Studenci odbywający staże i praktyki w roku akademickim 2016/2017

Dominika Socha

Dominika Socha – absolwentka geologii w ING w dniach 10.07.2017 – 10.10.2017 r. miała możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w firmie Orlen Upstream Sp. z.o.o w oddziale w Krakowie w ramach europejskiego programu „Studiujesz? Praktykuj”.

 

Były to niesamowite trzy miesiące zdobywania nowych doświadczeń w jednej z większych firm naftowych w Polsce. Główne szkolenie BHP odbyłam w siedzibie firmy w Warszawie, gdzie poszerzyłam wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także mogłam porozmawiać również z pracownikami firmy na temat zawodu i pracy geologa. Podczas stażu zajmowałam się analizą danych geochemicznych pochodzących z wierceń w Karpatach jak i na Niżu Polskim, z wykorzystaniem programu PETREL. Miałam możliwość udziału w pracach terenowych podczas wizyty na wiertni „Pasieki-OU1”. Zapoznałam się także z dokumentacją geologiczną otworów, sposobami jej tworzenia, a także ze sposobami nabywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów. Poszerzyłam także swoją wiedzę dotyczącą prawa geologicznego i górniczego. Dziękuję bardzo dyrektorowi Pionu Poszukiwań Orlen Upstream p. J. Zacharskiemu, za możliwość odbycia stażu. Dziękuję całemu zespołowi krakowskiemu za świetną atmosferę w pracy, szczególne podziękowania pragnę skierować w stronę Janka Hejnara, który pełnił funkcję mojego opiekuna podczas stażu.

Dominika Socha

 

Kinga Wencel

Kinga Wencel – absolwentka geologii w ING w dniach 30.08.2017 – 30.11.2017 r. miała możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w ramach europejskiego programu „Studiujesz? Praktykuj”.

 

W dniach 30.08.2017–30.11.2017 r. miałam w ramach programu „Studiujesz?Praktykuj” odbywałam 3 – miesięczny staż zawodowy w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Zakładzie Geologii i Geochemii, w Laboratorium Geochemii Nafty i Gazu. Miejsce to wybrałam zgodnie z moimi zainteresowaniami w zakresie geochemii organicznej i geologii naftowej, a czas praktyk stanowił dla mnie świetną okazję do wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów, poszerzenia jej, nabycia praktycznych umiejętności z obsługi specjalistycznej aparatury, a także zapoznania się z realiami pracy w sektorze naftowym. Moim opiekunem była prof. Irena Matyasik.

Staż rozpoczął się szkoleniami BHP, w trakcie których okazało się, że jako praktykant nie mogę przebywać w strefach zagrożenia wybuchem, które pierwotnie miały być moim głównym stanowiskiem pracy, jednakże dzięki staraniom p. opiekun otrzymałam specjalne pozwolenie na przebywanie w powyższych pomieszczeniach, mając dostęp do aparatury.

W trakcie stażu zapoznałam się z obsługą chromatografów gazowych podczas badania składu gazów desorbowanych i resztkowych z próbek rdzeniowych, chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas do badań biomarkerów, elementarnym analizatorem organicznym oraz aparatem pirolitycznym Rock Eval. Miałam okazję także przygotowywać próbki geologiczne do badań w tych urządzeniach oraz uczestniczyć w pracach laboratoryjnych, takich jak ekstrakcja rozpuszczalnikowa w aparacie Soxhlet czy też rozdział grupowy za pomocą chromatografii kolumnowej.

Podczas praktyk mogłam wykorzystać swoje umiejętności językowe oraz graficzne pomagając w tłumaczeniach i opracowaniach literatury zagranicznej oraz tworzeniu ilustracji w celu przygotowania prezentacji i prac naukowych. Owocem moich pracy jest także współautorstwo w publikacji „Geneza siarkowodoru w węglanowych skałach zbiornikowch”, która zostanie wydana w wersji angielskiej w czasopiśmie Nafta – Gaz.
Niezwykle cenna była  dla mnie możliwość wykorzystania aparatury instytutu do wykonania badań, których wyniki zamieszczę w mojej pracy magisterskiej. Cały zespół pracowników był zawsze gotów do pomocy i cierpliwie wyjaśniał mi zagadnienia z zakresu geochemii organicznej.

Chciałabym podziękować za serdeczne przyjęcie na stażu mojej opiekun prof. Irenie Matyasik, a także wszystkim pracownikom Laboratorium Geochemii Nafty i Gazu, którzy chętnie przekazywali mi swoją wiedzę oraz tworzyli niesamowitą atmosferę w pracy.

Kinga Wencel