Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Andrzej Ślączka

prof. dr hab. Andrzej Ślączka

Zakład: Geodynamiki i Geologii Środowiskowej

Funkcje: Stanowisko: profesor zwyczajny
Pokój: 3.44
Telefon: 12 664 4403
E-mail: andrzej.slaczka@uj.edu.pl

Wykształcenie:

1953: magister geologii - Uniwersytet Jagielloński
1961: doktor nauk przyrodniczych - Instytut Geologiczny
1970: doktor habilitowany nauk przyrodniczych - Uniwersytet Jagielloński
1973: docent - Instytut Geologiczny
1980: profesor nadzwyczajny
1989: profesor zwyczajny

Praca zawodowa:

1954 - 1979 - Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki geolog, kierownik zakładu, 1969-1972 v-dyrektor Oddziału
1977 - 2002 - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologiczny, profesor zwyczajny, w latach 1980-2000 dyrektor Instytutu
1983, 1984 - Visiting profesor, Uniwersytet w Neapolu
1990, 1991 - Visiting profesor, Uniwersytet w Palermo
2002 - 2003 - Uniwersytet Jagielloński, profesor, umowa o pracę

Kierunki badawcze: Tektonika, litostratygrafia i geodynamika Karpat fliszowych, ewolucja zapadliska przedkarpackiego analiza basenów orogenicznych, paleogeografia, sedymentacja skał klastycznych, szczególnie fliszu, kartowanie geologiczne.

Autorstwo i współautorstwo 155 drukowanych, oryginalnych prac naukowych i kilkudziesięciu doniesień i abstraktów konferencyjnych.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

1955 - Polskie Towarzystwo Geologiczne, w latach 1994 – 2002 prezes Towarzystwa
1965 - 1995 - członek International Association of Sedimentologists
1995 - Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
1997- 2001 - prezydent i wice prezydent Association of European Geological Societies
1997 - 2003 - European Federation of Geologist, członek zarządu
1998 - 2003 - American Association of Petroleum Geologist, członek House of Delegates

Wyróżnienia:

2000 - Członek korespondent Austriackiego Towarzystwa Geologicznego
1981 - Członek honorowy Słowackiego Towarzystwa Geologicznego
1985 - Członek honorowy Węgierskiego Towarzystwa Geologicznego
1993 - Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego
2001 - Członek honorowy Sebskiego Towarzystwa Geologicznego
2003 - tytuł European Geologist nadany przez European Federation of Geologists z siedzibą w Brukseli
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Złota odznaka Zasłużony dla Geologii Polskiej

Doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej:

Kierownictwo międzynarodowego projektu: Litostratygrafia i sedymentacji obszaru Karpacko-bałkańskiego 1965-72 (RWPG).
Kierownictwo międzynarodowego projektu: Paleotransport in the Carpathian-Balkan Mts. system(1965-82): Karpacko-bałkańska Assocjacja Geologiczna.
Współprowadzenie polsko-włoskich programów bawaczych: Basin analysis and sedimentation of Cilento Flysch (Middle Appennines) (Univ. of Naples) (1982-1998) & Basin analysis of Neogene basins in Sicily (Univ. of Palermo) (1985- ).
Wspólprowadzenie programu badawczego: Geodynamics of Upper Prealpine Nappe (Switzerland) (1990-1996).
Kierownictwo projektu Peritethys - Carpathian Foredeep (1992-1997).
Wspólprowadzenie programu badawczego: Sedimentary structures and paleoenvironment of the epimetamorphic rocks of the Tauren Window (Alps, Austria) (1998 - ).
Prowadzenie polsko-ukraińskiego programu badawczego: Formacje solonośne jednostek zgłobickiej i samborskiej, zapadliska przedkarpackiego, korelacja, wiek i paleogeografia (2000-2003).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dżułyński S., Radomski A. & ŚLĄCZKA, A. 1957. Utwory wirowe w łupkach fliszowych Karpat (English summ.). Rocz. Pol. Tow. Geol. 26 (1956): 107-126.
ŚLĄCZKA, A., 1958. O pozycji okruszcowania w okolicy Baligrodu. Kwart. Geologiczny 2:637-643.
Dżułyński, S., Radomski, A, & ŚLĄCZKA, A. 1957. Utwory wirowe w łupkach fliszowych Karpat. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 26: 107-126.
ŚLĄCZKA, A. 1958. O pozycji geologicznej okruszcowania w rejonie Baligrodu. Kwartalnik Geologiczny 2:637-642
ŚLĄCZKA, A., 1959. Stratygrafia fałdów dukielskich okolic Komańczy – Wisłoka Wielkiego. Kwart. Geologiczny 3: 583-603.
ŚLĄCZKA, A., 1959. Nowe dane o rozwoju warstw krośnieńskich w synklinie Bobowej oraz na południe od Tarnawy Wielopola. Kwart. Geologiczny 3: 605-619.
ŚLĄCZKA, A., 1959. Stratygrafia serii śląskiej łuski Bystrego na południe od Baligrodu. Biul. Inst. Geol., 131: 251-286.
Dżułyński, S. & ŚLĄCZKA, A., 1959. Directional structures and sedimentation of the Krosno Beds (Carpathian flysch. Rocz. Pol. Tow. Geol., 28, 1958: 205-260.
Dżułyński, S. & ŚLĄCZKA, A., 1960. An example of large scale bottom erosion. In the flysch basin (Przykład erozji dna basenu fliszowego). Rocz. Pol. Tow. Geol., 29, 1959: 327-335.
Dżułyński, S. & ŚLĄCZKA, A., 1960. Sole markings produced by fish bones acting as tools. Rocz. Pol. Tow. Geol., 30:249-255.
ŚLĄCZKA, A., 1960 Stan i wyniki badań nad jurą Węgier. Geologia za Granicą, 1:59-61.
ŚLĄCZKA, A., 1961. Możliwość występowania złóż ropy naftowej na przedpolu nasunięć dukielskich między Osławą a Jabłonkami. Biul. Inst. Geol., 154: 67-78.
ŚLĄCZKA, A., 1961. Geneza poziomu egzotykowego z Bukowca koło Przełęczy Użockiej (Polskie Karpaty wschodnie). Rocz. Pol. Tow. Geol. 31: 129-143.
ŚLĄCZKA, A. & Blaicher, J., 1961. Zagadnienie czerwonych łupków z Miłkowej (Karpaty środkowe). Kwart. Geol. 4: 999-1000.
Koszarski, L., ŚLĄCZKA, A. & Żytko, K., 1961. Stratygrafia i paleogeografia jednostki dukielskiej w Bieszczadach. Kwart. Geologiczny 5: 551-581.
ŚLĄCZKA, A., 1961. Problemy południowego obrzeżenia centralnego synklinorium karpackiego oraz jednostki dukielskiej. In: S. Wdowiarz ed. Przewodnik 34 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Warszawa: 37-48.
ŚLĄCZKA, A., 1962. Sprawozdanie z badań nad stratygrafi ą i tektonika jednostki dukielskiej. Spraw. z Pos. Kom. PAN Oddział w Krakowie I-VI: 265-266.
ŚLĄCZKA, A. & Wieser, T., 1962. Łupki z egzotykami z warstw krośnieńskich w rejonie Baligrodu. Kwart. Geologiczny, 6: 187-192.
ŚLĄCZKA, A. et al., 1962. Atlas geologiczny Polski. Zagadnienia stratygraficzno facjalne, Z. 13- Kreda i starszy trzeciorzęd w polskich Karpatach zewnętrznych. Warszawa Inst.. Geolog. 33 mapy.
Blaicher, J. & ŚLĄCZKA, A., 1962. Z badań nad stratygrafi ą jednostki dukielskiej. Kwart. Geologiczny, 6: 801-803.
Senkowiczowa, H. & ŚLĄCZKA, A., 1962. O wieku piaskowców z Wąchocka. Kwart. Geologiczny, 6: 35-49.
Senkowiczowa, H. & ŚLĄCZKA, A., 1962. Pstry piaskowiec na północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Rocz. Pol. Tow. Geolog., 32: 313-337.
ŚLĄCZKA, A., 1963. Stratigraphy of the Cretaceous in the southeastern part of the Polish Carpathians. Ann. Inst. Geol. Publ. Hungarici, 49: 903-911.
ŚLĄCZKA, A., 1963. Budowa geologiczna jednostki dukielskiej na południe od Łupkowa. Przegl. Geologiczny, 11: 272-275.
ŚLĄCZKA, A., 1963. Pstre łupki z Miłkowej i budowa obszaru otaczającego. Kwart. Geologiczny, 7: 295-304.
ŚLĄCZKA, A., 1963. Spostrzeżenia nad sedymentacją warstw hieroglifowych i pstrych łupków w SE części jednostki dukielskiej (Polskie Karpaty Wschodnie). Rocz. Pol. Tow. Geologicznego 33: 93-107.
ŚLĄCZKA, A., 1963 Warstwy krośnieńskie dolne z Roztok Dolnych (polskie Karpaty Wschodnie). Rocz. Pol. Tow. Geologicznego, 33: 181-186.
ŚLĄCZKA, A., 1963. Sanok-Baligród-Cisna. In: S. Wdowiarz, W. Nowak (eds) Karpates Externes. Guide des excursions. Ass. Geol. Karp. Balkanique, VI-eme Kongres, Varsovie-Cracovie:126-138.
Blaicher, J. & ŚLĄCZKA, A., 1963. Stratigraphie de l'unite de Dukla sur le territoire des Karpates polonaises. Resumes des communicationes. Ass. Geol. Karp. Balkanique, VI-eme Kongres, Varsovie-Cracovie:37-39.
ŚLĄCZKA, A., 1963. Remarques sur la sedimentation des couches a hieroglyphes et des schistes bigarres dans l' unite de Dukla. Resumes des communicationes. Ass. Geol. Karp. Balkanique, VI-eme Kongres, Varsovie-Cracovie:139-141.
ŚLĄCZKA, A., 1963. Structure tectonique de la zone de pre-Dukla. Resumes des communicationes. Ass. Geol. Karp. Balkanique, VI-eme Kongres, Varsovie-Cracovie:189-190.
ŚLĄCZKA, A., 1964. Budowa geologiczna Brazylii. Geol, za Granicą 5: 64-75.
ŚLĄCZKA, A., 1964. Budowa geologiczna jednostki śląskiej między Bielskiem a Tabaszawą (Polskie Karpaty środkowe). Kwart. Geologiczny, 8: 199-209.
ŚLĄCZKA, A., 1964. Kirklandia multiloba n.sp. – a jellyfish from the Carpathian flysch. Rocz. Pol. Tow. Geologicznego, 34: 481-486.
Szczurowska, J. & ŚLĄCZKA, A., 1964. Petrografia i uwagi dotyczące sedymentacji osadów z łuski Bystrego. Kwart. Geologiczny 8: 450.
Dżułyński, S. & ŚLĄCZKA, A., 1965. Odwrócona seria miocenu w Zgłobicach. Spraw. z Pos. Kom. PAN Oddz. w Krakowie Lipiec-Grudzień 1964: 474-476.
Dżułyński, S. & ŚLĄCZKA, A., 1965. On ripple-load convolution. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Sc. Geol. Geogr., 13: 135-139.
ŚLĄCZKA, A., 1966. Budowa brzeżnej części jednostki dukielskiej. Kwart. Geologiczny, 10: 1161-1163.
ŚLĄCZKA, A., 1966. Rozwój niektórych osadów fliszowych w Jugosławii. Przegl. Geologiczny 14: 236-238..
ŚLĄCZKA, A. & UNRUG R. 1966. Z badań nad strukturami sedymentacyjnymi i petrografią niektórych serii piaskowcowych z łupków menilitowych Karpat (English summ.). Rocz. Pol. Tow. Geol. 36: 155-180.
ŚLĄCZKA, A., 1967. Wstępne wyniki wiercenia Wetlina IG-1 w Bieszczadach. Kwart. Geologiczny 11. 443-444.
ŚLĄCZKA, A., 1968. Sprawozdanie z Kongresu sedymentologicznego w Wielkiej Brytanii. Kwart. geologiczny 12: 1094.
ŚLĄCZKA, A., 1968. Wyniki wiercenia Wetlina IG-1 (cz.2). Kwart. geologiczny 12: 459-460.
ŚLĄCZKA, A., Durica, D. & Lesko B., 1968. Sur la presence possible des bitumem dans l'unite tectonique de Dukla. Geol. Zbornik Slovenskey Akad. Vied 19: 427-434.
Durica, D., ŚLĄCZKA, A. & Lesko, B., 1968. Ropodajnost dukelskej jednotky. Geol. Pruzkum 10: 181-192.
ŚLĄCZKA, A., 1968. Dukla folds. In: M. Książkiewicz (ed.) Guide to Excursion No C44. Poland. Geology of the Polish flysch Carpathians. Intern. Geol. Congress. XXIII Session, Prague 1968: 57-58.
Makowska, A. & ŚLĄCZKA, A., 1968. Projekt wydzieleń do Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000. Kwart. geologiczny 12: 726-747.
ŚLĄCZKA, A., 1969. Budowa geologiczna północno-wschodniej części Austrii. Geol. Za Granicą 10: 86-105.
ŚLĄCZKA, A., 1969. Final stages of geosynclinal development In the SE – part of the Polish Carpathians. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae 13: 331-335.
ŚLĄCZKA, A., 1969. Wstępne wyniki wiercenia Wetlina IG 2 w Bieszczadach. Kwart. geologiczny 13: 712-713.
ŚLĄCZKA, A., 1969. Zastosowanie struktur prądowych do ustalenia kierunku upadu warstw w głębokich wierceniach. Rocz. Pol. Tow. Geologicznego 39:675-679.
ŚLĄCZKA, A., 1970. VII Kongres sedymentologiczny w Wielkiej Brytanii, 1967. Post. Nauk. Geolog. 1: 161-171.
ŚLĄCZKA, A., 1970. O możliwości występowania złóż bituminów w zachodniej części jednostki dukielskiej w Polskich Karpatach Wschodnich. Kwart. geologiczny 14: 344-349.
Blaicher, J. & ŚLĄCZKA, A., 1970. Wyniki wiercenia otworu Wetlina IG 2 w Bieszczadach. Kwart. Geologiczny 14: 593-594.
Blaicher, J. & ŚLĄCZKA, A., 1970. Wyniki badań wiercenia Wetlina IG 3 w Bieszczadach. Kwart. geologiczny 14: 595-596.
ŚLĄCZKA, A., 1970. Karpaty wewnętrzne – Tatry. In: Osika R. (ed.) Geologia i surowce Mineralne Polski, Inst. Geolog. Biul. 251: 517-527.
ŚLĄCZKA, A., 1970. Karpaty zewnętrzne – Pieniński pas skałkowy. In: Osika R. (ed.) Geologia i surowce Mineralne Polski, Inst.. Geolog. Biul. 251: 528-534.
ŚLĄCZKA, A., 1970. Karpaty fliszowe. In: Osika R. (ed.) Geologia i surowce Mineralne Polski, Inst.. Geolog. Biul. 251: 534-544.
ŚLĄCZKA, A., 1970. Karpaty wewnętrzne. In: Osika R. (ed.) Geologia i surowce Mineralne Polski, Trzeciorzęd. Inst.. Geolog. Biul. 251: 558-560.
ŚLĄCZKA, A., 1970. Karpaty zewnętrzne. In: Osika R. (ed.) Geologia i surowce Mineralne Polski, Trzeciorzęd. Inst.. Geolog. Biul. 251: 560-574.
ŚLĄCZKA, A., 1971. Dactylodyscus beskidensis n.gen. n. Sp. – a medusa from the Carpathians flysch. Acta palaeont. Polonica 16: 451-457.
ŚLĄCZKA, A., 1971.Geologia jednostki dukielskiej. Prace Inst.. Geologicznego 63: 76p.
ŚLĄCZKA, A., 1971. Sekcja sedymentologiczna PTG. Przegląd geologiczny 19: 347-348.
ŚLĄCZKA, A., 1971. Wstępne wyniki refrakcyjne w Karpatach. Kwartalnik geologiczny 15: 1034-1035..
ŚLĄCZKA, A. & Roniewicz, P. 1971. Kamieniołom w Cisowej. Przewodnik XLIII Zjazdu Pol. Tow. Geol., Kraków 12-14 września 1971: 55-56.
Smagowicz, M. & ŚLĄCZKA, A., 1971. Wstępne wyniki nanoplanktonu z wybranych profili jednostki śląskiej i magurskiej w Karpatach. Kwartalnik geologiczny 15: 727-728.
ŚLĄCZKA, A. & UNRUG R. 1972. Ocena regionalnej i lokalnej zmienności składu piaskowców warstw krośnieńskich metodą analizy wariancyjnej (English summ.). Rocz. Pol. Tow. Geol. 42: 373-395.
Dżułyński, S. Shideler G.L. & ŚLĄCZKA, A., 1972. Impact-induced dentritic ridges In soft sediments. Rocz. Pol. Tow. Geologicznego 42: 285-288.
Gucwa, I. & ŚLĄCZKA, A., 1972. Changes In geochemical conditions within the Silesian Basin (Polish Flysch Carpathians). Sedim. Geology 8: 199-223.
Konior, K. & ŚLĄCZKA, A., 1972. Wstępne wyniki badań nad piaskowcami skolitusowymi w dewonie dolnym na WSW od Krakowa. Kwartalnik geologiczny 16: 498-499.
Olszewska, B., Smagowicz, M. & ŚLĄCZKA, A., 1971. Uwagi o stratygrafii centralnej części jednostki dukielskiej. Kwartalnik Geologiczny 16; 1052-1053.
Gucik S., ŚLĄCZKA, A. & Żytko, K., 1973. Przewodnik geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa. 222p.
Koszarski, L. & ŚLĄCZKA, A., 1973. Kreda Karpat, Karpaty zewnętrzne (fliszowe). In: S. Sokołowski (ed.) Budowa Geologiczna Polski. T 1. Stratygrafia, cz. 2. Mezozoik. Inst.. Geol.: 492-495.
Koszarski, L. & ŚLĄCZKA, A., 1973. Karpaty, Karpaty zewnętrzne (fliszowe). In: S. Sokołowski (ed.) Budowa Geologiczna Polski.T 1. Stratygrafia, cz. 2. Mezozoik. Inst.. Geol.: 736-751.
Koszarski, L. & ŚLĄCZKA, A., 1973. Paleogeografia: Karpaty zewnętrzne (fliszowe). In: S. Sokołowski (ed.) Budowa Geologiczna Polski. T 1. Stratygrafia, cz. 2. Mezozoik. Inst.. Geol.:492-495. z otworu wiertniczego Sucha IG-1. Kwart. Geol. 21: 726-733.
Shideler G. J., ŚLĄCZKA, A., Unrug R. & Wendorff M. 1975. Textural and mineralogical sorting relationships in Krosno Formation (Oligocene) turbidites, Polish Carpathian Mountains. Jour. Sedim. Petrol. 45: 44-56.
ŚLĄCZKA, A. & Unrug R. 1976. Trends of textural and structural variation in turbidite sandstones: the Cergowa Sandstone (Oligocene, Outer Carpathians). Rocz. Pol. Tow. Geol. 46: 55-75.
Koszarski L. & ŚLĄCZKA, A. 1976. The Cretaceous. Areas of occurrence and the stratigraphy. The Outer (Flysch) Carpathians. In: S. Sokołowski, S. Cieśliński & J. Czermiński (Eds.), Geology of Poland, vol. 1, Stratigraphy, Part 2, Mesozoic. Wyd. Geol., Warszawa: 657-679.
Koszarski L. & ŚLĄCZKA, A. 1976. The Cretaceous. History of research. The Outer (Flysch) Carpathians. Ibidem, p. 495-498.
Koszarski L. & ŚLĄCZKA, A. 1976. The Cretaceous. Palaeogeography. The Outer Flysch Carpathians. Ibidem, p. 740-748.
ŚLĄCZKA, A. 1977. Fauna paleogenu: Chordata - Vertebrata, p. 40; Crustacea, p. 38; Hydrozoa, p. 30; Pisces, p. 40-41 (English summ.). W: J. Czermiński & S. Cieśliński (red.), Budowa geologiczna Polski. T. 2. Katalog skamieniałości. Cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzęd. Wyd. Geol., Warszawa.
ŚLĄCZKA, A. (red.) 1977. Przewodnik XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krosno 22-25 września 1977. W 155 rocznice urodzin Ignacego Łukasiewicza. Wyd. Geol., Warszawa, 148 pp.
ŚLĄCZKA, A. 1977. Rozwój osadów miocenu z otworu wiertniczego Sucha IG-1. Kwart. Geol. 21: 404-405.
ŚLĄCZKA, A. 1977. Sedymentologia. R. Gradziński, A. Kostecka, A. Radomski, R. Unrug. 1976 (recenzja). Wszechświat 4: 106-107.
ŚLĄCZKA, A. 1977. Uwagi o budowie geologicznej Ziemi Krośnieńskiej. W: A. ŚLĄCZKA (red.), Przewodnik XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krosno 22-25 Września 1977. Wyd. Geol., Warszawa: 7-32.
ŚLĄCZKA, A. 1977. XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Krośnieńskiej. Prz. Geol. 25, 7: 357-359.
ŚLĄCZKA, A. & Unrug R. 1977. Zmienność cech teksturalnych i strukturalnych w obrębie litosomu piaskowców cergowskich (oligocen). W: A. ŚLĄCZKA (red.), Przewodnik XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krosno 22-25 Września 1977. Wyd. Geol., Warszawa: 33-37.
Blaicher J., Odrzywolska-Bieńkowa E., Pożarska K. & ŚLĄCZKA, A. 1977. Fauna paleogenu: Protozoa. Foraminifera. W: J. Czermiński & S. Cieśliński (red.), Budowa geologiczna Polski. T. 2. Katalog skamieniałości. Cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzęd. Wyd. Geol., Warszawa: 9-29.
Pożarska K. & ŚLĄCZKA, A., 1977. Fauna Paleogenu: Brachiopoda:33; Bryozoa: 30-33; Cephalopoda: 38: Ostracoda: 38-39; Vermes: 30. W: J. Czermiński & S. Cieśliński (red.), Budowa geologiczna Polski. T. 2. Katalog skamieniałości. Cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzęd. Wyd. Geol., Warszawa.
Pożarska K., ŚLĄCZKA, A. & Woźny E., 1977. Fauna Paleogenu: Gastropoda:35-38; Lamellibranchiata: 33-35; Scaphopoda: 35: W: J. Czermiński & S. Cieslinski (red.), Budowa geologiczna Polski. T. 2. Katalog skamieniałości. Cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzęd. Wyd. Geol., Warszawa.
ŚLĄCZKA, A. & Unrug R. 1979. Wycieczka 19. Gródek n/Dunajcem - Rożnów. W: R. Unrug (red.), Karpaty fliszowe między Olzą a Dunajcem. Wyd. Geol., Warszawa: 208-212.
ŚLĄCZKA, A., Unrug R., Borys Z. & Cisek B. 1977. Problem IA - Rozwój facjalny i problemy paleogeograficzne młodszego paleogenu jednostki dukielskiej. W: A. ŚLĄCZKA (red.), Przewodnik XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krosno 22-25 września 1977. Wyd. Geol., Warszawa: 73-87.
ŚLĄCZKA, A. 1978. Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Załużu Koło Sanoka. Rocz. Pol. Tow. Geol. 48: 612.
ŚLĄCZKA, A. 1978. XLIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Załużu koło Sanoka. Rocz. Pol. Tow. Geol. 48: 612-613.
ŚLĄCZKA, A. 1978. XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Prz. Geol. 26, 1: 71.
Catalano R., Renda P. & ŚLĄCZKA, A. 1978. Redeposited gypsum in the evaporitic sequence of the Cimmina basin (Sicily). Mem. Soc. Geol. Italiana 16: 83-93
ŚLĄCZKA, A. & Żytko K. 1979. Mapa geologiczna Polski 1:200 000, wyd. A, B, ark. Łupków (77). Inst. Geol., Warszawa.
Gradziński R., Gągol J. & ŚLĄCZKA, A. 1979. The Tumlin Sandstone (Holy Cross Mts., Central Poland): Lower Triassic deposits of aeolian dunes and interdune areas. Acta Geol. Polon. 29: 151-175.
Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1979. Relations between flysch and molasse deposits in the northern Carpathians. Veroff. Zentralinst. Physik Erde 58: 209-219, Potsdam.
ŚLĄCZKA, A. 1980. Nowe władze Zarządu Głównego PTG. Prz. Geol. 28, 2: 131.
ŚLACZKA A. 1980. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, ark. Łupków. Wyd. Geol., Warszawa.
ŚLĄCZKA, A. 1980. Walny Zjazd Delegatowi Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zakopanem. Rocz. Pol. Tow. Geol. 50: 508-509.
ŚLĄCZKA, A. 1981. Deep-sea fans from the North Carpathians. Abstracts, 12th Congress Carpatho-Balcan Geol. Assoc., Bucharest, p. 393-394.
ŚLACZKA A. 1981. Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Piotrkowie Trybunalskim. Ann. Soc. Geol. Polon. 51: 646-646.
ŚLĄCZKA, A. & Limecka R. 1981. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1980. Ann. Soc. Geol. Polon. 51: 623-629.
ŚLĄCZKA, A. & Thompson III, S. 1981. A revision of the fluxoturbidite concept based on type examples in the Polish Carpathian Flysch. Ann. Soc. Geol. Polon. 51: 3-44.
ŚLĄCZKA, A. 1982. Profil utworów kambru w otworach położonych na południowy wschód od Goczałkowic. W: A. Różkowski & J. Ślósarz (red.), Przewodnik LIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sosnowiec, 23-25 Września 1982, Wyd. Geol., Warszawa: 201-205.
Żytko K., ŚLĄCZKA, A., Livshits V., Namestnikov Yu., Sovchik Ya., Shakin V., Diurica D. & Roth Z. 1981. Karpatskyi neftegazonosnyi bassein. In: V. V. Semenovich, Yu. G. Namestnikov (Eds.), Nefteganozosnye basseiny sotsialisticheskikh stran Evropy i Respubliki Kuba. SEV Secretariat, Moskva: 137-164.
ŚLĄCZKA, A. 1982. Zadania nowopowstałej Komisji Sedymentologicznej KNG PAN. Prz. Geol. 30, 9: 512-513.
ŚLĄCZKA, A. 1983. Some deep-sea fans from the Polish Flysch Carpathians. Anu. Inst. Geol. Geof. 62: 341-346, Bucuresti.
ŚLĄCZKA, A. 1984. Informacja o działalności PTG w 1983 r. Prz. Geol. 32, 7: 430.
Motyl-Rakowska J. & ŚLĄCZKA, A. 1983. Ważniejsze lineamenty Karpat i ich związek ze znanymi uskokami. W: Stan rozpoznania geologicznego brzeżnej części Karpat w świetle prac poszukiwawczych górnictwa naftowego (tezy referatów). Kraków, maj 1983. Konferencja naukowa. Cz. 3: 12-13, Komisja Tekt. Kom. Nauk Geol. PAN, PGNiG, Pol. Tow. Geol. - Sekcja Tekt., SITPNiG - Komitet d/s Poszukiwan, Kraków.
ŚLĄCZKA, A., Limecka R., Żak Cz. & Chrząstowski J. 1984. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1981. Ann. Soc. Geol. Polon. 52 (1982): 361-377.
Kolasa K. & ŚLĄCZKA, A. 1984. Sedimentology of the Middle Miocene salt deposits in Wieliczka (Carpathian fore-deep). Abstracts, 5- me Congres Europeen de Sedimentologie, p. 241.
Motyl-Rakowska J. & ŚLĄCZKA, A. 1984. Ważniejsze lineamenty Karpat i ich związek ze znanymi uskokami (English summ.). Prz. Geol. 32, 2: 72-77.
Pescatore T. & ŚLĄCZKA, A. 1984. Evolution models of two flysch basins: the Northern Carpathians and Southern Apennines. Tectonophysics 106: 49-70.
Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1985. Foreland basin of the Northern Carpathians. Abstracts, Int. Symp. "Foreland Basins", Fribourg: 117.
ŚLĄCZKA, A. 1985. Geology of Polish part of Fore-Dukla Zone and Dukla Unit. In: J. Kotlarczyk (Ed.), Geotraverse Kraków - Baranow - Rzeszow - Przemysl - Ustrzyki Dolne - Komancza - Dukla, Guide to Excursion 4, XIII Congress, Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Cracow, Poland 1985, Geol. Inst., Warszawa: 64-85.
ŚLĄCZKA, A. 1985. Sixth day: Cisna - Maniow - Komancza - Tylawa - Zglobice - Kraków. In: J. Kotlarczyk (Ed.), Geotraverse Kraków - Baranow - Rzeszow - Przemysl - Ustrzyki Dolne - Komancza - Dukla, Guide to Excursion 4, XIII Congress, Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Cracow, Poland 1985, Geol. Inst., Warszawa: 163-171
ŚLĄCZKA, A. (red.) 1985. Potrójna IG 1. Profile Głęb. Otw. Wiert. Inst. Geol. 59: 1-167.
ŚLĄCZKA, A. & Kolasa K. 1985. Soczewka soli Kleczki z olistostromowych utworów Wieliczki (English summ.). Prz. Geol. 33, 4: 224-230. .
ŚLĄCZKA, A. & Gasiński, M. A. 1985. Palaeobathymetric model of the Upper Senonian flysch sediments of a part of the Silesian Basin (Polish Carpathians). Cretaceous Research 6: 207-218.
ŚLĄCZKA, A. & Oszczypko N. 1985. Olisthostromes and overthrusting in Polish Carpathians. Abstracts, VIIIth RCMNS Congress, Hungary, Budapest: 517-519.
ŚLĄCZKA, A., Limecka R., Chrząstowski J. & Musiał L. 1985. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1982. Ann. Soc. Geol. Polon. 53 (1983): 307-324.
Cieszkowski M., ŚLĄCZKA, A. & Wdowiarz S. 1985. New data on structure of the flysch Carpathians. Prz. Geol. 33, 6: 313-333.
Kotlarczyk J., Kwiatkowski S., Moryc W., ŚLĄCZKA, A. & Żytko K. 1985. Geotraverse Kraków - Baranow - Rzeszow - Przemysl - Ustrzyki Dolne - Komancza - Dukla. Guide to Excursion 4, Carpatho-Balkan Geol. Assoc. XIII Congress, Cracow, Poland 1985. Geol. Inst., Warszawa, 172 pp.
Radomski A. & ŚLĄCZKA, A. 1985. Jawornik marls, a deposit of pelitic turbidity currents. Proceedings XIII Congress Carpatho-Balcan Geol. Assoc., Cracow, Poland, Geol. Inst., Cracow: 172-175.
Żytko K. & ŚLĄCZKA, A. 1985. Fifth day: Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Gorne - Wetlina - Cisna - Lubne. In: J. Kotlarczyk (Ed.), Geotraverse Kraków - Baranow - Rzeszow - Przemysl - Ustrzyki Dolne - Komancza - Dukla, Guide to Excursion 4, XIII Congress, Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Cracow, Poland 1985, Geol. Inst., Krakow: 150-162.
ŚLĄCZKA, A. 1986. Europejskie spotkania sedymentologów. Prz. Geol. 34, 4: 231.
Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1986. An attempt to palinspastic reconstruction of Neogene basins in the Carpathian Foredeep. Ann. Soc. Geol. Polon. 55 (1985): 55-75.
ŚLĄCZKA, A., Kolasa K. & Doktor M. 1986. Excursion No. B-9. Miocene sub-marine fans along the active margin of the Carpathian orogeny. In: A. K. Teisseyre (Ed.), IAS 7th European Regional Meeting, Excursion Guidebook, Krakow - Poland, Ossolineum, Wroclaw: 165-177.
ŚLĄCZKA, A., Limecka R., Wygoda D. & Chrząstowski J. 1986. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1984. Ann. Soc. Geol. Polon. 56: 199-217.
Kovac M., Cicha I., Krystek I., ŚLĄCZKA., Stranik Z., Oszczypko N. & Vass D. 1986. First version of geodynamic, palinspastic maps series of the West Carpathian Neogene on scale 1:1 000 000. Geol. Zbor., Geologica Carpathica 37 (5): 657-658.
Leszczynski S. & ŚLĄCZKA, A. 1986. VII Europejskie Spotkanie Sedymentologów. Prz. Geol. 34, 5: 729-730+ 3 str. okładki.
ŚLĄCZKA, A. & Kolasa K. 1987. Deposition environments of the Wieliczka salt deposit. Ann. Inst. Geol. Publ. Hung., Proc. of the VIIIth RCMNS Congress 70: 617-623, Budapest.
ŚLĄCZKA, A. & Oszczypko N. 1987. An accretionary prism in the Carpathians? Terra Cognita 7: 70.
ŚLĄCZKA, A. & Oszczypko N. 1987. Deposition environments of the Wieliczka salt deposits. Ann. Inst. Geol. Publ. Hung. 70: 617-623.
Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1987. Olistostromes and overthrusting in Polish Carpathians. Ann. Inst. Publ. Hungar. LXX: 282-292.
Leszczynski S. & ŚLĄCZKA, A. 1987. 8th Regional meeting on sedimentology. Prz. Geol. 35, 8-9: 487-488.
ŚLĄCZKA, A. & Gasinski M. A. 1988. Guide to Excursions. Osterr. Geol Ges., 40 pp. the Carpathian Flysch. Abstracts - Papers, 13th Int. Sedim. Congress, Nottingham: 501-502.
Pescatore T., Senatore M. R. & ŚLĄCZKA, A. 1988. Calcareniti e marne torbiditiche dei Carpazi settentrionali e dell' Appennino meridionale. Atti del 74o Congresso della Soc. Geol. It., Sorrento, p. A 456-457.
ŚLĄCZKA, A. & Kolasa K. 1989. O olistostromowej budowie złoża bryłowego w Wieliczce. W: J. Rutkowski (red.), Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krakow 14-16 września 1989, Wyd. AGH, Krakow: 103-106.
Garlicki A., Wiewiórka J., ŚLĄCZKA, A. & Kolasa K. 1989. Trasa wycieczki geologicznej. W: J. Rutkowski (red.), Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Krakow 14-16 września 1989, Wyd. AGH, Krakow: 106-108.
Kovac M., Cicha I., Krystek I., ŚLĄCZKA, A., Stranik Z., Oszczypko N. & Vass D. 1989. Palinspastic maps of the Western Carpathian Neogene 1:1 000 000. Geol. Survey, Prague.
Leszczynski S., Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1989. Model of coarse-clastic sedimentation in the Carpathian Foredeep. Extended Abstracts, XIV Congress Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Sofia: 911-914.
Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1989. The evolution of the Miocene Basin in the Polish Outer Carpathians and their foreland. Geologica Carpathica 40: 23-36.
ŚLĄCZKA, A. 1990. Redeposited marls from the Carpathians flysch. Abstract - Papers, 13th Int. Sediment. Congress, Nottingham: 501-502.
ŚLĄCZKA, A. & Kolasa K. 1990. Resedimented salt of Wieliczka. Abstracts, 13th Int. Sedim. Congress, Nottingham: 502-503.
ŚLĄCZKA, A. & Walton E. K. 1990. Flow characteristic of Metresa - an Oligocene megaturbidite in the Polish Carpathians. Abstracts, 13th Int. Sediment. Congress, Nottingham, p. 503-504.
Cieszkowski M., Malata E., Oszczypko N., Pescatore T. S., Senatore M. R., ŚLĄCZKA, A. & Valente A. 1990. Stratigraphic data of Cilento Flysch (Southern Apennines). Abstracts, Federician Univ., Napoli, Dip. Sc. della Terra, Napoli: 3.
Cieszkowski M., ŚLĄCZKA, A. & Zuchiewicz W. 1990. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Jaśliska (1056). Wyd. Geol., Warszawa.
Kovac M., Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1990. Paleogeographic evolution of the Carpathians and eastern Alps in the Upper Paleogene and Neogene. Abstracts, IX Congress R.C.M.N.S., Barcelona, p. 195-197.
ŚLĄCZKA, A., Bober L., Chowaniec J., Cieszkowski M., Gierat-Nawrocka D. & Zuchiewicz W. 1991. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Jaśliska (1056). Wyd. Geol., Warszawa, 97 ss.
Oszczypko N. & ŚLĄCZKA. 1991. Evolution of Late Tertiary basin in the Northern Carpathians and their foreland. Abstracts of the International Conference "Male Karpaty Mts. - Geology of the Alpine - Carpathian Junction", Smolenice.
ŚLĄCZKA, A. 1992. Faults pattern vs. satellite lineaments in Polish Carpathians. 2nd Workshop on Geoenvironment of the Carpathians, Matrahaza. Budapest: 34-35.
ŚLĄCZKA, A., Gasiński M. A. & Winkler W. 1992. Microfossils in the "Complexe de Base" of the Prealpine Helminthoid Flysch (Dranse nappe, Switzerland). - Priliminary results. Geol. Rundschau 81: 579-580.
ŚLĄCZKA, A., Graniczny M. & Doktor S. 1992. Faults pattern vs. satellite lineaments in E Polish Carpathians. Abstracts, 2nd Workshop - Matrahaza, 13-16 Sept. 1992 "Geoenvironment of Carpathian Region", Budapest.
ŚLĄCZKA, A. & Walton E. K. 1992. Flow characteristics of Metresa: an Oligocene seismoturbidite in the Dukla Unit, Polish Carpathians. Sedimentology 39: 383-392.
ŚLĄCZKA, A. & Winkler W. 1992. Sediment dispersal and provenance in the Silesian, Dukla and Magura flysch nappes (Outer Carpathians, Poland). Geol. Rundschau 81: 371-382.
Cieszkowski M., Malata E., Oszczypko N., Pescatore T., Senatore M. R., ŚLĄCZKA, A. & Valente A. 1992. Rapporti tra le successioni di Monte Sacro e Monte Della Stella nel Flysch del Cilento (Appennino Meridionale). Rendiconto dell' Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Ser. IV, 59: 33-56, Napoli.
Cieszkowski M., Oszczypko N., Pescatore T., Senatore M. R., ŚLĄCZKA, A. & Valente A. 1992. Megatorbiditi marnose nelle successioni flyscioidi dei Carpazi settentrionali e dell' Appennino meridionale. Abstracts, II Riunione Scientifica Annuale del Gruppo Nazionale di Sedimentologia, Potenza, 19-21 Ottobre 1992.
ŚLĄCZKA, A. 1993. The geology of the External Carpathians. The classic localities revisited. In: M. A. Kaminski, S. Geroch & D. Kaminski (Eds.), The Origins of Applied Micropalaeontology: the School of Jozef Grzybowski. Grzybowski Foundation Spec. PublNo. 1: 225-237, The Alden Press, Ltd., Oxford.
ŚLĄCZKA, A., Geroch S. & Koszarski L. 1993. Polish Flysch Carpathians, Excursion Guidebook IV International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Spec. Publ. 2: 1-54.
Abate B., Incandela A., Renda P. & ŚLĄCZKA, A. 1993. Depositional processes of the Terravecchia deposits (Miocene) near Scillato (Sicily). Abstracts, 14th IAS Regional Meeting of Sedimentology, Marrakesh, April 27-29, 1993, p. 353.
Geroch S., Koszarski L. & ŚLĄCZKA, A. 1993. Polish Flysch Carpathians. Excursion Guidebook. 4th Int. Workshop on Agglutinated Foraminifera, Spec. Publ. 2, Krakow, 54 pp.
Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1993. Development of the Carpathian Foredeep in Poland. Terra Abstracts Suppl. 1, Terra Nova 5: 668-669. .
ŚLĄCZKA, A. 1994. Occurrences of gas and oil in the Northern Carpathians. In: Extended Abstracts Book, 6th Conference and Technical Exhibition, Vienna, Austria, 6-10 June 1994, EAPG, p. 1-2.
ŚLĄCZKA, A. 1994. Redeponowane osady w basenach ewaporatowych (English summ.). Prz. Geol. 42, 4: 251-255.
ŚLĄCZKA, A. 1994. Redepozycja ewaporatów. W: Neogeńskie ewaporaty środkowej Paratetydy - facje, surowce mineralne, ekologia. Międzynarodowe Sympozjum we Lwowie, 20-24 wrzesnia 1994. Cz. 3: 34-36, Warszawa.
ŚLĄCZKA, A. 1994. The sedimentological conditions of the salt bearing series in Wieliczka. In: Z. Kotanski (Ed.), Peri-Tethyan Epicratonic Basins. Third International Meeting, Cracow (Poland), 29 August - 3 September 1994. Excursion Guidebook. P.I.G., Warszawa: 25-28.
ŚLĄCZKA. A., 1994. Redeposited sediments in evaporatic basins. 14th Inter. Sedim. Congress, Abstracts, Receife-Agosto1994: C11-12.
Abate B., Incandela A., Renda P. & ŚLĄCZKA, A. 1994. Transition between continental and marine deposits (Terravecchia Fm. - Upper Miocene, Scillato, Sicily). Abstracts, IAS 15th Regional Meeting, 13/15 April 1994 - Ischia, Italy. Publ. House De Frede, Napoli: 3-4.
Abate B., Incandela A., Renda P. & ŚLĄCZKA, A. 1994.Shore and off-shore facies in Terravecchia Fm. (Sicily). 14th Inter. Sedim. Congress, Abstracts, Receife-Agosto1994: G1.
Cieszkowski M., Oszczypko N., Pescatore T., ŚLĄCZKA, A., Senatore M. R. & Valente A. 1994. Deep-sea clastic sediments and associated megaturbidites and olistostromes (Cenozoic, Cilento, Southern Italy). In: G. Carannante & R. Tonielli (Eds.), Pre-Meeting Fieldtrip Guidebook. 15th IAS Regional Meeting, April 1994, Ischia, Italy. Publ. House De Frede, Napoli: 191-220.
Cieszkowski M., Oszczypko N., Pescatore T., ŚLĄCZKA, A., Senatore M. R. & Valente A. 1994. Marly-calcareous megaturbidites in the Southern Apennines (Cilento, Italy) and in the Northern Carpathians (Poland). Abstracts, IAS 15th Regional Meeting, 13/15 April 1994, Ischia, Italy, Publ. House De Frede, Napoli: 114-115.
Gasinski M. A., ŚLĄCZKA, A. & Winkler W. 1994. Stratigraphy and palaeoenvironmental interpretation of the "Complexe de Base", Prealpine Helminthoid Flysch, Switzerland and France. Abstract Book, IGCP 362 Annual Meeting, Smolenice 1994, p. 19
ŚLĄCZKA, A. 1995. Atlas geochemiczny południowego Bałtyku. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Geologii Morza, 1994 (recenzja). Prz. Geol. 43, 6: 517.
ŚLĄCZKA, A. 1995. Posiedzenie Europejskiej Federacji Geologów, Malahide k. Dublina, Irlandia, 09-11.06.1995. Prz. Geol. 43, 9: 801-802.
ŚLĄCZKA, A. & Miziołek M. 1995. Sytuacja geologiczna warstw ropianieckich w Ropiance (polskie Karpaty fliszowe) (English summ.). Ann. Soc. Geol. Polon. 65: 29-41.
Cieszkowski M., Oszczypko N., Pescatore T., ŚLĄCZKA, A., Senatore M. R. & Valente A. 1995. Megatorbiditi calcareo-marnose nelle successioni flyscioidi dell'Appennino Meridionale (Cilento, Italia) e dei Carpazi Settentrionali (Polonia). Boll. Soc. Geol. It. 114: 67-88.
Cieszkowski M., Oszczypko N., Pescatore T. S., ŚLĄCZKA, A. & Valente A. 1995. Fluidized sand structures in Cilento Flysch (Southern Apennines). Book of Abstracts, 16th IAS Regional Meeting of Sedimentology - 5- me Congres Francais de Sedimentologie - ASF, Aix-les Bains, Savoie, France, 24-26 april 1995. Publ. ASF 22: 36.
Cieszkowski M., Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1995. XV regionalne spotkanie IAS, Ischia (Wlochy), 13-16.04.1994. Prz. Geol. 43, 2: 151-152.
Peryt T. & ŚLĄCZKA, A. 1995. XIV Międzynarodowy Kongres Sedymentologiczny Recife, Brazylia, 20-26.08.1994. Prz. Geol. 43, 1: 81.
ŚLĄCZKA, A. 1996. Influence of the Albian tectonic movements on the sedimentation in the North Carpathian Basins. In: Sediment '96, 11. Sedimentologentreffen, 9-15 Mai 1996, Wien, p. 162.
ŚLĄCZKA, A. 1996. O tworzeniu się Karpat Zewnętrznych. Spraw. Czynn. Pos. PAU 59: 79-80, 1995.
ŚLĄCZKA, A. 1996. Oil and gas in the Northern Carpathians. In: G. Wessely & W. Liebl (Eds.), Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe. EAGE London, Spec. Publ. 5: 187-195.
ŚLĄCZKA, A. 1996. Oil and gas in the Ukrainian part of the Carpathians and their foredeep. In: G. Wessely & W. Liebl (Eds.), Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe. EAGE London, Spec. Publ. 5: 17-21.
Abate B., Incandela A., Renda P. & ŚLĄCZKA, A. 1996. Transition from river to lacustrine deposits, post-tectonic basin analysis (Terravecchia Fm., Sicily, Italy). Abstracts, 30th Int. Geol. Congress, Beijing, China, Vol. 1: 344.
Cieszkowski M. & ŚLĄCZKA, A. 1996. Excursion guide to the Polish Carpathians. Inst. Geol. Sci., Jagiellonian Univ., Krakow, 68 pp. (materialy powielane).
Kelling G., Marmo J., Bouvier A., Doherr D., Ondrasik R., Papastavrou S., ŚLĄCZKA, A., Suijvenberg J., Testa S. & Zia R. 1996. Geology and human environment in Europe. Federation Europeenne des Geologues, XXXI Meeting, Haarlem, June, 1996, Maison de la Geologie, Paris: 1-16.
Pescatore T. S. & ŚLĄCZKA, A. 1996. Origin of trailing imbricate folds in thrust belts. Abstracts, 30th Int. Geol. Congress, Beijing, China, 4-14 Aug. 1996, vol. 1: 267
ŚLĄCZKA, A. 1997. Origin of clastic dykes in the Albian flysch of the Northern Carpathians. In: T. Bechstadt, P. Bengtson, R. Greiling & V. Scheizer (Eds.), GAEA heidelbergensis, 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology, Heidelberg, Sept. 2-4, 1997, Abstracts 3: 316-317.
ŚLĄCZKA, A. 1997. Possibilities of hydrocarbon exploration beneath and within the Northern Carpathian thrust belt. In: 1997 AAPG International Conference and Exhibition, Sept. 7-10, 1997, Vienna, p. A 54.
ŚLĄCZKA, A. 1997. Possibilities of hydrocarbon exploration beneath and within the Northern Carpathian thrust belt. Bull. AAPG 81: 1412.
ŚLĄCZKA, A. 1997. Saltstone - resedimented salt. In: T. Bechstadt, P. Bengtson, R. Greiling & V. Schweitzer (Eds.), GAEA heidelbergensis, 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology, Heidelberg, Sept. 2-4, 1997, Abstracts 3: 317-318.
ŚLĄCZKA, A. 1997. The manifestation of the Aptian-Albian tectonic movements in the southeastern part of the Northern Carpathians. In: D. Plasienka, J. Hok, J. Vozar & M. Elecko (Eds.), Abstracts & introductory articles to the excursion. Inter. Conf. "Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas", Bratislava, Sept. 11-14th, 1997. Geol. Survey of Slovak Rep., Bratislava: 39-40.
ŚLĄCZKA, A. & Kolasa K. 1997. Resedimented salt in the Northern Carpathians Foredeep (Wieliczka, Poland). Slovak Geol. Mag. 3 (1): 135-155.
Gasiński M. A., ŚLĄCZKA, A. & Winkler W. 1997. Tectono-sedimentary evolution of the Upper Prealpine nappe (Switzerland and France): nappe formation by Late Cretaceous-Paleogene accretion. Geodinamica Acta 10 (4): 137-157.
Nemcok M., Nemcok J., Wojtaszek M., Ludhova L., Gasiński N., Sercombe W. J., Cieszkowski M., Paul Z., Coward M. P. & ŚLĄCZKA, A. 1997. Balanced cross-sections through the West Carpathian accretionary wedge. In: D. Plasienka, J. Hok, J. Vozar & M. Elecko (Eds.), Abstracts & introductory articles to the excursion. Inter. Conf. "Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas", Bratislava, Sept. 11-14th, 1997. Geol. Survey of Slovak Rep., Bratislava: 34.
Nemcok M., Nemcok J., Wojtaszek M., Ludhova L., Gasiński N., Sercombe W. J., Cieszkowski M., Paul Z., Coward M. P. & ŚLĄCZKA, A. 1997. Reconstruction of Cretaceous rifts incorporated in the Outer West Carpathian wedge by balancing. Prz. Geol. 45, 10 (2): 1093-1094.
Zoetemeijer R., Wees J. D. van, Bubniak I. & ŚLĄCZKA, A. 1997. 3D-flexural modelling of the West- and East Carpathian transition zone: problem description and preliminary results. Prz. Geol. 45, 10 (2): 1111.
ŚLĄCZKA, A. 1998. 150 lat Wegierskiego Towarzystwa Geologicznego. Prz. Geol. 46, 6: 481.
ŚLĄCZKA, A. 1998. Age of the andesitic rocks in the Subsilesian Unit (Outer Carpathians). Abstracts, XVI Congress, Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Vienna, Aug. 30th - Sept. 2nd, 1998, p. 559.
ŚLĄCZKA, A. & Kaminski M. A. 1998. A guidebook to excursions in the Polish Flysch Carpathians. Grzybowski Foundation Special Publication no. 6, 171 pp., Krakow.
ŚLĄCZKA, A., GASIŃSKI N. & CIESZKOWSKI M. 1998. Lower Cretaceous Outer Carpathian basin - a transition from rifting to compression. Abstracts, XVI Congress, Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Vienna, Aug. 30th - Sept. 2nd, 1998, p. 560.
ŚLĄCZKA, A., CIESZKOWSKI M., MALATA E. & GASIŃSKI N. 1998. Some remarks on a new model of the Outer Carpathians presented during Structural and Sequence Stratigraphic Workshop: Polish Carpathians. Przegl. Geol. 46, 8(2): 793-794.
ŚLĄCZKA, A. 1999. XVI Kongres Karpacko-Balkańskiej Asocjacji Geologicznej, Wiedeń, Austria, 30.08-02.09.1998. Prz. Geol. 47, 1: 25-26.
Abate B., Incandela A., Renda P. & ŚLĄCZKA, A. 1998. Offshore and shoreface deposits - Favigniana Island, Italy. In: J. C. Caveras, M. Angeles Garcia del Cura & J. Soria (Eds.), Abstracts, 15th Int. Sediment. Congress, Alicante '98, Spain, April 12-17, 1998. p.
Gasinski M. A., Jugowiec M. & ŚLĄCZKA, A. 1998. Late Cretaceous foraminiferids and calcareous nannoplankton from the Weglowka marls (Subsilesian Unit, Polish Flysch Carpathians). Preliminary results. Abstracts, XVI Congress, Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Vienna, Aug. 30th - Sept. 2nd, 1998, p. 175
Kovac M., Nagymarosy A., Gasiński M. A., ŚLĄCZKA, A., Csontos L., Marunteanu C., Matenco L. C. & Hok J. 1998. Miocene palaeogeography and palinspastic reconstruction of the East Alpine - Carpathian - Pannonian region. Abstracts, XVI Congress, Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Vienna, Aug. 30th - Sept. 2nd, 1998, p. 295.
Zoetemeijer R., Wees J. D. van, Bubniak I. & ŚLĄCZKA, A. 1998. 3D-flexural modelling of the West- and East Carpathian transition zone: problem description and preliminary results. Annales Geophysicae, Suppl. I to Vol. 16, p. C 114.
Zoetemeijer R., Wees J. D. van, ŚLĄCZKA, A., Oszczypko, N. & Bubniak I. 1998. 3D-flexural modelling of the West- and East Carpathian transition zone. Abstracts, XVI Congress, Carpatho-Balkan Geol. Assoc., Vienna, Aug. 30th - Sept. 2nd, 1998, Vienna: 657.
ŚLĄCZKA, A. 1999. Menilite shales on the North European Platform below the Northern Carpathians. Mineralia Slovaca 31: 77-78.
ŚLĄCZKA, A., Oszczypko, N., Malata E. & Cieszkowski M. 1999. An early history of the Outer Carpathian basin. Geologica Carpathica 50, Spec. Issue: 170-172.
Gasiński M. A., Jugowiec M. & ŚLĄCZKA, A. 1999. Late Cretaceous foraminiferids and calcareous nannoplankton from the Weglowka Marls (Subsilesian Unit, Outer Carpathians, Poland). Geologica Carpathica 50: 63-73.
Gasiński M. A., ŚLĄCZKA, A. & Brandys J. 1999. Biostratigraphy and paleoecology of the Late Cretaceous Subsilesian facies of the Zegocina window. Preliminary results. Geologica Carpathica 50, Spec. Issue: 25-26.
Golonka, J., Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A. 1999. Geodynamic evolution of the Carpathian Foredeep basin - a global perspective. Biul. P.I.G. 387: 100-101.
Golonka J., Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 1999. Paleogeography of the Carpathian Foredeep basin - a megaregional perspective. Biul. P.I.G. 387: 101-102.
Abate B., Incandela A., Renda P. & ŚLĄCZKA, A. 1999. Shoreface deposits and ichnofacies, Favignana, Sicily. In: L. B. Clemmensen (Ed.), Abstract Volume, 19th Regional European Meeting of Sedimentology, Copenhagen 24-26 August, 1999. Copenhagen: 2.
Golonka J., Oszczypko N. & ŚLĄCZKA, A. 2000. Late Carboniferous-Neogene geodynamic evolution and paleogeography of the Circum-Carpathian Region and adjacent areas. Ann. Soc. Geol. Polon. 70: 107-136.
Golonka J. & ŚLĄCZKA, A. 2000. Geodynamic evolution of two orogens: the Carpathians and Ouachita Mts. Slovak Geol. Mag. 6: 182-185.
Golonka J., Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A. 2000. Geodynamic evolution and paleogeography of the Carpathian-Pannonian - a global perspective. Slovak Geol. Mag. 6: 139-142.
ŚLĄCZKA, A. & Hoeck. V. 2000. Submarine fan in the Tauren Window (Alps, Austria). Sediment 2000. Leoben. Abstracts.
ŚLĄCZKA., A., 2000. Dukla Unit a key between Western and Eastern Carpathians. Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener Stiftung 2000/1:109.
ŚLĄCZKA, A., Cieszkowski, M. & Oszczypko, N., 2000. Development of the Early Cretaceous deposits in the Outer Carpathians and their westward prolongation. Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener Stiftung 2000/1.110.
ŚLĄCZKA, A., 2000. Jan Nowak. Złota Księga Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nemcok, M., Nemcok, J. Gasiński,N. Sercombe, W.J., Cieszkowski, M., Paul, Z., Coward, M.P. & ŚLĄCZKA, A., 2001. Reconstruction of Cretaceous rifts incorporated in the Outer West Carpathian wedge balancing. Marine and Petroleum Geology, 18: 39-64.
Cieszkowski, M., ŚLĄCZKA, A., 2001. The Polish Carpathians - general geology. Państwowy Instytut Geologiczny, 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies 10-15 September 2001 Carpathian Paleogeography and Geodynamics: A Multidisciplinary Approach, Field trip guide, Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001, Kraków, Geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski:99-108.
Cieszkowski, M. & ŚLĄCZKA, A., 2001. Silesian and Subsilesian Units. Państwowy Instytut Geologiczny, 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies 10-15 September 2001 Carpathian Paleogeography and Geodynamics: A Multidisciplinary Approach, Field trip guide, Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001, Kraków, Geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski:109-113
Golonka, J.; Krobicki, M.; Oszczypko, N.; ŚLĄCZKA, A., 2001. Mesozoic-Cenozoic paleogeography of the Małopolska Oil Province versus evolution of the circum -Carpathian region [Paleogeografia basenów Małopolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego] (in Polish, English abstract). Przegląd Geologiczny, 49(5), p.396-400
ŚLĄCZKA, A. Słomka, T., 2001 Stop C1. Żywiec. Państwowy Instytut Geologiczny, 12th Meeting of the Association of European Geological Societies 10-15 September2001 Carpathian Paleogeography and Geodynamics: A Multidisciplinary Approach, Field trip guide, Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001, Kraków, Geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski:113-115.
Cieszkowski, M., Gedl, E., ŚLĄCZKA, A. & Uchman, A. 2001. Stop C2 - Rzyki village. Państwowy Instytut Geologiczny, 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies 10-15 September 2001 Carpathian Paleogeography and Geodynamics: A Multidisciplinary Approach, Field trip guide, Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001, Kraków, Geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski:115-118.
ŚLĄCZKA, A. 2001 Stop C3, vicinity of Lanckorona city. Państwowy Instytut Geologiczny, 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies 10-15 September 2001 Carpathian Paleogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach. Field trip guide, Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001, Kraków, Geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski:119-121.
ŚLĄCZKA, A. 2001 Stop C3, vicinity of Lanckorona city. Państwowy Instytut Geologiczny, 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies 10-15 September 2001 Carpathian Paleogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach. Field trip guide, Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001, Kraków, Geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski:119-121.
ŚLĄCZKA, A. 2001 Stop C3, vicinity of Lanckorona city. Państwowy Instytut Geologiczny, 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies 10-15 September 2001 Carpathian Paleogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach. Field trip guide, Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001, Kraków, Geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski:119-121.
ŚLĄCZKA, A. 2001 Stop C3, vicinity of Lanckorona city. Państwowy Instytut Geologiczny, 12-th Meeting of the Association of European Geological Societies 10-15 September 2001 Carpathian Paleogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach. Field trip guide, Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001, Kraków, Geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski:119-121.
Golonka, J., Krobicki, M., Oszczyplo, N. & ŚLĄCZKA, A., 2001. Geodynamic evolution of the orogenic belts between Western Europe and Central Asia. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 51-52.
ŚLĄCZKA, A. & Golonka, J., 2001a. Various Models of the Geodynamic Evolution and Paleogeography of the Carpathian Region. European Union of Geosciences, Strasbourg- France 8-12 April 2001, Abstracts.
ŚLĄCZKA, A. & Golonka, J. 2001b. Rifting and Mantle Plumes in the Circum-Carpathian Area. European.Union of Geosciences Strasbourg- France, 8-12 April 2001. Abstracts.
Hoeck, V. & ŚLĄCZKA, A. 2001. Sedimentary structures in metamorphic rocks, a case study from the Tauren Window (Alps, Austria). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 64, Abstract.
Golonka, J. & ŚLĄCZKA, A., 2001. The Carpathians and Ouachitas: studies of geodynamic evolution stages. IGCP Project No. 453, Collisional orogens, abstracts and programme, Institut Universitarie Kurt Bosh, Sion, Switzerland: 13-15.
Kolasa, K. & ŚLĄCZKA, A. 2001 Z badań nad środkowo-mioceńskimi solami złoża Wieliczka (Zapadlisko Przedkarpackie).Wydz. Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. „Nauki o Ziemi w badaniach podstaw., złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku" Kraków 28 i 29 czerwca 2001roku: 35-38.
Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A.2001a. The late Badenian saline basin in the Polish and Ukrainian Carpathians. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396:118, Abstract.
Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A., 2001b. The Badenian Saline Basin in the Polish and Ukrainian Carpathians. Intern. Assoc. of Sedim. IAS 2001 21st Meeting, Davos Switzerland, 3-5 September 2001, Abstracts & Programme: 56.
ŚLĄCZKA, A., Wilk, Z. & Gradziński, R., 2001. Rafał Unrug. Annales Societatis Geologorum Poloniae 71:135-137.
ŚLĄCZKA, A. 2002. Zbigniew Wilk 1924-2002. Annales Societatis Geologorum Poloniae,72:283-284.
Morycowa, E. & ŚLĄCZKA, A., 2002. Marian Książkiewicz (1906-1981), in Sylwetki zmarłych członków Oddziału Krakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Wyd. PAN Kraków:
Lucińska-Anczkiewicz, A., Villa, I.M., Anczkiewicz, R., ŚLĄCZKA, A., 2002, 40Ar/39Ar dating of Alkaline lamprophyres from the Polish Western Carpathians. Geologica Carpathica, 53:45-52.
ŚLĄCZKA, A., Oszczypko, N., 2002, Paleogeography of the Badenian Salt Basin (Carpathian Foredeep, Poland and Ukraine). Geologia Carpathica, special issue, 53, 17-19.
Golonka, J., Cieszkowski, M., Michalik., M., Oszczypko N., ŚLĄCZKA, A., Słaby, E., Górka, A., Krobicki, M., Słomka, T. & Potfaj, M., 2002, KARPATY Oa: rola pióropusza płaszcza w obszarach orogenicznych, problemtyka subdukcji, szelfu kontynentalnego oraz podłoża kadomsko-paleozoicznego (bloki małopolski i górnośląski pod Karpatami. Przegląd Geologiczny 50 (2): 408-411.
ŚLĄCZKA, A., 2002, Sedimentation conditions of the Jurassic-Cretaceous Bundner Schiefer Group in the Tauren Window (Austria). NEWS letter, springer/summer 2002:13-14.
Andreyeva-Grigorovich, A. S., Gasiński, N., ŚLĄCZKA, A., Savitskaya, N.A. Trofimovich, N.A., 2002, The Biostratigraphy correlation of the Badeniana Salt Deposits of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas ((Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). ). Proceedings of XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Bratislava, sepetember 1 s t- 4th 2002 and Guide to geological Excursions. Geologica Carpathica, vol. 53, special issue, september 2002, [sześć stron].
Golonka, J., Cieszkowski,, M., Rajchel, J., ŚLĄCZKA, A., 2002, Paleogeography of the alge-bearing Jurassic-Paleogene limestones and sandstones in the Polish Outer Carpathians. Proceedings of XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Bratislava, sepetember 1 s t- 4th 2002 and Guide to Geological Excursions. Geologica Carpathica, vol. 53, special issue, september 2002, [sześć stron].
Hoeck, V., ŚLĄCZKA, A., Gasiński, M. A., Bąk, M.,2002 The early Cretaceous age of the Konradsheim Limestone (Gresten Unit, Austria). Preliminary results. Proceedings of XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Bratislava, sepetember 1 s t- 4th 2002 and Guide to Geological Excursions. Geologica Carpathica, vol. 53, special issue, september 2002, [pięć stron].
Stefaniuk, M., ŚLĄCZKA, A., 2002, Interpretation of the flysch cover structure based on magnetotelluric data- examples of Sieklówka-Nawsie and Domaradz-Abigowa cross-sections (Polish Outer Carpathians). Proceedings of XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Bratislava, sepetember 1 s t- 4th 2002 and Guide to geological Excursions. Geologica Carpathica, vol. 53, special issue, september 2002, [sześć stron].
Golonka, J., Krobicki, M., Gasiński, N., ŚLĄCZKA, A. & Słomka, T., 2003. Geodynamic evolution and paleogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic - earliest Cretaceous).in: McCann, T. & Saintot, A. (eds), Tracing tectonic deformation using the sedimentary record. Geological Society of London Special Publication, 208: 138-158.
Andreyeva-Grigirovich, A.S., Gasiński, N., Savitskaya, N. A., ŚLĄCZKA, A. & Trofimovich, N. A., 2003. Correlation of Late Badenian salts of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 67-89.
Golonka, J., ŚLĄCZKA, A. & Picha, F., 2003. Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 145-167.
Stefaniuk, M. & ŚLĄCZKA, A., 2003. Structural interpretation of semi-detailed magnetotelluric survey in Kamienica Dolna-Gogołów are in the Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 219-231.
Golonka, J., Lewandowski, M., Picha, F. & ŚLĄCZKA, A., 2003. The West Carpathians - general geology. Publications of Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M.-28 (363): 9-12.
Golonka, J., Lewandowski, M., Słaby, E., Cieszkowski, M., Michalik, M., Oszczypko, N., ŚLĄCZKA, A., Uchman A., Górka, A., Krobicki, M., Potfaj, M., Chowaniec, J., Żelaźniewicz, A. & Gawęda, A., 2003. Neotektonika Polskich Karpat a problematyka głębokiego wiercenia na Orawie. V Ogólnopolska Konferencja „Neotektonika Polski", Neotektonika a morfotektonika: metody badań, Streszczenia referatów i komunikatów, Kraków, 26-27 września 2003: 42-43.
ŚLĄCZKA, A., Golonka, J., Cieszkowski, M. & Rajchel, J., 2003. Organogenic limestones in the flysh deposits in the Polish Eastern Outer Carpathinas. Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003: 197.
ŚLĄCZKA, A., Golonka, J., Cieszkowski, M. & Rajchel, J., 2003. Geodynamic evolution of the Late Cretaceous - Paleogene basins and ridges in the Western Outer Carpathians. Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003: 198.
Cieszkowski, M., Golonka J., Rajchel, J. & ŚLĄCZKA, A., 2003. Paleogene organogenic and organodetrical limestonesas an indication of the tectonic evolution of the Western Outer Carpathians. Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003:37.
Cieszkowski, M., Golonka, J., Polak, A., Rajchel, J.,& ŚLĄCZKA, A., 2003. Olistostroms in the deep water flysch deposits in the Polish Outer Carpathians. Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003 :36.
Rajchel, J., Golonka, J. Cieszkowski, M. & ŚLĄCZKA, A., 2003. Neogene carbonate platform in the Outer Carpathians. Abstract Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003: 43.
ŚLĄCZKA, A., 2003a. Budowa geologiczna. In Górecki, A. et al. (eds), Przyroda Magurskiego Parku Narodowego, Krempna - Kraków, 13-19. (rozdział w monografii + mapa).
ŚLĄCZKA, A., 2003b. Olistoliths and olistostromes in Flysch Carpathians. Mitteilungen der Oesterreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 148: 292-293.
ŚLĄCZKA, A., 2003c. Deep structures below the Carpathian overthrust SW from Kraków. . Publications of Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M.-28 (363): 177-179.
Hoeck, V., ŚLĄCZKA, A., Gasiński, A. & Bąk, M. B., 2003. The age of the Konradsheim Limestones (Gresten Unit, Austria). Mitteilungen der Oesterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. 148: 169-170.
ŚLĄCZKA, A. 2004. Kordyliera przed-dukielska. Egzotyki Karpackie, znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Kraków, 13 grudnia 2004. Akademia Górniczo-Hutnicza: 61-63.
Golonka, J., Gahagan., L., Krobicki, M., Marko, E., Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A., 2004. Plate tectonic evolution and paleogeography of the Circum-Carpathian Region. AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10-13, 2004: 75.
Golonka, J., ŚLĄCZKA, A. & Picha, F., 2004., The West Carpathians and Ouachitas: A comparative study of geodynamic evolution. AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10-13, 2004: 75.
ŚLĄCZKA, A., Kruglov, S., Golonka. J., Oszczypko, N. & Popadyuk, I., 2004. The general geology of the Outer Carpathians, Poland, Slovakia and Ukraine. AAPG European Region Conference with GSA, Prague, October 10-13, 2004: 105-106.
Andreyeva Grigorovich, A. S.,Oszczypko, N., Savytska, N., A. & ŚLĄCZKA, A., 2004. Nannoplankton correlation of the Middle Miocene salt deposits in Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). Geological Journal, National Academy of Sciences of Ukraine, 3: 71-80.
Cieszkowski, M., Golonka, J., Polak, A., Rajchel, J. & ŚLĄCZKA, A., 2004. Olistostromes in the Polish Outer Carpathians and Pieniny Klippen Belt as a traces of existence and transformation of the accretionary wedge. ESSEWECA Conference, 3-4th December 2004, Abstracts, Bratislava,2 str.
Golonka, J., Cieszkowski, M., Krobicki, M., Matyszkiewicz, J., Rajchel, J., Olszewska, B., Oszczypko, N., ŚLĄCZKA, A. & Słomka, T., 2004. Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm in Poland. ESSEWECA Conference, 3-4th December 2004, Abstracts, Bratislava,2 str.
Golonka, J., Bogdan, I. & ŚLĄCZKA, A., 2004. Kierunki transportu w osadach fliszowych z egzotykami a rotacje tektoniczne w polskich Karpatach Zewnętrznych. Egzotyki Karpackie, znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Kraków , 13 grudnia 2004. Akademia Górniczo-Hutnicza: 75-76.
Kaminsky, M. A., Alegret, L. & ŚLĄCZKA, A., 2004. The Paleocene-Eocene transition in the Dukla Unit, Polish Carpathians. 5th international conference on Climate and Biota of the Early Paleogene: CBE V, February 8-12, 2004, Luxor, Egypt: C-20.
ŚLĄCZKA, A., 2005. Bukowiec Ridge: A cordillera in front of the Dukla Basin (Outer Carpathians). Mineralia Slovaca 37: 255-256.
ŚLĄCZKA, A. & Golonka, J., 2005. Uwagi o geodynamice Masywu Bukowca. W: J. Golonka & M. Cieszkowski (eds.) Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy, seminarium naukowe Kraków, 21 kwietnia 2005: 27-28.
Miętka, I. Wójtowicz, M., Golonka, J., Kiessling, W., Gahagan, L., Lawver, L., Cieszkowski, M., Rajchel, J. & ŚLĄCZKA, A., 2005. Wykorzystanie banków danych dla analizy rozmieszczenia wapieni organodetrytycznych w basenach fliszowych. W: J. Golonka & M. Cieszkowski (eds.) Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy, seminarium naukowe Kraków, 21 kwietnia 2005: 51-56.
Bogdan, I., Golonka, J. & ŚLĄCZKA, A., 2005. Kierunki transportu w osadach fliszowych z egzotykami a rotacje tektoniczne w Polskich Karpatach Zewnętrznych. W: J. Golonka & M. Cieszkowski (eds.) Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy, seminarium naukowe Kraków, 21 kwietnia 2005: 55-56.
Golonka, J, Cieszkowski, M., Chrustek, M., Krobicki, M., Malata, E., Matyszkiewicz, J., Olszewska, B., Gasiński, N., Rajchel., ŚLĄCZKA, A., Słomka., Tomaś, A. & Waśkowska-Oliwa, A., 2005. Paleogeografia basenów fliszowych Polskich Karpat Zewnętrznych a rozmieszczenie wapieni organicznych i organodetrytycznych w basenach fliszowych. W: J. Golonka & M. Cieszkowski (eds.) Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy, seminarium naukowe Kraków, 21 kwietnia 2005: 61-65.
Cieszkowski, M. Golonka, J., Malata, E. Olszewska, B. Rajchel, J. & ŚLĄCZKA, A., 2005. Wystąpienia wapieni organogenicznych, organodetrytycznych oraz innych skał węglanowych w Karpatach zewnętrznych. W: J. Golonka & M. Cieszkowski (eds.) Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy, seminarium naukowe Kraków, 21 kwietnia 2005: 5-8.
Hoeck, V. ŚLĄCZKA, A., Gasiński, A. & Bąk, M. B. 2005. Konradsheim Limestone of the Gresten Klippen Zone (Austria): new insight into its stratigraphic and paleogeographic setting. Geologica Carpathica, 56: 237-244.
ŚLĄCZKA, A., 2005.Bukowiec Ridge:. A cordillera in front of the Dukla Basin (Outer Carpathians). Mineralia Slovaca 37: 255-256.
Golonka, J., Krobicki, M., Matyszkiewicz, J., Olszewska., B., ŚLĄCZKA, A., & Słomka, T. 2005. Geodynamics of ridges and developmentof carbonate platforms within the Outer Carpathian realm in Poland. Slovak Geological Magazine, 11: 5-16.
Machaniec, E., Gasiński, M. A., ŚLĄCZKA, A.& Leśniak, T., 2005. A Middle Cenomanian foraminiferal assemblage from the Nowe Rybie section (Żegocina Tectonic Window, Subsilesian Unit, polish Outer Carpathians). Studia Geologica Polonica 124: 249-258.
Golonka, J., Krobicki, M., Matyszkiewicz, J., Olszewska., B., ŚLĄCZKA, A., & Słomka, T. 2006. Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm in Poland. Slovak Geological Magazine, 11: 5-16.
Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A., 2006. Plate-tectonic Evolution and Paleogeography of the Circum-Carpathian Region. In: J. Golonka and F. Picha eds, The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84:11-47.
ŚLĄCZKA, A., Kruglov, S., Golonka., Oszczypko, N. & Popadyuk, I., 2006. Geology and Hydrocarbons Resources of the Outer Carpathians, Poland, Slovakia, and Ukraine: General Geology. In: J. Golonka and F. Picha eds, The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84: 221-258.
Golonka, J., Picha, F. & ŚLĄCZKA, A., 2006. The Western Carpathians and Ouchitas: A Comparative Study of the Geodynamic Evolution. In: J. Golonka and F. Picha eds, The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84:787-810.
Oszczypko-Clowes, M. & SLACZKA, A., 2006. Nannofossil biostratigraphy of the Oligocene deposits in the Grybów tectonic window (Grybów Unit, Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica 57:
Grad, M.; Guterch, A.; Keller, G. R; Janik, T; Hegedus, E; Vozar, J; SLACZKA, A.; Tiira, T.; Yliniemi, J., 2006 Lithospheric structure beneath trans-Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian basin: CELEBRATION 2000 seismic profile CEL05. Journal of Geophysical Research, 111, B03301: 1-23.
Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A., 2006. Modelowanie palinspastyczne i mapy paleogeograficzne Karpat w fanerozoiku. W: N. Oszczypko, A. Uchman & E. Malata (ed.)-Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego, Instytut Nauk Geologicznych. Uniwersytet Jagielloński:19-44
Cieszkowski, M., Dziubińska, B. & ŚLĄCZKA, A., 2006. Serpentinite of Kilb (Northern Zone, Austria): a new insight into its mineralogy. Proceedings XVIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia: 68-71.
ŚLĄCZKA, A., Gasiński, M. A., Bąk, M. & Wessely, G., 2006. The Cretaceous age of the Konradsheim Limestone from Pochlau quarry (Gresten Unit, Austria). Proceedings XVIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia: 562-565.
ŚLĄCZKA, A. & Golonka, J., 2006. Remarks on evolution of west and East outer Carpathians and on the Bukowiec Ridge. Proceedings XVIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia:558-561.
ŚLĄCZKA, A. & Oszczypko, N., 2006. Remarks on paleogeographic and paleotectonic evolution of the Carpathian Foredeep in front of the Polish and Ukrainian Carpathians. Proceedings of the International Scientific Conference "Problems of geology and oil-gas potential of the Carpathian Mts., Lviv-Ukraine September 26-28, 2006: 284-287.
Andreyeva-Grigorovich, A.S., Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A., 2006. Zarys stratygrafii jednostki samborskiej w Karpatach Ukraińskich. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2 Zwierzyniec, 20-23.06. 2006. Streszczenie referatów i posterów:111.
Golonka, J., Krobicki, M., Słomka, T., Oszczypko, N. & ŚLĄCZKA, A., 2006. Jurassic geodynamics of ridges within the Outer Carpathian realm in Poland. Volumina Jurassica 6:42-43.
ŚLĄCZKA, A., 2006. Uwagi o przyszłości badań geofizycznych. Geofizyka, Biuletyn Informacyjny. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Warszawa:123-126.
ŚLĄCZKA, A., 2006: Życiorys profesora dr.h.c. dr Stanisława Dżułyńskiego. In:Gradziński M. & Kędzierski M. (eds) In memoriam Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981) Profesor Stanisław Dżułyński (1924-2001) Collegium Kołłątaja 7 październik 2006. Instytut Nauk Geologicznych UJ, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH: 13-18.
ŚLĄCZKA, A. & Morycowa, E., 2006. Profesor Marian Książkiewicz - geolog karpacki. . In:Gradziński M. & Kędzierski M. (eds) In memoriam Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981) Profesor Stanisław Dżułyński (1924-2001) Collegium Kołłątaja 7 październik 2006. Instytut Nauk Geologicznych UJ, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH: 51-67.
Morycowa, E. & ŚLĄCZKA, A., 2006. Profesor Marian Książkiewicz (190-1081). . In:Gradziński M. & Kędzierski M. (eds) In memoriam Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981) Profesor Stanisław Dżułyński (1924-2001) Collegium Kołłątaja 7 październik 2006. Instytut Nauk Geologicznych UJ, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH: 7-11.
Hoeck, V., ŚLĄCZKA, A. & Uchman A., 2006. New biostratigraphic and Palaeoenvironmental data on metamorphosed limnestones from the northern marginof the Tauren window (Eastern Alps, Austria). Austrian Journal of Earth Sciences 99: 42-56.
SLACZKA, A., 2007. Bericht 2006 über geologische Aufnahmen in der Flysch- und Klippenzone auf Blatt 57 Neulengbach. Jahrbuch, Geologische Bundesanstalt 146: 630-635.
ŚLĄCZKA, A. & Morycowa , E., 2007. Professor Marian Książkiewicz Carpathian Geologist. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77:105-115.
Morycowa , E.,& ŚLĄCZKA, A., 2007. Marian Książkiewicz (1906-1981): The 25th Anniversary of his death. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77:117-121.
ŚLĄCZKA, A. 2007. G. Wessely-Geologie der Oesterreichischen Bundeslander Niederoesterreich. Przegląd Geologiczny 55:363.
Oszczypko, A. ŚLĄCZKA, A., 2008. Regionalizacja tektoniczna Polski – Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie. Przegląd Geologiczny 56: 927-935.
Andreyeva-Grigorovich, A.S., Oszczypko N., ŚLĄCZKA, A., Oszczypko-Clowes M., Savitskaya, N. Trofimovicz N. 2008. New data on the stratigraphy of the folded Miocene Zone at the front of the Ukrainian Outer Carpathians. Acta Geologica Polonica, 58:325-353.
Golonka, J., Vasicek, Z., Skupien, P., Waśkowska-Oliwa, A., Krobicki, M., Cieszkowski, M., ŚLĄCZKA, A. & Słomka, T. 2008. Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej części Karpat zewnętrznych (popozycja do dyskusji). Geologia, 34:83-121.
Waśkowska-Oliwa, A., Krobicki, M., Golonka, J., Słomka, T., ŚLĄCZKA, A. & Doktor, M., 2008. Stanowiska najstarszych skał osadowych w polskich Karpatach fliszowych jako obiekty turystyczne. Geologia, 34:9-31.
Cieszkowski, M., Golonka, J., ŚLĄCZKA, A., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Waśkowska-Oliwa, A., 2008. The Northern plate tectonic evolutionary stages and origin of olistoliths. SlovTec08, 6th Meeting Central European Tectonic Studies Group. 23-26 April, 2008, Upochlav, Slovakia: 21-22.
Ruciński P., Cieszkowski, M. & ŚLĄCZKA, A., 2008. Tectonic structure of the Dukla nappe In Tylawa surroundings, Outer Carpathians, Poland. SlovTec08, 6th Meeting Central European Tectonic Studies Group. 23-26 April, 2008, Upochlav, Slovakia: 114-115.
Cieszkowski, M., Golonka, J., ŚLĄCZKA, A., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Waśkowska-Oliwa, A., 2008. Origin of olistostroms in different stages of the Northern Carpathians evolution. Kompleksy Chaotyczne Karpat Polskich. Kraków-Polańczyk 24.09-27.09.2008. Państwowy Instytut Geologiczny: 24-26.
Krzywiec, P., Narkiewicz M., ŚLĄCZKA, A., Diemen, N. & Colcie, M., 2008. Geologiczna podróż Sir Rodrica I. Murchisona do Polski (1843) i jej wyniki naukowe. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Kraków: 60-61.
ŚLĄCZKA, A. & Valente, A., 2008. Struktury ucieczkowe w głębokowodnych piaskowcach (flisz Cilento, górny miocen, Apeniny południowe). Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Kraków: 121.
Golonka, J., Więcław, D., Strzeboński, P., Waśkowska-Oliwa, A.,Skupień, P., Cieszkowski, M., & ŚLĄCZKA, A., 2008. The Wieprzówka cascade – a classic site of Lower Cretaceous petroleum sorce rocks In the Polish Carpathians. 4th International Conference Geotour 2008, AGH, Kraków: 18.
Cieszkowski M., Golonka J., Krobicki M., ŚLĄCZKA, A., Oszcz ypko N. & Waśkowska –Oliwa A.: 2008. Origin of olistolits in alternating evolutionarystages of the Northern Outer Carpathians, Poland.
Cieszkowski. M, Zuchiewicz, W., Alexandrowicz W.,P., Wojtal, P., ŚLĄCZKA, A., Góra, S., Piotr Fryś, P. & Kursa, G. 2009 Nowe znalezisko ciosu mamuta w Karpatach Zachodnich. Przegląd Geologiczny: 144-146.
Wójcik-Tabol, P. & ŚLĄCZKA, A., 2009. Provenance and diagenesis of siliciclastic and organic material in the Albian-Turoniann sediments (Silesian Nappe, Lanckorona, Outer Carpathians, Poland): preliminary studiem. Annales Docietatis Geologorum Poloniae 79: 53-66.
ŚLĄCZKA, A., Gasiński, M.A., Bąk, M. & Wessely, G. 2009. The clasts of Cretaceous marls in the conglomerates of the Konradsheim Formation (Pochlau quarry, Gresten Klippen Zone, Austria). Geologica Carpathica 60: 151-164.

Prof. dr hab. Andrzej Ślączka urodził się 6 lutego 1931 roku we Lwowie. Studia geologiczne rozpoczął w 1949 roku na Uniwersytecie w Poznaniu, a ukończył w 1953 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując stopień magistra geologii. W roku 1961 uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w Instytucie Geologicznym, a stopień doktora habilitowanego nauk Przyrodniczych w 1971 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł docenta otrzymał w roku 1973 w Instytucie Geologicznym, profesora nadzwyczajnego w 1980, a profesora zwyczajnego w 1989 roku.

Pracę zawodową prof. Andrzej Ślączka rozpoczął w Instytucie Geologicznym, Oddziale Karpackim w Krakowie 1.01.1954, początkowo na stanowisku asystenta, od roku 1961 adiunkta, a od 1963 samodzielnego prac. nauk.-badawczego i potem docenta. Od 1965 do 1978 kierował Zakładem Geologii Karpat i Przedgórza, a od 1966 do 1976 pełnił funkcję zastępcy kierownika Oddziału Karpackiego. Od 1977 roku podjął pracę na Uniwersytecie, początkowo na ½ etatu, a od 1979 na pełnym etacie, początkowo na stanowisku docenta etatowego, następnie od roku 1980 profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, na którym to etacie pracował do roku 2001. Po osiągnięciu wieku emerytalnego do 2003r pracował na ½ etatu, a do 30.08.2005 na ¼ etatu. Od roku 1980 do roku 2002 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ. W latach 1996-1999 pracował dodatkowo na ½ etatu w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego jako starszy specjalista.

Problematyka naukowo-badawcza podejmowana w pracach prof. Andrzeja Ślączki dotyczy następujących kierunków:

  1. Badania litostratygraficzne i kartograficzne Karpat północnych.

  2. Geodynamika Alpidów.

  3. Sedymentacja utworów klastycznych ze szczególnym uwzględnieniem fliszu oraz analiza basenów orogenicznych.

  4. Badania struktur wgłębnych Karpat i ich podłoża oraz możliwości występowania złóż ropy naftowej i gazu.

ad 1. Badaniami swoimi objął przede wszystkim południowo-wschodnią część polskich Karpat fliszowych. Efektem tych prac było m. in. wyjaśnienie budowy geologicznej jednego z bardziej interesujących obszarów Karpat stanowiącego pomost pomiędzy jednostką śląską a Karpatami wschodnimi, a przede wszystkim stwierdzenie pełnego profilu kredy i paleogenu w łusce Bystrego, już częściowo o cechach wschodnio karpackich oraz łuskowo-wysadowej budowy strefy przeddukielskiej, a także monograficzne opracowanie stratygrafii, tektoniki i paleogeografii jednej z pięciu podstawowych jednostek Karpat północnych - jednostki dukielskiej. Efektem prac kartograficznych było m.in. wykonanie szeregu Szczegółowych Map Geologicznych Polski w skali 1:50 000 (wersja tymczasowa) oraz dwu map seryjnych ark. Bukowsko i Jaśliska. W ostatnich latach zakończone zostały prace na ark. Jabłonki. jak i też map 1:250 000 ark Przemyśl i Wetlina. Prowadzone badania w tym regionie Karpat oraz w Karpatach wschodnich pozwoliły wykazać efekty oddziaływania dolno kredowej orogenezy wschodniokarpackiej na rozwój basenu śląskiego. Drugi obszar badań obejmował Karpaty Środkowe między Łososiną a Białą Dunajcową, gdzie prowadzone badania jednostki śląskiej doprowadziły do ustalenia szczegółowej litostratygrafii tego terenu, stwierdzenie szeregu poziomów egzotykowych oraz odkrycie nieznanej pstrej facji górnej kredy-paleogenu w południowej części jednostki śląskiej. Prowadzone badania umożliwiły syntetyczne opracowanie litostratygrafii, tektoniki i paleogeografii Karpat północnych w monograficznym dziele La Geologie et les Gites Mineraux en Pologne (1980) oraz współautorstwo w monografii Budowa Geologiczna Polski tom I cz. 2. Przeprowadzone w latach późniejszych badania egzotyków skał andezytowych w strefie okna Żegociny oraz ich wieku izotopowego pozwoliły wykazać, że południowa część płyty europejskiej zaczęła ulegać spękaniu, z którym związane były wylewy law andezytowych, już w jurze dolnej. Prowadzone, wspólnie z prof. dr hab. A. Gasińskiem , badania osadów górnokredowych jednostki podśląskiej w rejonie Żegociny i Węglówki uszczegółowiły dane o ich litologii i wieku.

W ramach badań neogeńskiego podłoża Karpat udało mu się stwierdzić obecność pod nasunięciem Karpat, w rejonie Suchej nieznanej litofacji osadów dolnomioceńskich oraz przedstawić jej charakterystykę litostratygraficzną i wyodrębnić kilka nowych formacji. Odkrycie tej litofacji zapoczątkowało poszukiwania bituminów w tej strefie przez przemysł naftowy. Owocnie współpracował z N. Oszczypką w badaniach nad rozwojem, wiekiem i korelacją neogeńskich utworów zapadliska przedkarpackiego na terenie Polski i Ukrainy.

ad 2. Również znaczące rezultaty dały prace prowadzone w Alpach szwajcarskich, gdzie kierował badaniami nad rozwojem i wiekiem fliszu helmintoidowego wykazując, że przechodzi on w sposób ciągły w utwory dolnokredowe, co zaowocowało wspólnym z W. Winkler'em z ETH w Zurichu i M.A. Gasińskim opracowaniem nowego modelu paleogeograficznego tej części Alp. W wyniku prac na terenie Alp austriackich przedstawił, wspólnie z V. Hoeck'iem z Uniwersytetu w Salzburgu, nowy model rozwoju i rozkładu podwodnych stożków sedymentacyjnych w obrębie okna Taurów. Szczególne znaczenie poznawcze mają również kierowane przez niego badania jednostki gresteńskiej na przedpolu Alp Wapiennych, które wykazały odmienny, młodszy (wczesnokredowy) wiek zlepieńców wapiennych Konradsheim, co w istotny sposób zmienia rozwój geodynamiczny północnej krawędzi basenu alpejskiego. Prowadzone przez szereg lat, pod jego kierownictwem, wspólne badania z geologami z Uniwersytetu w Neapolu na terenie środkowych Apeninów, nad rozwojem fliszu Cilento, doprowadziły do opracowania profili litostratygraficznych oraz modelu jego sedymentacji, a także wykazały słuszność poglądu, wbrew przyjętej ostatnio opinii, o kredowym wieku części tych osadów.

ad 3. Początkowe badania prowadzone wspólnie z S. Dżułyńskim nad strukturami sedymentacyjnymi fliszu zaowocowały wyjaśnieniem genezy szeregu z nich, akceptowanej ogólnie w literaturze światowej, a także do opracowania jednych z pierwszych na świecie map paleogeograficznych opartych na szczegółowych pomiarach prądowych struktur kierunkowych. Dalsze badania wyjaśniły genezę poziomów egzotykowych w obrębie warstw krośnieńskich w Bieszczadach. Wyniki badań paleogeograficznych prowadzonych w polskich wschodnich Karpatach były jedną z podstaw Atlasu paleogeograficznego Karpat pod redakcją M. Książkiewicza pierwszym tego rodzaju atlasem na świecie. Razem z R.Unrugiem rozpoczął stosowanie metod matematycznych do rozwiązywania problemów sedymentacji fliszu, a szczególnie warstw krośnieńskich wykazując tymi metodami m.in. obecność trzech źródeł materiału klastycznego dla południowo-wschodniej części warstw krośnieńskich oraz wpływu transportu w prądzie zawiesinowym na sortowanie ziarn i skład mineralny osadu. Był również prekursorem, wraz z prof. I. Gucwą, powiązania badań sedymentologicznych i geochemicznych w Karpatach, co doprowadziło m.in. do wykazania zróżnicowania zespołów pierwiastków biofilnych i fytoplanktonu w poszczególnych basenach karpackich oraz ich zróżnicowania w czasie. Na uwagę zasługuje również pierwsze szerokie opracowanie wspólnie z S.Tompsonem III z Uniwersytetu w El Paso, szczegółowej charakterystyki osadów fluksoturbidytowych we fliszu karpackim i przedstawienie jego modelu oraz genezy. Uzyskane doświadczenie w badaniach paleogeograficznych spowodowało powierzenie mu redaktorstwa międzynarodowego Atlasu paleotransportu osadów detrytycznych w łuku Karpacko - Bałkańskim w ramach Karpacko Bałkańskiej Assocjacji Geologicznej. Przy częściowej współpracy z A. Radomskim opracował modele wybranych kompleksów margli we fliszu wykazując, że reprezentują one megaturbidyty i osadzone zostały przez prądy gęstościowe w formie stożków podmorskich. Wspólnie z M. Walton'em z Uniwersytetu w St. Andrews opracowana została zmienność strukturalna oraz geneza wapieni ze Skalnika sugerująca, że reprezentują one sejsmoturbidyt. Przy współpracy z A. Gasińskim wykazał po raz pierwszy w Karpatach istnienie facji pstrych margli na południowym obrzeżeniu basenu śląskiego.

Efektem prowadzenia, przy współpracy z W. Winkler'em z ETH w Zurychu analizy basenowej Karpat północnych w oparciu o minerały ciężkie było bliższe rozpoznanie obszarów źródłowych materiału klastycznego oraz zaproponowanie nowego modelu górnokredowo-paleogeńskiego przedpola Pienińskiego Pasa Skałkowego sugerującego występowanie tam w podłożu jedynie ścienionej skorupy kontynentalnej. Wieloletnie zróżnicowane badania w Karpatach pozwoliły na przedstawienie syntezy rozwoju Karpat fliszowych, wydzielenie kilku etapów rozwoju ich najstarszych osadów od warunków tensyjnych i riftingu w najwyższej jurze i najniższej kredzie po okres kompresji w albie, a także na współpracę w opracowaniu map palinspastycznych łuku karpacko-alpejskiego.

Badania sedymentologiczne utworów solnych kopalni Wieliczki udowodniły po raz pierwszy, że warstwy sole mogą powstawać również na drodze redepozycji przez prądy gęstościowe i osuwiska podwodne, a nie tylko w wyniku chemicznego wytrącania z wody morskiej i wyjaśnił zachodzące procesy sedymentacyjne. Wykazał, również przy współpracy z K. Kolasą, że tzw. złoże bryłowe reprezentuje osady potężnych osuwisk podmorskich. Dalsze badania prowadzone na terenie Hiszpanii i Austrii pozwalają sądzić, że podobne procesy redepozycyjne występowały również w innych złożach solnych.

Uzyskane efekty w prowadzeniu badań nad rozwojem zapadliska przedkarpackiego, zaowocowało zaproszeniem prof. Andrzeja Ślączki do współpracy przy opracowaniu „Neogene Palaeogeographic Atlas of Central and Eastern Europe" (1988), jako redaktora części polskiej, a następnie uzyskaniem międzynarodowego grantu PERITETHYS. Efektem tych, oraz późniejszych badań było współ opracowanie serii bardziej szczegółowych map paleogeograficznych zachodniej części zapadliska przedkarpackiego, które były podstawą rekonstrukcji paleogeograficznych miocenu zapadliska przedkarpackiego. Ostatnio kierował w ramach grantu KBN międzynarodowymi badaniami porównawczymi wieku i rozwoju mioceńskich utworów molasowych polskiego i ukraińskiego zapadliska przedgórskiego.

W ramach badań sedymentologicznych zajmował się również badaniami osadów fluwialnych i płytkowodnych. Prowadził prace wraz z dr H. Senkowiczową nad rozpoznaniem środowisk sedymentacyjnych pstrego piaskowca i retu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Badania nad paleozoicznymi utworami klastycznymi podłoża Karpat Zachodnich pozwoliły stwierdzić, że znaczna ich część reprezentuje utwory kambru skolitusowego, a nie osady dewońskie, co w zasadniczy sposób zmieniło wcześniejsze poglądy na geodynamikę tego regionu

Prace sedymentologiczne prof. Andrzeja Ślączki nie ograniczały się jedynie do obszaru karpackiego, badania prowadzone w środkowych Apeninach, we fliszu Cilento pozwoliły udowodnić genezę megaturbidytów marglistych oraz obecność struktur upłynnienia w osadach piaszczystych związanych jak należy sądzić z podmoerskimi trzęsieniami ziemi. W efekcie powierzono mu prowadzenie wycieczki naukowej w czasie konferencji IAS w rejonie Neapolu, a także zaproszenie do Komitetu Naukowego tego sympozjum. Przy współpracy z ośrodkiem geologicznym Uniwersytetu w Palermo opracowana została charakterystyka sedymentologiczna osadów aluwialno-jeziornych post tektonicznego, górnomioceńskiego basenu Scilato na Sycylii oraz zaproponowany został nowy model rozwoju tego basenu. Również z tymże ośrodkiem przeprowadzane są badania sedymentologiczne i ichnofaunistyczne wczesno czwartorzędowych osadów litoralnych na wyspie Favignana (Sycylia).

Prowadzone badania paleozoicznego orogenu Oachita w Stanach Zjednoczonych pozwoliły na wykazanie daleko idącego jego podobieństwa w rozwoju strukturalnym i litostratygraficznym do znacznie młodszego orogenu karpackiego, potwierdzając w ten sposób pogląd o podobieństwie kolejnych etapów rozwoju różnych orogenów, nie.zależnie od ich wieku.

ad 4. Badania głębokiego podłoża Karpat fliszowych, w oparciu o szereg głębokich wierceń, pozwoliły na wyjaśnienie m. in. wgłębnej budowy strefy przeddukielskiej co zaowocowało odkryciem obecności gazu ziemnego w Wetlinie, udokumentowaniem dalekiego zasięgu podłoża mezopaleozoicznego pod Karpaty, a także odkrycia złóż węgli kamiennych pod Karpatami w rejonie Suchej. Pozwoliło to również praktycznie pierwszego, opartego na danych sejsmicznych, syntetycznego obrazu platformowego podłoża Karpat północnych. Doświadczenia zdobyte w zakresie głębokich struktur zaowocowały powierzaniem mu przez Instytut Naftowy kierowania opracowaniami analitycznymi Karpat i ich podłoża pod kątem poszukiwań nowych złóż bituminów. Efektem badań głębokich struktur karpackich był szereg opublikowanych prac dotyczących możliwości występowania bituminów w SE części Polskich Karpat, we wschodniej Słowacji, a także syntetyczne opracowanie nowych perspektyw poszukiwań złóż bituminów w Karpatach. Ostatnio przestawiona została geologiczna interpretacja Karpat Fliszowych i ich głębokiego podłoża dla profilu CELEBRATION 05, wykonanego w ramach głębokich sondowań sejsmicznych.

Oprócz prac ściśle naukowych prof. dr hab. Andrzej Ślączka zajmował się również popularyzowaniem wiedzy geologicznej współ opracowując trzy przewodniki geologiczne po Karpatach fliszowych, cztery przewodniki na Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a także na dwa Kongresy Assocjacji Karpacko Bałkańskiej oraz kilka przewodników na konferencje specjalistyczne, był też głównym autorem pierwszego przewodnika po Polskich Karpatach fliszowych w języku angielskim.

Wyniki swoich badań i przemyśleń prof. Andrzej Ślączka opublikował w przeszło 150 pracach naukowych, w znacznej części w języku angielskim oraz przedstawił na kilkudziesięciu międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. Prace jego są cytowane w zdecydowanej większości monograficznych opracowań karpackich, a także w licznych pracach poza karpackich. Za swoje prace naukowe otrzymał nagrodę im. H. Świdzińskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz kilka nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O uznaniu jego dorobku naukowego przez geologiczną społeczność międzynarodową może również świadczyć powołanie go na członka honorowego Polskiego, Słowackiego, Węgierskiego i Serbskiego Towarzystwa Geologicznego oraz na członka korespondenta Austriackiego Towarzystwa Geologicznego. W latach 1995- 2001 był członkiem Rady redakcyjnej czasopisma Geologica Carpathica, a w latach 2001-2007 członkiem Rady Redakcyjnej Mitteilungen der Oesterreichischen Geologischen Gesellschaft. W roku 2004 nadany mu został tytuł Geologa Europejskiego (EurGeol) przez European Federation of Geologists w Brukseli. Prof. Ślączka został zaproszony jako jedyny geolog polski, do napisania artykułu przeglądowego w tomie Jubileuszowym z okazji 150 lat Geologische Bundesanstalt z Wiednia. Można tu też przytoczyć opinię wydrukowaną ostatnio w Acta Geologica Hungarica gdzie stwierdzono „A. Slaczka obtained global recognition for his results in investgating the sedimentation of Mezozoic formations", oraz w Journal of Japan Sedimentologists, gdzie zaliczono go do jednego z współtwórców nowoczesnej sedymentologii.

Jego wiedza i dorobek naukowy był podstawą powołanie go m.in. na członka korespondenta Akademii Umiejętności, wybieranie do Komitetu Geologicznego PAN (1970-1981, 2003 - 2006), Komisji Geologicznej Oddz. Krakowskiego PAN (1972 - ), Komisji Oceny Projektów Geologicznych (1985-92), Rady Programowej ds. Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (1985-92), a ostatnio, od roku 1999 do 2005 do Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska. Powołany został także na współredaktora, karpackich arkuszy Mapy Geologicznej Polski 1:200 000 oraz do Rady Naukowej Muzeum Żup Solnych (1992 -1998).

Osobnym polem działania prof. A. Ślączki była jego działalność dydaktyczna. Od roku 1974, w związku z reaktywacją studiów geologicznych na UJ organizował zajęcia dydaktyczne dla studentów geologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu tektoniki, geotektoniki oraz kartografii geologicznej, kursy terenowe w Karpatach z geologii regionalnej oraz seminaria dla magistrantów.

Był także zapraszany jako visiting profesor do Uniwersytetów w Neapolu, Palermo, Benevento i Budapesztu, prowadząc wykłady głównie z zakresu sedymentologii, analizy basenów orogenicznych, a także warunków występowania ropy naftowej w Karpatach. Ponadto zapraszany był na wykłady i odczyty m.in. do Uniwersytetów w Cambridge, St. Andrews, Keele, Londynie (UCL), Barcelonie, Dayton(Ohio), Nowym Orleanie, Salzburgu oraz ETH (Zurich).

Na koniec należałoby wspomnieć o działalności prof. dr hab. Andrzeja Ślączki w społecznym ruchu naukowym Od przeszło czterdziestu lat działa z wyboru w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego kolejno jako skarbnik, sekretarz, wiceprezes, a przez ostatnich 12 lat (do 2001) jako prezes tego Towarzystwa, Obecnie został wybrany na przewodniczącego głównej Komisji Rewizyjnej. Organizował i współorganizował 6 Zjazdów Naukowych Towarzystwa, przez szereg lat byłem przewodniczącym Sekcji Sedymentologicznej, a przez dwa lata także Sekcji Tektonicznej organizując szkoły naukowe (workshops). W latach 1999-2001 był prezesem, a do 2004 v-prezesem Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych i w roku 2001 był organizatorem 12 Międzynarodowego Kongresu tejże Asocjacji w Krakowie (MAEGS-12). W wyniku jego działań Polskie Towarzystwo Geologiczne zostało afiliowane przy American Association of Petroleum Geologist (AAPG) i w latach 1999-2003 był członkiem House of Delegates tego Towarzystwa. W Zarządzie (Board) European Federation of Geologists reprezentował przez szereg lat Polskie Towarzystwo Geologiczne. Prowadził również ożywioną działalność naukową w Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej, gdzie od 1963 do 2002 przewodniczył Komisji Sedymentologicznej. W ramach prac tej komisji zorganizował sześć workschop'ów na terenie polskich Karpat. W latach 1963-2003 był członkiem International Association of Sedimentologists (IAS), w roku 1984 zorganizował Regional Meeting IAS w Krakowie, a w roku 1994 był współorganizatorem 15th Regional Meeting IAS, Ischia, we Włoszech.

Za zasługi w działalności naukowej w geologii, a także dydaktycznej został odznaczony w roku 1970 Srebrnym Krzyżem Zasługi, w roku 1988 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2001 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 1983 Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w roku 1980 złotą odznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii przez Prezesa CUG oraz w roku 1979 odznaką Zasłużony Pracownik Instytutu Geologicznego.

więcej o