Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geologia posiada znajomość przedmiotów ogólnych i podstawowych oraz przedmiotów kierunkowych z geologii w zakresie umożliwiającym wykonywanie prac geologicznych na poziomie zawodowym. Ma podstawową wiedzę z geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwi mu zatrudnienie w instytucjach zajmujących się zapobieganiem negatywnym skutkom działalności człowieka, wynikającej szczególnie z eksploatacji surowców naturalnych. Ma umiejętność uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania niewielkimi zespołami wykonującymi zadania zlecone. Zna język angielski na co najmniej średnim poziomie zaawansowania. Oprócz przygotowania do bezpośredniego podjęcia pracy zawodowej posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu podjęcie studiów drugiego stopnia.

Po studiach magisterskich na geologii na UJ można znaleźć zatrudnienie w:

  • państwowej służbie geologicznej
  • przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych,
  • komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych,
  • geologicznej obsłudze kopalń,
  • administracji państwowej (komórki ochrony środowiska i geologii od szczebla gminy po urzędy wojewódzkie),
  • placówkach naukowych na wyższych uczelniach oraz w Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Absolwent Geologii po studiach w Instytucie Nauk Geologicznych UJ to:
  • Doskonale wyszkolony i poszukiwany fachowiec, który łatwo przystosowuje się do nowych warunków pracy.
  • Przedsiębiorczy i komunikatywny specjalista, znający swoją wartość na rynku pracy.

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie geologii posiada umiejętność rozwiązywania problemów naukowych w zakresie nauk o Ziemi. Jest  metodycznie i warsztatowo przygotowany do prowadzenia badań w placówkach naukowych oraz do współpracy w zespołach badawczych, a także prowadzenia zajęcia dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Powinien opanować znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej i czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wywiadami, przeprowadzonymi z naszymi absolwentami podczas obchodów 40-lecia reaktywacji studiów geologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

1. Poznaj Nasz Instytut - "Czy studia w ING pomagają w podjęciu pracy?" 
 

 

O korzyściach z bycia absolwentem Naszego Instytutu mówił także Jarosław Zacharski, (prezes spółki Orlen Upstream), podczas obchodów 40-lecia reaktywacji studiów geologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.