Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Regulamin BIBLIOTEKI Instytutu Nauk Geologicznych UJ

§ 1

Usługi świadczone przez Bibliotekę są bezpłatne, a zbiory biblioteczne udostępniane prezencyjnie wszystkim zainteresowanym tematyką nauk geologicznych i im pokrewnych.

Korzystając ze zbiorów udostępnianych na miejscu w Czytelni użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości oraz dokonania wpisu w zeszycie odwiedzin. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie egzemplarzy ustala pracownik Biblioteki, w zależności od ich formatu oraz poczytności. Materiały biblioteczne, udostępniane użytkownikom do korzystania na miejscu w Czytelni, należy zwrócić w tym samym dniu.

 

§ 2

Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz przysługuje:

1. Pracownikom naukowym Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Doktorantom Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

3. Studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Geografii i Geologii

 

§ 3

W celu uzyskania wpisu do Biblioteki (lub odnowienia zapisu na dany rok akademicki) należy zgłosić się do Wypożyczalni z ważnym dokumentem tożsamości. Studenci zobowiązani są przedstawić legitymację studencką z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki.

Użytkownicy Biblioteki ING UJ są zobowiązani odnawiać zapis do Biblioteki w każdym nowym roku akademickim.

Dane osobowe użytkowników Biblioteki są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 4

Osoby wymienione w § 2 pkt. 1 mogą wypożyczać na zewnątrz, bez ograniczeń limitu egzemplarzy: książki, czasopisma, zbiory kartograficzne (mapy), archiwalia (prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i zlecone) oraz zbiory audiowizualne.

Osoby wymienione w § 2 pkt. 2 mogą wypożyczać na zewnątrz książki w ilości do 10 egzemplarzy.

Osobom wymienionym w § 2 pkt. 3 wypożycza się na zewnątrz tylko książki w ilości do 8 egzemplarzy.

Prace magisterskie, doktorskie i licencjackie są udostępniane doktorantom oraz studentom do wglądu na miejscu w Czytelni za pisemną zgodą promotora (formularz dostępny w Wypożyczalni).

Wypożyczając na zewnątrz egzemplarze niedostępne w katalogu komputerowym użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia rewersu oraz złożenia na nim podpisu potwierdzającego, iż czytelnik bierze odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne.

 

§ 5

Użytkownicy wymienieni w § 2 pkt. 1 mogą wypożyczać zbiory na zewnątrz na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Osobom wymienionym w § 2 pkt. 2 oraz pkt. 3 wypożycza się na zewnątrz książki na okres nie dłuższy niż 90 dni.

Studenci korzystający z Biblioteki są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych na zewnątrz materiałów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września każdego roku akademickiego.

 

§ 6

Użytkownik ma obowiązek zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu lub dokonania prolongaty terminu ich zwrotu.

Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zostanie przedłużony, o ile nie będzie na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników (pod tym warunkiem prolongaty można dokonywać wielokrotnie).

 

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego pracownik Biblioteki może zastosować następujące sankcje: wysłanie indywidualnego upomnienia oraz czasowe (a w szczególnych przypadkach całkowite) zawieszenie w prawach korzystania z Biblioteki.

Jeżeli użytkownik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

W stosunku do użytkowników wymienionych w § 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 przekroczenie wyznaczonego terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i niedokonanie prolongaty terminu ich zwrotu będzie skutkowało konsekwencjami  zgodnymi z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych z dnia 11.01.2010 roku.

 

§ 8

W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia takiego samego zbioru (tytuł, wydanie to samo lub późniejsze), a w przypadku kiedy nie jest to możliwe odkupienia innego wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę.

 

§ 9

Podczas korzystania ze sprzętu komputerowego użytkownicy Biblioteki nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych zawierających treści pornograficzne lub sprzeczne z prawem.

Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny, do powielania materiałów bibliotecznych.

 

§ 10

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający na terenie Biblioteki powszechnie obowiązujące przepisy prawne lub zachowujący się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, może zostać, decyzją Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.