Wykaz prac magisterskich w latach 2004-2005

 

WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH WYKONANYCH W INSTYTUCIE NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 2004-2005

 

Zestawiła Weronika Habas


Specjalizacja: 
GM - mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna, 
GP - stratygraficzno-paleontologiczna, 
GS - geodynamiczno-stratygraficzna. 
prom. - promotor


2004


1.BUDZYŃ, Rafał – Mineralizacja kruszcowa w skałach paleozoicznych z otworu RK-2
 z Zawiewrcia. GM; prom. dr E. Koszowska.
 
2.FORMA, Andrzej – Morfotektonika Gorców. GS; prom. prof. dr hab. W. Zuchiewicz.

3.GUGULSKI, Marek – Przemiany pierwotnych minerałów fosforanowych granitoidów Tatr Wysokich. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

4.KIECOŃ, Marcin – Facje, geneza i rozwój sedymentacji utworów formacji kopienieckiej pomiędzy doliną Białego i Strążyską w Tatrach. GS; prom. dr hab.
S. Leszczczyński.

5.PIÓRO, Katarzyna – Biostratygrafia utworów ogniwa z Trawnego (pieniński pas skałkowy). GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.
      
6.PRZEJCZOWSKA, Anna – Sejsmostratygrafia utworów górnojurajskich rejonu Ogrodzieńca. GS; prom. dr hab. inż. J. Golonka.

7.SURUŁO, Monika – Palinofacje wybranej sekwencji osadów fliszowych spągowej części formacji magurskiej w podjednostce raczańskiej w rejonie Tenczyna. GS;
prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski, dr P. Gedl.

8.ŚMIETANKA, Katarzyna – Charakterystyka petrograficzna i mineralogiczna granitu z Bugaja. GM; prom. dr hab. M. Michalik.

9.TŁUCZEK, Dorota – Pozycja geologiczna paleogeńskich wapieni organogenicznych oraz zlepieńców i piaskowców organodetrycznych rejonu Lipnika. ( Pieniny na południe od Szczawnicy- kartowanie detaliczne, mikrofacje, aspekt). GS; prom. dr hab. inż. J. Golonka.

10.WARCHOŁ, Michał – Architektura systemu depozycyjnego warstw magurskich strefy Siar  między Szymbarkiem i Foluszem. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

11.WILK,  Piotr – Budowa geologiczna Góry Kotoń. GS; prom. dr inż. J. Golonka.

12.ZYCH, Beata – Tlenki Fe i Ti w wybranych bazaltoidach Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

13.Żukowski, Wojciech – Studium mineralogiczno-geochemiczne hydroksyapatytów z neolitycznych kości ludzkich ze stanowiska w Szarbi Zwierzynieckiej.  GM; prom. dr E.  Koszowska.2005


1.BANASIK, Monika – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na północ od Babiej Góry w okolicach Zawoi Policzne. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

2.BOGDAN, Izabela – Palinspastyczne odwzorcowanie kierunków paleotransportu we wschodniej części polskich Karpat fliszowych.GS; prom. dr hab. J. Golonka.

3.DYMON, Katarzyna – Najmłodsze dewońskie graptolity w profilu Żdanowa w Górach Bardzkich – paleontologia i biostratygrafia. GS; prom. dr E. Porębska.

4.HAJNAS, Adam – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południe od Mędralowej. Beskid Wysoki – Słowacja. GS; prom. dr hab. inż. J. Golonka.

5.HOJNOWSKI, Michał – Budowa geologiczna jednostki zgłobickiej w obszarze Sufczyn-Wojnicz. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

6.GAŁĄZKA, Zygmunt Beniamin – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południe od Jaworzynki i Koniakowa. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

7.GRABKA, Monika – Paleontologiczna i paleoekologiczna analiza tzw. „warstwy trylobitowej" z górnego wenloku Gór Świętokrzyskich (wąwóz Prągowiec). GS: prom. dr E. Porębska.

8.JACEK, Michał – Petrologia skał wulkanicznych występujących w postaci otoczaków w zlepieńcu dolnopermskim okolic Krzeszowic. GM: prom. dr A. Lewandowska.

9.KASINA, Monika – Diageneza piaskowców krakowskiej serii piaskowcowej. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik. 

10.KICA, Barbara –  Mineralogia przeobrażonych skał węglanowych dewonu i karbonu z Dębnika i doliny Szklarki. GM; prom. dr A. Lewandowska.

11.KRÓL, Wiesława – Analiza skamieniałości śladowych i struktur bioturbacyjnych w wybranych profilach dolnej i środkowej jury jednostki kriżniańskiej w rejonie Kop Sołtysich. GS; prom. prof. dr hab. A. Uchman. 

12.KUDLIK, Marcin – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południowo-wschodnich stokach Babiej Góry w rejonie Lipnicy Wielkiej. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

13.MARKOWICZ, Urszula – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej rejonu Łosie – Klimkówka. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

14.MROCZKO, Aneta – Analiza sekwencji stratygraficznych utworów autochtonicznych miocemu w południowej częśći zapadliska przedkarpackiego w aspekcie poszukiwania złóż gazu ziemnego. GS; prom. dr hab inż. J. Golonka, prof. AGH.

15.NIESIOŁOWSKA, Ewa – Biostratygrafia osadów górnej kredy jednostki niedzickiej rejonu Homola (poska część pienińskiego pasa skałkowego). SP; prom. prof. dr hab. M. A. Gasiński. 

16.OLSZEWSKI, M.  – Składniki akcesoryczne i stopy wewnętrzne w ksenolitach górnopłaszczowych z wystąpień bazaltoidów na Dolnym Śląsku. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

17.PANCZAR, Joanna – Ichnologia i sedymentacja margli krzemionkowych serii skolskiej w rejonie Szczepanowic. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

18.PAWLOS, Beata – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południowy-wschód od Babiej Góry w rejonie Lipnicy Małej. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

19.PRZYBYŁOWICZ, Sebastian – Lito– i biostratygrafia warstw zakopiańskich w rejonie Kościeliska (Niecka Podhalańska). SP; prom. dr M. Oszczypko-Clowes.

20.ROGOZIŃSKI, Bartosz – Budowa geologiczna i pozycja tektoniczna płata półwyspu Łużnej oraz satelitarny obraz obszaru badań. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko. 

21.ROGÓŻ, Anna – Rozproszona mineralizacja kruszcowa w utworach staropaleozoicznych z Doliny Będkowskiej. GM; dr E. Koszowska.

22.SOBCZAK, Łukasz – Analiza paleośrodowiska na podstawie badań nanoplanktonu wapiennego górnego batonu, keloweju oraz dolnego oksfordu z profilu kamieniołomu cementowni „Wiek" w Ogrodzieńcu. GS; prom. dr M. Kędzierski.

23.STACHACZ, Michał – Osady miocenu środkowego w rejonie Szydłowa i Brzeziń: – facje, paleoekologia, tafonomia. SP; prom. dr B. Kołodziej. 

24.SWADŹBA, Ewa – Piaskowce z organodetrytycznym materiałem węglanowym w młodszym paleogenie strefy przedmagurskiej  (w rejonie na N od Nowego Sącza). GS; prom. M. Cieszkowski.

25.WARZECHA, Monika – Charakterystyka petrograficzna andezytó pienińskich. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

26.WOŁKOWICZ, Tomasz – Profil geologiczny rzeki Soły) obrzeżenie okna tektonicznego Żywca). SP; prom. prof. dr hab. inż. J. Golonka. 

27.ZIĘBA, Mariusz – Wybrane aspekty mineralogii i geochemii oraz geneza tzw. blendy skorupowej z kopalni Zn-Pb „Pomorzany". GM; prom. dr hab. inż. Z. Sawłowicz. 

28.ZIMNY, Konrad – Węglany i inne wtórne minerały zawierające Ca w granitoidach tatrzańskich. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.