Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin BIBLIOTEKI Instytutu Nauk Geologicznych UJ

 

§ 1

Zapis do Biblioteki

W celu uzyskania wpisu do Biblioteki (lub odnowienia zapisu na dany rok akademicki) należy zgłosić się do Wypożyczalni z ważnym dokumentem tożsamości. Studenci zobowiązani są do okazania legitymacji studenckiej z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki.

Użytkownicy są zobowiązani odnawiać zapis do Biblioteki w każdym nowym roku akademickim.

Dane osobowe użytkowników Biblioteki są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 2

Korzystanie z Czytelni

 

Korzystając ze zbiorów udostępnianych na miejscu w Czytelni użytkownik zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości oraz dokonania wpisu w zeszycie odwiedzin.

Materiały biblioteczne, udostępniane użytkownikom do korzystania na miejscu w Czytelni, należy zwrócić w tym samym dniu.

Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie są udostępniane doktorantom oraz studentom do wglądu na miejscu w Czytelni za pisemną zgodą promotora (formularz dostępny w Wypożyczalni).

Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie egzemplarzy ustala pracownik Biblioteki, w zależności od ich formatu oraz poczytności.

§ 3

Zasady wypożyczania

Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz przysługuje pracownikom, doktorantom oraz studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Wypożyczając na zewnątrz egzemplarze niedostępne w katalogu komputerowym użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia rewersu oraz złożenia na nim podpisu potwierdzającego, iż czytelnik bierze odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne.

Limity wypożyczeń są ustalone systemowo i przypisane do kategorii użytkowników.

Pracownicy naukowi Wydziału Geografii i Geologii UJ (WGiG UJ) mogą wypożyczać zbiory na zewnątrz bez ograniczeń limitu egzemplarzy na okres 6 miesięcy z możliwością prolongaty.

Doktoranci WGiG UJ mogą wypożyczać na zewnątrz książki w ilości do 10 egzemplarzy na okres nie dłuższy niż 90 dni (z możliwością prolongaty).

Studenci WGiG UJ mogą wypożyczać na zewnątrz książki w ilości do 8 egzemplarzy na okres 30 dni z możliwością dalszej prolongaty przed upływem terminu zwrotu.

§ 4

Zwrot wypożyczonych materiałów

Użytkownik ma obowiązek zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu lub dokonania prolongaty terminu ich zwrotu.

Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zostanie przedłużony, o ile nie będzie na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników (pod tym warunkiem prolongaty można dokonywać wielokrotnie).

Studenci korzystający z Biblioteki są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych na zewnątrz materiałów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września każdego roku akademickiego.

§ 5

Przekroczenie terminu zwrotu

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego pracownik Biblioteki może zastosować następujące sankcje: wysłanie indywidualnego upomnienia oraz czasowe (a w szczególnych przypadkach całkowite) zawieszenie w prawach korzystania z Biblioteki.

Jeżeli użytkownik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Przekroczenie wyznaczonego terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i niedokonanie prolongaty terminu ich zwrotu będzie skutkowało konsekwencjami zgodnymi z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych z dnia 11.01.2010 roku.

§ 6

W zamian za zagubiony egzemplarz

W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia takiego samego zbioru (tytuł, wydanie to samo lub późniejsze), a w przypadku kiedy nie jest to możliwe odkupienia innego wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę.

 

§ 7

Korzystanie z komputerów

Podczas korzystania ze sprzętu komputerowego użytkownicy Biblioteki nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych zawierających treści pornograficzne lub sprzeczne z prawem.

 

§ 8

Inne

Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny, do powielania materiałów bibliotecznych.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

§

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający na terenie Biblioteki powszechnie obowiązujące przepisy prawne lub zachowujący się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, może zostać, decyzją Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2015 roku.