Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Misja i strategia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od ponad sześciu wieków Uniwersytet Jagielloński wypełnia misję, do której został powołany przez jego wielkich fundatorów – Kazimierza Wielkiego, św. Królową Jadwigę oraz Władysława Jagiełłę. Od chwili powstania Studium Generale w roku 1364, a zwłaszcza od czasu odnowienia i rozszerzenia Kazimierzowskiej Fundacji przez Jagiellonów, uczeni i wychowankowie Uniwersytetu rozszerzają horyzonty wiedzy, poszukując prawdy i przekazując wyniki swoich dokonań następnym pokoleniom. W ramach tej misji mieściła się też zawsze patriotyczna służba Narodowi i Państwu Polskiemu, zaś troską Państwa było zapewnienie Uniwersytetowi środków do działania na chlubę i pożytek kraju.

Od początku swego istnienia Uniwersytet był znaną i poważaną uczelnią akademicką nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wielowiekowa tradycja UJ jest źródłem naszej dumy i inspiracji. Utrzymanie tego wyjątkowego statusu oraz zachowanie pamięci o uczonych, którzy zdobywali i przekazywali wiedzę w murach naszego Uniwersytetu, jest ważnym obowiązkiem społeczności akademickiej.

Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Dlatego dziś Uniwersytet Jagielloński ma obowiązek chronić podstawowe wartości ludzkie przed zagrożeniami współczesnego świata: upominać się o poszanowanie autonomii szkół wyższych, przeciwstawiać się nienawiści w życiu społecznym, piętnować brutalizację obyczajów w życiu publicznym oraz demaskować pseudonaukę i oszustwa edukacyjne. Pracownicy Uniwersytetu powinni być wierni zasadom zawartym w Akademickim Kodeksie Wartości, który został przyjęty przez Senat UJ w czerwcu 2003 roku.

Wyrastająca z żywego nurtu twórczości naukowej edukacja jest równie ważnym zadaniem Uniwersytetu jak prowadzenie działalności badawczej. Dlatego stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz dbanie o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych musi pozostawać wspólnym celem działania wszystkich pracowników uczelni.

Współpraca międzynarodowa, tak w dziedzinie nauczania jak i badań naukowych, była i jest bardzo ważnym czynnikiem aktywności i rozwoju Uniwersytetu. Wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nas do stworzenia warunków umożliwiających zagranicznym studentom podjęcie nauki w UJ oraz do prowadzenia prac badawczych we współpracy z ośrodkami naukowymi innych krajów. W obliczu budowania w Europie wspólnej prze-strzeni dydaktycznej i badawczej należy stworzyć trwałe podstawy uznania Uniwersytetu Jagiellońskiego za jeden z najlepszych w Europie.

Sformułowana w „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014 - 2020"

Polityka jakości kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii

https://wgig.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia

Ocena jakości kształcenia

Instytutowy Zespół Doskonalenia Jakość Kształcenia

Przewodniczący zespołu:  prof. dr hab. Alfred Uchman

dr Beata Dziubińska
dr hab. Renata Jach, prof. UJ
dr Piotr Jaglarz
dr Maciej Kania
dr Anna Lewandowska
dr Elżbieta Machaniec
dr Piotr Łapcik
dr Dorota Salata
dr Wojciech Wróblewski


Przedstawiciele administracji i pracowników inżynieryjno-technicznych:

mgr Małgorzata Włodarska
mgr Ewa Kwiatkowska
Przedstawiciel pracodawców i absolwentów
Przedstawiciel doktorantów
Przedstawiciel studentów

Tydzień Jakości Kształcenia

Plan działań w Tygodniu Jakości Kształcenia na WGiG oraz w ING UJ w roku 2018/2019

Program Tygodnia Jakości Kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii  UJ 8-12.04.2019

1.       Przy „kawie” o prawdzie

9.04.2019 - Spotkanie z Dziekanem WGiG prof. dr hab. Bolesławem Domańskim oraz dr Radosławem Strzelecki m (Zakład Etyki Instytut Filozofii UJ)

miejsce spotkania: ING UJ Gronostajowa 3a sala 2.03 i 2.03 godz. 14.00

2.       8-12.04.2019 (termin do ustalenia  przez  z-cę dyrektora  ds. dydaktycznych w Instytutach)

Spotkania dyrekcji ze studentami i pracownikami, zebranie opinii o warunkach studiowania i pracy oraz przedstawienie wprowadzonych zmian po zeszłorocznych postulatach (osoba odpowiedzialna – z-ca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych).

3.       8-12.04.2019 (terminy do ustalenia przez kierowników studiów  w Instytutach)

Spotkania Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia i przygotowanie rocznych raportów z przeglądu programu kształcenia prowadzonych kierunków (osoba odpowiedzialna – kierownicy kierunków studiów)

4.       19.04.2019 (ING UJ Gronostajowa 3a, godz. 15.00).

Spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, analiza przesłanych raportów i zgłoszonych wniosków, plan przyszłych działań (osoba odpowiedzialna – pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia).

Akredytacja

Do pobrania:

Raport samooceny kierunku Geologia - uzupełnienia z dn. 30.09.2020 r.

Raport samooceny kierunku Geologia z dn. 28.02.2020 r.

Uchwała Nr 185/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 17.04.2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na WBiNOZ UJ w Krakowie

Uchwała Nr 331/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dn. 15.04.2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "geologia" prowadzonym na WBiNOZ UJ w Krakowie

Uchwała Nr 1277/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dn. 29.12.2004 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "geologia" prowadzonym na WBiNOZ UJ w Krakowie