Zbiory

Najcenniejsze wydawnictwa Biblioteki ING UJ, m in. unikatowe dzieła rękopiśmienne Ludwika Zejsznera, Atlas Geologiczny Galicyi, mapy Pusch'a, Roemer'a czy Hohenegger'a datuje się na wiek XIX. Niestety wiele cennych zbiorów, głównie kartograficznych, zostało zniszczonych w czasie wojny lub zagubionych podczas przeprowadzki z budynku przy ulicy Św. Anny do obecnej siedziby.

Biblioteka z 26-tysięcznym księgozbiorem oferuje najnowsze wydania literatury polskiej i światowej z zakresu nauk geologicznych /geologia podstawowa i stosowana/ oraz dyscyplin pomocniczych /mineralogia, geochemia, petrografia, geofizyka, geografia, nauki przyrodnicze, ochrona środowiska/. Gromadzimy materiały konferencyjne z sympozjów geologicznych odbywających się na terenie Polski i poza jej granicami, a także stale prenumerujemy wiodące tytuły polskich czasopism geologicznych, m. in. Acta Geologica Polonica, Geological Quarterly, Annales Societatis Geologorum Poloniae, Acta Geologica Palaentologica oraz publikacje wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Obecnie księgozbiór liczy ponad 16 000 woluminów książek, 800 arkuszy map /najstarsze litografowane wydane na przełomie XVIII/XIX w./, 300 tytułów czasopism /w tym liczne wydawane za granicą gromadzone od końca XIX w./ oraz ok. 1 000 prac dyplomowych absolwentów Instytutu Nauk Geologicznych UJ /pierwsza zachowana praca magisterska pochodzi z 1948 r./. [stan na dzień 31 grudnia 2014 r.]

Biblioteka ING oferuje studentom dostęp do literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia sylabusów modułu kształcenia (kierunek: Geologia) - ok. 250 tytułów książek autorów polskich i zagranicznych, artykuły z czasopism oraz wydawnictwa kartograficzne. Literatura i sylabusy