Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Beata Dziubińska

dr Beata Dziubińska

Stanowisko: asystent
Funkcja: senior budowy budynku ING UJ na Kampusie,
Koordynator Projektów Unii Europejskiej na poziomie Instytutu,
Przedstawiciel Pracowników Niesamodzielnych w Radzie Instytutu
Pokój: 3.43
Telefon: +48 12 664 4398
E-mail: beata.dziubinska@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • petrogeneza skał magmowych, metamorficznych i osadowych
  • geochemia skał klastycznych, procesy diagenetyczne
  • granitoidy Tatr Wysokich - petrografia, mineralogia, geochemia, przeobrażenia, petrogeneza
  • egzotyki skał metamorficznych w Karpatach Wschodnich
  • spinele chromowe w piaskowcach jednostki dukielskiej minerały ilaste jednostki dukielskiej
  • tufity karpackie

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • Eoceńskie łupki pstre Karpat fliszowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktor nauk o Ziemi: 2003, ING UJ

Praca doktorska: „Zmiana paleośrodowiska w basenie dukielskim na przełomie kredy i trzeciorzędu w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych".

 

Magister geologii: 1995, ING UJ

Praca magisterska: „Charakterystyka petrograficzno-geochemiczna granitoidów z kotła Czarnego Stawu Gąsienicowego".

Nagrody:

2012- Nagroda Rektora UJ (zespołowa III stopnia) za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej.
2011 - Nagroda Rektora UJ (zespołowa III stopnia) za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej.
2011 - Podziękowania Dyrekcji II LO w Krakowie, za zorganizowanie zajęć warsztatowych w połączeniu z wykładem dla uczniów II LO w Krakowie w ramach Nocy z Geografią, jako istotny wkład w rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi.
2009 - Nagroda Rektora UJ (zespołowa II stopnia) za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej
2007 - Nagroda Rektora UJ (zespołowa II stopnia) za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej.
2005 - Stypendium Naukowe - Rektorski Fundusz Stypendialny UJ, Kraków.
2004 - Nagroda Rektora UJ (zespołowa II stopnia) za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
2004 - Stypendium Konferencyjne (Brazylia) - Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
1999 -  laureatka konkursu  STYPENDIA KRAJOWE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców.

Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości:

WB.IB-OP-051n;  Geologia fizyczna (OP), 2005/06, 2006/07; 2007/08, 2008/09, 2009/10

WB.ING-nB04z; Petrologia I, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 20010/11, 2011/12, 2012/13

WB.ING-nC02; Petrologia II 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09,

WB.IG-3509-D; Rozpoznawanie minerałów i skał, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 20010/11, 2011/12, 2012/13

WB.ING-R80; Petrologia-praktikum, 20010/11, 2011/12, 2012/13

WB.IG-0113-DL; Terenowe metody badań przyrodniczych, 20010/11, 2011/12, 2012/13

WB.ING-54; Repetytorium z mineralogii i petrografii, 2012/13

Udział w szkoleniach Krakowskiego Seminarium "Dydaktyka zdalnego nauczania" (listopad-grudzień 2011).

Propagowanie nauk geologicznych poprzez realizację zajęć warsztatowych oraz prelekcje wśród młodzieży szkół licealnych:
Dla XVI LO w Krakowie (październik, 2010)
Dla II LO w Krakowie (marzec, 2011

Promotor 2 prac licencjackich.

Doświadczenia organizacyjne:

1) 2011- 2013, koordynator w Instytucie dwu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:

Projekt POIS.13.01.00-00-062/08, „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ" w ramach działania 13.1. priorytetu XIII „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego"

Projekt MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia".

2) 2012, organizator i realizator uruchamianego po raz pierwszy w Muzeum ING projektu Noc Muzeów 2012

3) 2011 i 2012, organizator i realizator projektu Małopolska Noc Naukowców w ING UJ

4) 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011, organizacja i realizacja prezentacji ING UJ na Festiwalach Nauki

5) 2009-2010, udział w dniach otwartych ING UJ

6) 2008-2010, przygotowywanie materiałów promujących kierunek Geologia UJ na Targi Edukacyjne

7) 2009, Przygotowanie materiałów multimedialnych promujących kierunek Geologia i Wydział BiNoZ w ramach projektu "Promocja wyboru ścieżki kształcenia..."

8) 2005, Obserwator z ramienia UJ na maturze 2005 w V LO , Kraków

9) 2004/2005 i 2005/2006, Egzaminator w Komisjach Rekrutacyjnych na kierunku geologia

Grant własny – kierownik projektu

N N307 2846 33; „Wpływ diagenezy z pogrzebania na zapis geochemiczny środowiska depozycji skał ilastych, na przykładzie paleogeńskich łupków pstrych wschodniej części Karpat Zewnętrznych"; czas realizacji: 36 miesięcy.

Grant promotorski –główny wykonawca

PB 531/PO4/2001/20; „Zmiana paleośrodowiska w basenie dukielskim na przełomie kredy i trzeciorzędu w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych"; czas realizacji: 24 miesiące.

Grant własny – kierownik projektu

PB 308/PO4/97/13; "Charakterystyka petrograficzno - geochemiczna skał jednostki dukielskiej z granicy kreda / trzeciorzęd"; czas realizacji:20 miesięcy.

Jach, R., Uchman A., Dziubińska B., Michalik J.; 2014: Zlepieniec koperszadzki [eds] Skały osadowe Tatr (Sedimentary Rocks of the Tatra Mountains). Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, pp. 30–33.

Dziubińska, B., 2010. Micas and clay minerals of muddy to clayey sediments from the Paleogene variegated shales, Polish Carpathians. Geologica Balcanica, 39: 107–108.

Cieszkowski, M., Dziubińska, B. &Ślączka, A., 2006. Serpentinite of Kilb (Northern Zone, Austria): a new insight into its mineralogy. In: Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Belgrad, pp. 68–71.

Dziubińska, B. & Narębski, W., 2004: Siderite concretions in Paleocene series of Polish part of the Eastern Flysch Carpathians. Mineralogia Polonica, 35: 79–91.

Kusiak, M. A., Paszkowski, M. & Dziubińska, B., 2004: The first Precambrian detrital monazites from the Polish Eastern Carpathians. Applied Mineralogy, Sao Paulo, pp. 141–144.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

·Bąk K., Rubinkiewicz J., Garecka M., Machaniec E., Dziubińska B, 2001: Exotics-bearing layer in the Oligocene flysch of the Krosno Beds in the Fore –Dukla Zone (Silesian Nappe, Outer Carpathians), Poland. Geologica Carphatica, 52;3: 159-171.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

·Dziubińska B., 2010: Micas and clay minerals of muddy to clayey sediments from the Paleogene variegated shales, Polish Carpathians. Geologica Balcanica, 39. 1-2. Sofia 2010, 107-108.

·Cieszkowski M., Dziubińska B., Ślączka A., 2006. Serpentinite of Kilb (Northern Zone, Austria): a new insight into its mineralogy. Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Belgrad, Serbia: 68-71.

·Dziubińska B. & Narębski W., 2004: Siderite concretions in Paleocene series of Polish part of the Eastern Flysch Carpathians. Mineralogia Polonica vol 35, No 2, 79-91.

·Dziubińska B., Kusiak M. A., Paszkowski M 2004: Heavy minerals from the Polish part of the Eastern Carpathians sandstones. Applied MIneralogy, Pecchio et al (eds) ICAM-BR, Sao Paulo, 677-679.

·Kusiak M. A., Paszkowski M., Dziubińska B, 2004: The first Precambrian detrital monazites from the Polish Eastern Carpathians. Applied Mineralogy, Pecchio et al (eds) ICAM-BR, Sao Paulo, 141-144.

·Dziubińska B., Kusiak M. A., Paszkowski M 2004: Charakterystyka minerałów ciężkich z polskiej części Karpat Wschodnich. W: Krobicki M. (ed) Egzotyki Karpackie- znaczenie w rekonstrukcjach paleograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków: 25-27.

·Woldańska B., Skublicki Ł., Michalik M., 1998: Cyrkony z granitoidów polskiej części Tatr Wysokich. Pol. Tow. Mineral. - Prace Spec..11: 178-180.

·Woldańska B., Michalik M., 1996: Granitoidy kotła Czarnego Stawu Gąsienicowego. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, tom 1, Nauki o Ziemi. TPN, PTPNoZ:.80-83.

·Woldańska B., Skublicki Ł., Michalik M., Degenhardt J., 1996: Chlorytyzacja, serycytyzacja i inne przeobrażenia w granitoidach północnej części Tatr Wysokich. Pol. Tow. Mineral. - Prace Spec.8: 119-121.

·Degenhardt J., Michalik M., Skublicki Ł., Woldańska B, 1996: Petrology and geochemistry of granitoids from polish High Tatra Mts. Pol. Tow. Mineral. - Prace Spec. 7: 44-46.

·Woldańska B., 1995: Wybrane minerały akcesoryczne z północno- zachodniej części Tatr Wysokich. Pol. Tow. Mineral. - Prace Spec.6: 99-101.

·Woldańska B., Michalik M., 1994: Charakterystyka mineralogiczna, teksturalna i geochemiczna granitoidów z kotła Czarnego Stawu Gąsienicowego. Pol. Tow. Mineral. - Prace Spec. 5: 48-49.

Doniesienia konferencyjne: 

Dziubińska B., 2010: Micas and clay minerals of muddy to clayey sediments from the Paleogene variegated shales, Polish Carpathians. Proceedings XIXth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece: 68-71, 3-26 September 2010.

·Dziubińska B., 2008: Detrytyczne spinele chromowe z górnokredowych i paleoceńskich osadów jednostki dukielskiej polskich Karpat fliszowych. Abstrakty Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego, Kraków, 25.

·Dziubińska B., 2005: Konkrecje syderytowe z warstw z Majdanu w jednostce dukielskiej. Przegląd Geol., v.53, 3: 250-251.

·Dziubińska B., 2005: Procesy diagenetyczne w piaskowcach ciśniańskich z rejonu Wetliny. Przegląd Geol., v.53, 3: 251.

·Dziubińska B., Koszowska E., 2000: Charakterystyka mineralogiczna różowych skaleni alkalicznych z pegmatytów granitoidowych Tatr Wysokich. Abstrakt II Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda TPN a Człowiek. Zakopane (12-14 10.2000) s. 20.

· Dziubińska B., Skublicki Ł., 2000: Typologiczna analiza cyrkonów z granitoidów Tatr Wysokich. Abstrakt II Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda TPN a Człowiek. Zakopane (12-14 10.2000) s.21.

·Kusiak M., Michalik M., Woldańska B., 1999: Opaque Fe-Ti minerals in the High Tatra granitoids. Abstracts of International Conference "Carpathian Geology 2000" Geologica Carpathica,v.5:117-118.

·Woldańska B., 1998: Mineralogy and diagenesis of the paleogene beds of Dukla Unit (Eastern polish Carpathians). Abstracts of XVI Congress Carpathian-Balkan Geological Association, s.640.

·Koszowska E., Olech Z., Woldańska B., 1998: Alkali feldspars of the pegmatites from the High Tatra Mts. (Poland). Abstracts of XVI Congress Carpathian-Balkan Geological Association, s.288.

·Woldańska B., Skublicki Ł., Michalik M., Degenhardt J., 1998: Primary and secondary accessory minerals in the High Tatra granitoids (Poland). Abstracts of XVI Congress Carpathian-Balkan Geological Association, s.641.

·Michalik M., Skublicki Ł., Woldańska B., 1998: Postmagmatic alternations of the High Tatra granitoids (Tatra Mts., Poland). Abstracts of XVI Congress Carpathian-Balkan Geological Association, s.381.

więcej o