Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok 2022/2023

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Geologia (studia licencjackie)

O przyjęcie na stacjonarne studia geologiczne pierwszego stopnia na UJ mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja kandydatów, terminy:

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest zobowiązana założyć w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie www.irk.uj.edu.pl, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia geologiczne oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego

waga wyniku przedmiotowego

grupa 1

uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy

biologia 2
chemia 2
fizyka i astronomia 2
geografia 2
matematyka 2

grupa 2

uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy

język angielski 1
język francuski 1
język hiszpański 1
język niemiecki 1
język rosyjski 1
język włoski 1

 

Wyniki z przedmiotów maturalnych mnożone są przez przypisane im w powyższej tabeli wagi. Następnie wybierane są najkorzystniejsze dla kandydata przedmioty z poszczególnych grup w liczbie:

  • 1 przedmiot z grupy 1
  • 1 przedmiot z grupy 2

Wyniki przedmiotowe z wybranych przedmiotów są sumowane, a następnie dzielone przez 3 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak obliczony wynik kwalifikacji jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku nowej polskiej matury (2002–2020) przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych uwzględniane są wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym oraz wyniki z egzaminów ustnych nie są uwzględniane.

Jeżeli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada go na poziomie rozszerzonym czy – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym, otrzymuje za niego 0 punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczania wyniku kwalifikacji, w szczególności dla matur International Baccalaureate, European Baccalaureate oraz innych matur zagranicznych, znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku.

 

 

Dodatkowe informacje

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19

tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81

fax.: (+48 12) 663 14 34

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl

www.erk.uj.edu.pl

Godziny dyżurów: poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na rok 2022/2023

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata):

  • na kierunku: geologia, geofizyka, górnictwo i geologia, biologia i geologia, geologia stosowana oraz na kierunku górnictwo i geologia, specjalność geologia górnicza i poszukiwawcza oraz geologia inżynierska i geotechnika – grupa 1,
  • na dowolnych innych kierunkach – grupa 2.

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem należącym do dodatkowej grupy studiów wyższych jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku geologia musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub w inny sposób nie uzyskał wymaganych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku geologia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów uzupełniających dla studentów przyjętych na studia drugiego stopnia na kierunku geologia, nieposiadających wszystkich kompetencji absolwentów studiów pierwszego stopnia, znajdują się na stronie internetowej:
http://www.ing.uj.edu.pl/documents/4243866/136980257/Uzupe%C5%82nienia+programowe+na+studiach+drugiego+stopnia.pdf/708299d5-dc43-44ab-bce2-4cbf8cfd5839

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na te studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia/terminy). Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
wynik rozmowy kwalifikacyjnej 100 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą punktów uzyskanych z powyższego elementu pomnożoną dodatkowo przez współczynnik zależny od grupy, w obrębie której kandydat przystępuje do kwalifikacji, zgodnie z poniższą tabelą:

numer grupy współczynnik
grupa 1 1
grupa 2 0,85

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej tematycznie obejmuje: motywację do podjęcia studiów na kierunku geologia, zainteresowania kandydata, sprawdzanie kompetencji w zakresie geologii na poziomie studiów licencjackich w dziedzinie nauk o Ziemi. Kandydat/ka może uzyskać: maksymalnie po 25 punktów za odpowiedzi w temacie motywacji i zainteresowań; maksymalnie 50 punktów za kompetencje w zakresie geologii.