Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

Zakład: Paleozoologii
Stanowisko: emeryt. profesor zwyczajny

Pokój: 2.39
Telefon: 12 664 4382
E-mail: elzbieta.moryc@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykształcenie:

1955 – mgr geologii – Wydział Geologii Poszukiwawczej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Zakład Geologii Fizycznej (=Zakład Geologii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, administracyjnie należący w latach 1951-1957 do AGH)
1962 – doktor nauk przyrodniczych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
1971 – doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie paleozoologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
1980 – profesor nadzwyczajny
1991 – profesor zwyczajny

Zajmowane stanowiska:

1954/1955 – młodszy asystent (IV i V-ty rok studiów) w Zakładzie Geologii Fizycznej, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH
1955–1957 – asystent, Zakład Geologii Fizycznej AGH
1957–1958 – asystent, Katedra Geologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (BiNoZ), Uniwersytet Jagielloński (UJ)
1958–1964 – starszy asystent, Katedra Geologii, Wydz. BiNoZ UJ
1964–1974 – adiunkt, Katedra Geologii, Wydz. BiNoZ UJ
1974–1980 – docent, Instytut Nauk Geologicznych (ING), wydz. BiNoZ UJ
1980 – profesor nadzwyczajny, ING UJ
1991 – profesor zwyczajny, ING UJ
2002–2003 – stanowisko profesora zwyczajnego w wymiarze ½ etatu, ING UJ

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Jagiellońskim:

1975–2003 – członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ     (przewodnicząca Rady w latach 1995-1996)
1975–1998 – członek Rady Pedagogicznej ING UJ
1980–1982 – członek Kollegium Dyrektorskiego ING UJ
1983 – członek Komitetu Organizacyjnego obchodów „200-lecia nauczania mineralogii i geologii w Uniwersytecie Jagiellońskim”
1981–1985 – zastępca dyrektora ds. studenckich w Instytucie Nauk Geologicznych UJ
1986–1989 – członek Komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Jagiellońskim
1992 – członek Komisji Nagrody „Primus inter Pares”
1990 – 1993 – prodziekan ds. studenckich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ
1990 –1995 – przedstawiciel ds. Studium Doktoranckiego prowadzonego przez PAN i UJ
1991–1999 – członek Stałej Senackiej Komisji Dydaktycznej

1993–2003 – członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
1993–2000 – zastępca członka Stałej Senackiej Komisji ds. Jubileuszu Odnowienia Akademii Krakowskiej
1993–2003 – członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
1994–2002 – kierownik Zakładu Paleozoologii Instytutu Nauk Geologicznych UJ
1995–1996 – przewodncąca Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ
1996–1999 – członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
2000 – członek Komitetu organizacyjnego Konferencji Jubileuszowej: „25-lecia reaktywowania studiów geologicznych na UJ”

Członkostwo w organizacjach, towarzystwach i radach naukowych:

- członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (od 1955 r.), przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTG: 1983-1989
- członek  Komisji Nagrody Naukowej PTG, im. Ludwika Zejsznera; od 1995-2015
 udział w organizacji 46 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Opolu (prowadzenie wycieczk triasowe, 1974), udział w organizacji 59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Przemyślu (prowadzenie wycieczki, 1988)
- członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika (od ok. 1960)
- członek The International Association for the Study of Fossil Cnidaria and Porifera; od 1971 (członek Zarządu: 1993-1999); członek Kmitetu Organizacyjnego III-go sympozjum, 1979.
- członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział w Krakowie (od 1973)
- członek Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie (od 1978-2004)
- członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Warszawa (1981-1983)
- zastępca członka Stałej Senackiej Komisji ds. Jubileuszu Odnowienia Akademii Krakowskiej (powołanie: październik, 1993 r.)
- członek European Palaeontological Association (korespondent czasopisma „Europal" (1993-1995)
- członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) od 1996 r.
- członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej dla Nauczycieli (przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie, spec. Geologia), 1989-1993)
- członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) od 2017 r.

Nagrody:

Nagroda indywidualna. Min. Szkol. Wyższego - 1964 (za pracę doktorską)
Nagrody Rektora - 1964, 1975, 1977, 1985, 1989, 1990, 1993, 1994, 2004 (zespołowa)

Odznaczenia:

Złoty krzyż Zasługi – 1975 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1981 r.
Medal Edukacji Narodowej – 1986 r.
Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -1989 r.
Odnowienie Doktoratu (po 50 latach pracy) w ramach posiedzenia Senatu UJ,  2013 r.

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą:

- Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie
- Współpraca z wieloma ośrodkami zagranicznymi m.in. z Muséum d’Histoire Naturelle w Paryżu (m.in. 2 Stypendia Rządu Francuskiego- 6 miesięcy: 1962/1963, 1972/1973), Genewie, Bazylei, z Uniwersytetem w Paryżu, Marsylii i Atenach, oraz z kilkoma instytutami geologicznymi i paleontologicznymi w Hiszpanii (Barcelona), Czechach (Praga) i Słowacji (Bratysława).

Działalność w ramach grantów KBN:

1989-1994 – „Koralowce z utworów urgońskich Prowansji (południowa Francja)”
1995-1997 – „Zmiany charakteru i składu taksonomicznego zespołów Scleractinia na przełomie wczesnej i późnej kredy (na podstawie fauny Scleractinia z Parnassos w Grecji)”

Udział (referety, abstrakty, postery) w międzynarodowych spotkaniach naukowych w ramach: "International Symposium on Fossil corals and Sponges":  

1971–Nowosybirsk (1 Sympozjum, ówczesy ZSSR)
1975–Paryż (Francja)
1979–Warszawa (Polska)
1991–Münster (Niemcy)
1999–Sendai (Japonia), bez osobistego udziału
2003– Graz (Austria)
2005–Madryt (Hiszpania)
2009–St. Petersburg (Rosja)
2011–Liège (Belgia)

Działalność dydaktyczna (1954-2004 r.)

 • Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, seminaria, wykłady, kursy i ćwiczenia terenowe) dla studentów kierunków geologii, biologii, geografii, archeologii UJ, studentów geologii i geofizyki AGH, uczestników Studium Doktoranckiego ING-PAN oraz uczestników Podyplomowego Studium Kartografii Geologicznej (UJ).
 • Promotor pięciu przewodów doktorskich
 • Opiekun 15-tu prac oraz recenzent kilkudziesięciu prac magisterskich.
 • 1976 – udział w reaktywowaniu i przygotowywaniu programów studiów geologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ.
 • 1976-2002 – udział w 13-tu egzaminach wstępnych na kierunek geologia (przewodnicząca, z-ca przewodniczącego i egzaminator).
 •  

  lp

  Rodzaj zajęć

  Miejsce i czas

  Kierunki studiów

  1

  Seminarium z geologii

  Wydz. Geologiczno-Poszukiwawczy AGH

  1955-1956

  IV r. geologii (studiu B)

  2

  Ćwiczenia z geologii strukturalnej

  Wydz. Geol.Poszuk. AGH

  1954-1957

  III r. geofizyki

  3

  Ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej

  Wydz. Geol.-Poszuk. AGH

  1955-1957

  II r. geofizyki 

  4

  Ćwiczenia z geologii ogólnej

  Wydz. Górniczy AGH

  1955-1957

  II r. górnictwa

  5

  Ćwiczenia terenowe i kurs kartografii geologicznej

  Wydz. Geol.-Poszuk. AGH

  1954-1957

  II r. geofizyki

  6

  Ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej

  Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy UJ

  (późniejszy Wydz. Biologiii Nauk o Ziemi UJ);

  1955-1964

  I r. biologii

  7

  Ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej  

  Wydz. Biologii i Nauko Ziemi UJ;

  1955-1973 

  I r. geografii

  8

  Ćwiczenia terenowe z geologii

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1956-1973  

  I r. geografii

  9

  Wykłady: Geologia dynamiczna i historyczna

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1970-1980

  I r. geografii

  10

  Wykłady: Geologia dynamiczna i historyczna (z podstawami paleontologii)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1970-2001

  IV r. biologii

  11

  Wykłady: Metodyka badań i mikrofacje skał węglanowych 

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1973

  Podyplomowe Studium Kartografii  Geologicznej

  12

  Wykłady: Mikrofacje skał węglanowych

  Studium Doktoranckie PAN i UJ

  dla uczestników Studium Dokt.

  13

  Ćwiczenia z geologii dynamicznej i historycznej

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1973-1978

  I r. geografii

  14

  Wykłady: Geologia dynamiczna i historyczna

  Wydz. Biologii i Nauko Ziemi UJ;

  1974-1979

  I i II r. geografii

  (studium zaoczne)

  15

  Ćwiczenia z podstaw paleontologii 

  Wydz. Biologii i Nauk  o Ziemi UJ;

  1975-1977   

  I r. geologii

  16

  Wykłady: Geologia historyczna

  Wydz. Biologii i Nauko Ziemi UJ;

  1976-1978   

  II r. geologii (sekcja geochemii i mineralogii)

  17

  Wykłady: Geologia historyczna

   

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1977/78  

  II r. geologii (sekcja geol.-poszukiwawcza)

  18

  Ćwiczenia terenowe (Sudety)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1977

  II r. geologii

  19

  Ćwiczenia terenowe (Góry       Świętokrzyskie)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1977, 1990  

  II r. geologii

  20

  Proseminarium ze współczesnych problemów nauk geologicznych (proseminarium z nauk geologicznych)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1975-1990  
   

  I r. geologii

  21

  Wykłady: Podstawy paleontologii 

  Wydz. Biologii i Nauk  o Ziemi UJ

  1980-1985, 1990-2003

  I r. geologii

  22

   

  Wykłady: Podstawy geologii

  Wydz. Filozoficzno-    Historyczny UJ;

  1978-1985

  I r. archeologii

  23

  Pracownia specjalistyczna (paleontologiczna)

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1986-1995   

  III-V r. geologii

  24

  Wykłady monograficzne: Mikrofacje skał węglanowych   

  Wydz. Biologii i NaukZiemi UJ;

  1979-1983  

  IV i V r. geologii

  25

  Wykłady: Paleozoologia

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ;

  1986-1990

  II i III. R. geologii GSP, od 1987 r. dla III r. (zmiana programu studiów)

  26

  Seminarium magisterskie

  Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UJ; 

  1979-2004

  IV i V r. geologii

  27

  Opieka nad pracami magisterskimi 

  Wydz. Biologii i Nauk  o Ziemi UJ;

  1979-2001 (promotorstwo: 15)

  IV i V r. geologii

1. Kopalne koralowce Scleractinia (obecnie Scleractinia i Hexanthiniaria) i Octocorallia  

(Studia w zakresie budowy i mikrostruktury szkieletu, taksonomii, ewolucji oraz aspektów stratygraficznych, paleoekologicznych i paleogeograficznych.

2. Mikrofacje skał węglanowych (+ Calpionellidae)  

(Analizy mikroskopowe wykonane w aspekcie biostratygraficznym i paleoekologicznym).

Ad 1: Prace (samodzielne i współautorskie) dotyczą koralowców:

- triasowych regionu śląsko-krakowskiego,

- jurajskich z wapieni przedgórza Karpat uzyskanych z rdzeni wiertniczych, z wapieni ze słowackiej części Pienińskiego Skałkowego, z wapieni egzotykowych Karpat Zewnętrznych  i z egzotyków skał trzeciorzędowych z Djurdjura w Algerii,

- kredowych  Karpat polskich i rumuńskich, Alp francuskich i szwajcarskich, Prowansji (Francja), Parnasu (Grecja) i poł.-wsch. Hiszpanii,

 - trzeciorzędowych z utworów solnych Wieliczki i Bochni oraz z utworów z Wyspy Króla Jerzego (Płd.Szetlandy, Antarktyka Zachodnia).

-Badania koralowców kopalnych prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik elektronowo-mikroskopowych, z zastosowaniem współczesnych koncepcji taksonomicznych, oprócz danych podstawowych i szczegółowych, dały m.in. podstawę do przedstawienia wniosków syntetycznych i rekonstrukcji filogenetycznych Scleractinia (Roniewicz & Morycowa, 1989, 1993), umożliwiły też weryfikację wielu poprzednio dokonanych opracowań i oznaczeń typowych taksonów (głównie znajdujących się w zbiorach muzealnych w Paryżu, Bazylei, Genewie).

Ad 2: Analizy mikrofacjalne utworów węglanowych  z egzotyków występujących w osadach fliszowych Karpat, z rdzeni wiertniczych przedgórza i podłoża Karpat ((jura górna – kreda dolna), utworów węglanowych regionu śląsko-krakowskiego (trias środkowy) oraz eratyków wapiennych (kambr) z archeocjatami z moreny na Wyspie Króla Jerzego na Antarktydzie). Analizy mikroskopowe wykonane w aspekcie biostratygraficznym i paleoekologicznym dostarczyły wielu nowych danych dotyczących wieku badanych utworów i ich środowisk sedymentacyjnych. Mikrofacjalne badania jurajskich skał węglanowych przedgórza Karpat, miały znaczenie również dla szczegółowego rozpoznania facji i własności zbiornikowych tych utworów.

Dorobek naukowy prof. E. Morycowej obejmuje: ok. 110 publikacji, w tym ok. 70 oryginalnych, samodzielnych i współautorskich  (m. in. kilka opracowań monograficznych) wydanych w czasopismach  krajowych i zagranicznych (w tym także z listy filadelfijskiej) oraz artykułów w pracach zbiorowych m.in. w  "Atlasach skamieniałości przewodnich i charakterystycznych” (Trias; Jura; Kreda). Ponadto jest autorką lub współautorką ok. 40 różnych publikacji (życiorysy, opinie, abstrakty ze zjazdów i sympozjów krajowych i zagranicznych) oraz kilku niepublikowanych, archiwalnych  prac naukowo-badawczych, m.in. dla Górnictwa Naftowego i Państwowego Instytutu Geologicznego oraz ekspertyz paleontologicznych dla różnych instytucji w kraju i zagranicą. Jest również współautorką haseł paleontologicznych w Encyklopedii Biologicznej (w 12-tu tomach: 5 arkuszy), dwóch słowników terminologicznych dotyczących Scleractinia oraz tabeli stratygraficznej.

KILKA WYBRANYCH PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH:

MORYCOWA, E., 1964. Hexacoralla des couches de Grodziszcze (Néocomien Carpathes). Acta Palaeontologica Polonica, 9 (1): 3-114,  tabl. 1-2, fig. 1-18, pl. 1-33, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1971. Hexacorallia et Octocorallia du Crétacé inférieur de Rarau (Carpathes orientales roumaines). Acta Palaeontologica Polonica, 16 ( 1-2): 3-149, 10 tabs, 42 figs, 40.pls, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1988. Middle Triassic Scleractinia from the Cracow-Silesia region, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 33, 2: 91-121, fig. 1-11, tabl. 1-5, pl. 1-10, Warszawa.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1993. Evolution of the Scleractinia in the light of microstructural data. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 164: 233-240,  fig. 1-2, Frankfurt am Main.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1995. Microstructural disparity between recent fungiine and Mesozoic microsolenine scleractinians. Acta Palaeontologica Polonica, 40: 361-385, tab. 1-3, fig. 1-6.

MORYCOWA, E. & MASSE, J. P., 1998. Les scléractinaires du Barrémien-Aptien inférieur de Provence (SE de la France). Géobios, 31: 725-766, fig. 1-21, tabl.1-5.

PRACE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH, ARTYKUŁY):

MORYCOWA, E., 1959. A coral fauna from the Polish Western Carpathians. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, Sér. sc. chim., géol. et géogr., 7 (7): 505-508, fig. 1, tabl .1, Kraków.

MORYCOWA, E., 1964. Polypiers de la klippe de Kruhel Wielki près de Przemyśl (Tithonique supérieur, Carpathes polonaises). Rocznik Polskiego Towarzystw Geologicznego, 34, 4:  489-508, pl.. 21-23, fig. 1.

MORYCOWA, E., 1964. Hexacoralla des couches de Grodziszcze (Néocomien Carpathes). Acta Palaeontologica Polonica, 9 (1): 3-114,  tabl. 1-2, fig. 1-18, pl. 1-33, Warszawa.

GEROCH, S. & MORYCOWA, E. 1966. Przyczynek do znajomości facji i skamieniałości wapienia tytańskiego z Kruhela Wielkiego koło Przemyśla. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 36  (3): 295-301, tabl. 24-25, Kraków.

MORYCOWA, E., LEFELD, J., 1966. Les Madréporaires des calcaires urgoniens de la série haut-tatrique dans la Tatra Polonaise (Koralowce z wapieni urgońskich serii wierchowej Tatr polskich). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 36, 4: 519-542, tabl. 1, fig. 1-5, pl. 32-34.

MORYCOWA, E., 1968. Sur les calcaires exotique à Madréporaires dans les Lac Rożnów (Carpathes polonaises de Flysch). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 38 (1): 19-32, 4 figs, tabl. 7-10.

MORYCOWA, E., 1971. Hexacorallia et Octocorallia du Crétacé inférieur de Rarau (Carpathes orientales roumaines). Acta Palaeontologica Polonica, 16 ( 1-2): 3-149, 10 tabs, 42 figs, 40.pls, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1974. Hexacorallia d'un bloc exotique de calcaire à Woźniki près de Wadowice (Carpathes polonaises occidentales). Acta Geologica Polonica, 24, 3: 457-484, fig. 1-9, tabl. 1, 2, pl. 1-12.

MORYCOWA, E., 1974.  Koralowce z warstw karchowickich z Kamienia Śląskiego koło Opola. Przewodnik XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Opole, 12-14 września 1974, Wydawnictwa  Geologiczne, Warszawa, p.163-165, fig. 2.

MORYCOWA, E., 1975. Coral-bearing sediments in the Polish Carpathians. Drevnye Cnidaria, II : 220-226, fig, 1, 2, pl. 1-4. Academy of Sciences of the USSR, Siberian branch, 202. Izd. Nauka, Novosibirsk.

MORYCOWA, E., 1976. Ksiazkiewiczia - nouveau genre de Hexacorallia du Crétacé inférieur des Carpathes Polonaises Externes. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 46, 1-2: 77-88, fig. 1-4, pl. 1-6.

MORYCOWA, E. & MORYC, W., 1976. Rozwój utworów jurajskich na przedgórzu Karpat w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej-Szczucina. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 46: 231-288, fig. 1-8, pl. 1-20.

MORYCOWA, E., 1977. L'ultra-microstructure du squelette des Helioporidae fossils (Octocorallia). In: Second International Symposium on Corals and Coral Reefs 1975. Mémoires du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 89: 12-25, fig. 1, tabl. l, pl. 1-5, Paris.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1979. Gromada Anthozoa Ehrenberg, 1834. In: Malinowska, L. (ed.), Budowa Geologiczna Polski, tom III. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, Mezozoik, trias, 2a: 31-36, tab. 4, tabl. 3-5.

MORYCOWA, E., 1980. Preservation of skeletal microstructure in fossil Scleractinia. Acta Palaeontologica Polonica, 25, no. 3-4: 321-326, fig. 1, 2, tab.. 1, pl. 9-12.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1980. Typ Coelenterata. In: Malinowska, L.(ed.), Budowa Geologiczna Polski, Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Mezozoik, jura, 2b: 353-370, tab. 20, tabl. 98-105.

MORYCOWA, E. 1981. Koralowce w utworach środkowego triasu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. W: Materiałach V Konferencji Paleontologów. Fauna i flora triasu obrzeżenia Gór Świetokrzyskich i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kielce - Sosnowiec, p. 24-30, fig. 1, tab. 1, tabl. 98-105.

MORYCOWA, E., RUBINOWSKI, Z. & TOKARSKI, A. K., 1982. Archaeocyathids from a moraine at Three Sisters Point, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Studia Geologica Polonica, 74: 73-80, fig. 1-3, pl. 1-7.

MORYCOWA, E., 1984. Gromada Anthozoa Ehrenberg, 1834. In: L. Malinowska (ed.), Budowa Geologiczna Polski, Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Mezozoik,kreda, 2c: 76-89, tabl. 6, pl. 18-29.

MORYCOWA E., 1985. Upper Jurassic Hexacorallia in the foreland of the Polish Carpathians. Proceeding Reports, XIII th Congress, Carpatho-Balkan Geological Association, Poland – Cracow. September 5-10, 1985, Part I: 52-56, fig. 1-2. Geol. Inst.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1985. Fossil Flabellum (Scleractinia) of Antarctica. Acta Palaeontologica Polonica, 30 (1-2): 99-106 ,fig. 1-4, pl. 15-16.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1986. Class Anthozoa Ehrenberg, 1834. In: L. Malinowska (ed.), Geology of Poland, 3, Atlas of guide and characteristic fossils, Mesozoic, Triassic, 2a. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 36-38. pl. 4-6, tab. 5.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1987. Scleractinian corals from the Middle Miocene salt deposits in Carpathian Foredeep, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 32 (1-2): 105-119, fig, 1-6,  pl. 41-48.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1987. Development and variability of Tertiary Flabellum rariseptatum (Scleractinia, King George Island, West Antarctica. Acta Palaeontologica Polonica, No. 49: 83-103, fig. 1-10, pl. 19-24.

MORYCOWA, E., 1988. Middle Triassic Scleractinia from the Cracow-Silesia region, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 33, 2: 91-121, fig. 1-11, tabl. 1-5, pl. 1-10, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1988. Wycieczka D. „Skałki” Kruhela Wielkiego. W: KOTLARCZYK, J. (red.). Przewodnik LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Karpaty Przemyskie, 16-18. 09. 1988, p: 259- 266, fig. D.1-G.2, tab. D.1, Wydawnictwo AGH.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1988. Typ Coelenterata. In: Malinowska, L.(ed.), Geology of Poland. Atlas of guide and characteristic fossils, part 2b, Mesozoic, Jurassic. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 255-267, pl. 98-105, tab. 5.

KOTAŃSKI, Z., MORYCOWA, E., PEYBERNES, B. & DURAND-DELGA, M., 1988. Indices de l’existence d’une plate-forme carbonatée ŕ Madréporaires, Algues et grands Foraminifčres benthiques du Malm, sur les zonez internes au Nord de la Dorsale calcaires du Djurdjura (Algérie). Comptes rendus de l'Académie des Sciences Paris, 307, Ser. II: 1809-1818, fig. 1, pl. 1, 2.

MORYCOWA, E., 1989. Class Anthozoa Ehrenberg, 1834. In: L. Malinowska (ed.), Geology of Poland, 3, Atlas of guide and characteristic fossils, part 2c, Mesozoic, Cretaceous., p. 58-67, pl. 18-30, tab. 6. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1989. Triassic Scleractinia and the Triassic/Liassic boundry. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 8: 347-354, 2 tabls. Brisbane.

MORYCOWA, E., 1990: Middle Triassic coral-bearing sediments in the Cracow-Silesian region. IAS International Workshop - Field Seminar the Muschelkalk - Sedimentary environments, facies and diagenesis (9-12 May, 1900). - Excursion Guidebook & Abstracts: 20-23,  tab. 1-2, fig. 20-24, Cracow-Opole.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1990. Revision of the genus Cladophyllia and description of Apocladophyllia gen. n. (Cladophyllidae fam. n., Scleractinia). Acta Palaeontologica Polonica, 35: 165-190, fig. 1-8, tabl. 1-3, pl. 15-22.

MORYCOWA, E. & DECROUEZ, D., 1993. Description de quelques coraux des calcaires urgoniens de la chaine du Bargy (domaine delphino-helvetique, massif des Bornes, France). Revue de Paléobiologie, 12: 203-215, fig. 1-3, tab. 1, pl. 1-2, Genève.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1993. Evolution of the Scleractinia in the light of microstructural data. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 164: 233-240,  fig. 1-2, Frankfurt am Main.

.MASSE, J.-P. & MORYCOWA, E., 1994. Les Scléractiniaires hydnophoroides du Crétacé inférieur (Barrémien-Aptian inférieur) de Provence (S.E. de la France). Systématique, stratigraphie et paléobiogéographie. Géobios, 27 (4): 433-448, fig. 1-6, tab. 1, pl. 1-3, Lyon

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1995. Microstructural disparity between recent fungiine and Mesozoic microsolenine scleractinians. Acta Palaeontologica Polonica, 40: 361-385, tab. 1-3, fig. 1-6.

MORYCOWA, E., DCROUEZ, D. & SCHENK, K., 1995. Présence de Latusastraea exiguis (Scléractiniaire) dans le Schrattenkalk du Rawil (Helvétique, Suisse) et quelques sur les espèces crétacés du genere Latusastraea d'Orbigny, 1849. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 64: 15-22, fig. 1-3, tab. 1-2.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 1996. Mikrostrukturalne świadectwo zmian w historii rozwoju korali sześciopromiennych. Geologos,  Poznań: 5-17, fig. 1-2..

DECROUEZ, D. & MORYCOWA, E., 1996. Presence Protopeneroplis ultragranulata (Foraminifere) dans les Calcaires de Cieszyn (Nappe Silesianne, Carpathes Polonaises Externes).  Archives des Sciences, Genève, 49: 267-271, fig. 1.

MORYCOWA, E., 1997. On a new rhipidogyrin genus, Diplocoeniella (Scleractinia, Lower Cretaceous). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67 (2-3): 297-305, fig. 1-6, tabl. 1, pl.

MORYCOWA, E., 1997. Some remarks on Eugyra de Fromentel, 1857 (Scleractinia, Cretaceous). Boletin Real Sociedas Espanolade Historia Natural. (Sec. Geol.), 91: 287-295, fig. 1, 2, pl. 1-3.

MORYCOWA, E. & MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., 1997. Cretaceous scleractinian corals from the Parnassos area (Central Greece) (Preliminary note). Bulletin of the Geological Society of Greece, 30 (2) (for 1994): 249-273, fig. 1-10, tab. 1-2, pl. 1-7.

DECROUEZ, D. & MORYCOWA, E., 1997. Microfossils from the Tithonian exotic limestone in Woźniki (External Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 197-201, fig. 1-3.

MORYCOWA, E. & MASSE, J. P., 1998. Les scléractinaires du Barrémien-Aptien inférieur de Provence (SE de la France). Géobios, 31: 725-766, fig. 1-21, tabl.1-5.

HAGDORN, H., SZULC, J., BODZIOCH, A. & MORYCOWA, E., 1999. Riffe aus dem Muschelkalk. In; HAUSCHKE, N. & WILDE, V. (Eds.). Trias. Eine ganz andere Welt. Mitteleuropa im frühen Erdmit-telalter; 309-320, Abb. 1-14.. München (Verlag Dr. Friedrich Pfeil).

MORYCOWA, E., MASSE, J.P., ARIAS, C. & VILAS, L., 2001. Montlivaltia multiformis Toula (Scleractinia) from the Aptian of the Prebetic Domain (SE Spain). Revista Espańola de Paleontología, 16: 131-144, fig. 1-13.

MORYCOWA, E. & KOŁODZIEJ, B., 2001. Skeletal microstructure of the Aulastraeoporidae (Scleractinia, Cretaceous). Bull. Tohoku Univ. Museum, 1: 187-192, fig. 1-4.

MORYCOWA, E. & MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., 2002. Albian corals from the Subpelagonian Zone of Central Greece (Agrostylia, Parnassos Region). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 1-65, fig. 1-37.

MORYCOWA, E., 2004. Uwagi na temat pochodzenia i rozwoju koralowców sześciopromiennych oraz ich występowania na obszarze Polski. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 2004 (za rok 2002), tom 66: 70-75,  rys.1-2, Kraków.

MIŠIK. M. & MORYCOWA, E., 2004. Upper Jurassic and Lower Cretaceous scleractinian corals from the exotic pebbles – Pieniny Klipen Belt, Slovakian West Carpathians. Slovak Geological Magazine, 10, 4: 313-321, tab. 1-2, fig. 1-5.

MORYCOWA, E. & MIŠIK. M., 2005. Upper Jurassic shallow-water scleractinian corals from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica, 56, 5: 415-432, fig. 1-8, tab. 1.

MORYCOWA, E. & DECROUEZ, D., 2006. Early Aptian scleractinian corals from the Upper Schrattenkalk of Hergiswil (Lucerne region, Helvetic Zone of central Switzerland). Revue de Paléontologie, Genève, 25, 2: 791-838, fig. 1-5, table 1, pl. 1-14.

MORYCOWA E. & SZULC, J., 2006. New family Eckastraeidae, Scleractinia (Middle Triassic, Peri-Tethys, Central Europe). Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontology, Monatshefte. 2006/12: 721-733, fig. 1-6.

MORYCOWA, E., ŁABAJ, M. & SZULC. J., 2006. Calicular variation in Eckastraea prisca (Scleractinia) from the Middle Triassic (Anisian) of the Silesian region (SW Poland). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Paläontologie Monatshafte, 12: 705-720, fig. 1-5, tab. 1. Stuttgart.

HAGDORN, H., ŁABAJ, M., MATYSIK, M., MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2007. Stop I.2 - Tarnów Opolski. In: Szulc, J. & Becker, A. (eds), Pan European Correlation of the Epicontinental Triassic, 4th Metting. International Workshop of the Triassic of Southern Poland, 03-08.09.2007. Fieldtrip Guide. Polish Geological Society, Kraków, pp. 46-52.

MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2007. Remarks on Middle Triassic (Anisian) scleractinian corals from the Cracow-Silesian region, Poland ( Northern Peri-Tethyan realm). In: Hubmann B. & Piller W.E. (eds). Fossil Corals and Sponges. Osterreihische Akademie der Wissenschaften, Schriftenreihe der Erdwissenschaftliche Kommissionen, 17: 421-433, fig. 1, pl. 1.

MORYCOWA, E. & MASSE, J. P., 2007. Actinaraeopsis ventosiana, a new scleractinian species from the Lower Cretaceous of Provence (SE France). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 7: 141-145, tab. 1, fig. 1-3.

MORYCOWA, E., 2008. Koralowce Scleractinia z wapieni egzotykowych typu sztramberskiego polskich Karpat Zewnętrznych. Geologia 2008, tom 34, zeszyt 3/1, str.129-137. In: M. Krobicki (ed.): Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, AGH, Kraków.

MASSE, J. P., MORYCOWA, E. & FENERCI-MASSE, M., 2009.Valanginian-Hauterivianscleractinian coral communities from the Marseille region (SE France). Cretaceous Research, 30: 178-192, 12 figs.

MORYCOWA, E. & MASSE, J.-P., 2009. Lower Cretaceous Microsolenina (Scleractinia) from Provence (southern France). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79, 2: 97-140, fig. 1-24, tab. 1-5,

MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2010. Environmental controls on growth of early scleractinian patch reefs (Middle Triassic, Silesia, Poland). Palaeoworld, vol. 19, 3-4: 382-388, fig. 1-4.

MORYCOWA, E. & MORYC, W., 2011. Górnojurajsko - ?dolnokredowy kompleks węglanowy w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej-Szczucina (przedgórze Karpat). Biuletyn P.I.G., Warszawa, 447: 25-48, fig, 1-3,  tab. 1-4

MORYCOWA, E., 2012. Corals from the Tithonian carbonate complex in the Dąbrowa Tarnowska-Szczucin area (Polish Carpathian Foreland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 82: 1-38,  tab. 1-5, fig. 1-23.

MORYCOWA, E. & OLSZEWSKA, B., 1913. Foraminiferal assemblage in the coral-bearing limestones in the Vršatec area (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica .64, 1: 199-203, tab. 1, fig. 1-4.

MORYCOWA, E., 2013. Cretaceous scleractinian coral Preverastraeopsis gen. n. from Central Greece. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, v. 119/2: 63-69,  tab.  fig. 1-2.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 2016. Microstructural evidence if the stylophyllid affinity of the genus Cyathophora (Scleractinia, Mesozoic). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 86, 1: 1-16, tab. 1-2, fig. 1-5.      

KOŁODZIEJ, B, SALAMON, K., MORYCOWA, E., SZULC, J., ŁABAJ, M., 2018. Platy corals from the Middle Triassic of Upper Silesia, Poland: implications for photosymbiosis in the first scleractinians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 490: p. 533-545, 1-10.

MORYCOWA, E., 2018. Supplemental data on Traissic (Anisian) corals from Upper Silesia (Poland).  Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol.37-55   

WYBRANE, NIEPUBLIKOWANE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE (archiwalne):

MORYCOWA, E. 1971. Opracowanie mikrofacjalne utworów węglanowych jury górnej ze szczególnym uwzględnieniem astartui kimerydu jako detrytycznych zbiorników skał Przedgórza w rej. Dąbrowy Tarnowskiej. Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki Krakowie. Archiwum, str. 1-73.

GEROCH, S. & MORYCOWA, E. 1974. Opracowanie mikrofacjalne utworów węglanowych górnej jury z wierceń w rejonie Tarnowa (Tarnów 19, Pleśna 1, Pleśna 2, Łowczów 1); 59 stron, 58 tablic. Archiwum "Geonafta", Warszawa, Kraków.

GEROCH, S. & MORYCOWA, E. 1975. Opracowanie mikrofacjalne utworów węglanowych górnej jury z wierceń na obszarze Karpat i ich przedgórza (rej. na południe od Bochni-Tarnowa); 50 stron, 16 tablic. Archiwum "Geonafta"

GEROCH, S. & MORYCOWA, E. 1975. Opracowanie mikrofacjalne utworów węglanowych górnej jury z otworów wiertniczych: Puszcza 1, Grobla 1, Niepołomice 3 (na wschód Krakowa); 15 stron, 6 tablic. Archiwum "Geonafta"

MORYCOWA, E. 1976. Opracowanie facji koralowcowej jury górnej przedgórza Karpat w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej - Szczucina; 15 stron 6 tablic. Archiwum "Geonafta

ENCYKLOPEDIA,  SŁOWNIKI, TABELA STRATYGRAFICZNA  i in:

MORYCOWA, E., 1998-2000, In: Encyklopedia biologiczna ( Opracowanie naukowe: Cz. Jura i H, Krzanowska), tom: I–XII (5 arkuszy), OPRES, Kraków.

Tom I: 48, 67, 87, 88;, 114-117, 178, 181, 181-183, 208, 291-292, 292, 350, 357, 358, 360, 361, 358, 376, 384;

Tom II: 22, 92, 121, 142, 179-180, 295-296, 377, 381, 385;

Tom III: 21, 179, 189, 320-321, 236, 341, 382-384, 401, 402;

Tom IV: 25, 52, 77, 103-105, 239-240, 241, 353;

Tom V: 18, 28, 54-55, 84, 73, 151-153, 298-299 (wspólne), 302-303, 313, 321, 322-327, 396;

Tom VI: 98, 208-210 (wspólne), 216, 263-266, 343-345, 356, 371, 373;

Tom VII: 58-59, 238, 370-371, 376-377;

Tom VIII: 13-14, 14-15, 19-20, 49, 50, 50-51, 51-55, 66, 68, 91-92, 108, 170-171, 199-200 (wspólne), 263, 383-387, 401-402, 446.

Tom IX: 52, 54-55 (wspólne), 88-89, 317, 352;

Tom X: 12-17, 31-32, 49, 99, 158, 169, 262, 271-274.

Tom XI: 83, 90-92, 187, 234-235, 314, 328.

Tom XII: 138, 147-148.

+odsyłacze we wszystkich tomach.

MORYCOWA, E., 1971. In: Dictionaire des termes equivalentes pour les Madréporaires post-paleozoiques en francais, allemand, anglais, bulgare, espagnol, polonais, russe (ed. V. Zlatarski). Academie de Ciencias de Cuba. Instituto de Oceanologia, 25.pp.

MORYCOWA, E. 1973. In: Glossary of equivalent terms for Scleractinian (Madreporaria) studies in English, German, Franch, Italian, Spanish, Polish, Russian, Bulgarian. (ed. V.N. Zlatarski). Fossil Cnidaria. International Newsletter, vol. 1973, No. 2: 34-55, Paris.

WIECZOREK, J., UNRUG. Z. & MORYCOWA, E., 1979. Korelacja wybranych podziałów stratygraficznych (Tabela stratygraficzna). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

MORYCOWA, E, UCHMAN, A & GASIŃSKI, M., 1999. Badania paleontologiczne. In: Zuchiewicz, W. (ed.),  Nauki Geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, p. 86-99.

ŻYCIORYSY I OPINIE:

MORYCOWA, E., 1995. "Stanisław GEROCH (2 V 1920 - 21 VI 1995)". )". Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, Rok 1994/1995, p. 171-173, Kraków.

MORYCOWA, E., 1995. "Stanisław GEROCH (2 V 1920 - 21 VI 1995). EUROPAL, 8: 97, Lyon,

MORYCOWA, E., 1996. Poland (p. 68). In: Palaeontological activities in Europe. Europal, European Palaeontological Association, 9: 57-75.

MORYCOWA, E., KAMINSKI, M. A. & GASIŃSKI, M. A., 1997. Stanisław Geroch, May 2, 1920 - June 21, 1995. Annales Societatis Geologorum Poloniae., 67: 123-125. 1-5.

RONIEWICZ, E. & MORYCOWA, E., 2011. Dr. James Alloiteau 1890-1969 (p. 149-150). Kölner Forum Geol. Paläont., vol. 19. Abstracts 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Sponges, Liêge, August 19-29, 2011 (Eds: M. Aretz, S. Delculée, J. Denayer & E. Poty).

SORAUF, J. E., EZAKI, Y., FEDOROWSKI, J., JELL, J. S., KATO, M., MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 2012. Mentors: the generation 1935-1985 (James Henri Alloiteau: by E. Roniewicz and Elżbieta Morycowa: p. 204-205, fig. 1). Geologica Belgica, 15/4: 204-208,  fig. 1-5.

MORYCOWA, E. & ŚLĄCZKA, A., 2003 (za rok 2002). Marian Książkiewicz (1906-1981): p. 79-82. In: Sylwetki zmarłych członków Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk (red. tomu: L. Starkel). Polska Akademia Nauk 1952-2002, Polska Akademia Umiejętności 1957-2007, Wyd. Oddziału PAN w Krakowie.

ŚLĄCZKA, A. & MORYCOWA E., 2006. Profesor Marian Książkiewicz – geolog karpacki. In Memoriam. Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981), Profesor Stanisław Dżułyński (1924-2001), p. 51-67, Collegium Kołłątaja, 7 pażdziernika, 2006 r.

MORYCOWA, E. & ŚLĄCZKA, A., 2006. Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981). In Memoriam. Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981), Profesor Stanisław Dżułyński (1924-2001). p. 7-11, Kraków.

ŚLĄCZKA, A. & MORYCOWA E., 2007. Professor Marian Książkiewicz – Carpathian Geologist. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77, 105-115, fig. 1-14.

MORYCOWA, E. & ŚLĄCZKA, A., 2007. Marian Książkiewicz (1906-1981): the 25th anniversary of his Heath. Annales Societatis Geologorum Poloniae ,77, 117-121, fig. 1-7.

MORYCOWA, E, 2009. Ocena osiągnięć naukowych Profesora dr hab. Jerzego Fedorowskiego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. In: Georius Andreas Fedorowski Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, p. 37-46, Poznań.

KOMUNIKATY, ABSTRAKTY:

MORYCOWA, E., 1959. Z badań nad fauna koralową w Jastrzębiej koło Lanckorony. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie, lipiec – grudzień 1959: 2.

MORYCOWA, E., 1961. Korale z warstw grodziskich z Trzemesnej między Tarnowem a Tuchowem. Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Oddz. PAN w Krakowie, styczeń – czerwiec 1961:  284-285.

MORYCOWA, E., 1962. Korale z warstw grodziskich z Bukowa koło Mogilan i z Woźnik koło Wadowic. Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Oddz. PAN w Krakowie, lipiec-g rudzień 1962: 523-524.

MORYCOWA, E., 1971. Sympozjum paleontologiczne w Nowosybirsku. Przegląd Geologiczny, 12: 574.

MORYCOWA, E., 1971. Les dépots à polypiers dans les Carpathes polonaises. In: Abstracts, Intermational Paleontological Symposium on corals (Coelenterata), USSR, Novosibirsk, 18-25 August, 1971. Academy of the USSR Section of the Earth Sciences, Siberian Branch, Novosibirsk, p. 136-138,

MORYCOWA, E., 1975. L'ultra-microstructure du squelette des Helioporidae fossils (Octocorallia). Second Symposium International sur les coraux et recifs coralliens fossiles, 22-27 IX 1975, Paris

MORYCOWA, E., 1979. Jurajskie i kredowe egzotyki wapienne z Kruhela Wielkiego koło Przemyśla. Badania paleontologiczne Karpat przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów. Przemyśl 25-27 czerwca 1979: 29-30, ryc.9.

MORYCOWA, E., 1979. Hexacorallia z ezotyków wapieni typu sztramberskego z rej. Przemyśla (warstwy inoceramowe jednostki skolskiej, Karpaty Zew.). Badania paleontologiczne Karpat przemyskich. Materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów. Przemyśl 25-27 czerwca 1979: 31-32, tabl. 1.

MORYCOWA, E. & WIESER, T., 1979. Environmental conditions favouring prerservation of skeletal microstructure in the Cretaceous Scleractinia (Polish and romanian Carpathians). Third International Symposium on Fossil Cnidarians, Warszawa, september 24-28, 1070, p. 54. Polska Akademia Nauk, Zakład Paleobiologii, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

MORYCOWA, E., 1985. Dolnokredowe koralowce polskich Karpat Zewnętrznych. Rola organizmów w tworzeniu bioherm podczas fanerozoiku. Materiały IX Konferencji Paleontologow, Zakrzówek, 17-20 października 1985: 21-22.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1985. Koralowce z solonośnych  utworów Wieliczki. Sesja naukowa. Stan badań paleontologicznych i ich znaczenie dla geologicznego rozpoznania wielickiego złoża soli. 11 wrzesień 1985, Wieliczka, p. 13. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

MORYCOWA, E., 1992. Poland. Main paleontological Institutions (p. 23-24). In: Palaeontological activities in Europe. Europal, European Palaeontological Association, 2: 14-26.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1993. Interpretation of paleoenvironment on the basis of coral assemblages from the Polish Carpathians and their Foreland. Premier Congres Europeen de Paleontologie, Abstrakt, p. 90, Lyon, 7-9 juillet 1993.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1994. Scleractinian septal microstructures: Taxonomical aspect. In: Coral Reefs in the past, present and future. Program and abstracts International Society for Reef Studies; Second European Regional Meeting, p. 94, Luxembourg.

MARCOPOULOU-DIACANTONI, A. & MORYCOWA, E., 1994. Cretaceous Scleractinian corals from the Parnassos unit (Central Greece). 7th Congress of Geological Society of Greece, 1994. Abstrakt.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 1995. Scleractinian septal microstructures: Taxonomical aspect (p. 269). In: Coral Reefs in the past, present and future, September 6 to 9 1994 (Ed. B. Lathuilière & J. Geister). Publications du Service Géologique du Luxembourg, p. 269.

MORYCOWA, E., KOŁODZIEJ, B. & MARCOPOULOU-DIACANTONI, A., 1999. Albian Scleractinia from the Parnassos region (Central Greece). In: Abstract. 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sendai, Japan, September 12-16, p. 114.

MORYCOWA, E., UCHMAN, A. GASIŃSKI, M. A., 1999. Badania paleontologiczne (p. 86-99). Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000. Konferencja krajowa (Jubileusz), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych.

MORYCOWA, E., ŁABAJ, M. & SZULC, J., 1999. Environmental  stress and intra-colony variation  in some corals ECKASTRAEA PRISCA  (Scleratinia), from the Mddle Triassic (Anisian) of Silesia. In:  Abstract. 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Sendai, Japan, September 12-16, p. 143.

MORYCOWA, E. & SZULC. J., 2003. Remarks on Middle Triassic (Anisian) scleractinian corals from the northern Peri-Tethys realm (Cracow-Silesian region, Poland): p. 71. Abstracts, 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, Austria, August 3-7, 2003. Berichte des Institutes fur Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria,

MIŠIK, M. & MORYCOWA, E., 2004. Skleractinie z oksfordu sukcesji czorsztyńskiej ze skałki zamku VRŠATEC w zachodniej Słowacji (Karpaty Zachodnie, Pieniński Pas Skałkowy). Paleontologická Konferencia. Zbornik Abstraktov, Bratislava, jún 2004, p. 75-76.

MORYCOWA, E., ŁABAJ, M. & SZULC. J., 2006. Environmental stress and intra-colony variation in some corals Eckastraea prisca  (Scleractinia) from  the Middle Triassic (Anisian) of Silesia, p. 143. II Polska Konferencja Sedymentologiczna Pokos2: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, Zwierzyniec, 20-23.06. 2006 r.

MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2007. Environmental controls on the growth forms on one of the first  scleractinian buildups (Middle Triassic, Silesian region, Poland). X International Congress on fossil Cnidaria and Porifera, St. Petersburg, 2007, p. 64.

HAGDORN, H., ŁABAJ, M., MATYSIK, M., MORYCOWA, E. & SZULC, J., 2007. Stop I.2. Tarnów Opolski - active quarry of Opolwap-Lhoist. In: Part. 1. Upper Silesian-Cracow Upland. p. 46-52. International Workshop on the Triassic of southern Poland, September 3-8, 2007. Fieldtrip Guide. J. Szulc & Becker A. (Eds). Polish Geological Society, Polish Geological Institute, Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow.

HAGDORN, H., ŁABAJ, M., MORYCOWA, E., MATYSIK, M. & SZULC, J., 2007. Stop I.7. Kamień Śląski - active quarry of Opolwap-Lhoist. In: Part. 1. Upper Silesian-Cracow Upland. p. 57. International Workshop on the Triassic of southern Poland, September 3-8, 2007. Fieldtrip Guide. J. Szulc & Becker A. (Eds). Polish Geological Society, Polish Geological Institute, Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 2008. Kopalne  koralowce Scleractinia z terenu Polski (p. 81). Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008 (zestawił G. Haczewki). Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

MORYCOWA, E. & RONIEWICZ, E., 2010. Triasowe koralowce Scleractinia z obszaru Polski. Konferencja: Biologia i Paleobiologia raf koralowych. Warszawa, Wydział Biologii UW, p. 6-7.

MORYCOWA, E., 2011. Tithonian - Berriasian shallow-water corals from Poland (p. 108-109, pl. 1). Kölner Forum Geol. Paläont., vol. 19. Abstracts 11th Symposium on Fossil Cnidaria and Sponges, Liège, August 19-29, 2011 (Eds: M. Aretz, S. Delculée, J. Denayer & E. Poty).

KROBICKI, M., MORYCOWA, E., FELDMAN-OLSZEWSKA, A, IWAŃCZUK, J. & HNYLKO,  O., 2016. The earliest Cretaceous (Berriasian) Stramberk-type corals in transborder zone of the ukrainian and Romanian Carpathians. 17th Czech-Slovak - Polish. Palaeontological  Conference, Abstract volume, October 2016, p. 60, Kraków,

więcej o