w otworze Obidowa IG-1. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 18, 4: 936-937.

 • Inne

1.        Cieszkowski M., 2004. Budowa geologiczna Gorców. Gorce – przewodnik. Oficyna Wydawnicza „Rewasz". Pruszków: 141-147