Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia - charakterystyka

Jeśli chcesz mieć ciekawe studia i atrakcyjne wykształcenie

– studiuj geologię na UJ  w Instytucie Nauk Geologicznych

 

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest częścią Wydziału Geografii i Geologii i oferuje studia na kierunuGEOLOGIA

 

Studia na kierunku GEOLOGIA głównie prowadzone są przez kadrę naukową ING UJ oraz specjalistów z kraju i Europy.

Studia te są dwustopniowe, prowadzone systemem dziennym i obejmują:

  • 3 letnie studia licencjackie I stopnia
  • 2 letnie studia magisterskie II stopnia 

Specjalizacja: geologiczno-poszukiwawcza (GP)

mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna (MPG)

stratygraficzno- mikropaleontologiczna (SM)

Oferujemy także możliwość podjęcia:

  • 4 letnich studiów doktoranckich III stopnia

 

Naszym studentom zapewniamy:

• atrakcyjny i zróżnicowany program nauczania

• możliwość samodzielnego wyboru wielu kursów

• zajęcia w języku angielskim prowadzone przez specjalistów z zagranicy

• nauka obsługi profesjonalnych programów komputerowych używanych przez firmy geologiczne

 

Opis programu studiów I stopnia kierunku geologia

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, po zdaniu egzaminu licencjackiego. Rozliczenie studiów odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (tzw. ECTS) i umożliwia odbycie części studiów w innych uczelniach wyższych w Polsce lub zagranicą. Do ukończenia studiów pierwszego stopnia wymagane jest zdobycie co najmniej 180 pkt. ECTS.

Zgodnie z zaleceniami MNiSzW, program studiów I stopnia kierunku geologia składa się z obowiązkowych kursów kształcenia ogólnego oraz z kursów kierunkowych, zapewniających kształcenie w różnych dziedzinach geologii, m.in. takich jak: geologia dynamiczna, paleontologia, mineralogia, petrologia, geochemia, kartografia geologiczna, geologia historyczna, sedymentologia, tektonika, geofizyka, geologia regionalna Polski, geologia złóż, jak również obejmujących problematykę z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska.

Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych.

W trakcie studiów pierwszego stopnia studenci biorą udział w obowiązkowych kursach terenowych, organizowanych w różnych regionach Polski m.in. na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w Sudetach, Górach Świętokrzyskich i w Karpatach.

Na studiach geologicznych pierwszego stopnia realizowanych jest 120 godzin lektoratu języka angielskiego, kończącego się egzaminem na średnim poziomie zaawansowania.

 

Opis programu studiów II stopnia kierunku geologia

Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Studia te oferują: kursy do wyboru w języku angielskim prowadzone przez specjalistów z zagranicy, dostęp do nowoczesnej aparatury (samodzielna obsługa), możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, kursy terenowe w różnych rejonach Polski i za granicą, gruntowne przygotowanie do prowadzenia prac w zakresie kartowania geologicznego, geologicznej obsługi wierceń, petrologii, mikropaleontologii, stratygrafii, ichnologii, sedymentologii oraz analizy basenów sedymentacyjnych. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych.

 

Opis programu studiów doktoranckich (III stopnia) kierunku geologia

Instytut oferuje studia doktoranckie w zakresie geologii Karpat i Przedgórza, sedymentologii, analizy basenów sedymentacyjnych, analizy skamieniałości śladowych, mikropaleontologii, geochemii i mineralogii. W tym zakresie prowadzone są seminaria doktoranckie i wykłady (często zapraszani specjaliści spoza ING UJ). Absolwent studiów doktoranckich winien w terminie czterech lat przygotować pracę doktorską, wykazującą umiejętność rozwiązywania problemów badawczych, opanowanie warsztatu badań i przygotowanie do prowadzenia prac naukowych. (Zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym i rozporządzeniem CK ds. stopni i tytułów).