Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

 1. Studentów kierunku Geologia UJ, którzy rozpoczęli studia 1 Października 2012, obowiązuje regulamin dostępny na stronie głównej UJ

  Studentów kierunku Geologia UJ, którzy rozpoczęli studia przed 1 Październikiem 2012, obowiązuje regulamin dostępny na stronie głównej UJ

 2. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS i zaliczenie kursów obowiązkowych, określonych w programie studiów.
 3. W przypadku uzyskania co najmniej 50 ECTS i braku zaliczenia z maksymalnie 2 przedmiotów student na swój wniosek może być wpisany na kolejny rok studiów jednolitych magisterskich lub na II i III rok studiów pierwszego stopnia, z koniecznością uzupełnienia brakujących przedmiotów i punktów przeliczeniowych w roku, na który uzyskał wpis awansem.
 4. W sytuacji określonej w ust. 3 dopuszczalne jest nie zaliczenie tylko 1 kursu obowiązkowego, kierunkowego.
 5. Powtarzanie roku dopuszczalne jest tylko raz w ciągu toku studiów i orzekane jest na wniosek studenta.
 6. Nadwyżka punktowa uzyskana przez studenta w danym roku akademickim zostaje zaliczona na poczet kolejnych lat studiów.
 7. Program studiów określa przedmioty obowiązkowe oraz minimalny wymiar kursów do wyboru. Deklaracja wyboru dodatkowego kursu nakłada obowiązek zaliczenia tego kursu na danym roku studiów.
 8. Student ma obowiązek elektronicznej rejestracji na wszystkie przedmioty do 30.09. oraz złożenia w sekretariacie deklaracji potwierdzających wybór przedmiotów fakultatywnych w terminie do 7 dni od rozpoczęcia każdego semestru. Obowiązek ten nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia.
 9. Jeśli na przedmiot składają się: wykłady oraz ćwiczenia i/lub seminaria to przystąpienie do egzaminu lub zaliczenia kursu kończącego się oceną jest możliwe po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń i/lub seminarium.
 10. Brak zaliczenia ćwiczeń i/lub seminarium przed egzaminem lub sprawdzianem zaliczeniowym kursu, kończącego się oceną, jest równoznaczny z utratą pierwszego terminu.
 11. Student ma prawo do dwóch terminów egzaminu: pierwszego i poprawkowego.
 12. Warunki zaliczenia ćwiczeń określa prowadzący na pierwszych zajęciach. Student potwierdza własnoręcznym podpisem znajomość przedstawionych zasad.
 13. Student ma obowiązek uzyskać wpisy do indeksu i w karcie okresowych osiągnięć do 2 tygodni od daty zaliczenia lub egzaminu.
 14. Student jest zobowiązany do złożenia indeksu, karty egzaminacyjnej oraz kwestionariusza pracowni magisterskiej (lata IV i V studiów magisterskich) najpóźniej do dnia 30.09 danego roku akademickiego. Złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wpisu na kolejny rok studiów.
 15. Zaliczenie seminarium magisterskiego odbywa się na zasadach przyjętych w ING i przedstawionych przez prowadzącego seminarium. Brak złożenia pracy dyplomowej do końca semestru letniego na V roku studiów magisterskich nie skutkuje brakiem zaliczenia seminarium magisterskiego.
 16. Warunkiem zaliczenia pracowni magisterskiej jest realizacja zadań wyszczególnionych w kwestionariuszu pracowni na dany semestr i uzyskanie potwierdzenia ze strony promotora. Brak zaliczenia pracowni skutkuje koniecznością wniesienia stosownej opłaty za powtarzanie kursu, z koniecznością wypełnienia zadeklarowanych zobowiązań najpóźniej do końca danego semestru.
 17. Nie złożenie pracy magisterskiej do dnia 30.09 ostatniego roku akademickiego skutkuje brakiem zaliczenia z pracowni magisterskiej i powtarzaniem roku z koniecznością wniesienia stosownej opłaty za brakujący przedmiot.