Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zobaczyć PM – cząstki stałe w otaczającym nas powietrzu w Krakowie

Spotkanie „Zobaczyć PM – cząstki stałe w otaczającym nas powietrzu w Krakowie” zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniu 7 marca w Instytucie Nauk Geologicznych UJ przy ulicy Gronostajowej. Obie jednostki od dłuższego czasu współpracują w realizacji różnych tematów badawczych, a badania aerozoli zajmują tu znaczącą pozycję. Spotkanie zostało poprzedzone konferencją prasową.

Osobami prowadzącymi spotkanie byli:  prof. dr hab. Marek Michalik (UJ), Prof. UP dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik (UP), dr Bartłomiej Pietras (UP), mgr inż.  Anna Łatkiewicz (UJ) oraz lic. Mikołaj Worosz (magistrant w UJ).
 
Mieszkańcy Krakowa i wielu innych miast Polski, zwłaszcza w okresie zimowym, śledzą z zainteresowaniem, a często z zaniepokojeniem  informacje o koncentracji pyły zawieszonego (PM) w powietrzu. Większość mieszkańców nie zna bliższej charakterystyki pyłu, wielkości jego cząstek, składu chemicznego cząstek oraz możliwych oddziaływań na zdrowie.
 
Spotkanie miało na celu zademonstrowane metody poboru próbek pyłu, obserwacji pojedynczych cząstek pyłu w mikroskopie elektronowym skaningowym oraz analizy ich składu chemicznego. Metoda analizy pojedynczych cząstek pozwala na charakterystykę aerozoli, ułatwia wskazanie ich źródeł oraz oszacowanie oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi. Zademonstrowane zróżnicowania składu pyłu atmosferycznego wskazuje na jego różne pochodzenie oraz na problemy związane z ograniczeniem jego koncentracji.
 
 Impulsem do zorganizowania spotkania był zakup aspiratora niskoprzepływowego umożliwiającego pobór próbek cząstek pyłu do badań w mikroskopie elektronowym. Zakup był sfinansowany z budżetu funduszu Ars Docendi UJ oraz Instytutu Nauk Geologicznych UJ.
 
 W trakcie poboru próbki pyłu zostały przedstawione wybrane wyniki badań prowadzonych przez pracowników ING UJ i IG UP dotyczące zanieczyszczeń powietrza w Krakowie oraz uwarunkowań wpływających na wysokie koncentracje pyłu. Prezentacje są dostępne na stronie Instytutu.