Granty

Obecnie realizowane granty

1.

Temat: Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego

prof. dr hab. Alfred Uchman

Streszczenie

Kwota: 1 050 735 PLN

Termin realizacji: 2018-2020

 

2.

Temat: Kopalne ziarna pyłku w lodzie jaskiniowym jako odzwierciedlenie zmian klimatycznych i paleośrodowiskowych, na przykładzie Dobszyńskiej Jaskini Lodowej

mgr Magdalena Jelonek

Termin realizacji: 2018-2020

Kwota: 124 760 PLN

Numer projektu: 2017/27/N/ST10/02900

Streszczenie

 

3.

Temat: Rozpuszczanie skał węglanowych w strefach naturalnych ekshalacji endogennego CO2

dr Wojciech Wróblewski

Termin realizacji: 02.2018-02.2019

Kwota: 43 516 PLN

 

4.

Temat: Popiół za spalania osadu ściekowego - potencjalne źródło fosforu?

dr Monika Kasina

Termin realizacji: 2018

Kwota: 31 350 PLN

 

5.

Temat: Wysokorozdzielcze badania warunków sedymentacji i ichnoskamieniałości w wierceniu Mochras B jako wkład w nowy standard dolnej jury i rozpoznanie zmian w systemie kopalnym na przestrzeni długiego odcinka czasu geologicznego (project ICDP "JET")

Numer projektu: 2017/25/B/ST10/02235

prof. dr hab. Alfred Uchman

Termin realizcji: 2018-2020

Kwota: 945 310 PLN

Streszczenie

 

6.

Temat: Uszkodzone nacieki jaskiniowe jako zapis aktywności sejsmicznej w Centralnych Karpatach Zachodnich

Numer projektu: 2017/25/B/ST10/01430

dr hab. Michał Gradziński

Termin realizacji: 2018-2020

Kwota: 696 878 PLN

Streszczenie

 

7.

Temat: Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego

Numer projektu: 2016/23/B/ST10/02000

dr hab. Michał Skiba

Termin realizacji: 2017-2020

Kwota: 449 465 PLN

Streszczenie

 

8.

Temat: Przemiany wermikulitu dioktaedrycznego w osadach morskich na etapie wczesnej diagenezy

Numer projektu: 2016/23/N/ST10/01388

mgr Marta Kisiel

Termin realizacji: 2017-2020

Kwota: 146 108 PLN

Streszczenie

 

9.

Temat: Symbiotyczne mikroendolity w szkieletach kopalnych koralowców Scleractinia

Numer projektu: 2016/23/N/ST10/01334

mgr inż. Klaudiusz Salamon

Termin realizacji: 2017-2018

Kwota: 39 372 PLN

Streszczenie

 

10.

Temat: Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej

Numer projektu: NCN 2016/21/D/ST10/00748

dr Michał Stachacz

Termin realizacji: 2017-2019

Kwota: 264 550 PLN

Streszczenie

 

11.

Temat: Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu

umer projektu: NCN nr UMO-2014/15/B/ST10/04229

dr hab. Mariusz Kędzierski (kierownik), dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ (wykonawca), mgr Rafał Damaziak (wykonawca), mgr Lucyna Bobrek (wykonawca)

Termin realizacji: 10.08.2015–09.08.2018

Kwota: 371 055 PLN

Streszczenie

Granty realizowane w porzednich latach

1.

Temat: Wpływ termicznego przekształcania odpadów na obieg pierwiastków metalicznych w przyrodzie

Numer projektu: NCN, UMO-2014/15/B/ST10/04171

prof. dr hab. Marek Michalik (kierownik), dr Monika Kasina (wykonawca), mgr Piotr Kowalski (wykonawca)

Termin realizacji: 09.07.2015–08.01.2018

Kwota: 689 648 PLN

Streszczenie

 

2.

Temat: Wieloaspektowa analiza minerałów ciężkich jako narzędzie badań pochodzenia osadów fliszowych i charakterystyki obszarów źródłowych na przykładzie piaskowców z utworów górnej kredy i oligocenu płaszczowiny skolskiej (polskie Karpaty fliszowe)

Numer projektu: NCN 2013/09/B/ST10/00591

dr Dorota Salata (kierownik), prof. dr hab. Alfred Uchman (wykonawca)

Termin realizacji: 04.03.2014–3.03.2017

Kwota: 292 049 PLN

Streszczenie