Misja i strategia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od ponad sześciu wieków Uniwersytet Jagielloński wypełnia misję, do której został powołany przez jego wielkich fundatorów – Kazimierza Wielkiego, św. Królową Jadwigę oraz Władysława Jagiełłę. Od chwili powstania Studium Generale w roku 1364, a zwłaszcza od czasu odnowienia i rozszerzenia Kazimierzowskiej Fundacji przez Jagiellonów, uczeni i wychowankowie Uniwersytetu rozszerzają horyzonty wiedzy, poszukując prawdy i przekazując wyniki swoich dokonań następnym pokoleniom. W ramach tej misji mieściła się też zawsze patriotyczna służba Narodowi i Państwu Polskiemu, zaś troską Państwa było zapewnienie Uniwersytetowi środków do działania na chlubę i pożytek kraju.

Od początku swego istnienia Uniwersytet był znaną i poważaną uczelnią akademicką nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wielowiekowa tradycja UJ jest źródłem naszej dumy i inspiracji. Utrzymanie tego wyjątkowego statusu oraz zachowanie pamięci o uczonych, którzy zdobywali i przekazywali wiedzę w murach naszego Uniwersytetu, jest ważnym obowiązkiem społeczności akademickiej.

Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Dlatego dziś Uniwersytet Jagielloński ma obowiązek chronić podstawowe wartości ludzkie przed zagrożeniami współczesnego świata: upominać się o poszanowanie autonomii szkół wyższych, przeciwstawiać się nienawiści w życiu społecznym, piętnować brutalizację obyczajów w życiu publicznym oraz demaskować pseudonaukę i oszustwa edukacyjne. Pracownicy Uniwersytetu powinni być wierni zasadom zawartym w Akademickim Kodeksie Wartości, który został przyjęty przez Senat UJ w czerwcu 2003 roku.

Wyrastająca z żywego nurtu twórczości naukowej edukacja jest równie ważnym zadaniem Uniwersytetu jak prowadzenie działalności badawczej. Dlatego stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz dbanie o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych musi pozostawać wspólnym celem działania wszystkich pracowników uczelni.

Współpraca międzynarodowa, tak w dziedzinie nauczania jak i badań naukowych, była i jest bardzo ważnym czynnikiem aktywności i rozwoju Uniwersytetu. Wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nas do stworzenia warunków umożliwiających zagranicznym studentom podjęcie nauki w UJ oraz do prowadzenia prac badawczych we współpracy z ośrodkami naukowymi innych krajów. W obliczu budowania w Europie wspólnej prze-strzeni dydaktycznej i badawczej należy stworzyć trwałe podstawy uznania Uniwersytetu Jagiellońskiego za jeden z najlepszych w Europie.

Sformułowana w „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014 - 2020"