Wykaz prac doktorskich po roku 1999

 

WYKAZ PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU
NAUK GEOLOGICZNYCH WYKONANYCH
W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W LATACH 
1999 - 2006

zestawiła
Weronika Habas

 


Rdzanek, Kazimierz - Ichnoskamieniałości bezkręgowców pstrego piaskowca doliny Świślany w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. 1999. Pomotor dr hab. A. Uchman.

Gradziński, Michał - Pizoidy jaskiniowe: uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ich 
powstania. 2000. Promotor: prof. dr hab. A. Radomski.

Oszczypko-Clowes, Marta. - Wiek i rozwój najmłodszych osadów w środkowej części płaszczowiny magurskiej w świetle badań nanoplanktonu wapiennego (polskie Karpaty fliszowe). 2000. Promotor prof. dr hab. A. Ślączka.

Koszarski, Andrzej - Budowa geologiczna płaszczowiny jasielskiej na SW od Jasła. 2001. Promotor: prof. dr hab. A. Ślączka.

Malata, Ewa - Interpretacja biostratygraficzna zespołów małych otwornic w środkowej części płaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnętrzne). 2001. Pomotor: prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

Waśkowska-Oliwa, Anna - Analiza zespołów małych otwornic z osadów mastrychtu i dolnego paleogenu jednostki podśląskiej w oknach tektonicznych Żywca i strefy lanckorońsko-żegocińskiej. 2001. Promotor: dr hab. inż. M. Cieszkowski.

Brud, Stanisław. Ewolucja paleogeograficzna zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w późnym neogenie i wczesnym czwartorzędzie. 2002. Promotor: prof. dr hab. W. Zuchiewicz.

Kędzierski, Mariusz - Stratygrafia i paleobiogeografia osadów kredy opolskiej i dolnych warstw idzikowskich na podstawie nannoplanktonu wapiennego. 2002. Promotor: prof. dr hab. A. Radomski.

Machaniec, Elżbieta - Analiza mikropaleontologiczna górnokredowych margli węglowieckich jednostki podśląskiej w polskich Karpatach Zewnętrznych . 2002. Promotor: dr hab. M. A. Gasiński.

Derkowski, Arkadiusz - Synteza zeolitów z popiołów lotnych jako potencjalne zastosowanie mineralnych surowców odpadowych. 2003. Promotor: dr hab. M. Michalik.

Dziubińska, Beata - Zmiana paleośrodowiska w basenie dukielskim na przełomie kredy i trzeciorzędu w świetle badań mineralogiczno-geochemicznym. 2003. Promotor: prof. dr hab. A. Ślączka.

Gedl, Elżbieta - Biostratygrafia i paleoekologia warstw wierzchowskich i lgockich jednostki śląskiej polskich Karpat fliszowych na zachód od Raby w świetle badań palinologicznych. 2003. Promotor: prof. dr hab. A. Uchman.

Jach, Renata - Rozwój facjalny utworów jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich. 2003. Promotor: prof. dr hab. A. Uchman.

Salata, Dorota - Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna frakcji ciężkiej górnokredowo-paleoceńskich piaskowców środkowej części płaszczowiny magurskiej. 2003. Promotor: prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

Skiba, Michał - Mineralogiczno-geochemiczne aspekty procesu bielicowania w glebach rozwiniętych na skałach krystalicznych w Tatrach. 2003. Promotor: dr hab. M. Michalik.

Wójcik -Tabol, Patrycja  (2004) – Środowisko depozycji i warunki wczesnej diagenezy kredowych osadów bogatych w materię organiczną w polskiej części Pienińskiego Pasa  Skałkowego w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych. Promotor: dr hab. M. A. Gasiński.

Duńczyk, Lucyna (2005) – Modelowanie odpływu podziemnego w wybranych zlewniach Beskidu Śląskiego i Gorców. Promotor: dr hab. inż. Nestor Oszczypko. 

Misiarz,  Piotr (2005) – Późnojurajskie struktury biohermalne między Groblą–Dąbrową Tarnowską  i Tarnowem w świetle badań sejsmicznych  (Zapadlisko Przedkarpackie). Promotor: prof. dr hab. inż. N. Oszczypko. 

Chodyń, Rafał (2006) – Litostratygrafia i tektonika płaszczowiny śląskiej na obszarze depresji Szczyrzyca. Promotor: dr hab. inż. M. Cieszkowski.