Archiwum - Sylabusy Archiwum - Sylabusy

Studia pierwszego stopnia 2014-2015

I rok kursy obowiązkowe

BHP

Chemia

Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej - region śląsko-krakowski

Fizyka

Geologia dynamiczna

Lektoraty I stopień B2

Matematyka

Mineralogia optyczna

Podstawy paleontologii

Statystyka

Technologie informacyjne

Wprowadzenie do badan terenowych

 

I rok kursy do wyboru

Kamienie szlachetne i ozdobne w dziejach cywilazacji

Podstawy kartografii. topografii. i teledetekcji

Repetytorium z podstaw rozpoznawania mineralow i skał

Sztuka studiowania i prezentacji

Wstęp do stratygrafii

Zarys historii zycia

Zdobywanie informacji naukowej - infobroker

 

II rok obowiązkowe

Kartografia geologiczna ćwiczenia terenowe

Kartografia geologiczna

Lektoraty I stopień B2

Metody komputerowe w geologii

Mineralogia

Paleobiologia

Petrologia

Sedymentologia

Tektonika

 
 

II rok zalecane do wyboru

Ćwiczenia terenowe - wyb. zagad. z sedym. fliszu

Górnictwo i wiertnictwo

Hydrogeologia

Absolwent na rynku pracy

Filozofia

Geochemia

Geologia historyczna

Geologia regionalna Polski

Geologia złóż

Ochrona własności intelektualnej

Pracownia licencjacka I

Pracownia licencjacka II

Preorientacja zawodowa w zakresie geologii

Proseminarium licencjackie

 

III rok zalecane do wyboru

Geofizyka

Geologia inżynierska

Instrumentalne metody datowania w geologii

Środowiska sedymentacyjne i ich osady

Współczesne procesy złożotwórcze

Wybrane zagadnienia z geol. historycznej

 

II i III rok pozostałe do wyboru

Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii

Krystalografia i krystalochemia

Minerały ciężkie w interpr. geologicznych

Ochrona i kształtowanie gleb, wód i złóż surowców użytecznych

Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne

Paliwa kopalne

Repetytorium z mineralogii i petrologii

Wybrane zagadnienia z geol. morza

Studia drugiego stopnia 2014-2015

I rok kursy obowiązkowe

BHP

Ćwiczenia terenowe Pieniny i Tatry

Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych

Geologia regionalna Świata

Geostatystyka

Introduction to petroleum geology

Lektorat z języka angielskiego

Metody stratygrafii

Pracownia specjalizacyjna

Seminarium magisterskie

 

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna

Mikropaleontologia ogólna

Mikropaleontologia stosowana

Preparatyka w mikropaleontologii

 

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza

Analiza facjalna

Basin analysis

Sequence stratigraphy

 

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

Geochemia szczegółowa

Metody badań geochemicznych

Metody badań geochemicznych - ćwiczenia

Metody badań mineralogicznych - dyfraktometria rentgenowska

Metody badań mineralogicznych – obrazowanie, mikroanaliza i wybrane metody spektroskopowe

 

II rok kursy obowiązkowe

Metodologia nauk przyrodniczych z elementami filozofii

Metody poszukiwań złóż

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy przedsiębiorczości

Pracownia magisterska I

Pracownia magisterska II

Seminarium magisterskie

Współczesne problemy petrologii

Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska

 

Kursy zalecane:

Geochemia ropy naftowej (Wstęp do geochemii kaustobiolitów)

Paleoekologia i tafonomia

Podstawy palinologii

Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów

Seminarium z geologii regionalnej świata

Well log analysis from basics to geological applications

 

Pozostałe kursy do wyboru:

Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia  z sedymentologii

Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu

Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża Zn-Pb

Ćwiczenia terenowe z sedymentologii węglanów

Diageneza osadów klastycznych

Geologia czwartorzędu

Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej

Geologia Karpat

Geologia krasu

Geologia win

Geotektonika

Geotermobarometria

Interpretacja danych sejsmicznych w analizie systemów naftowych

Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach

Minerały ilaste

Modelowanie filtracji wód podziemnych

Podstawy ichnologii

Praktyczne aspekty geofizyki otworowej

Sedimentary organic matter

Seminarium z metod poszukiwań złóż

Studia pierwszego stopnia 2012-2013

1 rok kursy obowiązkowe:

Szkolenie BHP

Lektorat z języka angielskiego

Podstawy paleontologii

Chemia

Matematyka

Ćwiczenia terenowe w regionie śląsko-krakowskim

Fizyka

Geologia dynamiczna

Statystyka

Technologie informacyjne

Wprowadzenie do badań terenowych

1 rok kursy do wyboru:

Kamienie szlachetne i ozdobne w dziejach cywilizacji

Podstawy kartografii, topografii i teledetekcji

Sztuka studiowania i prezentacji

Zdobywanie informacji naukowej - infobroker

Zarys historii życia

Inne ogólno uniwersyteckie spoza katalogu geologii

2 rok kursy obowiązkowe:

Mineralogia

Tektonika

Hydrogeologia

Kartografia geologiczna

Kartografia geologiczna - ćwiczenia terenowe

Metody komputerowe w geologii

Petrologia

Wstęp do stratygrafii

Lektorat z języka angielskiego

2 rok kursy zalecane do wyboru:

Sedymentologia

Mineralogia optyczna

Hydrologia

Górnictwo i wiertnictwo

Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu

Ćwiczenia terenowe w Sudetach

Repetytorium z mineralogii i petrografii

Petrologia - praktikum

Współczesne problemy petrologii

 

2 rok kursy do wyboru:

Gleboznawstwo w aspekcie ochrony przyrody

Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii

Kamienie szlachetne i ozdobne w dziejach cywilizacji

Modelowanie filtracji wód podziemnych

Minerały ciężkie w interpretacjach geologicznych

Minerały skałotwórcze

Podstawy geomorfologii

Sztuka studiowania i prezentacji

Wybrane zagadnienia z geologii morza

3 rok kursy obowiązkowe:

Geologia historyczna

Geofizyka

Ochrona i kształtowanie środowiska

Geologia inżynierska

Geochemia

Geologia złóż

Geologia region. Polski

Ochrona własności intelektualnych

Proseminarium licencjackie

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

3 rok kursy zalecane do wyboru:

Ćwiczenia terenowe w regionie Świętokrzyskim

Wybrane zagadnienia z geologii historycznej

Współczesne procesy złożotwórcze

3 rok kursy do wyboru:

Instrumentalne metody datowania w geologii

Krystalografia i krystalochemia

Modelowanie filtracji wód podziemnych

Ćwiczenia terenowe z paleontologii

Paleobotanika

Środowiska sedymentacyjne i ich osady (od III roku 1 st. po ćw. terenowych z sed. fliszu)

Podstawy ichnologii

Warsztaty mineralogiczne

Pozostałe kursy do wyboru patrz:
- 2 rok kursy do wyboru

Studia drugiego stopnia 2012-2013

1 rok kursy obowiązkowe

Introduction to petroleum geology

Geologia regionalna Świata

Geostatystyka

Metody stratygrafii

Pracownia specjalizacyjna

Seminarium magisterskie

Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych

Ćwiczenia terenowe Pieniny i Tatry

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna

Mikropaleontologia ogólna

Mikropaleontologia stosowana

Preparatyka w mikropaleontologii

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza

Analiza facjalna

Basin analysis

Sequence stratigraphy

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

Geochemia szczegółowa

Metody badań geochemicznych

Metody badań mineralogicznych - dyfraktometria rentgenowska

Metody badań mineralogicznych – obrazowanie, mikroanaliza i wybrane metody spektroskopowe

1 rok kursy do wyboru

Gleboznawstwo w aspekcie ochrony przyrody

Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii

Kamienie szlachetne i ozdobne w dziejach cywilizacji

Modelowanie filtracji wód podziemnych

Minerały ciężkie w interpretacjach geologicznych

Minerały skałotwórcze

Podstawy geomorfologii

Sztuka studiowania i prezentacji

Wybrane zagadnienia z geologii morza

Instrumentalne metody datowania w geologii

Krystalografia i krystalochemia

Ćwiczenia terenowe z paleontologii

Paleobotanika

Środowiska sedymentacyjne i ich osady (od III roku 1 st. po ćw. terenowych z sed. fliszu)

Podstawy ichnologii

Warsztaty mineralogiczne

Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu

Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża Zn-Pb

Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża ewaporatów

Geochemia szczegółowa

Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii

Geologia czwartorzędu

Geologia Karpat

Geotermobarometria

Metody badań geochemicznych

Hydroekologia i ochrona systemów rzecznych

Podstawy palinologii

Paleoekologia i tafonomia

Paleobiologia

Regional petroleum geology

Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów

Well log analysis from basics to geological applications

Wstęp do geochemii kaustobiolitów

Diageneza osadów klastycznych

Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach

Geologia win

Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej

Interpretacja danych sejsmicznych w analizie systemów naftowych

Minerały ilaste

Praktyczne aspekty geofizyki otworowej

 
1 rok kursy do wyboru dla wskazanych specjalizacji, obowiązkowe na pozostałych specjalizacjach:

Analiza facjalna (SM, MPG)

Metody badań mineralogicznych-dyfraktometria rentgenowska (SM, GP)

Metody badań mineralogicznych- obrazowanie, mikroanaliza i wybrane metodyspektroskopowe (SM, GP)

Metody badań geochemicznych (SM, GP)

Basin analysis (SM, MPG)

Sequence stratigraphy (SM, MPG)

Preparatyka w mikropaleontologii (GP, MPG)

Mikropaleontologia ogólna (GP, MPG)

Mikropaleontologia stosowana (GP, MPG)


2 rok kursy obowiązkowe

Geotektonika

Raport do oceny oddziaływania na środowisko – obiekty budowlane

Raport do oceny oddziaływania na środowisko – środowisko wodne

Seminarium z geologii regionalnej świata 

Seminarium magisterskie

Pracownia magisterska 

Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego

2 rok kursy obowiązkowe - Specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna

Metody stratygrafii

2 rok kursy do wyboru

Geostatystyka

Metody stratygrafii (do wyboru dla GP i MPG)

Pozostałe kursy do wyboru przez studentów 2 roku drugiego stopnia

patrz:

- 1 rok kursy do wyboru,

- 1 rok kursy do wyboru dla wskazanych specjalizacji, obowiązkowe na pozostałych specjalizacjach