Wykaz prac magisterskich w latach 1999-2003

 

WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH WYKONANYCH W INSTYTUCIE NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1999 - 2003

 

Zestawiła Weronika Habas


Specjalizacja: 
GM - mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna, 
GP - stratygraficzno-paleontologiczna, 
GS - geodynamiczno-stratygraficzna. 
prom. - promotor

1999

 1. BOGACZ, Paweł - Natura zabarwienia form konkrecyjnych w osadach białego spągowca w złożu miedzi kopalni Rudna na monoklinie przedsudeckiej. GM; prom. dr inż. Z. Sawłowicz.

 2. CHAMERA, Piotr - Budowa geologiczna centralnego synklinorium karpackiego między Solinką a Wetlinką. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 3. CHODYŃ, Rafał - Budowa geologiczna brzeżnej strefy płaszczowiny magurskiej w rejonie Mutnego. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 4. ĆWIRZEŃ, Ireneusz - Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w Beskidzie Śląskim miedzy Wisłą a Istebną. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 5. DERKOWSKI, Arkadiusz - Minerały ilaste i substancje węgliste z krasowych osadów wewnętrznych olkuskich złóż Zn-Pb. GM; prom. dr inż. M. Michalik

 6. GRABOWSKI, Witold - Litofacje i skamieniałości warstw hieroglifowych w wybranych profilach jednostki magurskiej pomiędzy Łętownią i Zawoją. GS; prom. dr hab. A. Uchman.

 7. GUMULAK, Krzysztof - Litostratygrafia i sedymentacja formacji magurskiej w kamieniołomie piaskowca - Osielec koło Jordanowa. GS; prom. doc. dr hab. Sz. Porębski.

 8. GUZIK, Agnieszka - Szczątki ssaków plejstoceńskich ze stanowiska Torki koło Przemyśla. GP; prom. prof. dr hab. H. Kubiak.

 9. HADAŁA, Sławomir - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w rejonie Łopusznej i Ustrzyka. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 10. JAROSZ, Monika - Petrografia i geochemia porfirów lakolitu zalaskiego. GM; prom. dr E. Koszowska.

 11. KUROWSKI, Grzegorz - Charakterystyka petrograficzno-geochemiczna wybranych dajek ryodacytów z Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska

 12. PIECH, Renata - Górnojurajska fauna koralowa z obszaru Staniewice - Niziny w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa.

 13. SERWAN, Izabela.- Szczątki kręgowców ze stanowiska Radłów koło Tarnowa. GP; prom. prof. dr hab. H. Kubiak.

 14. SIEMKO, Agnieszka - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Nowym Targiem, Waksmundem a Szlembarkiem. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 15. SKIBA, Michał - Minerały krzemianowe w węglanowych skałach triasu jednostki kriznianskiej na przykładzie profilu Doliny Jaworzynki w Tatrach. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 16. SŁOWAKIEWICZ, Mirosław - Późnodewońskie i wczesnokarbońskie skolekodonty Pomorza Zachodniego i rejonu Krakowa. GP; prom. prof. dr hab. H. Szaniawski

 17. WOJCIECHOWSKI, Roman - Nannoplankton warstw malcowskich między Nowym Targiem a Falsztynem. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 18. WÓJCIK, Patrycja - Automorficzne i kolomorficzne precypitaty siarczków cynku ze złóż olkuskich. GM; prom. prof. dr hab. W. Żabiński .

2000 

 1. BOGACZYK, Katarzyna - Studium porównawcze minerałów ilastych z górnych i dolnych łupków graptolitowych oraz łupków zielonych Gór Bardzkich. GM; prom. dr E. Koszowska.

 2. BRNIAK, Elżbieta - Stratygrafia konodontowa i środowisko sedymentacyjne osadów wapienia muszlowego obszaru chrzanowsko-krzeszowickiego. GS; prom. dr J. Szulc.

 3. CZARNIK, Przemysław - Budowa geologiczna południowej części centralnego synklinorium karpackiego na obszarze między Solinką a G.Durną. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 4. DURMAN, Maciej- Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidów Tatr Wysokich w rejonie kotła Morskiego Oka. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 5. GRZEBYK, Justyna - Studium porównawcze konkrecji fosforytonośnych z łupków i radiolarytów Gór Bardzkich. GM; prom. dr E. Koszowska.

 6. GUT, Ewa - Facje i sedymentogeneza warstw magurskich rejonu Baczyn - Zembrzyce. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 7. GZYL, Grzegorz - Geologia strefy pogranicza depresji Świebodzic i metamorfiku Gór Kaczawskich. GS; prom. dr hab. Sz. Porębski.

 8. JAGLARZ, Piotr, PISZCZEK, Gracjan - Środowiska sedymentacji i diagenezy utworów triasu w masywie Kominów Tylkowych. GS; prom. dr J. Szulc.

 9. KAMIEŃSKA, Iwona - Charakterystyka meneralogiczno-petrograficzna granitoidów z rejonu Czarnego Stawu pod Rysami w Tatrach Wysokich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 10. KAWA Wacław - Zmienność mineralogiczno-geochemiczna skał krzemionkowych Górnej Jury Pienińskiego Pasa Skałkowego w potoku Szeligowy. GM; prom. dr inż. Z. Sawłowicz.

 11. KOZIOŁ Tomasz - Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne południowo-zachodniej częśći Podhala. GS; prom. prof. dr hab. N. Oszczypko.

 12. ŁODZIŃSKI, Marek - Monacyty z piaskowców warstw libiąskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i ich pochodzenie. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 13. ŁUSZCZ, Małgorzata - Wykształcenie i geneza utworów przełomu eocenu i oligocenu ze szczególnym uwzględnieniem podmenilitowych margli globigerynowych w świetle analizy litofacji i palinofacji w Komańczy. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński oraz dr P. Gedl.

 14. MORAWSKA, Ewa - Budowa geologiczna jednostek grupy przedmagurskiej w oknie tektonicznym Mszany Dolnej pomiędzy Olszówką a Mszaną Dolną. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 15. PASTERNAK, Grzegorz - Geneza piaskowców białego spągowca monokliny przedsudeckiej w świetle analizy facji ze szczególnym uwzględnieniem struktur bioturbacyjnych w wybranych profilach serii złożowej kopalni Polkowice - Sieroszowice. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 16. PIOTROWSKI, Mariusz - Mikrofauna późnej kredy jednostki podśląskiej Strefy Żegocińskiej w profilu Pluskawka. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 17. RYBKA, Wojciech - Seria grybowska w oknie tektonicznym Szczawy i porównanie jej z podobnymi utworami w oknie tektonicznym Mszany Dolnej. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 18. STAŃCZYK, Agnieszka - Wapnistość utworów warstw hieroglifowych środkowych w profilu Żubracze. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 19. STRUZIK, Aneta - Określenie warunków depozycji diagenezy łupków graptolitowych wenloku i ludlowu z wiercenie Wola Obszańska- 10 koło Rzeszowa na podstawie badań geochemicznych. GM; prom. dr inż. Z. Sawłowicz.

 20. URBANIEC, Marta.- Budowa geologiczna obszaru Opatkowice, Mogilany, Świątniki Górne, Wróblowice. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 21. WIECHOCZEK, Ewa - Wykształcenie i geneza podmenilitowych margli globigerynowych w profilu Krościenko - Granica nad Strwiążem w świetle analizy litofacji i mikrofacji otwornicowych. GS; prom. dr hab. S. Lesczyński i mgr E. Malata.

 22. WYLEŻOŁ, Beata - Występowanie tura (Bos primigenius Bojanus 1827) w Polsce południowo-zachodniej. GP; prom. prof. dr. hab. H. Kubiak

 23. ZAKRZEWSKA, Barbara - Akritarchy górnego ludfordu wiercenia Lębork IG - 1. GS; prom. prof. E. Turnau, dr E. Porębska.

2001

 1. BĄK, Jakub - Mikrofauna i sedymentacja górnych łupków cieszyńskich c Cisownicy koło Goleszowa. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 2. CEBULA, Sylwester - Zdarzenie lundgreni w profilu Wola Obszańska 10 (Masyw Małopolski). GS; prom. dr E. Porębska.

 3. CHRZESZCZYK-GIZIŃSKA, Anna, SUPERSON, Agata - Środowiska sedymentacji kajpru karpackiego jednostki Kriżniańskiej Tatr Zachodnich i Tatr Bielskich. pro. dr hab. J. Szulc.

 4. GAWĘCKA, Ewa - Minerały akcesoryczne i biotyty w wybranych dajkach ryodacytowych z Zawiercia. GM;prom. dr E. Koszowska.

 5. GÓRNIAK, Rafał - Węglanowa mineralizacja żyłowa w łupku miedzionośnym kopalni Lubin (rejon wschodni). GM; prom. dr inż. Z. Sawłowicz.

 6. JACHER, Katarzyna - Tlenki Fe-Ti oraz minerały maficzne w granitoidach Tatr Wysokich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 7. KARCZ, Przemysław - Analiza paleoekologiczna środowiska depozycji czarnych łupków ogniwa z Magierowej w profilu stratotypowym (cenoman/turon), Pieniński Pas Skałkowy Polski. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 8. KIEBAŁA, Aneta - Charakterystyka zespołów minerałów ciężkich z aluwiów potoków w Tatrach Zachodnich. GM; prom. dr inż. M. Michalik

 9. KOWAL, Danuta - Procesy diagenetyczne w arenitach arkozy Kwaczalskiej warstw libiąskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 10. LEMAŃSKA, Anna - Biostratygrafia utworów jednostki podśląskiej i śląskiej w strefie kontaktu tektonicznego w profilu Pluskawka koło Żegociny. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński, dr inż. T. Leśniak.

 11. MENDUCKI, Piotr - Facje i geneza utworów formacji a Wiśniówki na przykładzie profilu w kamieniołomie Wiśniówka Duża (Góry Świetokrzyskie). GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 12. PALUCHNIAK, Adam - Analiza wtórnych krzemianów warstwowych z granitoidów Tatr Wysokich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 13. PIWOWARCZYK, Katarzyna - Minerały fosforanowe w granitoidach Tatr Wysokich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 14. POPCZYK, Rafał - Minerały akcesoryczne w granitoidach tatrzańskich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 15. RYCHLIŃSKI, Tomasz - Studium sedymentologiczne utworów środkowego triasu Tatr Bielskich. (Słowacja). GS; prom. dr hab. J. Szulc.

 16. STARZEC, Krzysztof - Facje utworów z pogranicza eocenu i oligocenu okolic Folusza ze szczególnym uwzględnieniem analizy glaukonitu.prom. S. Leszczyński i dr E. Koszowska.

 17. SZCZEPANIK, Patrycja - Minerały akcesoryczne i biotyty w porfirach z Zalasu.GM; prom. dr E. Koszowska.

 18. SZELIGA, Wojciech - Zmiany kontaktowe i hydrotermalne w andezytach Pienińskich z Jarmuty. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 19. WRÓBEL, Anna - Biostratygrafia i analiza paleoekologiczna margli Żegociny. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński, dr inż. T. Leśniak.

2002

 1. BRZOZOWSKA, Joanna - Rozwój osadów mioceńskich na obszarze pomiędzy Stawianami a Sędziejowicami. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

 2. BUJAK, Grzegorz - Budowa geologiczna obszaru na południe od Jaworek; potoki Sztolnia i Krupianka. GS; prom. dr inż. J. Golonka.

 3. GĘBORYS, Joanna - Akritarchy górnego wenloku ((homer) otworu wiertniczego Bartoszyce IG1 (platforma wschodnioeuropejska). GS; prom. dr E. Porębska i dr M. Masiak.

 4. KADŁUCZKA, Mateusz, KAWALA, Leszek - Rozwój warstw lgockich na przykładzie trzech profili w Kozach, Rzykach i Rabie k. Baligrodu. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka

 5. KLICH, Rafał - Procesy diagenetyczne w utworach czerwonego spągowca w Niecce Śródsudeckiej. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

 6. KORZYCKA-ŻMUDZKA, Monika Analiza mikropaleontologiczna utworów górnej kredy w Dolinie Białej Wody w pienińskim poasie skałkowym Polski. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 7. MISIURA, Krzysztof - Minerały strefy hydrotermalnej argilityzacji w granodiorycie z Pilicy. GM; prom. dr A. Wolska.

 8. NAWOJOWSKA, Agata - Budowa geologiczna obszaru na południowy - zachód od Bochni. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 9. NOWACZYK, Marzena - Tektonika i sedymentacja złoża solnego w Bochni. prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 10. SKROK-STOPYRA, Monika- Budowa geologiczna obszaru w zlewni Potoku Sopotnickiego (Szczawnica Wyżna). GS; prom. dr iż. J. Golonka..

 11. SMOLAK, Wawrzyniec - Petrologia tufu filipowickiego z Kowalskiej Góry. GM; prom. dr hab. inż. M.Michalik.

 12. STRAŻ, Damian - Analiza mikropaleontologiczna facji piaskowców i zlepieńców z Rybia w profilu stratotypowym jednostki podśląskiej. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 13. ŚCIGA, Anna - Środowisko sedymentacji warstw bardziańskich i prągowieckich w wawozie Prągowiec w Górach Świetokrzyskich ( wenlok-ludlow, sylur). GS; prom. dr E. Porębska.

 14. WILCZYŃSKA, Aleksandra - Litostratygrafia utworów górnojurajskich Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na podstawie badań laboratoryjnych i profilowań sejsmicznych. GS; prom. dr inż. J. Golonka.

 15. WITKOWSKA, Magdalena - Skarny z utworów staropaleozoicznych z otworu RK-5 z Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska.

 16. ZDECHLIKIEWICZ, Paweł - Charakterystyka otoczaków skał magmowych ze zlepieńców kambryjskich z Doliny Będkowskiej. GM; prom. dr E. Koszowska.

 17. ZGŁĘBICKA, Małgorzata - Górnojurajska fauna koralowa z obszaru Staniewice - Niziny w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. GP; prom. prof. dr hab. E. Roniewicz, prof. dr hab. E. Morycowa.

2003

 1. ANIŚKO, Monika - Biostratygrafia graptoloitowa warstw bardzińskich i prągowieckich (górny wenlok, sylur) z wąwozu Prągowiec (Góry Świętokrzyskie). GS; prom. dr E. Porębska.

 2. BAŁYS, Maciej - Ichnologia i sedymentacja warstw grodziskich w wybranych profilach Beskidu Śląśkiego i Beskidu Małego. GS; prom. prof. dr hab. A. Uchman.

 3. BEDNARZ, Małgorzata - Miejsce labiryntodontów z rodzaju Metoposaurus we wczesnej ewolucji płazów. GP; prom. prof. dr hab. J. Dzik, dr hab. M. A. Gasiński.

 4. BIELECKI, Łukasz - Budowa geologiczna brzeżnej strefy płaszczowiny magurskiej w rejonie Folusza. GS; prom. dr hab. inż. N. Oszczypko.

 5. BOCHENEK, Katarzyna - Synsedymentacyjna dynamika wód porowych w utworach badeńskich w środkowej części zapadliska przedkarpackiego pomiędzy Krakowem a Tarnowem. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

 6. CHRUSTEK, Monika - Budowa geologiczna strefy krynickiej na obszarze między Dunajcem a górą Marszałek. GS; prom. dr hab. inż. J. Golonka.

 7. CIUREJ, Agnieszka - Biostratygrafia i analiza mikrofacjalna warstw lgockich środkowych i górnych w profilu Pasma Barnasiówki, jednostki śląskiej.GP; prom. dr M. Bąk.

 8. GLIŃSKI, Jarosław - Budowa geologiczna brzeżnej strefy płaszczowiny śląskiej między Grybowem a Posadową. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 9. GÓRA, Sławomir - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Kudłoniem a Jaworzyną Kamienicką. GS; prom. dr hab. inż.. M. Cieszkowski.

 10. GÓRCZYK, Weronika - Budowa geologiczna strefy żegocińskiej pomiędzy Kamionną a Nowym Rybiem. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 11. GUMOŚ, Marcin - Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w dorzeczu Wieprzówki koło Andrychowa. GS; prom. dr hab. inż. M.Cieszkowski.

 12. HARLAK, Wioletta - Studium porównawcze czarnych łupków syluru kratonu wschodnioeuropejskiego, masywu małopolskiego, Gór Świętokrzyskich i Gór Bardzkich. GS; prom. dr hab. E. Porębska.

 13. JACKOWSKI, Paweł - Duże otwornice rurkowate Polskich Karpat Zewnętrznych w aspektach paleośrodowiskowych. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 14. JAMKA, Marek - Budowa płaszczowiny magurskiej w okolicy Krośnicy.GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 15. JANECZKO, Agnieszka - Budowa geologiczna obszaru pomiędzy Górą Dzwonkówką a Dunajcem. GS; prom. dr hab. J. Golonka.

 16. JĘDRSZCZYK, Iwona - Biostratygrafia i litostratygrafia warstw z Kaniny w okolicach Szczawy w N-E części Gorców. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 17. KUBERSKI, Krzysztof - Studium biotytów z granodiorytów z Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska.

 18. KWIECIEŃ, Olga - Osady tła depozycyjnego a drobnoziarniste osady resedymentowane warstw magurskich strefy Siar płaszczowiny magurskiej w rejonie Myślenic. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 19. PATERAK, Katarzyna - Przeobrażenia hydrotermalne skał węglanowych z Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska.

 20. PAWLUSZEK, Jolanta - Budowa geologiczna i sedymentacja miocenu w rejonie Pińczowa. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 21. PĘKALA, Marek - Seladonit i inne produkty hydrotermalnych przeobrażeń dolnopermskich wulkanitów z rejonu Lubiechowej (Niecka Północnosudecka. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

 22. SKALSKI, Grzegorz - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w rejonie Łętowego i Lubomierza. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 23. STACHYRAK, Filip - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w okolicy Grywałdu z uwzględnieniem kontaktu strefy krynickiej i Pienińskiego Pasa Skałkowego. GS; prom. dr inż. J. Golonka.

 24. TOMSIA, Wojciech - Mineralogia przeobrażonych kontaktowo dolomitów triasowych z okolic Budureasa (NW Rumunia). GM; prom. dr A. Lewandowska.

 25. ZAGRODZKI, Olgierd - Paleobatymetryczny model górnosenońskich osadów turbidytowych w okolicach Jeziora Rożnowskiego. GP: prom. dr hab. M. A. Gasiński.