Construction status

Stan prac związanych z projektowaniem i wykonaniem nowego budynku ING UJ na Kampusie III

1. Dokonanie korekty w zakresie kart pomieszczeń oraz uszczegółowienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru (Tom I  Część opisowa, Tom III — Karty technologiczne, schematy pomieszczeń, funkcjonalne i przykładowe zagospodarowanie terenu) dla pomieszczeń w planowanej siedzibie Instytutu Nauk Geologicznych (1 marca 2013- 30 kwietnia 2013 r.);

2. Opiniowanie tekstu Programu Funkcjonalno-Użytkowego i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót projektowych (maj 2013);

3. Naniesienie zgłoszonych poprawek i przekazanie ostatecznej wersji opracowań Programu użytkowego i założeń technologicznych przez Użytkownika (Część I — Część tekstowa, Część II — Karty technologiczne) przez firmę Czora&Czora do Działu Inwestycji UJ (27 czerwca 2013 r.);

4. Powołanie Komisji dotyczącej Przetargu (sierpień 2013r.) — prace nad przygotowaniem SIWZ-a, Regulaminem Konkursu oraz dopracowywanie szczegółów PFU (8 sierpnia 2013-15 listopada 2013)

5. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/501/2013, ukazanego 19.11.2013 na stronie DZP UJ, http://przetargi.adm.uj.edu.pl/tresc.php?Id=3720

6. Udzielenie odpowiedzi do sukcesywnie spływających łącznie 116 pytań do treści SIWZ-a . Prace Komisji Przetargowej na spotkaniach w dniach 13.12.2013, 23.12.2013, 30.12.2013 i 2.01.2014 .

7. Dnia 22 stycznia 2014 upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wpłynęła jedna oferta Konsorcjum Firm: Aldesa Construcciones Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider) i Aldesa Construcciones S.A. (Partner), ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, które zaproponowało realizację w cenie netto 28 919 879,74 zł., plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto 35 571 452,09 zł.

8. Komisja Przetargowa na zebraniu w dniu 29 stycznia 2014 wezwała firmę ALDESA do złożenia na piśmie wyjaśnień i uzupełnień dotyczących przedstawionej oferty.

9. Na spotkaniu w dniu 18 lutego 2014 r. Komisja Przetargowa przyjęła, po uzupełnieniach i wyjaśnieniach, ofertę Konsorcjum Firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z.o.o.i Aldesa Construcciones S.A, zawiadamiając dnia następnego, o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy, pełniącego funkcję Generalnego Realizatora Inwestycji, dla wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją prac projektowych i robót budowlano-montażowych oraz dostaw i montażu wyposażenia, dotyczących nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

10. Dnia 17 marca 2014r., w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się uroczyste podpisanie umowy, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Konsorcjum Aldesa

11. 14 marca 2014 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług dotyczących zarządzania kontraktem i certyfikacji przy projektowaniu i budowie budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/104/2014 tj. ukazanego na stronie DZP UJ: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/tresc.php?Id=3939 , z terminem składania ofert do 24 marca 2014r.

12. Na spotkaniu w dniu 7 kwietnia 2014 r. Komisja Przetargowa przyjęła najkorzystniejszą i jedyną ofertę jaka wpłynęła, firmy PROBADEX Kraków mgr inż. arch. Jerzy Boruta, ul. Mokra 20, 32-005 Niepołomice, za cenę netto 379 931,03 zł. plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto 467 315,17 zł., a zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na zarządzającego kontraktem ukazało się dnia następnego, tj. 8 kwietnia 2014r.

13. Dnia 16 kwietnia 2014r. w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się spotkanie inaugurujące projekt (kick-off meeting) budowy nowego budynku ING UJ. Biuro Projektowe ION-Architekci przedstawiło wstępny draft koncepcji.  Uzgodniono co tygodniowe narady koordynacyjne w każdy czwartek o godz. 13.00.

14. Dnia 22 maja i 11.czerwca 2014 r. GRI przedstawiło do akceptacji projekty koncepcyjne obiektu.

15. Dnia 24 czerwca 2014r. po wielokrotnych ustaleniach Użytkownika (Seniora Budowy, koordynatorów i opiekunów  poszczególnych pomieszczeń)  z BP ION Architekci  zaakceptowano  wypracowany układ funkcjonalny nowego budynku ING UJ.

16. 10 lipca 2014r. przyjęto Projekt koncepcyjny budynku ING UJ, konsultowany z pracownikami Instytutu Nauk Geologicznych, umieszczony w sieci i dopracowywany w ciągu ostatnich 6 tygodni.

17.  10 lipca 2014r. Generalny Realizator Inwestycji, firma ALDESA przedłożył Użytkownikowi, Zamawiającemu i Zarządzającemu Kontraktem Projekt Budowlany do weryfikacji. Wszyscy pracownicy zostali poproszeni o sprawdzenie i zgłaszanie uwag do Projektu Budowlanego, który jest dostępny w sieci.

18. 18 lipca 2014r. Użytkownik przedstawił uwagi do Projektu Budowlanego, które następnie zostały uwzględnione w weryfikacjach PB zrealizowanych przez Zarządzającego Kontraktem.

19. 29 lipca 2014r. – zakończenie weryfikacji Projektu Budowlanego przez Zarządzającego Kontraktem.

20. 26 sierpnia 2014r GRI uzyskał ostateczną decyzje z Urzędu Górniczego na wykonanie przez firmę MDW S.A. 63 otworów wiertniczych do głębokości 200m w celu wykorzystania ciepła Ziemi dla nowego budynku ING UJ.

21. Dnia 2 września 2014 rozpoczęły się prace wiertnicze przy wymienniku testowym. Poznamy możliwości energetyczne gruntu dla ogrzania nowego budynku.

22. Wrzesień 2014 - Zaakceptowanie Projektu Budowlanego przez Zarządzającego Kontraktem.

23. Od 11września 2014r. przekazywane są przez GRI projekty wykonawcze poszczególnych branż.

24. 15 września 2014r. otrzymaliśmy od BP wizualizacje nowego budynku ING UJ, które zostały zamieszczone w sieci.

25. Od 16 września 2014r. przy pomocy kamery Internetowej można na żywo śledzić postępy w budowie budynku ING. Widok z kamery dostępny jest pod adresem: http://www.ing.uj.edu.pl/o-nas/iii-kampus/kamera

26. Od 17 września 2014r. trwają konsultacje z Biurem Projektowym ION Architekci dotyczące technologii pomieszczeń oraz projektu wykonawczego dla wszystkich pomieszczeń dydaktycznych, laboratoryjnych, bibliotecznych, pracowniczych, administracyjnych i pomocniczych. W licznych spotkaniach konsultacyjnych biorą udział wszyscy opiekunowie pomieszczeń.

27. 27 września 2014 został rozpoczęty test reakcji termicznej otworowego wymiennika ciepła w celu określenia: efektywnej przewodności cieplnej w otworze, średniej mocy jednostkowej wymienianej z górotworem, oporu termicznego wymiennika otworowego oraz średniej temperatury naturalnej w wymienniku otworowym.

28. 29 września 2014r, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ.

29. 20 października 2014 r. po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, Generalny Realizator Inwestycji, firma ALDESA rozpoczęła roboty budowlane.

30. Nadal trwają prace nad technologią pomieszczeń oraz projektem wykonawczym. Odbywają się codzienne wielogodzinne narady opiekunów pomieszczeń z projektantami.

31. Na wniosek Seniora Budowy z dnia 7 listopada 2014r. zorganizowane zostały przez Zarządzającego Kontraktem, firmę PROBADEX- KRAKÓW  cotygodniowe narady projektowe, służące omawianiu wszelkich działań projektowych w gronie specjalistów, branżowych inżynierów, reprezentujących wszystkie strony Projektu.

32. Dnia 20.11.2014r. odbyła się na terenie budowy ING UJ, pierwsza narada projektowa. Przez cały okres czasu, tj. od II połowy kwietnia, nieprzerwanie odbywają się cotygodniowe Narady Koordynacyjne.

33. Dnia 4 grudnia 2014r. teren budowy poziomu -1 był szczegółowo wizytowany przez przedstawicieli ING UJ, zaangażowanych w projekt. Fotorelacja z wizyty dostępna tutaj

34. Zakończenie wielomiesięcznych szczegółowych uzgodnień dotyczących wyposażenia 115 pomieszczeń. W licznych i wielogodzinnych spotkaniach konsultacyjnych brali udział Senior Budowy wraz zespołem ds. Kampusu (Katarzyna Maj-Szeliga i Wojciech Gruza), wszyscy opiekunowie pomieszczeń oraz projektanci z ION Architekci.

35. W I kwartale 2015 roku, Senior Budowy Beata Dziubińska wraz z zespołem ds. Kampusu zajmowali się kolejno następującymi tematami związanymi z budowa nowego Instytutu:

1) ODWIERTY POD POMPY CIEPŁA – konsultacje, kontrola, głębokość otworów, dodatkowy test TRT, koszty utrzymania obiektu;

2) FOTOWOLTAIKA – koszty użytkowania, rozmieszczenie;

3) WĘZEŁ MPEC- redukcja założeń mocy;

4) WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - konsultacje, ustalenia, rewizje;

5) KARTY POMIESZCZEŃ – zakończenie uzgodnień;

6) PLATFORMA ANTYWIBRACYJNA – konsultacje, wytyczne - określenie parametrów;

7) KLATKA FARADAY’A , KIOSK HANDLOWY – wnioski o kosztorysy zamienne;

8) SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU – spotkania, ustalenia, dostosowanie;

9) PROJEKT TECHNOLOGII – sprawdzenie, zatwierdzenie ;

10) PROJEKTY WYKONAWCZE (56 wszystkich) – analizy, przekazywanie uwag (np. zagubione okno w LSP-06d);

11) ANEKS DO UMOWY

12) KAMIEŃ ELEWACYJNY- wielotygodniowe ustalenia;

13) INSTALACJA WODY DEJONIZOWANEJ – wielkość zapotrzebowania;

14) INSTALWCJE SPRĘZONEGO POWIETRZA – określenie współczynnika niejednoczesności dla użytkowania.

 

36. Drugi kwartał 2015 roku to kolejne omawiane tematy:

1) INSTALACJE TELETECHNICZNE- spotkania, ustalenia, wytyczne;

2) KONTROLA DOSTĘPU DO DZIAŁKI – wniosek o uwzględnienie w PW;

3) PARKING ROWEROWY – oddzielny projekt, konsultacje i akceptacja;

4) OKNA- wybór profili, kolorystyki;

5) LAPIDARIUM – uzgodnienia;

6) ZAGOSPODAROWANIE TERENU – uzgodnienia i akceptacja;

7) ELEWACJE- ALUBOND – uzgodnienia;

8) PARAMETRY WILGOTNOŚCI POWIETRZA – aktualizacja wytycznych przez Użytkownika;;

9) PROMIENIOWANIE RTG – określenie klasy promieniowania przez Użytkownika;

10) PLATFORMY WIDOKOWE NA DACHU – uzgodnienia i założenia do projektu;

11) INSTALACJE NISKOPRADOWE –liczne konsultacje i uzgodnienia;

12) ŚCIANKI DZIAŁOWE – wniosek o wykonanie podwyższonych parametrów, opracowanie własne przez Seniora budowy, przedstawienie zakresu wykonania;

13) STACJA TRAFO – warianty, uzgodnienia;

14) PROJEKT TECHNOLOGII- ponowne wielotygodniowe uzgodnienia;

15) INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH – spotkania, wytyczne;

16) INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - wniosek o szczegółowe koszty eksploatacyjne;

17) INSTALACJA AV – ustalenia szczegółowe, uwagi;

18) PW BIBLIOTEKI – zmiany w projekcie technologii -  uwzględnienie wolnego dostępu do zbiorów oraz systemu elektronicznego;

19) PROJEKTY WYKONAWCZE – analizy i przekazywanie uwag.

 

37. W miesiącach lipiec- wrzesień 2015, a więc w okresie wakacji,  Zespół wraz z Seniorem budowy pracował nad:

1) WYKOŃCZENIE WNĘTRZ – spotkania, uzgodnienia;

2) PW NA SERWERZE - możliwość zgłaszania uwag przez wszystkich pracowników ING do 7 dni;

3) KOSZTORYSY RÓŻNICOWE – analizy spotkania, ustalenia;

4) PANORAMY GEOLOGICZNE  - spotkanie, ponowne ustalenia;

5) WYPOSAŻENIE AV- porównanie zakresu, kosztorysy różnicowe;

6) DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - spotkania, wspólne ustalenia z DON i DIB;

7) PROJEKT TECHNOLOGII- nie zaakceptowanie okrojonego prze GRI projektu, wnioskowanie o karty materiałowe;

8) PANELE FOTWOLTAICZNE – ustalenia odnośnie usytuowania paneli na elewacji;

9) SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ – brak w SIWZ, sprawdzenie;

10) PROTOKOŁY KONIECZNOŚCI – roboty zamienne, ustalenie zakresu;

11) DASZKI W PATIO – wniosek o uwzględnienie;

12) FASADY ALUMINIOWO-SZKLANE – wsp. 1,3, wniosek o koszty utrzymania, w zamian żaluzje fasadowe;

13) OPRAWY OŚWIETLENIOWE – zatwierdzone poza Użytkownikiem, pismo o zgodność z SIWZ, wyjaśnienia;

14) PRZYBORY SANITARNE – spotkania, uzgodnienia, wybór;

15) ZIELEŃ NA DACHU - wniosek o doprowadzenie projektu do zgodności z zapisami SIWZ;

16) BOKSY ROWEROWE I ZADASZENIA PARKINKÓW – wniosek o przedstawienie trzech wariantów, wybór;

17) POSADZKI - uzgodnienia zakresu rodzajów;

18) POLA SPISOWE – dla nowych pomieszczeń;

19) RAPORTY Z WERYFIKACJI – analizy;

20) PROJEKT TECHNOLOGII – ustalenia, wniosek o załączenie kart materiałowych dla urządzeń i wyposażenia;

21) PANELE FOTWOLTAICZNE – uwagi do projektu nie zgodnego z ustaleniami.

 

38. Czwarty kwartał 2015r. to następująca tematyka poruszana min. na naradach:

1) PROJEKT TECHNOLOGII - cykl 6 spotkań sprawdzających tabele wyposażenia pod kontem zgodności z PFU, zatwierdzenie projektu;

2) SZAFKI DEPOZYTOWE – wniosek o ich uwzględnienie zgodnie z PFU;

3) KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKU – niepełne analizy przekazane przez DIB;

4) PARKING ROWEROWY - uzgodnienia z Użytkownikiem;

5) RAPORTY Z WERYFIKACJI – analizy;

6) PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY- uwagi, korekty;

7) SUFITY RASTROWE W LSP-07- wniosek o zastosowanie zgodnie z PFU;

8) WYKOŃCZENIE WNĘTRZ cd – podłogi wybór, wnioski o przedstawianie kolejnych próbek;

9) KAMIEŃ NA ELEMENT DEKORACYJNY – wnioski o próbki, brak akceptacji;

10) BLATY Z CORIANU W SANITARIATACH – ponawiane wnioski o próbki oraz ostateczne uzgodnienie próbki;

11) SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ – opracowanie i przekazanie wytycznych dotyczących elementów informacji  wizualnej dla poszczególnych pomieszczeń i kondygnacji;

12) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY – akceptacja;

13) OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE – zapisy w PFU są niejednoznaczne, ustalenie zakresu zastosowania rodzajów oświetlenia;

14) POLA SPISOWE – przekazanie;

15) INSTALACJA HYDRANTOWA – opiniowanie rozprowadzenia;

16) TABELE DOSTAW WYPOSAŻENIA - kilkudniowe uzgodnienia, weryfikacja;

17) ZAMIENNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ – założenia wniosku wynikające ze zmiany trasy dolnego źródła ciepła.

 

39. Podczas realizacji projektu „Budowa nowego budynku ING UJ” powstało 56 Projektów Wykonawczych – w 41 projektach Senior budowy zgłaszał uwagi;

40. Pierwszy kwartał 2016  roku, obejmował następującą tematykę poruszaną na naradach i spotkaniach  stron projektu:


1) TABELE DOSTAW WYPOSAŻENIA – c.d. uzgodnień;
2) KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU – analiza przekazana przez DIB na prośbę Seniora budowy;
3) KAMIEŃ NA ELEMENT DEKORACYJNY –przedstawianie kolejnych próbek przez GRI, przedstawienie wytycznych przez Seniora budowy na prośbę GRI, po przedstawieniu kolejnych próbek - akceptacja użytkownika;
4) CENTRALE WENYLACYJNE – weryfikacja;
5) PANORAMY GEOLOGICZNE – wielomiesięczne uzgodnienia;
6) KANALIZACJA ODPROWADZAJACA WODY OPADOWE – odcinek S3-S1 będzie wykonany we własnym zakresie i objęty oddzielnym postępowaniem;
7) KARTY MATERIAŁOWE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I PRÓBKI – deklaracja GRI (bez pokrycia) o sukcesywnym ich przedstawianiu;
8) ZABEZPIECZENIE BUDYNKU PRZED OPADAMI NAWALNYMI – nadzory autorskie i kosztorysy;
9) MEBLE LABORATORYJNE TAWO – wstępna akceptacja karty materiałowej dla pomieszczeń nie objętych szczegółową specyfikacją zawartą w PFU oraz ustalanie terminu prezentacji (10.03.2016);
10) ZAMIENNE OŚWIETLENIE LEDOWE W LSP-08a I LSP-14b – akceptacja kosztorysu różnicowego;
11) BRAK PREZENTACJI PRÓBEK DLA POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA BUDYNKU - Senior budowy wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, iż GRI ewidentnie usiłuje przedłużać proces inwestycyjny nie przedstawiając próbek wyposażenia;
12) PROŚBY SENIORA BUDOWY O PRZEDSTAWIANIE PRÓBEK WYPOSAŻENIA – dotyczy kolejno: mebli biurowych, gabinetowych, laboratoryjnych, kuchennych;
13) OPÓŹNIENIA W PROWADZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH  - po analizie DIB średnio 2,5 miesięczne opóźnienie;
14) NADZORY AUTORSKIE – analizy i zatwierdzania;
15) ŻALUZJE DREWNIANE I ROLETY – ustalenia, przedstawianie próbek i ich akceptacja;
16) ZAMIENNE ROZWIĄZANIE PIONOWEGO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SKALNYCH NA POZIOM -1 – na wniosek DIB przedstawienie propozycji prze GRI. 

 

41. Drugi kwartał 2016 roku to kolejne omawiane tematy:

1) PREZENTACJA MEBLI LABORATORYJNYCH POL-LAB (07.04.2016) - Użytkownik po zapoznaniu się z ofertą, stwierdza, że prezentowane meble metalowe nie spełniają parametrów zawartych w SIWZ i nie akceptuje ich;
2) SPRZĘT KOMPUTEROWY I DRUKARKI – prośba użytkownika o przedstawienie szczegółowych parametrów wyposażenia;
3) PROŚBY SENIORA BUDOWY O PRZEDSTAWIANIE KOLEJNYCH PRÓBEK WYPOSAŻENIA – dotyczy mebli bibliotecznych i magazynowych oraz urządzeń laboratoryjnych;
4) WIATY ROWEROWE I BOKSY – akceptacja płyt warstwowych i koloru konstrukcji;
5) ZAMIENNE ROZWIĄZANIE PIONOWEGO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SKALNYCH NA POZIOM -1 – wybór wariantu i akceptacja dyrekcji ING UJ
6) AKTUALIZACJA NAZWY BUDYNKU – przesłanie wytycznych, ustalenia i akceptacja;
7) HARMONOGRAM PRZEDSTAWIANIA PRÓBEK WYPOSAŻENIA – deklaracje GRI, analizy i uzupełnienia;
8) ŻALUZJE DREWNIANE I ROLETY –z  uwagi na konieczność spełnienia wymogów przeciwpożarowych zostały przedstawione ponownie próbki asortymentu, które wymagały dokonania ponownego wyboru i akceptacji;
9) RAMIONA ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH – ustalenie lokalizacji;
10) STUDNIA TELETECHNICZNA SKR-2/3 i KORYTO ODWADNIAJĄCE – prośby Zamawiającego o odtworzenie zgodnie zatwierdzonymi projektami;
11) AKTUALIZACJA INSTRUKCI P.POŻ. – opracowanie przez GRI
12) PANORAMY GEOLOGICZNE – przekazanie merytorycznych wytycznych  do GRI, ustalenia graficzne z biurem architektonicznym;
13) AWARIA ZWIĄZANA Z ZALANIEM PIWNIC - usuwanie przez GRI  skutków zalania- skuwanie zamokniętych tynków;
14) KAMIENNE BLATY W SANITARIATACH – egzekwowanie przez Seniora budowy uzgodnień stron, akceptacja przedstawionej nowej próbki kamienia;
15) MEBLE BIUROWE, GABINETOWE I KUCHENNE – prezentacja firmy OFFICE PLUS oraz wstępna akceptacja do czasu przekazania kompletu kart materiałowych;
16) METALOWE MEBLE LABORATORYJNE – Senior budowy z najwyższym niepokojem obserwuje próby niedotrzymania przez GRI warunków specyfikacji określonych w SIWZ i żąda od GRI dostarczenia dwóch próbek  mebli metalowych.
17) MEBLE LABORATORYJNE TAWO – akceptacja mebli dla pomieszczeń nie objętych szczegółową specyfikacją zawartą w SIWZ;
18) ROŚLINNOŚĆ NA DACHU, TARASACH I W PATIO – Senior budowy wnosi o konieczność odtworzenia zniszczonej i obumarłej roślinności;
19) ŚCIANKI DZIAŁOWE W SANITARIATACH – Senior budowy prosi o wyjaśnienie dotyczące kolorystyki zamontowanych ścianek;
20) NOŚNOŚĆ PÓŁEK REGAŁÓW PRZESUWNYCH W MAGAZYNACH – na prośbę GRI Użytkownik potwierdza swoje wymagania,
21) KAMIEŃ DO WYPEŁNIENIA GABIONÓW – ustalenia i akceptacja propozycji biura architektonicznego;
22) SPRZĘT KOMPUTEROWY – GRI przedstawił na prośbę Użytkownika szczegółowe parametry wyposażenia, opiniowanie i kolejne uzgodnienia oraz akceptacja przez Użytkownika;
23) PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY (17.05.2016)- nowy termin zakończenia inwestycji 30.10.2016 r.;
24) METALOWE MEBLE LABORATORYJNE – po podpisaniu aneksu, GRI deklaruje przedstawienie prezentacji dwu firm dla mebli metalowych;
25) STACJA TRAFO – prace nad uszczelnieniem kanału;
26) ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY – GRI zadeklarowało, że uzupełniony projekt zostanie zatwierdzony do końca sierpnia 2016r.;
27) LOKALIZACJA DEJONIZATORÓW – uszczegółowienie przez Użytkownika i akceptacja nadzorów;
28) SALA PAMIĘCI – deklaracja GRI w kwestii wykonania parkietu oraz oszklenia i oświetlenia dostarczonego przez Użytkownika regału;
29) MEBLE BIUROWE firmy OFFICE PLUS – wielokrotna  szczegółowa analiza kart materiałowych i ich akceptacja;
30) PROBLEM HAŁAŚLIWOŚCI SZAFY RACKOWEJ W SALI WYKŁADOWEJ – pomiar hałasu wykazał przekroczony dopuszczalny poziom dla trzech siedzisk w sąsiedztwie szafy; GRI wykonał dyfuzor z blachy; Senior budowy nie akceptował takiego rozwiązania, dlatego DIB zadeklarował wykonanie zabudowy we własnym zakresie;
31)  DOLNE ŹRÓDŁO – rozruch instalacji i uszczelnienie studni;
32) SYSTEM WIESZAKÓW W SZATNI – szczegółowe wytyczne Użytkownika ustalane z wykonawcą;
33) STELAŻ POD OKAZ GEOLOGICZNY – przedstawienie wytycznych;

 

42. W miesiącach lipiec- wrzesień 2016, Seniorem budowy wraz z zespołem pracował nad:

1) SIEDZISKA LABORATORYJNE – akceptacja kart materiałowych;
2) METALOWE MEBLE LABORATORYJNE – akceptacja mebli firmy Kottermann;
3) ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEGRODACH SZKLANYCH – ustalenia i akceptacja;
4) ROZRUCH WSZYSTKICH INSTALACJI – przeglądy w obecności Użytkownika;
5) BADANIE TŁUMIENNOŚCI DLA KLATKI FARADAYA – uwagi wniesione przez Użytkownika;
6) MEBLE DYDAKTYCZNE – szczegółowe ustalenia i akceptacja kart materiałowych;
7) USTALENIA NA BUDOWIE Z DON UJ – kolejne spotkanie i uzgodnienia;
8) PANORAMY GEOLOGICZNE – korekta foli;
9) SYSTEM FOTOWOLTAICZNY – ustalenia  z Użytkownikiem, dotyczące dostępu do wizualizacji systemu;
10) SZAFA RACKOWA NA PORTIERNI – prośba Użytkownika o przeniesienie pod zabudowę meblową;
11) PROBLEM DOŚWIETLENIA REGAŁÓW PRZESUWNYC W MAGAZYNACH- wytyczne działu BHP UJ oraz ustalenia z Użytkownikiem;
12) BATERIE UMYWALKOWE W SANITARIATACH – zgłoszenie przez Seniora budowy problemu wadliwie zamontowanych baterii;
13) DRZWI DO SANITARIATÓW – prośba i wyegzekwowanie przez Seniora budowy zastosowania listew ze stali nierdzewnej dla wszystkich drzwi do łazienek;
14) BUTLE NA GAZY LABORATORYJNE – podanie wytycznych przez Użytkownika;
15) WYKOŃCZENIE ŚCIAN – Użytkownik wyraził zaniepokojenie stanem zaawansowania poprawek;
16) KRYSZTAŁY SOLI – transport, ustawienie i zamknięcie okazów kryształów w nowej gablocie;

 

43. W trzecim kwartale 2016 zajmowano się tematyką:

1) BATERIE UMYWALKOWE W SANITARIATACH – propozycja GRI zastosowania perlatorów;
2) SZKOLENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI DOSTARCZONEJ APARATURY LABORATORYJNEJ – pracownicy i doktoranci ING UJ biorą udział w szkoleniach;
3) ROŚLINY W HOLU GŁÓWMYM – przypomnienie przez Seniora budowy o dostarczeniu wymaganej roślinności. Ustalenia i akceptacja;
4) OŚWIETLENIE CZASOWE W SANITARATACH – zgłoszenie przez Seniora budowy potrzeby takiego wyposażenia zgodnie z PFU;
5) LOGO BUDYNKU – deklaracja GRI wykonania do 15.10.2016r.;
6) PRZEGLĄD BUDYNKU PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ I PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ  – z  wynikiem pozytywnym;
7) PRZEGLĄD POMIESZCZEŃ DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
8) ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY OBIEKTU I UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ;
9) POWOŁANIE PRZEZ REKTORA UJ SKŁADU KOMISJI ODBIORU KOŃCOWEGO;
10) ODBIORY KOŃCOWE – uczestnictwo członków komisji oraz dodatkowych przedstawicieli ze strony Użytkownika; wniesienie ok. 1300 uwag do protokołów;
11) PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO – komisyjne podpisanie w dniu 25.11.2016r.

 

44. W styczniu 2017 roku zostały przeprowadzone odbiory po usterkowe.

 

PODSUMOWANIE

Realizacja projektu „Budowa nowego obiektu ING UJ na Kampusie” trwała łącznie 4 lata.

Odbyło się 122 narad koordynacyjnych na których zapadały wiążące ustalenia.

Protokoły ze wszystkich narad znajdziecie Państwo tutaj

Bardzo dziękuję moim współpracownikom zaangażowanym bezgranicznie przy projekcie, tj. Katarzynie Maj –Szelidze i Wojciechowi Gruzie.

 

 

 

dr Beata Dziubińska