Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Wymogi, dokumenty oraz inne informacje dotyczące uzyskiwania stopnia doktora w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 882)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586)
 •  

Otwarcie przewodu doktorskiego

Warunki wstępne:

- Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić przed rozpoczęciem trzeciego roku studiów doktoranckich. W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 2017 r. przewód powinien być otwarty przed rozpoczęciem czwartego roku studiów.

- Posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki.

- Zaprezentowanie koncepcji pracy doktorskiej na zebraniu naukowym ING UJ.

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, składa w Sekretariacie Instytutu Nauk Geologicznych UJ (najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Instytutu) następujące dokumenty, skierowane do Przewodniczącego Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ:

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (wg zał. 1), zawierający (1) temat rozprawy doktorskiej, ze (2) wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, (3) propozycję promotora i (4) dyscypliny dodatkowej, z której będzie zdawany egzamin doktorski (zazwyczaj filozofia). We wniosku można również zaproponować promotora pomocniczego, lub, ze względu na interdyscyplinarny charakter pracy doktorskiej, drugiego promotora (maksymalnie ze stopniem doktora).
 2. Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. W myśl nowych przepisów stopień doktora może uzyskać osoba bez tytułu magistra, jeśli uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i zdobyła tzw. "Diamentowy Grant" w ramach programu ustanowionego przez ministra.
 3. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym – patrz lista MNiSW) oraz informacja o udziale w konferencjach i o prowadzonych zajęciach dydaktycznych.
 4. Życiorys naukowy.
 5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wg zał. 2).
 6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekun naukowy / przyszły promotor), wraz z jego zgodą na przyjęcie funkcji promotora (wg zał. 3).
 7.  (opcja). Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego – dotyczy tylko kandydata, który ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie.
 8.  (opcja). Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy – dotyczy tylko kandydata, który nie jest studentem studiów doktoranckich w ING UJ.
 9.  (opcja). Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego).
 10.  (opcja). Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim.

Formy rozprawy doktorskiej:

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru publikacji (to jest rozdziałów w książkach wydanych, artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki).

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim oraz w języku polskim.

W przypadku, gdy rozprawa ma formę spójnego tematycznie zbioru publikacji konieczne jest, aby spełniała wymogi zapisane w Uchwale nr 01 z dnia 07 marca 2017 r. Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ.

Załączniki:

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Oświadczenie promotora pracy doktorskiej
 4. Formularz do archiwum
 5. Strona tytułowa rozprawy doktorskiej

Rozprawy w formie zbioru publikacji - obowiązujące przepisy

Uchwała nr 01 z dnia 07 marca 2017 r.
Rady Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sprawie szczegółowych wytycznych dla rozpraw doktorskich tworzonych na podstawie spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych  (art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, z późniejszymi zmianami)

 1. Tematyczny zbiór publikacji zgłoszony jako rozprawa doktorska powinien obejmować przynajmniej 2 artykuły lub rozdziały, które stanowią oryginalne rozwiązanie ważkiego problemu naukowego.
 2. Wśród tematycznego zbioru powinna być zawarta przynajmniej jedna publikacja wydana w czasopismach z listy A MNiSW.
 3. Na rozprawę doktorską powinny składać się wyłącznie publikacje opublikowane lub mające status przyjęty do druku (in press lub accepted).
 4. Na rozprawę doktorską mogą się składać publikacje współautorskie. W przynajmniej jednej publikacji doktorant musi być pierwszym autorem lub autorem do korespondencji. Dla każdej współautorskiej publikacji zbioru tematycznego, doktorant musi przedłożyć oświadczenie własne oraz wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład w jej powstanie (załącznik 1 i 2). Doktorant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie danego oświadczenia.
 5. Publikacje składające się na rozprawę doktorską powinny być napisane w języku angielskim.
 6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim oraz w języku polskim (patrz zał. 3).
 7. Rozprawa doktorska powinna mieć formę zwartego opracowania sporządzonego według wskazań przedstawionych w załączniku 3.

 

Uchwała Rady Instytutu z dnia 07.03.2017 wraz załącznikami